JAC!! Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Een gouden Jubilë SUKKEL NIEI oudste St, Jozefs-Kapel Provinciaal Nieuws. «MANUFACTUREN] 1 BLIJKEN TOCH HET IvooimiGsrA MANUFACTUREN* BLIJKEN TOCH HET Vfllf heeft de eer TJ uit te noodigen tot de Voorjaarsexpositie 1927, van Dameshoeden, Mantels, Stof Jfc A JO SU? fen, Fournituren enz. in de fraai ingerichte uitbreiding zijner zaak. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. BEDEVAART naar de te SMAKT Twee groote nationale werken. KG; DOCH ROOK f ZATERDAG 12 MÏARTÏ927 18e Jaargang. No. 11 L EN MAAS PRUS DER ADVERTENTIEN *-8 rege.s 60 cU per rj C. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF - VENRAY ^'nu^rsl ei J bij abonnement lager tarief. xetemon We worden tegenwoordig verzadigd met jubelfeesten. Geen vereniging heeft haar bestaan vijf jaar kunnen rekken, of feestkomitee, ^^vergade ring, receptie enz. staan klaar om het heuïdik feit te herdenken. Vijf en twintig jaren schijnen velen al vee te lang te duren, daar,om wellicht zijn dl grootse koperen festiviteiten aan de orde van de dag. Hebben we tegenwoordig dan werkehk zoveel beroemde personen Doch ik heb er vrede mee, al is de vrees groot dat al dat gejubel slechts mode, gewoonte. konv^nhe is waar men per saldo niks van meent. Doch een jubilé kan ook een gelegenheid zijn die men met twee handen tegelijk aangrijpt omda he hart er ons toe dringt omdat het de kans is die men waar moet nemen om zijn dankbaarheid en genegen heid eens te tonen omdat het dag is waarop men zich te binnen brengt wat men eigenlik aan het belangeloos werken van een ander Heeft te danken. Zo 'n jubilé wordt 19 Maart a.st. binnen Venray heel stil en bescheiden gevierd. Doch al is die bescheiden- heid hemelhoog te prijzen, ik ben er niet door gebonden en mag dus gerust buiten weten der jubilarissen fn de krant er een en ander van vertellen, 't Is dunkt me de gelegen heid om naar 't Evangeliewoord, het licht op de kandelaar te plaatsen, ondat de mensen het zien en de Vader danken die in de hemel is. Op 19 Maart a.st. zullen de Zusters van St. Josef de dag herdenken waarop ze vóór 50 jaar hun liefde werk in Venray begonnen. Venray heeft zijn St. I°se'zus'e" eigenlik aan een toeval te danken, al is dat toeval gelijk zo d|kw<els in de geschiedenis, een daad der God delike Voorzienigheid gebleken. Tengevolge van de Kulturkampf waren de Zusters der Voorzienigheid te St Maurits bij Münster (Duitsland) gedwongen een gastvrij land te zoeken, waar ze in vrede God en de mensen konden dienen. En zoals tal oz andere kloosterlingen uit Duitschland en Frankrijk viel 't oog op Limburg, waar een Bisschop en een volk woonde, zó katholiek dat he geen nationalisme kende en dus met liefde de ballingen ontving. Onze Zubterkens besloten dus zich te vestigen in Steyl. Maar er moest gewerkt wordendat was haar roeping - alle liefdewerken die n mens maar gelukkig maken kan. waren welkom dat was ook nodig voor 't levensonderhoud. Daartoe moest men echter zich eerst aanpas sen aan de taal en gewoonten van het nieuwe vaderland. Op aanraden van pastoor Jacobs van Helden wendde de Zusters zich tot het bekende pensionaat van Ven ray, Jerusalem, en vroegen enige Zusters te willen bekwamen in de Nederlandse taal. Met open armen werden ze in Jerusalem ontvangen meer nog, de Rèv. Mère Pelagia be- loofde er voor te zorgen dat de Zusters onderwijsakten zouden be halen om aldus zelf weer andere te kunnen bekwamen. Ook de pastoor van Venray, van Haeff, een priester naar Gods Hart, heette de ballingen welkom hij zou ze herbergen en helpen onder een voorwaarde, dat n.m. ook zijn parochie van de liefdediensten der Zusters zou mogen gemeten. Dat voorstel werd graag aanvaard En zo werden zeven Zusters der Voor zienigheid bestemd voor Venray viif zouden studeren in Jerusalem; Zr Hildegard en de Overste, Zr. Adelheid, zouden de ziekenverpleging Ier hand nemen. En op 18 Maart 1877 deed de kleine kloostergemeente haar intrede in de nog bestaande armenhuizen aan de Overloonse weg. Op St. Josefsdag kon het liefdewerk beginnen. Ziedaar, lezer, het toeval of liever, de daad der Voorzienigheid waaraan Venray in de loop der jaren zoveel had te danken. Of is de naam „lief dezuster" ooit 'n ijdele titel gebleken voor de Zusterkens van St. Josef. De wijkverpleegster in Zusterkleed op de fiets is wel 't beeld der dienen de liefde, die alle middelen aangrijpt om haar evenmens te helpen. De Zusters waren precies op tijd gekomen. Nauweliks geinstalleerd of er brak in 't dorp typhus uit. Aan stonds begonnen de Zusters de ver pleging Zr. Hildegarda viel als eerste slachtoffer, ze werd zelf aangetast. Doch aanstonds boden zich vrijwillig twee andere Zusters aan de Overste aan, die 't werK overnamen. Zo waren de nonnetjes in eens ingeburgerd en bemind. Pastoor van Haeff was van de eerste dag af overtuigd, dat het ver blijf in de armenhuizen slechts voor lopig zijn kon, wilde het liefdewerk bloeien. Daarom had hij sinds lang besloten op een stuk land aan de andere kant van de weg, „Maria- Kamp" of ook „Onze Lieve Vrouw Tondatie" genaamd, een gebouw te zetten, dat tot woonhuis der Zusters, armen, zieken en weeskinderen kon dienen. De Bisschop keurde dat plan goed en 19 Maart 1880 legde de pastoor plechtig de eerste steen. Reeds op St. Ursuladag (21 October 1880) huisden de Zusters met hun schamel huismeubilair over. Het gebouw was evenwel verre van voltooid; er ontbrak nog letterlik alles: de eerste nacht fungeerde voor deur een..,, vastgespijkerde deken Doch dat was niet ergerger was dat tengevolge der gemaakte onkos ten de Zusters jarenlang woonden onder een papieren dakof zonder beeldspraak, jarenlang moesten ze in de grootste armoede leven, om de schulden te voldoen. In dit gebouw was echter iets, wat in de armen huizen ontbrakde Zusters hadden een kapel en sinds pastoor van Haeff er 19 Juli 1881 het H. Misoffer had opgedragen, woonde in 't tabernakel Degene, Die de grootste rijkdom uitmaakte, om Wie alles was begon nen, Die allen met Zijn Kracht ver sterkte, Jesus-Kristus. Hij werd en bleef het middelpunt, waar omheen zich heel dat leven van liefde con centreerde, omdat Hij de liefde leerde en gaf. En die Sterkte konden de Zusters in de komende dagen gebruiken. Slot volgt. P.LUCIDIUS VERSCHUEREN o.f.m. en de eenige bedevaartplaats in Nederland, Op alle WOENSDAGEN in MAART om 3 uur Lof. Op alle ZON- en FEESTDAGEN in MAART, nl. op 6, 13, 19, 20, 25 en 27 Maart, om 3 uur Lof en predikatie. Op 19 Mrt tevens om half 10 Hoogmis. Zie Programma's. F. CREMERS, Rector. De Heer A. F. van Beurden, schrijft in de N. Venl. Courant het volgende: Als wij in de volgende regelen twee groote nationale werken gaan bespreken dan is het geboden, om van 't begin af er op te wijzen, dat deze beide, hoe zeer ook begonnen ter vermeerdering van de volkswelvaart, het vergrooten der productie, toch in de middelen ter bereiking van het groote doel verschil lend zijn. Het eene en eerste heeft den strijd aangebonden met Neerland's ouden vijand, den waterwolf, die aan de kusten naar buit zocht en wien men zijne prooi door bedijking zal ontwrin gen. Het andere en tweede heeft den weg der landverovering betreden op vreedzame wijze, door den onwilligen woesten bodem te ontginnen. De Zuiderzeedrooglegging is een proef stuk, voor geheel de wereld gemaakt van wat de kleine Nederlandsche staa* en zijn bekwame ingenieurs vermogen en na voltooiing zal het in de ge schiedenisboeken opgenomen worden. De Peel ontginning is een proefstuk van volharden, van hard werken en zwoegen, van 't kunnen van de Neder landsche landbouwkundigen en na de tot standkoming van het geheele werk zullen de grondleggers en voltrekkers geboekt staan in de dankbare harten van duizende en duizende Brabanders en Limburgers, die een huis, haard en hof gevonden hebben, daar waar eens eindelooze heidevelden en moerassen lagen De Zuiderzee drooglegging, ze is een werk van aanzien en van groot nut. Of zou het zelf uit de golven ophalen eener twaalfde provincie, het weer in dammen der Zuiderzee tot het meer Flevo of IJ8selmeer geen nationaal we k zijn De oogen van alle voorname water bouwkundigen uit Europa en Amerika zijn er op gericht en volgen met aan dacht de tenuitvoerlegging der grool- sche plannen. Zij volgen het rijzen van den afsluitdijk te midden der deining van eb en vloed, waartegen de jagende Noordwesterstorm over de banken en Wadden heen huilende, beuken. Lang zaam maar zeker schrijdt het werk voort. Vele lasten brengt het mee, vele plichten legt het op Moet niet de vis schersbevolking van al die kustdorpen in West Friesland, in Naardincland, in het Sticht, de Veluwe en in 't Noorden aan 'n andere bron van inkomsten ge holpen worden f Moet men voor de jeugd geen andere scholen bouwen, om haar handarbeid en hardwerk te leeren En dat vóór den tijd al, dat de botters niet meer varen zullen, de netten verkocht worden en de rookerijen gesloopt Die uitgaven zullen jaren lang blijven bestaan, zonder dat er een cent van terug zal komen. Maar Re geering en Kamers besloten na wikken en wegen tot de geleidelijke uitvoering van dit groote nationale waterbouw kundig werk. In het Zuiden des lands had de tijd, hadden de tijdsomstandigheden het tweede werk naar voren gebracht, de ontginning der groot woeste landstreek de Peel, die nog in den natuurstaat van heel veel eeuwen terug verkeerde, en geheel onbewerkt, onontgonnen, in doffe rust lag. De Peel, vijftien uren lang, twee en een half uur breed, lag daar jaar in jaar uil, voor schandaal in de lieve koesterende zon of in den klellerenden dansenden regen; over haar gierde met woede de huilende stormvlaag of floot de koele nachtwind; zij trok er zich niets van aan; de Peel bleef Peel. Men was inmiddels tot besef gekomen, dal men voor de ontwikkeling dier streek behoorde te zorgen. De pers kwam in 't geweer, brochures werden geschreven Peelbelang opgericht, eenevereeniging, die de ontginningszaak propageerde en spoedig 3000 leden telde. Men bracht het zoo ver, dat het op de werklijst der Tweede Kamer gezet werd en de Staat behoorlijke subsidies gaf aan het stichten van hoeven op de Peelgronden. Maar de ongelukkige wereldoorlog draaide menig mooi plan den hals om en ontstonden er met hard werken, ook een paar dorpen, hot tweede natio nale werk, de ontginning der wilde, ongemeten Peel geraakte langzamer hand bij het andere, bij de Zuiderzee drooglegging op dsn achtergrond. En toch, als de heeren in Den Haag den toestand maar eens goed ingezien hadden, had het naast het groote waterwerk goed tot stand kunnen ge bracht worden. Indien men den tijd der Zuiderzee- drooglegging slechts met één jaar had willen verlengen, zegge met één jaar, had willen verlengen, zegge met één jaar, dan zou de 'interest der kapitaal- besparing reeds voldoende geweest zijn om de ontginning der woeste gronden te blijven steunen. Maar neen waar men millioenen genoeg vond voor het bovengenoemde werk met spoed door te zetten, was er geen halve ton beschikbaar om voor schotten te geven aan de arme, hard werkende Brabantsche en Limburgsche stakkerds tot het stichten van boerde rijtjes in de Peel en hoe men er van boven af over denkt, voor hei volgende jaar kan men lezen in het Voorloopig Verslag, waar met lakonieke handigheid van verschuivingskunst gezegd wordt: Voorschotten enz. ten behoeve van de 8tichtin«van^boerderiiQno^woeate gronden enz. De wenschelijkheid werd uitgesproken, dat op een volgende Staatsbegrooting meer gelden worden uitgetrokken voor de slichting van boerderijen op woeste gtonden, maar dat daarvoor aangevraagde voorschot ten slechts zouden worden toegestaan, na grondig onderzoek en alleen ten behoeve van eenvoudig ingerichte boerderijtjes, waarbij rekening wordt gehouden met de zwakke financieele positie, waarin deze boeren komen te verkeeren. Een schrale troost voor de wachten de jonge boeren en de smachtende oude Peel voorstanders. VENRAY, 12 Maart 1927 Grond verkoop te Ysselsteyn. De bij de op 4 Maart j 1. gehouden grondverkoop onverkocht gebleven gronden zijn nog te koop Inlichtingen te verkrijgen bij den Burgemeester. Venray, 9 Maart 1927 De Burgemeester voornoemd, .0. VAN DE LOO. Hoogst toegelaten belasting voor voertuigen op den kunstweg Ysselsteyn. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene kennis, dat zij, waar hun is gebleken, dat de kunstweg Ysselsteyn vanaf den kunst weg VenrayDeurne tot voorbij de kerk te Ysselsteyn in beide richtingen bij voortduring zwaarder belast wordt dan met de veilige draagkracht van den weg is overeen te brengen, inge volge het bepaalde bij artikel 58 van het Provinciaal Wegeureglement, voor genoemden kunstweg als grootst toe te laten belastingen der voertuigen (motorrijtuigen en aanhangwagens in begrepen) hebben vastgesteld voor de periode van 1 November tot 1 April 1500 KG en bij opvriezend en dooi weer gedurende die periode 1000 voor den overigen tijd van het jaar 2500 K G. Venray 4 Maart 1927 Burgemeester en Wethouders voornmd, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Rykstelefoondienst kantoor te Venray. Nieuwe aansluiting: Wed. Jac. Stevens, Stoommalerij Maashees, Telefoonnummer 6 GEVONDENeen rijwielplaatje. In lichtingen bij de Rijkspolitie, Kruis straat alhier. Gouden Priesterjubilé. Op 25 Mei a.s. zal een van Venray's Priesters den dag herdenken waarop hij voor 50 jaren de H. Priesterwijding ontving. Het is namelijk de ZeerEerw Heer P. J. Poels, rustend pastoor van Newark, in Amerka, die nagenoeg al dien tijd zijne verheven bediening als Geloofs verkondiger uitoefende in de Nieuwe Wereld, en thans in het St. Josephs- gesticht alhier eene welverdiende rust geniet. Wat Pastoor Poels in Amerika in het belang van Christus' Kerk verricht heeft, is voor ons te veel om op te noemen, doch het staat met gulden letteren vermeld in het groote boek der vergelding. Binnenkort zal de breede rij van Venraysche Priesters wederom met een tweetal worden vermeerderd. Op Zondag 27 Maart a s. hopen de Eerw. Fraters Valerianus Spee en Octavius Wismans, uit Venray, de H. Priesterwijding te ontvangen in de Minderbroederskerk ie Weert. Tijdens de Paaschdagen zullen de nieuwgewijde priesters hunne plechtige Eerste H. Mis opdragen in de Parochie kerk hunner geboorteplaats, nl. Eerste PattBP.hdncr n^loiMUQ met Uw pyp die vaak de schuld hrUqt als de tabak die er in zif r>ie? deuqh, eer> tabak waarop Ge staar maken kunt en die de slechtste pqp omtoover» rot een heeHyMrezit Zoo'n tabak ts: IDI%KTABA« JÉL j I ROOÖtsIER, 'neooosua HIEMEUW Wismans en Tweede Paaschdag de Eerw. Frater Valerianus Spee. In een der Engelsche bladen van 3 Maart j 1. lezen wij over den Heer P. J. Poels, te Londen overleden, waar hij 53 jaren woonachtig was, maar toch steeds een echt Venrayer bleef, het volgende Met diep leedwezen melden wij heden het overlijden van den Heer Peter Johannes Poels. Hij was gezond en opgeruimd bij het ter ruste gaan Zaterdagavond, doch 's nachts overviel hem een beroerte, en na voorzien te zijn van het H. Oliesel, behoorde hij na 20 minuten niet meer tot de levenden. Onze goede vriend was een vooraan staande persoonlijkheid in den vleesch handel, en ofschoon hij de laatste jaren geen actief aandeel hierin nam, volgde hij den handel steeds met de grootste belangstelling. De Heer Poels was de oudste deelgenoot der Firma Poeis en Brewster en was de stichter van de »Schmilfïeld en Argentine Meat Co. Ltd." waarvan hij vele jaren president was. Hij gaf zich veel moeite voor de Schmitfield Club en speelde als com missaris een groote rol in het bestuur. Hij was ook commissaris van de Meat Trades' Journal, sedert de oprichting en zijn schrandere en verstandige raadgevingen werden ten zeerste ge- appricieerd. Gedurende den oorlog heeft hij tal rijke diensten bewezen aan de Belgische vluchtelingen en heefi veel bijgedragen om den veestapel van dat dappere land weer op peil te brengen, waarvoor hij door Koning Albert van België gedeco reerd werd. Hij was een groot man in alle op zichten en bemind door allen, die met hem in contact -kwamen. Vriendelijk en milddadig stond hij steeds in de eerste rij der werken van liefdadigheid, niet alleen wat onzen handel betreft, doch ook in wijderen kring. Hij was door en door een hoogstaande, eerlijke persoonlijkheid en wordt zeer noode gemist. In Mei a.s. zoude de Heer en Mevrouw Poels hunne 50jarige echtvereeniging gevierd hebben. Wij bieden onze diepgevoelde deel neming aan zijne verknochte ega en familie, namens geheel den handel. Prof. Dr. Jan Poels f Te Utrecht is Vrijdag in den ouder dom van 75 jaar overleden Prof Dr. Jan Poels, oud directeur der Rijks- seruminrichting te Rotterdam, oud- buitengewoon hoogleeraar aan de Universiteit te Leiden en oud-buiten gewoon hoogleeraar aan de Veeartsenij- kundige Hoogeschool. Prof. Poels was ridder in de orde van den Nederland- schen Leeuw en officier in de Oranje Nassau-orde. Prof Poels werd den 21en Maart 1851 te Oostrum Venray geboren. De elcctriciteitsvoorziening. Naar Ons Tijdschrift mededeelt, za* het totale financieele resultaat over 1926 vermoedelijk beter zijn dan ver leden jaar, ondanks de tariefsverlagin gen. Wat deu aanleg betreft, is veel werk verricht. In totaal werd ongeveer een millioen gulden verwerkt, waarvan f 425.000 voor laagspanningsnetten. Da omzet van den stroom steeg van 33 218 452 K W. in 1925 op 36 433 921 K.W. in 1926. Het aantal aansluitingen, dat op 1 Januari 1926 40.132 bedroeg, was op 1 Januari 1927 44 680 Het blad is van meening, dat hel op den duur mogelijk zal zijn weder tegen soortgelijke prijzen en voorwaarden te leveren als voor den oorlog en dat het niet zoo heel lang zal duren voordat JKiLÉiydfiiuifiJuk

Peel en Maas | 1927 | | pagina 1