V. PYLS mmm Pinksteren. Arbeiders vraagstuk. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. OOSTRUM. JAUgNöjft I MANUFACTUREN BLIJKEN TOCH HET (YOORDEELlöSTf MANUFACTUREN (YQQBDEEUGST/) 10 pCt. KORTING op Dameshoeden en -Mantels. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Openluchtspelen te 0VERL00N. „JOZEF IN DOTHAN" Openbare vergadering Gemeenteraad te VENRAY Plekken op de huid puistjes en zweertjes Kloosterbalsem PEEL EN MAAS i BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7'/» ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF - VENRAY Telefoon 51 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 een* voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 een Groote Straat 14. Telef. 10 Venray Ontvangen 't nieuwste in Damesstoffen, NaaistersfourniturenSchorten en Schortebont, Dames- kousenHeerensokken, enz. enz. En de geest Gods zweefde over de natuur... En dit was in den beginne. Duizende, duizende jaren later kwam Hij weder, diezelfde Geest. In een ge weldige uitstorting van de volheid van Zijn macht had Hij de wereld gescha pen. De wereld moest hernieuwd worden en wederom kwam Hij met volheid van eindelooze almacht.... Plolseling ontstond er een hevige wind als van een storm. Twaalf vurige tongen verschenen en bleven rusten op twaalf mannen. Die twaalf mannen, zij voelden plotseling hun zenuwen als van staal, het bloed kookte in de aderen, hun ziel dreigde uit hun lichaam te springen, uit hun oogen straalde de moed der hélden I Vol van heilige geestdrift kondigden zij den volkeren het nieuwe tijdperk aan. Een hunner, hun hoofd, Petrus gé naamd, nam het woord en sprak uit naam van allen tot de volken der aarde. Hij sprak van zegeningen, van profetiën, van een nieuw tijdperk, dal was aangebroken, van Jezus van Na zareth, de Zoon van God, die aan de heidenen was overgeleverd en gedood, hij sprak voornamelijk van de geest van liefde, die uit den heme! gekomen was en de aarde zou vervullen. Die dag werd het zaad gestrooid in de harten van duizenden, dat eens millioenen vruchten zou voortbrengen. Een stukje van den hemel was op de aarde gevallen. Ziet eens, hoe zij elkander liefhebben, zoo riepen de heidenen uill Hoog laaiden op de vlammen van heilige liefde. Hemelsch was het schouwspel, dat de eerste eeuwen ons te zien gaven 1 Voorzeker, het kostte stroomen bloeds de boetepenning van elke wereld omwenteling maar dit bloed was hun ten zegen die het vergoten en het zaad van de millioenen, die na hen kwamen. De geest van liefde zou voor taan de wereld beheerschen Voorzeker, de duivel knarsetandde van woede, hij gaf de strijd niet op en zal haar niet eerder opgeven voordat hij is teruggeslingerd naar de plaals van waar hij was losgebroken. Met kwistige hand zaaide hij de eeuwen door het onkruid tusschen de Christen volken 1 Haat, nijd, afgunst, twist en twee dracht, bloedige wraakzucht bezielen de volkeren. Ketterijen, scheuringen, vervolgingen lage kuiperijen, laffe kleingeestigheid deden de oorlogsfakkel hoog oplaaien; een bedwelmende stank van gruwelijke zedeloosheid is over de Christen-volken gevaren en dreigt het laatste liefde-kiempje te verstikken maar *och... niettegenstaande dit alles: de geest van liefde bleef 1 Wie haai wil zien, ziet niets dan haat. Wie liefde wil zien, ziet niets dan liefde. De geest van liefde is gebleven 1 Het huwelijk werd geheiligd, de sla- venboeien verbroken, de dienaar gelijk aan den heer. Duizenden, millioenen ongelukkigen, lijdenden, van elk ge slacht en stand en leeftijd werden ge troost, verlicht en opgebeurd. Hoor wederom duizenden en millioenen anderen van elk geslacht, stand en leeftijd, die in heilige zelfopoffering verzaakten san alles, waarop de natuu hun de heiligste rechten gegeven had Ontelbaar als de sterren aan het fir mament waren de verstervingen en boeteplegingen van godgewijde maagden en verstorven monniken 1 Ontelbaar als de zandkorrels in de woestijn, was het leger van missiona rissen 1 In hooge, verheven, grootsche zelfopoffering verlieten, zij alles wat hun dierbaar was. Zwarte ondank was dikwijls hun loon, maar de geest van liefde bezielde hen en daarom stonden zij pal Zoo was het niet eens..., maar zoo is het nog 1 En dit is de glorie van het Pinksterfeest! Daarom, jubelt o Kerk, op dezen blijde dag 1 B.B. Zóó zullen we het maar noemen dit kranten-artikel, dat we op vereerend verzoek hier neerschrijven. Het kon feitelijk ook een anderen naam hebben, bijvoorbeeld „De Sociale Kwestie". De naam is ten slotte maar bijzaak. „Gelukkig- Venray- zoo hebben we eens op een vergadering iemand hooren uitroepen „gelukkig Venray omdat daar zoo weinig menschen wat afweten van de Sociale Kwestie Dat werd gezegd om te spotten,,.. Maar toch - er was ook wel iets aange naams in om te hooren.,.. Venray, dat al zoo lang bestaat, en steeds, in tijden van oorlog, van algemeene rampen, er goed is afgeko men.... heeft zöö veel bewaard van christe- lijken eenvoud en zeden en de bevolking is zöö samengesteld dat het krijgsrumoer van den feilen socialen strijd, die de wereld beroert, er slechts uit de verte wordt ge hoord. Het zij zoo het wil, maar het is hoog tijd dat wij ons hier wat meer ja, en véél meer! gaan bemoeien met de Sociale Kwestie. Anders wordt het „te laat".,., en dit „te laat" zou vreeselijk zijn. Laten degenen die zich niet om redenen van billijkheid met de Sociale Kwestie inlaten wat veel mooier en christelijker is het tenminste doen uit vrees. Sociale Kwestie. KWESTIE beteekentmoeilijke vraag, VRAAGSTUK. Dus het Sociale Vraagstuk. SOCIAAL beteekent: MAATSCHAPPELIJK Het Maatschappelijk Vraagstuk, het Vraag stuk van de Maatschappij, hoe luidt dat? Zööwat moet er gedaan worden opdat onze maatschappij, onze menschelijke samenleving alles zöö ga dat het goed is dat ieder het zijne krijgt, enz. enz. Voorwaar een moeilijk Vraagstuk I WANNEER is men gaan spreken over „SOCIALE KWESTIE" Laten we zeggen zoo'n vijftig, zestig jaren terug. Zag het er toen dan zoo slecht uit in de maatschappij Ja, slecht! Vele menschen kenden VLEESCH slechts bij naam. SPEK was hun een zeldzaamheid. Ja, velen, in de steden, maar ook op het platteland, moesten vaak VET missen. Bekend zijn de honger-optochten in het toch zoo vruchtbare Friesland, waar honderden en honderden soms nog niet eens ZOUT hadden. Neen, het was niet goed in de maatschappij Werd er dan niet GEWERKT Ja, en veel harder en veel langer dan vandaag 1 En dan toch armoeDe gehuwde vrouw en moeder moest ook naar de fabriek. Kleine kinderen werkten van den morgen tot den avond, voor enkele centen. In Maastricht (zooals de flinke arbeiders-afgevaardigde Henri Hermans ver haalt) konden vaak de moeders, wanneer ze 's avonds laat thuis kwamen, de handjes of gezichtjes der kinderkens gaan verzorgen, geschroeid in de porcelein-fabrieken. De arbeider die een ongeluk kreeg, was meteen bedelaar geworden. Hoe woonde men Dik wijls in krotten waar men bijna niet rechtop kon staanin donkere hokken waar haast den ganschen dag het licht moest branden in vocht-druipende kelders Wee, welk eene verschrikkelijke kindersterfte in die dagen Welk een ellende waarvan we nog de helft niet hebben opgenoemd. Waren dan de werkgevers zoo onchriste lijk, zoo slecht Op deze vraag een dubbel antwoord. Omdat er eene Goddelijke Gerechtigheid is waaraan vele tobbende menschen al te weinig denken omdat er eene Goddelijke Gerechtigheid bestaat, daarom is het zeker dat vele schurken die de maatschappelijke ellende op hun geweten hadden, door God verdoemd zijn naar den bodem van de Hel. Op den Laatsten Dag des Oordeels zal men hen ten tweeden male zien verwerpen door Hèm die in een stal geboren werd en scha mele herders naar de Kribbe riep. Maar feit is, dat ook zeer vele werkgevers ter goeder trouw waren. En feit is dat velen hunner den toestand juist inzagen, doch ver zuchtten „ik kan er niets aan doen, ik word dood geconcurreerd." De hartelooze werkgevers dat waren de Liberalen. Hoe kwam het dan, dat 't er zoo slecht uitzag in de menschelijke maatschappij Dat enkelen schatrijk werden ten koste van zoo veler zweet en hartebloed Zoo was 't toch vroeger nooit geweestTenminste niet sinds de leer van Onzen Heer Christus de maatschappij had doorgedrongen. Hoe het kwam - Gewoonlijk werd en wordt de schuld gegeven aan de Machine. Er werden gedurig betere machines uitge vonden en voor elke machine ging weer een groep handwerkslieden de straat op. Wat moesten die doen Ze wisten geen raad; ze waren niet vereenigd; ze gingen bidden en smeeken om ergens te mogen werken voor een hongerloon. De machine, zeker, die had schuld. Maar de grootste schuld was te vinden in het verloren gaan van de christelijke beginselen. Vroeger geloofden de dwalende Protestanten tenminste nog in O. H. Jezus Christus. Dat ging er meer en meer uithet werd een naam-geloof, het werd ongeloof. Het werden LIBERALEN, die zeiden„wie het goed koopst werkt, die heeft 't, en verder trek ik er mij niets van aan." Zóó kon het niet blijven Het werd steeds erger Er moest raad worden geschaft De goed-meenenden stelden zich voor deze vraag (en dat is nu de Sociale Kwestie oftewel Maatschappelijk Vraagstuk) wat moet er gedaan worden opdat alles weer )ed-ga in de Maatschappij Zie, als nu dit moeilijke vraagstuk ware op te lossen geweest met roepen en schreeuwen en opruien, ja, dan was men in twee, drie dagen klaar geweest. Schreeu wen is gemakkelijk genoeg, 't Kost niets geen moeite om te roepenge moet alle maal in prachtige huizen wonen eiken dag biefstuk, wijn, taart hebben ge behoeft bijna niet te werken en zoo voort. Er stonden in die dagen mannen op, SOCIALISTEN genaamd (de tegenwoordige Socialisten praten zóó onverstandig niet meerwel onverstandig maar niet zóó als toen) die in kranten schreven en in verga deringen raasden: „alles moet gelijkelijk verdeeld worden" Dwaasheid, natuurlijkAls we vandaag hier in Venray eens gelijkelijk gingen op- deelen, dan was 't over een maand alweer anders de een zou zijn part hebben opge maakt, de andere zou hebben bij-verdiend. Dan maar weer deelen Jawel, maar dan zouden vlijtige, zuinige menschen gaan zeggen ik werk met meer, als ik 't toch weer moet afgeven aan opmakers en luiaards. Dat is dus allemaal te gek om van te praten. Ja, doch met dat al hebben de Socialis ten toch maar een erg makkelijke partij 1 En geen wonder dat ze veel stemmen wer ven Veel beloven en weinig geven doet de gekken in vreugde leven. Er zijn nu een maal steeds onontwikkelde menschen, die denken dat alles maar gaat zooals 't hun wordt voorgesteld. Er zijn nu eenmaal steeds verkeerde menschen, die zeggen als IK 't maar naar mijn zin heb, dan kan 't mij niets schelen of de toekomstige maatschappij al ten gronde gaat. Het is intusschen wel opmerkelijk dat de Socialisten bij de laatste verkiezingen veel minder stemmen hebben gekregen dan voorspeld was. Hier blijkt uit, dat het ver stand toch de wereld nog niet heelemaal uit is. Toen heeft gesproken de Stedehouder van O. H. Jezus Christus op aarde, de be roemde Paus Leo XIII. Hij vaardigde uit zijn onsterfelijken wereldbrief (encycliek) RERUM NOVARUM. Dat was andere taalDat waren geen onzinnige beloften van Luilekkerland, om de groote kleine-kinderen mee te paaien en te lijmen Dat was de Leer van Christus Dat was een verademing voor ieder wijs man die naar de oplossing van het Maat schappelijk Vraagstuk zocht. De Duitsche Regeering anders allesbehalve Katholiek uitgevallen - liet terstond de Encycliek RERUM NOVARUM in het Staatsblad op nemen. De Encycliek RERUM NOVARUM, dit ontzaglijk wijze geschrift, gaf het ant woord op de Sociale Kwestieals gij zoo doet, christenen, dan zal de maatschappij weer gezond worden, ja kloeker en krach tiger dan ooit. RERUM NOVARUM is het fundament van de katholiek-sociale actie, het richtsnoer voor patroon en arbeider. Is nu sinds de uitvaardiging van RERUM NOVARUM de Sociale Kwestie opgelost? Nog niet heelemaal. Neen, daarvoor was de toestand al te rot. Neen, daarvoor is er te veel ongeloof, te veel slechtheid, te veel onverstand in onze arme verdwaalde maat schappij. Maar God zij dank vele punten van de Sociale Kwestie zijn wel alreeds opgelost. Zoo b.v. is er de Ouderdomsrente, een geluk voor veel oude lieden die anders niets zouden hebben. Zoo is er de Ongevallenwetde arbeider die een ongeluk krijgt, hoeft niet terstond naar den „schooiers-zau" te grijpen. Zoo zijn op de meeste plaatsen de loonen aldus gestegen dat de gehuwde vrouw en moeder thuis kan blijven, waar zij hoort te zijn. Of nu de achturige werkdag te kort is of niet, daar zullen we het vandaag eens niet over hebben maar 't is in ieder geval heel wat anders en beter dan in die ellendige dagen. Zoo behoeft ook de landman zich niet meer krom te werken om dan nog geen cent in huis te hebben. De middenstand be leeft betere dagen en zou flinker vooruitgaan, indien men meer de handen ineensloeg. Overal worden de woningtoestanden ver beterd. Iedereen heeft stemrecht. En zoo voort Maar nog lang niet alles is in orde Er moet b.v. nog veel meer gedaan worden voor groote gezinnen. Op sommige plaat sen is de loonstandaard te laag. En zoo al meer... Men moet aan den gang blijven met chrisfelijk-sociaal-werken. Ja, dat zou men zelfs moeten doen, indien alles in orde ware. Om te behouden wat men heeft. Staat de actie stil, dan steekt weer het Libera lisme zijn grijpende klauwen uit. Dus voorwaarts op het ingeslagen pad 1 Niet ver hiervandaan, in Limburg, in Bra bant, zijn alreeds socialistische vereenigin- gen. Ook hier in Venray zijn, geheime, so cialisten. Nu kan men wel zeggen nu ja, dat zijn er dan ook snuiters naar!... Men kan ook zeggen onder de socialisten zijn er velen die ter goeder trouw dwalen en het op hun manier goed meenen... Gelijk men ook kan zeggen niet weinige socialisten overdrijven meer met den mond dan met de daad... Doch, wat schiet men op met al die praatjes De LEER van het Socialisme deugt nu eenmaal nietdie loopt uit op de afgrijse lijke toestanden zooals thans in het arme Rusland heerschen. De LEER van het Socialisme nekt den godsdienst, maakt de menschen troosteloos op aarde en ellendig in de eeuwigheid. Ieder naar vermogen MOET belang stel len in sociale actie. Dit is de wil van Chris tus' Stedehouder, de wil van den Heer onzen God. Dat dan niemand zegge „wat heb ik eraan Zoo heeft men toch ook niet ge praat, toen men de overstroomde Maas dorpen zoo vol christelijke liefde hielp! Zoo spreken brave menschen toch ook niet, als gaat om steun aan de Missies in de vreemde landenNeen, wij moeten elkander vooruithelpen, wij moeten sociaal zijn! 't Is hoog tijd dat men er zich hier meer mee bemoeitVooruit dan, ter eere van Hem die de menschen schiep voor eene Maatschappij! Pr. N. Opgevoerd wordt op 6, 12, 16, 19 en 26 Juni Zie achterstaande advertentie. van den Woensdag 1 Juni n.ra. vyf uur. Afwezig den heer Van Bergen. De Voorzitter opent de vergadering met gebed en verzoekt den Secretaris voorlezing te doen van de notulen der vorige vergadering die onveranderd worden goedgekeurd, terwijl de heer Jacobs vraagt of hij goed heeft ver slaan, dat belanghebbenden alle kiezel zouden aanvoeren ten behoeve van den nieuwen weg op de Steeg. De Voorzitter antwoordt, dat dit inderdaad zoo in den Raad is gezegd, maar bij latere bespreking deze kwestie tot aller tevredenheid is opgelost, zooals den heer Jacobs wel zal weten. 2. Vaststelling van het cohier der hand- en spandiensten. Hiertoe ging den raad over en deelde den Voorzitter mede dat met de belang hebbenden die op de gehuchten wonen zooveel mogelijk overleg zal worden gepleegd. 3 Voorstel van B. en W. tot het nemen van een raadsbesluit ter ver zekering van de wettigheid of geldig heid der overeenkomsten door dit College getroffen. De Voorzitter deelde mede, dat dit noodig is naar aanleiding van een uitspraak van den Hoogen Raad, in zake Burgerrechterlijke besluiten. Goed gekeurd. 4. Voorstel van B. en W. lot het aangaan eener rekening-courant over eenkomst met de Landbouwbank, bijkantoor Venray, voor de periode 1 Juli 1927 30 Juni 1928. De Voorzitter deelt mede, dat dit bedoeld is onder dezelfde voorwaarden en dezelfde zekerheidsstelling als voor heen en tot een maximum van f 100 000 hetgeen de Raad goedkeurde. 5. Voorstel van B. en W. tot aan koop van circa 70 boomen aan het Nieuwhuis. De Voorzitter meent, dat alle leden de boomen nu wel zullen gezien heb ben en zegt, dat B en W. hun voorstel handhaven tot aankoop dier boomen voor f 85. De heer Wijnhoven zegt, dat hij de boomen heeft bekeken en ze zeer goedkoop zijn. De heer Pubben zegt, dat er 34 boomen bij zijn, die alleen meer waard zijn. De heer Stoot vraagt of de prijs al reeds bepaald is. De heer Odenhoven blijft bij zijn zijn onaangenaam en moeilijk té verdrijven, omdat telkens andere plaatsen besmet wor den. Geneest U met Akker's dan wordt Uw huid weer blank en gaaf. Bovendien onovertroffen bij wonden, ontvellingen, smetten, insectenbeten. Per pot van 20 gram 60 cent. -v. 50 gr. f Iv. 100 gr. f 1.75 Overal verkrijgbaar! vroeger standpunt en vindt de boomen veel te duur »het lijkt op niks". Om ze te koopen voor natuurschoon was ook al zoowat. Zomers hebben ze groene bladeren, dat is een ander effect, maar "s winters. Hij zou ze publiek verkoopen. Wethouder Janssenzegt.dat de Raad ten opzichte van verkoop nieia te be palen heeft. n De Voorzitter blijft buiten de discus- sie, maar merkt op, dat verschillende deskundigen een andere meening heb ben als den heer Odenhoven. De heer Stoot vraagt naar de aan leiding tot dezen aankoop, waarop den Voorzitter antwoordt, dat de eigenaren die boomen wilde verkoopen en dit aan Weth. Janssen mededeelde en deze in den aankoop van die boomen een beiang voor de Gemeente zag. Weth. Janssen achtte zich verplicht als raadslid dit mede te deelen en voegt daarbij »als de raad niet tot aankoop besluit, hij voor zich die boomen gaarne voor f 25 meer koopt." De heer Odenhoven zegt, recht te hebben deze boomen te duur te vinden, dat ze voor een Weth. f25 meer waard zijn, zegt niks. De heer Pubben verwondert zich over de meening van Odenhoven, die toch vakman is. De heer Odenhoven zegt, dat hij met andere vaklui is gaan kijken, en deelt, mee dat er in Venray gevraagd wordt waarom die boomen bijgekocht worden en welk doel die aankoop heeft. Spreker hoopt als de Raad tot aankoop besluit, zij geen woekerwinst zal maken, (gelach) De heer Wijnhoven wil er goed voor spreken, dat die boomen telken jare 10 procent beter worden. Uit de gehouden stemming blijkt, dat de raad, met alleen de stem van den heer Odenhoven tegen, den aankoop goedkeuren. 6. Voorstel van B. en W. tot het aanschaffen van muzieklesuenaars voor op het kiosk te houden volksconcerten. De Voorzitter deelt mede, dat de ardere vereenigingen en fanfaregezel schappen steeds de lessenaars moesten leenen van Venraysch Fanfarecorpsen indien we bij volkfeesten op twee plaatsen tegelijkertijd concert hebben, dan zat men vast, daarom wordt er voorgesteld, om over te gaan tot aan schaffing van 35 lessenaars, welke ongeveer f 100 zullen kosten. Goedgekeurd. 7. Aanbieding verslag in zake Volks huievesting. Voor kennisgeving aangenomen. 8. Voorstel van B. en W. a. tot overschrijving der pacht van H. Hendriks, Wed. J. H. Arts, op haar zoon. b. tot overschrijving d»r pacht van M Philipsen op zijn zoon en schoon zoon. tot overschrijving der pacht van W. Gamps op de Gebr. Philipsen. Zonder hoofdelijko stemming aange- >men. 9. Voorstel van B. en W. tot ver koop van een strookje grond aan M. A. M. van Dijck. De Voorzitter deelt mede, dat het hier betreft een strookje grond, groot 11 aren, waarvoor van Dijck f 11 biedt. Goedgevonden. 10. Voorstel van B. en W. tol aan koop van een strook grond ten behoeve van de plaatsing van een transformator huisje aan den Stationsweg van Ghr. Stappers. De Voorzitter deelt mede, dat na onderzoek is gebleken, dat men nergens een geschikter stukje ^grond kan heb ben, dan aan den tuin van den heer Stappers, die bereid is 55 centiaren af te staan voor den prijs van f 100.— Goedgekeurd.

Peel en Maas | 1927 | | pagina 1