Wenschi Wenscht y pYLS Mantels, Hoeden, Jurken, Regenjassen, Mantels, Tompouce's, Behoadenis OOSTRUM, as? Rijwiel paden Volksbelang. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. VolksbelaDg. gij goede gij goede MkJ Paraplue's. Prachtsorteering Stoffen, Schortebonten, Corsetten enz. Groote keuze in Vitrage's. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. der Paraplue Openluchtspelen te 0VERL00N. JOZEF IN DOTHAN" Stemming Gemeenteraad 12 Mei. Feest te Ysselsteyn. PEEL EN MAAS steunt dan PRIJS DER ADVERTENTIEN1—8 regels 60 cent, elke regel meer 71/» ct. bij abonnement lagere tarieven. 48e Jaargang. No. 17 steunt dan Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF Telefoon 51 VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., per post 75 cent voor het buitenland f 1.05 bij vooruitbetaling, afzonderl. nummers 5 een "V STEEDS HET NIEUWSTE Oroote Straat 14. Telef. 10 Venray ZIE DE ETALAGES STEEDS HET NIEUWSTE Verbod van loopen'in de bosselien. aal Wegenreglement van Limburg: eerste aan het tweede leven te verbinden, De Burgemeester van Venray brengt «Al de binnen den afstand van 1 M. door in het eerste ook de diepe toon nogmaals ter algemeene kennis, dat van de grens der wegen en voetpaden van geheime en zuivere melancholie te het, roet het oog op het groote brand- in 't algemeen staande hagen, moeten doen uitkomen, welke alleen door de gevaar, verboden is in de gemeente- telken jare, aan de wegzijde ter hoogte moeder begrepen werd en die te midden osschen zich op te houden. van minstens 1.50 M. boven den grond der vroolijke avonturen van het jonge Aan de bosschen zijn plaatjes aange- waarop ze geplant zijn, opgeschoren even de voorboden waren van het worden, in dier voege, dat op 1 Juli toekomstige heilige leven. Evenzoo liet - - u;; 'i ki;;^o b-ovotiar aat ac ie bosschen zich op te houden, de bosschen zijn pli bracht Verboden Toegang". iworaen, m uier vu»g0, karakter dat de ieutrd Aan dit verbod zal streng de hand aan die zijde slechts hoogstens 0.30M. »'J 1 blijde Karamer, aa ae j g ver?oa za g 7^ mno- aanwaziffl kenmerkte, uitkomen in het latere Opgevoerd wordt op 29 Mei, 6, 12, 16, 19 en 26 Juni stad en voor den Sultan gebracht. Hij wint diens gunst en de Sultan wil hem ico j- r w overladen met geschenken. Ook Sasso- sen of beschadigen, zal met gestreng- greppels hangende boomen, struiken, van volksmenigten, knjgsgevechten, rosso WOrdl bij een uitval der Sarace- Pauselijk hof, het hof dar SuDtns, de nen krijgsgevangene gemaakt en ge- wond. x. -Franci8cus vraagt voor allen, maar De film begint natuurlijk met weer v00ra[ VQOr Sa880r60a80 bevrijding. De te geven het jonge vroolijke leventje Sullan bevrijdt de gevangenen. Fran- van Franciscus, dat, niettegenstaande ciscU3 atra,eJnd van blijheid en liefde de vermaningen dea vaders, meer ver buigt zlch uver Monaldo om zij„ won gehouden worden en bij overtreding hout buiten den stam mag aanwezig onmiddellijk procesverbaal worden zijn. J F Voor datzelfde tijdstip moeten jaar- strenge boetvaardige lev°n des heiligen Het leven van St. Franciscus bood J opgemaakt. voor aaizenae tijasup momou joai-i - Tegen degenen, die de geplaatste lijks insgelijks weggeruimd worden de buitengewone gelegenheden tot schit- bordjes mochten verwijderen, verplaat- over de wegen, voetpaden, slooten en terende ensceneeringVertooningen heid worden opgetreden Venray, 20 April 1927. De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. hagen of takken.' Wij vertrouwen, dat in het belang puinen van Assisië met volksoploopen van de wegen en voetpaden zoowel als enz., zijn prachtig weergegeven het belang van de belendende gron den dit jaar het opscheren als boven bedoeld tijdig en naar behooren zal plaats hebben, opdat geen enkel procesu verbaal wegens niet nakoming dezer liep tusschen feesten, dan tusschen ^en to verbinden. Zijn liefdedaad roert voorschriften zal behoeven te worden ernstig werk. Dan wordt de strijd 00^ een Qrieksche van Seron, Miria weergegeven voor de vrijheid van Assisië genaamd, die dooreen rijken koopman waarin Franciscus voor zijn vaderstad van Assisië daarheen meegenomen was vecht. Hij werd krijgsgevangene ge- en jjg een ^er vinnigste vijandinnen De Burgemeester en Wethouders van I maakt, keert na den vrede terug, maar van jen heilige geweest was. Miria, bepaalde bij artikel 'het I Venray doente welen dat door den gedurende een heefteen wonder- bel_ symbool__ van Juxa_ en vermaken. Verbod van rooken ter voorkoming van gevaar voor boscli-, heide-, gras- of veenbrand. WAARSCHUWING. De Burgemeester van Venray herin-1 opgemaakt, nert de ingezetenen aan het besluit Venray, 20 April 1927 van Burgemeester en Wethouders d.d 11 Juni 1925, waarbij, ingevolge het Denk erom men mag slechts op één candidaat stemmen., Men zoekt dus op het stembiljet den candidaat zijner keuze, maakt vóór den naam van dien candidaat de bekende witte stip rood, vouwt het biljet dicht en steekt het in het rooken in alle bosschen, g j vomrrtonino- meer aan. Hij trekt met andere stad onverwacht on denvanetiengZfernhieenrva„ op alle 8 BESLUIT TOT^VASTSTELLING °P naar het Pa"S8lijk® leSer ciscua_ wordt ook daarin, daarlangs of daarbij wegen, voetpaden of open VAN ROOILIJNEN in aansluiting op het roolijnplan 1925 en wel als volgt: Voor de op de bij dit besluit behoo was krijgsgevangene gemaakt door de enen en slavin van den vorst, onverwacht ontmoeten van Fran- voor haar de weg tot haar heil. Te Spoleto wordt hij door een onge Franciscus keert terug naar zijn land vouwt het biljet dient en steent uet m v f terreinen Dit besluit is op Voor de op de bij dit besluit behoo steldheid getroffen. Een engel geeft en in z;jn Vurigen ijver naar ontzeg- da stembus. Wie minder doet, dus geen P - bedoeld in artikel 172 der rende gewaarmerkte plans aangegeven hem in een v1Sioen te verstaan, dat hij glng en offer8> verlangt hij in zijn etip rood maakt of wie meer doet, dus t denzelfden dag afgekon- en hieronder genoemde pleinen, straten niet op den weg :s, waarop hij wezen |lchaam de lijdenssmarten van den meer dan één slip rood maakt of strepen, onmiddellijk in werking ge en wegen, zooals op de teekeningen moeteen andere zending is hem door Zeltgmnker te gevoelen. En op den doorhalingen of andere bijvoegingen met oraDjekleurige lijnen ia aangeduid God voorbehouden en hij keert, niet- berg Alverna gebeurt het groote won- stelt, maakt zijn biljet ongeldig. Aan dit verbod zal zeer streng de onder bepaling verder, dat voor de op tegenstaande de bespottingen van der zijn figuur wordt een bovenaard- Dus nogmaals: men mag van de 30 houden worden en bij overlre- plans slechts ten deele voorkomende Saasoroaso, die hem haat, terug naar scbe. op het biljet voorkomende candidaten di 0Rmiddellijk proces verbaal worden straten en wegen de rooilijnen worden Assiaie, waar hij met verontwaardiging Saasoroaso heeft zich intusschen vol stemmen op wien men wil: DULH Ur R kt doorgetrokken op denzelfden onderlin- ontvangen wordt. ontgochelingen teruggetrokken inde turf- afstand daardoor, gelegen NIET MEER DAN EEN. opgemaakt. Venray, 20 April 1927 Vergunningsrechten. Burgemeester en Wethouders Venray brengen ter kennis va vergunninghouders dezer gemeente, dat de vergunningsrechten ingevolge de Drankwet vóór 1 Mei a.s. moeten zijn voldaan ten kantore van den Gemeente- yy Anrii iua/ gen wederzijdschen afetand van de as Een korte terugkeer tot zijn vroeger eenzaamheid van een kasteel in de De Burgemeester van Venrav, van den weg, voorzoover die lijnen leven volgt, maar geeft hem geen vrede buurl van den berg Wroegingavoor- O VAN DE LOO eene straatbreedte laten van 12 meter Op een nacht vlucht hij en zoekt vrede stellingen kwellen hem. Een onweer Waakzaamheid ter voorkoming van ™aer 8n andara zodanig, dat die boseh- en heidebranden. stras breedte verder als regel 12 M wordt, met dien verstande, dat voor de Burgemeester en Wethouders van aansluitende gedeelten van plan IX en Venray achten het noodzakelijk nog plan X, gelden de roolijner., vastgesteld eens aan te sporen tot de meest moge- volgens plan XI. lijke waakzaamheid met betrekking tot PLAN IX Langeweg, eerste gadeel in de eenzaamheid. Een visioen brengt rommelt. Een witte gedaante, als een hem troost: Armoede zal zijn bruid sp0ok voor zijn geweten, verschijnt worden Uit de eenzaamheid terug bem_ bet j„ Agnes, die uit zijn kasteel keerende, brengt hij een menigte armen trekl door den storm. Bij een hut laat mede naar huis, om ze te laven en te zij hem alleen en verdwjjnt. Bij de spijzen. Hij ontmoet een melaatsche en deur der hut staat een kloosterling, omarmt dien. Zijn leven ia voortaan pjej j3 Franciscus, die hem met groote VUIUOOU «.ou *-*- 11JK6 waaikzaailllioiu lUCl Uon cnamg vwv JTJUAIX JLiOiigo vv og, oo.»v,w. Ontvanger en dat de vergunningen, het voorkomen en hlusschen van bosch te vanaf de Langstraat tot den Merse verdeeld tusschen armenzorg en gebed, t ee d er h id" toe voeg F I k ver wachTte" u" de verschuldigde recnien en beidebranden. De aandacht zij daar losche weg, Kruitweg, ICempweg In het kerkje van San Damiano Saasoroaso valt voor Franciscus op de om andermaal gevestigd op het navol PLAN X. Langeweg, tweede gedeelte roept hem een stem toe van een oud knieën. Voorlaan zal ook hij deel uit- gende: vanaf den Merselosche weg tot den kruisbeeld: »Ga, Franciscus, en bouw maken derFranciscaansche fami'ie 1 Het is bekend, dat bij een verblijf Overloonsche weg. Een gedeelte Over Mijn Huis weer op". VoorlaBn zal hij Franciscus verlaat den berg op een in de bosschen en de heide, bij droog loonsche weg in verbinding met Lange zich geheel geven aan boete en predi eze| vojk groei bem geestdriftig weer en speciaal in het warme jaarge- weg. Tweede gedeelte Hoenderstraat king. Maar zijn vader verzet zich daar- z00ajs de menigte Jezus begroette in tijde de minsie onachtzaamheid de vanaf Bontekoeslraat lot Langeweg tegen en brengt hem voor den bisschop Jerusalem. Assisië ontvangt hem trotach grootste nadee ige gevolgen kan hebben Merselosche weg van Bieekatraat lot Guido om hem te onterven en te ver- 0p zj:n gr00ien z00n yj: lrekt z;cb Het wegwerpen van een nog branden- Langeweg bannen. Franciscus doet ten aanschouwe lerug in San Damiano waar hii bijna den lucifer of van een eindje sigaar of PLAN XI. Merselosche weg vanaf van het volk afstand van al zijn rech- biind, den lof der schepselen zingt het wegvliegen van vonken van sigaar Langeweg tot St. Odapark. ten. Hij werpt zijn geld en kieeren he[ beroemde loflied aan Bro-der Zon of pijp, schijnbaar van geen beteekenia Zijnde deze verordening door de Ge- weg en verklaart zich kind van den kan brand doen ontstaan en aldus een deputeerde Staten van Limburg bij Vader strafbaar feil opleveren volgens art. besluit van 8 April 1927, 4e Afdeeling dekt hem bewogen met zijn mantel 429 1 - 1 T7ni»n«in/ino fn/vlrl n/ind on vanson alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank voor de benedenvoor- kamer van het huis, plaatselijk gemerkt 'egen dengene, die door gebrek aan de De Burgemeester Stationsweg 53. noodige omzichtigheid of voorzorg ge Venray, Binnen twee weken na de dagteeke- vaar voor bosch-, heide, helm-, gras H. JANSSEN l.b. 1a i..i nnioia.n airflf. De Secretaris, tegen hel verleenen van deze vergun-1 baar feit ia ook reeua aanwezig uuur VAN HAAREN. t ning schriftelijke bezwaren indienen, onvoorzichtigheid met vuur, ook zonder Zijnd, d.ze verordening aan da a«d. Staten van Assisië. Franciscus bouwt aan de Santa roep;ng van den psal° isl: rëevïiid Venray 19 April 1927. I Gat nog brand ontstaat. Het rooken in Limburg volgen, hun berioht van ft April 1927. Maria degli Angeli^zijn geliefd Portiun-1 Heeri mijn ziej uit haren kerker ,.J. Burgemeester en Weihouders van Venray a ttim rvr^ t r\r\ waarvoor voor dien datum niet zijn betaald, van I rechtswege zijn vervallen. Venray 20 April 1927 Burgemeester en Wethouders voornoemd I O VAN DE LOO. 1 De Secretaris, VAN HAAREN. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders Venray brengen ter openbare kennis, dat is ingekomen een verzoek van Renier Lambert Dupont, koopman, wonende te Venray, Stationsweg 53, nm verlof voor den verkoop van dichtend. Kort daarna den dood voelende na deren, wil hij dien afwachten in zijn van het Wetboek van Strafrecht, La 3721/9 B, goedgekeurd. Franciscus trekt rond "en verzamelt geiiefd PorÜuncula." HH zëgènt' óp den waar o.m. een straf van 14 dagen hech En is hiervan afkondiging geschied geld om de huizen des Heeren te her- kortftn Wft), vnnp iaa,aY 0.„j tenia of f 100 boete wordt bedreigd waar het behoort den 16an April 1927. stellen. Clara degli Scifi geeft onder de daa-na wacht hii het brood van dé en Wethouders van ironische blikken van haar neef Monal broóderlijke gemeeóschap gebroken en do Saasoroaso, haar bijdrage, geroerd deeld bebbende, inH Santa Maria door den heiligen ij ver van den heilige: degli Angeli, op den blooten grond, vernederingen worden dezen met ge- dicht bij zijn bruid, de Armoedl, deó spaard door de levensmannen van dood, onder het zingen van de aan- O. VAN DE LOO De Secretaris, VAN HAAREN. Aangifte verhuizingen. dat nog brand ontslaat. Het rooken in I Limburg volgens hun bericht vau 8 April 1927,1 Mar de bosschen en licht brandbare heide L.a.-3721 9..c»i? .afschnfJ'.m.edege" cola weer op. Geloovigen brengen - Ideald. Rn is hiervan afkondiKing geschied waar r j r» steenen aan, psalmen zingend. Bernar- i .v..!,,,,! I deeld. En is hiervan afkondiging geschied waar in het algemeen absoluut ver- het behoorl dflQ i6#n Apri; 1927 8 De Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. JANSSEN, 1 b. De Secretaris^ VAN HAAREN. 18 dus boden, terwijl ook ten strengste ver boden is, het om welke reden dan ook zonder vergunning van het bevoegde gezag, aanleggen van vuur in of in de Burgemeester en Wethouders van nabijheid van bosschen of heide, het-i Venray brengen ds ingezetenen in welk steeds direct, dus ook al zonder [|0 FrAïlCiSCUSfillll herinnering, dat volgens de bepalingen dat brand onistaat, strafbaar is volgens Hoofdstuk 2 der Alg. Politiever- hetzelfde artikel 429, dat verbiedt op ordening de gezinshoofden verplicht straffe van 14 dagen hechtenis of f100 zijn om binnen 8 dagen ter gemeente- boete het aanleggen, voeden of onder- secretarie aangifte dus van Qui"tavalle en anderen zien dit en worden wonderlijk ontroerd. Een avond, toen Franciscus dooreen onweer overvallen werd, werd hij opga- Begun8ligd door prachtig lenteweer, nomen door Bernardus in zijn kasteel. lqj d Vj xr •s Nachts ziet deze hem in gebed opge- 16 Yuf' heven van den grond en is zoo ontroerd, Pfirq|P o»0« ifl a P.aa s yarJ de dat hii alias wat hii havlt aan dé e8rsle„ 3lee»leRg'ng der nieuw te bou- dat hij alles, wet_ hij bezit, aan de we„ st; Qdakerk, waarbij vele belang- d^Cll «Cl goaaaow.a.v.oo te doen, wanneer houden van een vuur op zoo korten zij met hun gezin naar een andere afstand van gebouwen ofgoederen.dat Franciscus" zeer woning binnen de gemeente verhuizen, daardoor brandgevaar kan ontstaan genoemd worden ^rtrBz"rSrgTzlLtoZnVe"oude» den" 1..TÏW'gewelf,ZT'ZL'Ï t^T ter secretarie linnen 8 dafen op te kinderen niet. zonder Gezicht de bet^k'niet allZlnth^C sl^ra1 e °F r a n c a's co °zo o "dl de naam armen weggeeft en de eerste gezel van steÜenden tegenwoordig waren a film Hïa met het Franciscus wordt. Om vier uur zette zich de stoet, oog op het zevende eeuwfeest van St. Pav°l!!"!\fui' li?-HLvanU4 hel ach?°lge-b0UW te Ysselsteyn, zeker actueel mag J18" ^alen. Zij weigert, want ze voorafgegaan door Venraysch Fanfare, n die bij de eerste keef' ka3r hruidegorn gevonden in jn bewegjng jn de richting der kerk, Tashs. Do klninn F rnnr.isr.aansr.ne o 0 Jesus. De kleine Franciscaansche familie trekt naar Rome en vraagt van Paus Innocentius II goedkeuring van waarvoor een fraaie eereboog en mooie laan was opgericht.- Mgr. Mannens, Vicaris-Generaal van geven elke verandering in het personeel bosschen of he.de mogen verblijven, cinema-voorstellingen leeft, maar zóer haar regel, welke deze geeft, bewogen van hun gezin, dien.tboden, koatgangera aangezien de ervaring leert, dat de gaarne ook godsdienstig geestelijk voed- door een nachtelijk visioen. 8 het Bisdom, die de plechtigheid zou en huurders van kamers daaronder jeugd zich gaarne onledig houdt met fel opneem£ indien gh|t mJr v0®r In Assisië verzoenen zich de partijen ™rrlahlen. begrepen, dus met alleen wanneer een het spelen met vuur of het doen ont- gezel '40rdl. en een verbond wordt gesloten tusschen Z°°rEerw zoon, dochter, meid of knecht of ander staan van kleine branden, waarvan Het leven en de legenden van St patriciërs en plebeeërs -Clara deeli Scifi. ve werd begeleid door den Heer Greymans, Pastoor, de ZeerEerw. Heeren Dinckels en Strijkers, Kapelaans, de Rector van dichters de eeuwen door. 'iuncula aan, laat haar haartooi in de ander gezin te Venray vertrekt, moet 2. Wanneer e^en bosch of heidebrand j)0 schepping van.een film over het I handen van Franciscus en neemt houwers &UU1I, l«>"" v/w», het gezin komt uit Venray of naar een woordelijkheid wel te beseffen. ander gezin te Venray vertrekt, moet 2. Wanneer een bosch-of hei ,U1I hiervan binnen 8 dagen worden kennis ontstaan is, moet degene, die zulks het leven van St. Franciscus bracht eigen- blööd van zuster aan. gegeven. eerst ziet, er voor zorgen, dat daarvan aardige moeilijkheden mee, die schitte- Ook Agnes degli Scifi, bruid van Voor een goede bevclkingsboekhou- ^rsl°nd worde kennis gegeven bij den rend overwonnen zijn. De hoofdacteur Monaldo Sassorosso, volgt haar zuster gingen ding is het absoluut noodzakelijk, dat Burgemeester of bij de politie, opdat Alberto Pasquali heeft niet slechts den 111 boetvaardigheid. Monaldo dreigt Qp jjet bouwterrein esnaokomon deze bepalingen der Politieverordening onverwijld maatregelen kunnen worden armen mystieken, boetvaardigen frate niet wraaknemingen hij zal haar weg- spiekt (j0 ZeerEerw Haou paafnJ nauwkeurig worden nageleefd. genomen om den brand in zijn voort- Francesco, maar ook den jongen rukken van t altaar. Maar Agnes namens auen ^reuffde uit dat w.aim ion 1 j._ 1:jj. u:«uontvlucht als door een wonder. Fran- xaxa8 T de Edelachlb. Heer Burgemeester, de heeren Wethouders en Gemeenteraads leden en verschillende Bestuursleden van sociale en godsdienstige vereeni- nauwkeurig wurue.. u«Ku.^.u mogelijk te stuiten. schitterenden cavaliere, die hield van «nlvlucni als floor een wonuer. i-ran- M Mannens, ondanks~zijn hoogen Wij waara.cb7a".de^a'dVaendaele3e 8 Venray 20 April 1927. feealen en pret, denzooó van den rijken cacua in zuivere extase van zijn gees lee°flijd e„ drukke ambtsbezigheden nog zetenen, dat het toezicht op de naleving n<> «1 Wethouders v. Venray koopnlan Piairo di Bernardone, die P«d'kt ™or de vogels en vereemgt lijd heeft wel6n ,e vinden, om deze AN DE LOO «;0,a »a nnha^n co.hii zlch möt hen om den Heer te loven. nlAr.hti<rhAiH to ifnman zal worden verscherpt en bij nalatig heid onmiddellijk proces-verbaal worden opgemaakt. Venray 19 April 1927, Burgemeester en Wethouders voornoemd O. VAN DE LOO De Secretaris VAN HAAREN De Burgemeester en O. VAN De Secretaris VAN HAAREN zjch nieis behoefde te ontzeggen, schit terend uitgebeeld. Den »heilige" gaf hij weer volgens de klassieke voorstelling Snoeien van hagen en struikgewassen Van Crinabue. Burgemeester en Wethouders van Groot was de overgang van het jonge Venray brengen in herinnering de na- leven des heiligen naar het boetvaardige volgende bepalingen van hetProvinci- ascetisme, maar de Pasquali wist het plechtigheid te komen verrichten en Graaf Sassorosso vertrekt naar het wees op het groen, dat, hier zoo Oosten om zich aan te sluiten bij het schaaisch aanwezig, de bewoners bij- leger der kruisvaders onder de muren eengebracht hadden om een feestelijk van Damietta. Ook St. Franciscus is er aanzien te scheppen, heen getrokken en wordt krijgsgevan- Waar nog voor korte jaren niets was gene gemaakt onder de muren der dan de onvruchtbare Peelvlakte, waarin

Peel en Maas | 1927 | | pagina 1