V. PYLS 10 cent Wenscht Wenscht Rijwielpaden Volksbelang. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Volksbelang an Behoudenis gij goede gij goede Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. der ill, Het Roomsche meisje in betrekking Zuigelingen-bescherming De Kippenhouderij op het platteland Openluchtspelen te 0VERL00N. „JOZEF IN DOTHAN" Schutterij „St. Anna". Pruimtabak Provinciaal Nieuws A rtKUAt) zi unci iyü/ ■»WW PEEL EN MAAS steunt dan steunt dün PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 cent, elke regel meer 7'/i ct. bij abonnement lagere tarieven. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF - VENRAY Telefoon 51 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 cent Oroote Straat 14. Telef. 10 Venray OHSTTV^HSTGEÏsT EE3ST PRACHTSORTEEBING IHXT Katoenen Jongenspakjes en Bi onsenKruippakjesKatoenen Meisjesjurken. Het nieuwste in Reeren StroohoedenDameshoeden. MantelsRegenjassen enz, enz. Om boos te worden. Nu beweert daar onlangs een Roomsche journalist, dal alle meisjes, die buiten het gezin werk zaam zijn, gedreven werden en worden door geldzucht 1 Om boos te worden. Een oude jonge juffrouw met veel centen beweert zoo maar klakkeloos, dat alle fabrieksmeis jes, vrouwelijke kantoor en winkelbe dienden naar deze departementen zijn vertrokken, omdat het ouderlijk huis te eng, te benauwend was. Om razend te worden. De meisjes uit onze dorpen zoo filosofeert een ouderwetsche dame gaan naar d stad als dienstbode, om vrij te zijn 1 Gaat de wereld nu op haar kop staan Omdat er nu eens ergens zoo'n meisj.e. of meerderen van zulke meisj worden gevonden, waaarvan het bo venstaande waar is, daarom zijn alle meisjes zool aldus de Missie III. De meeste moeten het huisgezin uit, moeten elders werk gaan zoeken. Ze hebben toch thuis met haar drie of vier zusters niets meer te doen in on zen modernen tijd De stofzuiger, de electrische kracht, 't gemakkelijk ver krijgbaar stellen van allerlei voedsel, 't pas klaargemaakte kleed in de groo tere winkels enz. hebben aan al die dochters veel werk uit de hand geno men. Vele huisgezinnen zouden economisch gesproken, niel kunnen bestaan, als öök de dochters niet helpen. Hebben de meisjes zelf ook geen gelijk, als ze zorgen voor haar toekomst Ze moeten iels kennen, voor het geval, dat ze niet getrouwd raken. De moderne maatschappij is nu een maal zoo gegroeid en niet anders. Er tegen kankeren brengt alleen verslech tering I Nuchter den toestand bezien, is de eenige ware weg. Dan kunnen we zeggeneen betrekking kan worden een zegen of een vloek. o Een zegen Eerslens negatief ge sproken Als ze allemaal thuis zouden blijven en elkander in den weg zouden loopen, daar er geen werk is, wat zouden dan de gevolgen zijn Geen werk verrichten brengt mede lui worden 1 En is de luiheid geen zeer gevaarlijke ondeugd Slecht humeur, verwijdering, disharmonie, uitgaan enz. enz. zouden elkander spoedig opvolgen. Dan is het toch beter, dat men werk verricht buiten het gezin. Positief gesproken moeten we zeggen: In meerdere diensten, in vele betrek kingen, valt er nog wel iets te leeren. Hoeveel meisjes worden in een dienst niet gevormd lot nette, beschaaf de en soms vrome huismoeders. Dikwijls komen ze bij onzen Room- schen middenstand. Daar kan menig meisje uit de aibeiderswereld nog wel iets leeren aangaande zuinigheid, net heid, godsdienstzin. Hoeveel winkelbedienden leeren in haar betrekking geen hoffelijkheid, warenkennis, hulpvaardigheid 1 Is het ook niet wenschelijk en chris telijk, om door arbeid vader en moeder en zusjes en broertjes in hun nood bij te staan Een betrekking kan wel degelijk een zegen worden en zijn. o Een vloek: Onder economisch opzicht kan het voor een jong meisje geheel verkeerd zijn, veel geld zelf te mogen beheeren en besteden. Wordt dikwijls het tegenoverge stelde van sparen. Men ziet mevrouw mei haar dochters chic gekleed gaan; de dienstbode aspt het na. Een der kantoor-of winkeljuffrouwen verandert vaak van japon, ver'elt dik wijls van concerten en bioscopen; hel verlangen komt bij de anderen op, om er ook van te genieten. Een vloek kan het zijn voor vele meisjes, als ze niet graag meer naar huis gaan, thuis niets willen doen; het huishoudelijke, niet willen leeren; ecAit uithuizig worden 1 't Zou heusch geen zegen zijn voor vele buitenmeisjes, als ze al haar vrijen tijd op straat doorbrachten; als ze in de stad met den eerste den beste maar meeliepen 1 Ü8 grootste vloek voor 't toekomstig leven van een meisje in betrekking is, wanneer de heer of de zoon zich niet respecteert. Zij is er door gecharmeerd en helaas, zwak, met al de uilloopen daarvan. Als ze zou zijn in een geheel ongeloovige omgeving, was het voor haar nog erger 1 Wat moet onze conclusie zijn? Hebben de meisjes thuis volop Werk, behoeven ze niet in betrekking legaan dan blijven ze thuis. Maar is het noodig of nuttig, dan moeten de meisjes weten en zeker ook haar ouders, waar ze in betrekking gaan Largs de vereeniging »de R. K. Meisjesbescherming" is er wel te in- formeeren De ouders blijven in contact èn met hun dochter èn met den patroon of de mevrouw De ouders eiachen, dat het kind dik wijls thuis komt en komt 't meisje b.v. van het kantoor geregeld thuis, dan moeten dezen thuis ook een hand je helpen. Is er ergens een fehuis voor zulke meisjes, dan gaan de meisjes, ook op aansporing der ouders, er heen 1 Dan kan het een zegen worden voor vele meisjes, dat ze eens ooit in be trekking geweest zijn. ORGANISATIE der in LIMBURG. Nu de nieuwe organisatie van de Zuigelingen-bescherming in de Provin cie Limburg haar beslag heeft gekregen, en sedert 1 April in werking is getreden, voor zoover de nieuwe consultatie- bureaux betreft, terwijl de reeds be slaande haar werk hebben voortgezet, is het wel gewenscht eens onder de aandacht te brengen, waarvoor die bureaux dienen. Er heeft daarbij KOSTELOOS onderzoek plaats van kinderen, beneden de leeftijd van één jaar er worden wenken gegeven, dienende voor de gezonde zuigelingen en voor die, waarbij kleine afwijkingen zijn ontslaan voedingsstoornissen b v. Vooral komt dit laatste in het zomer- tijdperk herhaaldelijk voor, waarom dan telkens en telkens op bijzonder in acht te nemen bepalingen wordt ge wezen. Zieke zuigelingen zijn dus niet voor het bureau bestemd en behooren thuis onder de hoede van den huisarts Behalve de hoofdplaatsen, waar de bureaux gevestigd zijn en waar de specialist optreedt, kunnen ook andere plaatsen, van de naaste omgeving, die bureaux bezoeken en daarvan kosteloos gebruik maken'. De plaatselijke afdeelingsbesturen hebben eene regeling ter zake en kun nen ieder van advies dienen. Voor zoover geene plaatselijke afdeelingen bestaan kan men zich wenden tot de naastbijzijnde afdeeling, of wel recht streeks tot het Secretariaat der Ver eeniging »Hel Limb. Groene Kruis", Sittard, Wilhelminastraat 4, datgaaroe inlichtingen verstrekt. Bureaux onder DISTRIGTS-leiders bevinden zich in Maastricht, Vaals, Gulpen, Beek, Sittard, Heerlen kom, Treebeek, Heerlerheide, Brunssum, Kerkrade, Spekholzerheide, Venlo, Venray, Sevenurn. Bovendien bureaux met PLAATSELIJKE leiding in Val kenburg, Schinnen, Roermond en Gen nep Antwoord Hoe dikwijls de kip de eieren keert? Dat is zeer verschillend. Er zijn onrustige broedhennen, die véél aan de eieren morrelen, er zijn er ook die zeer bedaard blijven zitten en slechts een keer daags keeren. In deze omgeving worden de eieren in de machine bijna allemaal maar één keer per *onkela doety.het twee keer. Of de resultaten daardoor beter zijn Dat is zoo lastig uit te maken. Men- schen, die 2 X daags keeren, zullen over het algemeen wel secure men schen zijn, die dus ook tip top de handleiding opvolgen. Wij zelf keeren één kéér daags, geven weinig vocht en koelen bij eenigszins goed weer tamelijk lang, althans langer dan de meesten. En daar bevinden wij ons best bij. Water in de machine of in liet broedlocaal Vraag: Wat acht u het beste water in de machine te brengen, door middel van een schotel of bak onder de eier lade, dan wel het locaal, waar de machine staat, goed vochtig te houden W. te V. Antwoord: Een bakje of schoteltje met water onder de eieren is ons weinig van dienst. Ik vind het heter, het broedlocaal te vochten. De luch» komt dan langs mantel en schoorsteen der lamp in de machine en brengt dus vochtigheid mee. Wie een vertrek heeft, dat van nature nog al vochtig is, omdat het b.v. op het N. uitziet, zal over het algemeen niet veel hoeven te vochten, noch in de machine, noch in het vertrek. Ja, als het schraal en droog weer is (Oosten of Noordenwind) dan is het wel goed, den vloer eens goed nat te maken, vooral tegen den 21en dag. Dit weet ik wel, dat er in de vochtige Aprilmaand van dit jaar op menige plaats veel te veel gevocht is en dat daardoor de uitkomsten slechter waren, •««*u ze «miter" overigens gelijke omstandigheden geweest zouden zijn De kuikens zien er dan niel zelden vies uit, geheel vochtig, ze zijn als 't ware half verdronken. Ondermelk. Vraag: Men leest nog aleensvaakl dat karnemelk zoo goed is voor kuikens en volwassen kippen. Gaarne vernam ik, wat u denkt van ondermelk. Die heb ik steeds in voorraad voor de varkens. Ik geef er de kippen ook van doch hoor er zoo weinig over zeggen De boeren kunnen veel beter aan ondermelk komen dan aan karnemelk W. te V. Antwoord: Ondermelk heefL door hel afroomen of centrifugeeren wel veel vet, doch weinig eiwit verloren, daai door is het nagenoeg even goed (en veel goedkooper) als volle melk. Karnemelk overtreft in voedings waarde voor pluimvee de ondermelk en staal, in eiwitgehalte zelfs boven volle melk. Toch raad ik u aan, met ondermelk te blijven doorgaan, wijl u het geregeld kunt verstrekken, hetzij als drinken, hetzij als mengsel in het meelvoer. Tegenwoordig geven de meeste boeren het meelvoer droog, ik keur dat goed, ik juich dat zelfs toe 1 Maar er kunnen toch ook wel eens omstandigheden zijn dat men het beter kan aanmaken, zij het dan ook maar tijdelijk Bijvoorbeeld in den rui, omdat kippen dan vaak veel te weinig eten in den héél drukken legtijd, b.v een beetje aangemaakt naast het droge voer, van allebei dus; ook 's winters als het mistig is en de dagen op z'n kortst zijn. door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Het keeren der eieren. Vraag: Hoeveel maal per dag moet men de eieren in de machine keeren, eens of tweemaal Mer. praat daar zeer verschillend over. Hoe dikwijls doet een kip het W. te V. Opgevoerd wordt: op 29 Mei, 6, 12, 16, 19 en Juni Er zijn aldus schrijft een inzender in Limburger Koerier er zijn van die suffe menschen met koude harten die altijd maar vr8gen »Hoeveel een ten verdien ik ermee? Wat voor profijt of gemak heb ik ervan De rest kan hun niets schelen. Voor wat schoons zijn ze even onge voelig als een keisteen. Een bosch fiere eiken zouden ze omhakken, indien daar ter plaatse voor twee dubbeltjes méér te verdienen viel aan stekrubenteelt Waarom die bellen aan 't tuig van t trekpaard zoo vragen ze met een zuur gezicht er wordt immers toch niemand overreden 1 Waarom al dal koper; men moet 't maar poetsen en't levert niks op 1 Och,-; ze hebbi'v.- geen oog .voor Jt mooie van Jat glimmende, glanzende, in 't zonnelicht stralende koper gerei. Hebben geen oor voor 't welluidend klinkelend gerinkel der prettig rellende schellen. Ik ga niet graag in tegen 't Gezag maar aangenaam zou ik 't vinden, indien er geen Gemeenteverordening ware gemaakt omtrent 't doen klappen van de zweepen. Dat is toch wat vroo- lijker dan 't afschuwelijk gehuil en gejank der auto's, dat 'n mensch door merg en been huivert. De Venraysche boerinnen moeten 'l zelf weten, als ze voor een o/dinairen hoed Je fleurige mutsen met toeren verruilen Zonde doen ze er niet mee dat niet. Maar de zaak er mooier mee maken dan toch ook niet 1 Neen want niets staat beter bij een door Gods lucht en licht blozend boerinnen- gelaat dan de witte mutsen en kleurige in ten. Ik houd heel veel van onze Limburg- sche Schutterijen Schutterij en schutterij is twee. Er zijn er waar de een 'n hoed op heef' en de ander 'n pet en weer 'n ander niks, waar sommigen op klompen loopen en anderen in kaplaarzen in één woord 'n onordelijke, kleurlooze groep Neen, maar een schutterij waar het marcheeren flink gaat, ordelijk en gedisciplineerdeen schutterij mei kleurige en toch ook weer niet al te pronkerige uniform met bekwamen trommelslager, kranigen tamboer majoor, waardigen hanteerder van zwierend vaandel, felglirnmende lans- pieken. »Zoo eene is Venray's schutterij »Sl, Anna". Daarom verheugt het mij van heeler harte dat deze eeuwen oude Venraysche Schutterij Zondag j 1. op de groote Gilde feesien te Oploo zulk een schit terend figuur maakte. Toen zij daar onder geleide van hun uitstekenden commandant, die zich bereidwillig beschikbaar had gesteld en overig kader voorbijtrok, toen kende hel Is 1 rijke publiek haar uit één mond den eersten prijs toe voor beste exercitie en schoonste houding in den optochi, En de jury gaf eenstemmig toe dat deze prijs aan »Sint Anna" toekwam Dit stemt mooi overeen met de uit spraak van Venlosche officieren, ver leden jaar: »Goed zoo, Venray, mooi 1' Door een misverstand kende de jury den eersten prijs tromroffelen toe aan den tamboer eener andere schutterij doch deze verklaarde aanstonds uit eigen beweging: »Niet ik, maar Venray moet hem hebben." Ook nog andere prijzen mocht Sinl Anna" winnen. Van harte gefeliciteerd. Moge Limburg de vroolijke mooie schutterijen in eere houden 1 Moge Venray ten opzichte van schutterij »Sint Anna" niet doen aan neerhalende kritiek en afkammerij, doch integen deel haar steunen 1 Houde de schutterij hare eer hoog! Moge zij in lengte van jaren medewerken aan opluistering van kerkelijke en wereldlijke plechtig heid! V Op bescheiden verzoek zijn in boven staand stuk geen namen genoemd Maar één uitzondering moeten we toch maken. Ons eere saluut aan den ouden Kobus Janssen 't Is al jaren geleden dat hij zijn Gouden Bruiloft vierde en nu trok hij nog mee. Niet in rijtuig of autoneen, deze krasse grijsaard marcheerde kloek mee in den optocht Tot oprechte vreugde der overige leden ontving deze vroegere koning thans als oudste schutter een groote zilveren medaille. Bravo 1 N. par half ons OVERTREFT ALLE ANDERE SMAAK STEVIGHEID iiKftim (tv. iToanuuiru VENRAY, 21 Mei 1927. Benoeming Pastoor te Venray. Z D. H. Monseigneur Laurentius J. A. II. Schjjjnen, Bisschop var.. Roer mond, heeft benoemd tot pastoor te Venray den weleerw Heer P. J. Thielen en tot pastoor te Mook den weleerw. Heer A. M. A. H. Slijpen, kapelaan te Nederweerl. Bekendmaking. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat op Dinsdag 31 Mei 1927 de collecte ten behoeve van het Fonds tot aan moediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden zal gehouden worden. Venray, 17 Mei 1927. Burgemeester en Weihouders van Venray O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. De Burgemeester en Wethouders van Venray doen te welen dat door den Raad dier gemeente in zijne vergade ring van 30 Maart 1927 is vastgesteld de volgende verordening VERORDENING, houdende verbod van kienen en barakspel in voor het publiek toegankelyke localiteiten en plaatsen in de gemeente Venray. Artikel 1 Hel is verboden in voor het publiek toegankelijke localiteiten of voor het publiek toegankelijke plaatsen te kienen of het barakspel uit te oefenen. Het is den houder van een voor het publiek toegankelijke localiteil of plaats verboden het kienen of het barakspel aldaar toe te laten. Artikel 2 Overtreding dezer verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes dagen of geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden. Bij veroordeeling wegens overtreding dezer verordening kunnen de voor werpen door middel van de overtreding verkregen of waarmede de overtreding is gepleegd verbeurd worden verklaard, voorzoover zij den veroordeelde toebe- hooren. Zijnde deze verordening aan de Ged. Siaten vari Limburg volgens hun be richt van 13 Mei 1927, 48 Afdeeling La. 5283/4 N. in afschrift medegedeeld. En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort, den 18 Mei 1927 De Burgemeester en Wethouders voornoemd, O. VAN DE LOO De Secretaris, VAN HAAREN. Bij de te Strijp gehouden aanbe steding der nieuwe kerk met toren en sacristie voor de op te richten Parochie van de H. Theresia van het kindje Jesus te Strijp, onder leiding van den architect M. van Beek te Eindhoven, waren de laagste inschrijvers Voor den geheelen afbouw. Firma Gebr. Oudenhoven, Venray voor de somma van f 115 600 Het werk is aan de firma opgedragen. Wij plaatsen in het tweede blad de gewijzigde dienstregeling van de autodiensten VenrayVenlo en Hel mond. Wie nog geene dienstregeling bezit, knippe deze uit en beware ze. Men verzoekt ons te willen melden dat hei St. Annapark wederom dagelijks ter beschikking staat voor onze jeugd, die zich op aangename en ge zonde wijze kan vermaken- Onze Schutterij »St. Anna" be haalde Zondag op het groote Gildefeest te Oploo niet minder dan 4 prachtige prijzen, n.l le prijs exercitie en schoonste houding, le prijs grootst aantal leden, een prijs voor den oudsten schutter, (Jac. Janssen) 2e pr. tamboer H. van Boven, benevens een extra huldiging der jury. Deze week is men begonnen met het leggen van een electrischen kabel naar Oostrum, vanaf het transforma torenhuisje aan de Bleekstraat. Het verkeer ondervond hierdoor, vooral in de Hofstraat nogal belemmering. Ook onze mooie bestrating toont duidelijk de sporen van het herhaaldelijk op breken. Nu nog de waterleiding en de rioleering De nachtvorsten hebben ook hier in de liatsle week nogal schade aan gebracht. Vroege aardappelen, erwten en haver hebben op verschillende plaatsen veel geleden Ook zijn heele perceeler. eiken struikhout bevroren, waarvan de bladeren thans zwart of verbrand lijken.

Peel en Maas | 1927 | | pagina 1