5TÏ PT?!?! XiTVT MAAQ V. PYLS LANDBOUWSCHOOL „Sint Martinus". Rijwielpaden J|~ PjPjI J Fj 1 X^^H£^JXA.ÖR|j™1Padei1 Volksbelang. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Volksbelang. oudste St Jozefs-Kapel GOED STEKjABAKl Provinciaal Nienws. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. BEDEVAART naar de te SMAKT (l'i0IJMEGEN') STEMMING Luistert niet naar socialistische fabels! Stemt Katholiek De Kippenhouderij op het platteland Uit de Landbouwwereld Met I Mei kunnen 24 nieuwe leer lingen worden aangenomen. Vereischte Lagere School met vrucht doorloopen. Aangifte vóór 4 April bij 't Hoofd der School co J. WIJNHOVEN BETER Ingezonden. 'ILH'I LII1UU19 nBHM*tö"ZT 48e Jaargang. No. 13 steunt dan steunt d&rt PRIJS DER ADVERTENTIEN' 1—8 tcg«-U 60 ct. pr-r regel 7V« ci. bij abonnement lager tarief. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF - VENRAY Telefoon 51 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal: voor Venray 65 ct., p, p. 75 ct voor het buitenland bij vooruitbetaling f 1.30, afz. nummers 5 ct Oroote Straat 14. Telef. 10 Venray ONTVANGEN het nieuwste in Dames- en Kindermantels, zwarte Vrouwenmantels, Regenjassen en Mantels, Dames en Kinderhoeden en Jurken. LAATSTE NOUVEAUTÊ's in Stoffen, Schortebonten, Corsetten, Dames- en Heerenkousen en Sokken. Eene prachtsorteering in Vitrage's. ZOTSTXDA.G-S TOT 5 TTTXR, TST^TNdlITDTDA.O GEOPEND Zie steeds onze Etalage's. en de eenige bedevaartplaats in Nederland, Op alle WOENSDAGEN in MAART om 3 uur Lof. Op alle ZON- en FEESTDAGEN in MAART, nl. op 6, 13. 19, 20, 25 en 27 Maart, om 3 uur Lof en predikatie. Op 19 Mrt tevens om half 10 Hoogmis. Zie Programma's. F. CREMERS, Rector. ter verkiezing van de leden der Provinciale Staten. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat op Maandag 4 April 1927, van des morgens acht uur tol des namiddags vijf uur, zal geschieden de stemming ter verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Limburg. Herinnerd wordt aan de verplichting, opgelegd bij artikel 72 tweede lid der Kieswet, dat ieder, die volgens de kiezerslijst bevoegd is tot da keuze mede te werken, zich binnen den voor de stemming bepaalden lijd ter uit oefening van zijn kiesrecht moet aan melden bij het stembureau in bet voor hem op de kiezerslijst aangewezen stemdistrict. De kiezer, die aan deze verplichting niet voldoet, wordt, tenzij den rechter van eene geldige reden van verhin dering blijkt, gestraft met geldboete van ten hoogste drie gulden. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen twee jaren zijn vèrloopen sedert eene vroegere veroor deeling van den schuldige wegens gelijke overtreding onherroepelijk is geworden, wordt geldboete van ten hoogste tien gulden opgelegd Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Welhoek van Strafrecht luidende Hij, die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven ver kiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. Venray 22 Maart 1927 Burgemeester en Weihouders van Venray O. VAN DE LOO De Secretaris, VAN HAAREN. BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders van Venray, brengen ter algemeene kennis dat de op heden vastgestelde lijst van kiezers voor de Tweede Kamer der Staten Generaal, voor de Provinciale Staten en voor den Gemeenteraad, vanaf heden tot en met 21 April a.s, op de secretarie der gemeente, voor eenieder ter inzage is nedergelegd en tegen betaling der kosten in afschrift en 8temdistriclsgewijs in uittreksel verkrijgbaar is gesteld. Venray 22 Maart 1927 Burgemeestex1 en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris VAN HAAREN. Plaatsen van afrasteringen Poten van heggen De Burgemeester van Venray vestigt er de aandacht op, dat degenen, die een afrastering willen plaatsen of een heg poten langs hun eigendom aan den openbaren weg gelegen, zulks alleen mogen, indien deze heggen en afrasteringen geplaatst worden op een afstand van den openbaren weg, zo^als het provinciaal reglement voorschrijft. Eenieder wordt daarom in zijn eigen belang aangeraden zich, alvorens tot plaatsing der afrastering of planting der heg over te gaan, te wenden tot Gemeentewerken, de plaats zal alsdan worden aangewezen. Heggen en afrasteringen, die tegen de voorschriften worden gepoot of ge plaatst, zullen worden verwijderd. Venray 22 Maart 1927 De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. De Katholieke Staatsparlij heeft de overgroote meerderheid der Limburg sche kiezers achter zich. De overgroote t van het Limburgsche volk is katholiek Andere partijen doen hun best van die meerderheid wat af te knabbelen, door die katholieken te bewegen, niet op de katholieke lijst te stemmen. Om dat te bereiken moeten zij die katholieke kiezers iets komen wijs maken. Natuurlijk, hoe zouden zij anders een katholiek ertoe kunnen brengen om niet katholieken te stem men. Het fabeltje, waarmede socialist en liberaal den katholiek voortdurend aan boord komt is, dat men tegelijk socia list en katholiek, liberaal en katholiek kan zijn dat bet heel gewoon is, dat een katholiek stemt op de socialistische of liberale lijst. We zeiden den vorigen keer al, dat het belachelijk zou zijn te meenen, dat een socialist of liberaal op de katholieke lijst zouden stemmen Dat voelt ieder een Maar dat het zeker zoo ongerijmd is, dat een katholiek zijn stem vergooit naar de socialisten of liberalen, blijkt niet iedereen te voelen. Want de cijfers wijzen het bij elke verkiezing uit, dat er een aantal katholieken zijn, die er in loopen, die zich vooral door de socialisten iels op de mouw laten spelden. Wij zijn overtuigd, dat verreweg de meesten van deze katholieken hun Geloof trouw willen zijn en blijven Maar zie daar nu eens dien socialist om ons lot deze partij te bepalen staan bij dien katholieken arbeider. Hij komt met het fabeltje, van den katholiek, die katholiek en socialist blanke en neger Iegelijk kan zijn. Hij vertelt hem, dat hij als arbei der bij de socialisten thuis hoort, dus socialistisch moet stemmen. De Pausen en de Bisschoppen zeggen het herhaaldelijk precies andersom. Maar zoo'n roode propagandist wellicht is het er een die door de partij in Holland er op uit is gestuurd om hier d8 socialistische dwalingen te verkondigen weet het natuurlijk veel beter dan Pausen en Bisschoppen Het onzinnige daarvan ziet elk katho liek terstond. Die socialist kent absoluut niets van het Katholiek Geloof. Hij zal eer ver ward zitten in de leugens, die het Volk en andere socialistische bladen hem over detjgeschiedenis en de leer der Katholieke Kerk verhaald hebben En als zoo'n socialist werkelijk zou meenen, wat hij beweert over het samengaan van katholicisme en socialisme, dan kent hij zijn eigen socialisme niet. Want uit de socialis tische leer dat er alleen stof bestaat volgt, dat er geen God is; de socialis lische leer van den klassenstrijd is zoo antikatholiek mogelijk. En de socialistische kopstukken hebben bijna allemaal verklaard, dat het Geloof hoogstens een menschelijk verzinsel is, dat zijn oorzaak vindt in de levens omstandigheden des menschen. Daarom leeft in het socialisme het ongeloof. Een allörduidelijkst bewijs leverde onlangs nog België. De socialis tische hoofdbladen »Peuple" en het Volksblad" hadden artikelen geschreven over de grootste weldoeners der mensch- heid. Na deze levensbeschrijvingen mochten de lezers bij stemming bepalen wien zij als den eersten weldoener der men8chheid beschouwden. De uitslag dezer stemming onder de lezers was, dat Christus eerst als num mer vier gekozen werd. Drie geleerden werden vóór Hem gekozen. Het Volksblad deelde deze achteruit zetting van onzen boven alles en allen verheven Koning Christus in heilig- schennende woorden aan zijn lezers mede. Het socialistisch blad sprak van het gezond verstand zijner lezers, die Christus onder de menschelijke men schen hadden geplaatst. Ziedaar hel socialisme, waarop sommige Limburgsche katholieken hun stem uitbrengen 1 Dezer dagen verweel in een brief, opgenomen in het Volk, een socialist aan zijn pastoor, dat deze hem de Paaschcommunie weigerde. Let wel, hij maakte er een verwijt van aanzijn pastoor, niet aan zich zelf! Da socialist weet hel altijd beter. Hij is altijd in zijn recht 1 Paus, bisschoppen en pastoors hebben altijd ongelijk 1 Voor welk raadsel slaan we hier toch Hoe is het toch mogelijk, dat men geloof alaal aan den eersten den besten rooden propagandist. Wat goeds heefi het socialisme voor het Limburg8clie volk gedaan Katholieken van Limburg! In dezen verkiezingstijd komen de socialisten weer tot u met een hoop papieren reclame, of ze komen met u pralen, u iets wijs maken, waar ge bij slaat, beloften doen waar nog nooit iets van gekomen is. Zij profiteeren van uw slechten tijd, zij schreeuwen het hardst tegen mijndirecties, tegen werkgevers gemeentebesturen enz. Maar dat is allemaal geen kunst. Voor de daad moet men nog altijd bij de katholieken zijn. Zij streven naar beschermende maatregelen, die het wegsterven der Limburgsche industrie voorkomen. Zij bevorderen de ware belangen der Limburgsche arbeiders, terwijl de socialisten leven van het zaaien van ontevredenheid, een groot goed, dat zij aan menigen Limburger ontnomen hebben. Stemt daarom bij de verkiezing voor Provinciale Stalen op Maandag 4 April a.s. op no. I van de Katholieke lijst. ROELAND. door JOS. BOSHOUWERS te LENT. Eeierleiderontsteking. VraagWij hebben een gestorven kip opgezonden naar de Rijksserum inrichting te Rotterdam en nu kregen wij bericht terug, dat ze gestorven was aan eierleiderontsteking. Wat kan daarvan de oorzaak zijn Is het besmettelijk B. Ie V. Antwoord: Eierleidingontsteking kan zich op twee manieren uiten. Van de eene manier, waarbij de dieren meestal dood op 't nest zitten, terwijl ze juist gelegd hebben, is de doodsoorzaak meestal buikvliesontsteking. Een geneesmiddel is hiertegen niet aan fe brengen, maar wel moet men uit voorzorg de hanen van de hennen scheiden, daar deze de besmetting van de eene hen op de andere overbrengen De ziekte wil na een rusttijd van drie tot vier weken wel eens wijken. De tweede vorm van eileideront steking wordt veroorzaakt door een wormpje, waarvan de leefwijze tot nog toe onbekend is. Deze ziekte treedt in sommige streken van 't land jaarlijks nu en dan op. De kippen leggen dan gedurende een week of zes windeieren of alleen' dooiers en soms leggen ze heelemaal niet, terwijl ze toch regel matig het nest bezoeken. Sterfte komt slechts weinig voor. Men is nog bezig de oorzaken van deze ziekte op te sporen. Er zijn op 't oogenblik geen bestrijdingsmiddelen bekend Vraag: Gaarne zou ik van U ont vangen eene goede samenstelling van opfokvoer en kuikenzaad. G te O. Antwoord Een goed opfokvoer kan men samenstellen uit gelijke deelen vischmeel, garnalenmeel, vleeschmeel, gemalen oud brood of beschuit, tarwe zemelen, uitgezeefd gerstemeel en rijs temeel. Hierbij een weinig zwavelbloem (i/i pet), wal houtskool (1 pet.) en wat fijn zout (iIt pet.) Het hardvoer kunt u samenstellen door elkander te mengen ge'ijke deelen gebroken tarwe, fijne rijst, boekweit grutjes en gepelde haver. Men zorge echter voor een geleide lijken overgang van 't opfokvoer naar 't ochtendvoer. Cursus in practisch snoeien. Woensdag 16 Maart had alhier de sluiting plaats van den cursus in practisch snoeien en wat daarmede in verband staat. Hieraan werd door leerlingen van de Landbouwschool alhier deelgenomen en werd gegeven door den Heer Teer, assistent Rijks- tuinbouwconsulent. De lessen bevallen het volgende le les: Jonge boomen snoeien; 2e les Oudere boomen snoeien; 3e les; Ziekte en bestrijding, bespuiten met carbolineum tegen bloedluis, bladluis enz.; 4e les Het snoeien van struiken en bessen, beredeneerde snoei van pyramiden en leiboomen; 5e les Snoei en oude en eenigszins verwaarloosde boomen; 6e les Enten, als spieetenten occuleeren, kroonenten, copuleeren enz. Aan het einde van den cursus ver klaarde de Heer Teer, mocht het in de toekomst voorkomen, dat een der leerlingen in moeilijkheden kwam op het gebied van tuinbouw of fruitteelt, hij gaarne indien mogelijk, steeds be reid is om met raad of daad te helpen Tevens besprak hij nog 't coöperatief veilen \an fruit en spoorde de leden aan dit te helpen bevorderen, aange zien er vele voordeden aan verbonden zijn. Tenslotte dankte hij de leerlingen voor hunne trouwe opkomst en am bitie. Als tolk der leerlingen breng ik bier hartelijk dank aan den Heer Teer, voor de humane wijze, waarop hij de soms moeilijke onderwerpen, zoo dui delijk mogelijk heeft besproken en ik hoop, dat deze cursus veel lot de be vordering der fruitteelt in Noordelijk Limburg moge bijdragen. EEN LEERLING Oirlo, 21—3—'27 OOSTRUM Alhier werden in het café van den heer G. Camps een twee'al vergaderingen gehouden, van de Vee verzekering en Landbouwbond Oostrum, waarvoor veel belangstelling was. De Voorzitter der Veeverzekering de heer Jenniskens, deelde mede, dal de slaat der kas toeliet ditmaal 1/2 pCt der geschatte waarde als premie te innen, welke mededeeling aan de vergadering goed beviel. Omtrent de hoogte waartoe bij schatling zou gegaan worden, werd een en ander aan het Bestuur overge laten. Nadat alsnog was medegedeeld, dat de jaarlijksche H. Mis ter esre van den H Antonius, patroon der vereeni- ging, op Paaschmaandag zou gehouden worden, werd deze vergadering gesloten en de vergadering van den Landbouw boud geopend door den Voorzitter den heer Goumans Nadat de notulen der vorige vergadering door den Secretaris waren voorgelezen en onveranderd werden goedgekeurd, kwam de electri ficalie van Oostrum ter sprake en werd cesloten bij de S. V M. schriftelijk aan te dringen op bespoediging der aansluiting. Ten einde de runderborzd bestrijding ter hand te nemen, werd met het oog op nog te constateeren nuttigheid besloten een instrument aan te schaffen. Over de waterlossing werd medegedeeld dal deze kwestie wel niet sliep, maar toch stevig dutte, en zelfs over de brug Lobeek niets meer ver nomen werd, zoodat besloten werd na de verkiezing een request aan den Ge meenteraad le zenden. Na mededeeling dat de collecte voor de kerk te Yssel- steyn de mooie som van f 553.06 had opgebracht, buiten de bijdrage te geven door het Servatiusgesticht, vroeg de heer Reynders of op deze vergadering de aanstaande Gemeenteraadsverkiezin gen niet ter sprake kwamen, sloot de Voorzitter eerst deze vergadering met den gebruikelijken Ghristelijken groet, met de mededeeling, dat de verslsg gever der Courant, als geen inwoner van Oostrum, in deze bespreking waar scbijnlijk minder belang zou stellen. &OOp H niet Qltqd duurkoop */ant 5fer ra bah 's door honderdduizenden 1 rookers erkend als fe zijn dan andere tabok van denzelfden prüs Volgt dus aat goeae voorbeeld en rookt onkundige handen hier aan 't werk waren. Katholieke luisteraars van Venray l Laat ons afspreken onze buren in 't algemeen zoo weinig mogelijk te hin deren en laat ons er bijzonder voor waken, de uitzending der lijdensmedi tatie op Dinsdagavond niet te storen. EENIGE LUISTERVINKEN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Venray 23 Maart 1927 Dames en Heeren Luistervinken van Venray. Met het aantal radio-installaties in onze gemeente, neemt helaas ook het aantal plaatselijke storingen zeer toe Er zijn avonden, dat het gejank, gefluit en getjilp van storende luister vinken niet van de lucht is. Bepaald ergerlijk is, dat ook de uitzending uit de St Dominicuskerk le Amsterdam van de Meditatie over het lijden des Heeren j 1. Dinsdagavond nu en dan door zoekende luisteraars bepaald on genietbaar werd gemaakt. Wij nemen gaarne aan, dat zulks niet met opzet geschiedde, maar dal Eere wien eere toekomt I Geachte Redactie. Het is mij, en velen met mij, opge vallen, dat in de verslagen over het Gouden Feest van ons St. Josephs- Gesticht minstens één naam vergeten is, die zeker verdiend had genoemd en geroemd te worden.; Het is de naam van Mej. Gertruda Raedts, die stad en land heeft afge- loopen om inzamelingen te houden voor het feest. Het is bekend, dat hare volijverige werkzaamheden in deze tot een schitterend succes hebben geleid. Eere wien eere toekomt 1 GETROUWE LEZER. VENRAY, 26 Maart 1927 Priester wy dingen. Op Zondag 27 Maart e.k. zal Z. D. H. Mgr. L. Schrijnen, bisschop van Roer mond, in de kerk van het Minder broedersklooster op de Biest te Weert, de H. Priesterwijding toedienen aan Octavius Wismans, Venray, Valerianus Spee, Venray. Voorts zal o.m. diaken worden gewijd Alphonsus Vermeulen, Venray. Subdiaken zullen o.m. gewijd worden Alphaeu8 Swinkels, Venray, Salesius Lemmens, Venray. Naar wij vernemen zal Venray's Fanfarecorps deel nemen aan het Muziekconcours te Zetten, op Maandag 6 Juni (2e Pinksterdag) Venray's Fanfarecorps zal uitkomen in de afdeeliog Uitmuntendheid. Zaterdag werd aanbesteed voor rekening van de Eerw. Zusters Ursuli- nen alhier, het bouwen van eene wasscherij enz Ingeschreven werd als volgt: P. Oudenhoven en G. Verstralen f 34837 A. II. Maassen en Zn. f 33920 Gebr. Oudenhoven f 33800 A. H. Marlens f 32895 Aan den laagsten inschrijver is het werk opgedragen. Door den Gemeenteraad van Helmond is afwijzend beschikt op het verzoek van G. Kupers te Venray, om eene subsidie van f 500 voor zijn auto busdienst HelmondVenrayVenlo.

Peel en Maas | 1927 | | pagina 1