V. PYLS h Uw borst beklemd? AbdusiroOP purol JAlfQMft Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. oudste St. Jozefs-Kapel Provinciaal Nieuws. manufacturen! YOODD^LIÖSTA manufacturen^ YOQRDEÉLOT Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. De Gemeenteraads verkiezing Rijksinkomstenbelasting Gesmette en roode Huid bij kleine kinderen De Kippenhouderij op het platteland BEDEVAART naar de te SMAKT ■%*- 'irnm* i BLIJKEN I TOCH HET Jj LEN BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER AUVERTENTIEN 1—8 regels 60 cl., per regel 7'/t ct. bij abonnement lager tarief. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF Telefoon 51 VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct., p, p. 75 ct voor het buitenland bij vooruitbetaling f 1.30, alz. nummers 5 ct heeft de eer TJ uit te noodigen tot de V oor jaarsexpositie 1927, van Dameshoeden, Mantels, Stof feu, Fournituren enz. in de fraai ingerichte uitbreiding zijner zaak. Met het oog op de dit voorjaar plaats hebbende gemeenteraadsverkiezingen, meen ik goed te doen de aandacht te vestigen op een paar punten le. de candidaatstelling is op den tweeden Dinsdag van April, dit jaar dus op 12 April. 2e. elke candidatenlijst moei onder teekend zijn door minstens 25 Raadskiezers, dwz. kiezers, die te Venray bevoegd zijn mede te stem men voor den Gemeenteraad 3e de candidaten moeten op de lijst worden aangeduid met naam en volledige voornamen of althans de voorletters, terwijl ook de juiste woonplaats moet worden vermeld. Voorts moet bij de lijst worden overgelegd eene schriftelijke ver klaring van lederen candidaat, dat hij met zijn plaatsing op die lijst bekend is en bewilligt in de plaats, hem op die lijst aangewezen. Geen lijst mag m6er dan 18 candidaten bevatten. Formulieren voor candidatenlijsten en verklaringen als bovenbedoeld zijn vanaf drie weken vóór den dag der candidaatstelling kosteloos ter secre tarie verkrijgbaar. Voorts wordt gewezen op eene bij de wet van 23 Juni 1923, S. 294 in artikel 50 der Kieswet ingeiaschte nieuwe be paling luidende »LijVen, ingediend in eenzelfden kieskring of in eene gemeente, welke niet in kieskringen is verdeeld, kun nen niet worden verbonden.". Het zal dus in Venray niet meer mogelijk zijn zooals bij de vorige ver kiezing (voorjaar 1923) lijstengroepen te vormen. Zij, die candidaten willen stellen, dienen van deze wijziging goede nota te nemen. Bij de /vorige Raadsverkiezing wer den ingeleverd 15 geldige candidaten lijsten, waarvan er 10 werden verbon den tot 4 verschillende groepen. Had deze verbinding toen niet plaats gehad en thans kan dit, zooals gezegd, niet meer dan was de uitslag der verkiezing een geheel andere geworden. Ook in de toedeeling der zetels aan de lijsten aan de hand der uitgebrach te stemmen en de verdeeling der zetels over de candidaten van elke lijst is eene belangrijke wijziging gebracht. Zooals bekend, vereischt dit vaak in gewikkelde berekeningen en het bestek van dit stukje laat niet toe deze hier uiteen te zetlen De Secretaris van Venray, VAN HAAREN. De beurs is een gevoelig ding. Ze hangt nauw samen met het humeur. Naarmate veel of weinig uil de beurs getapt wordt, daalt of stijgt de baro meter van het humeur en geeft zij slecht of goed weer aan. Dat merkt men het beste, als de belastingbiljetten binnenkomen. Dan is het een gemopper van belang. Velen méénen, dat ze te hoog aan geslagen worden. Hoe weet men dat? Dikwijls weet men er weinig van, maar men denkt, dat het inkomen niet zoo hoog is. En vraagt men, hoeveel het inkomen wel is, dan blijven velen het antwoord schuldig, omdat men geen aauteekeningen heeft gemaakt. Én dan helpt reclameeren ook al niet veel, omdat men niet zwart op wit be wijzen kan, hoe hoog de aanslag wel is. Ieder landbouwer moet opteekenen, wat in zijn bedrijf omgaat. Dat geeft de volgende voordeelen Men leert het bedrag kennen, waar naar men moet worden aangeslagen. Men krijgt een beter overzicht van zijn bedrijf. Geld, waarvoor men niets in de plaats krijgt, geeft men niet graag uit. Zoo is het ook met het belastinggeld. En toch zijn belastingen noodig. Het Rijk toch heeft allerlei uitgaven te doen. Er is een leger noodig, om ons land tegen een inval, van buiten te verdedigen. Er zijn politiemannen noodig, om de orde te handhaven. Er moet gezorgd worden voor het onder houd van wegen en vaarten. Allerlei studie inrichtingen moeten bekostigd worden. En zoovele andere dingen verzacht en geneest men met 680-10 komen wel kapitaal. De rente van die f 800 moet wel sangegeven worden voor de inkomstenbelasting. Uit het bovenstaande zal nu wel duidelijk zijn, wat men heeft aan te geven voor de rijksinkomstenbelasling H. D. N. K. meer. Dat alles kost veel geld en dat krijgt het land uit de belastingen Daarvoor heeft de regeering een wel gemaakt, waarin wordt aangegeven, wie belasting moet betalen en waarvan men belasting moet betalen. Die wet heet: Wet op de Inkomstenbelasting. Die wet is wel lastig te begrijpen. Waarvoor zouden er anders advokaten noodig zijn, als de wet zoo eenvoudig was Waarvan moet men belasting betalen De wet op de inkomstenbelasting zegt: »De binnen het Rijk wonende natuur lijke personen zijn belastingplichtig naar hun zuiver inkomen. »Onder inkomen wordt verstaan de som van hetgeen in geld of geldswaarde zuiver genoten wordt als opbrengst van le. Onroerende goederen. 2e. Roerend kapitaal. 3e. Onderneming of arbeid. 4e. Rechten of periodieke uitkerin gen van net leven afhankelijk." Laten wij dit eens nader gaan be kijken. Zuiver inkomen is het geld, dat men met iels verdient, waarvan dan de onkosten, die men heeft gemaakt, worden afgetrokken Onroerende goederen zijn zaken, die men niet kan verplaatsen, zooals ge bouwen, landerijen, weiden en bosschen Roerend kapitaal is het geld, dat men in een zaak heeft gestoken of op de spaarbank heeft gezet. Onderneming of arbeid is de zaak, die men drijft, of de arbeid, die men verricht. Voor een landbouwer is de boerderij zijn onderneming. Rechten op periodieke uitkeeringen van het leven afhankelijk. Hieronder verstaat men pensioenen en gelden, die men ieder jaar geregeld ontvangt, zoo lang men leeft. Welke bedragen heeft den landbou wer op te geven voor de belasting Het antwoord luidt: le. De opbrengst van zijn boerderij, met aftrek van de onkosten, die hij gemaakt heeft tot het verkrijgen van die opbrengst. 2e. De huur, die zijn eigen woon huis (niet meegerekend stallen en schuren en dergelijke) zou opbrengen. Een huurder of pachter, die zelf geen eigen woning heeft, hoeft hiervan niets aan te geven. 3e. De rente, die zijn geld opbrengt, zoowel de rente van spaargelden als de rente van effecten of winst van kapitaal, dat in de een of andere onder neming gestoken is. 4e. Gelden, die hij ieder jaar ont vangt, zoolang hij leeft, zooals pensioen ot lijfrente. Hiervan mag een zeke bedrag worden afgetrokken, zoo men dit reeds heeft genoten vóór 1 Mei 1915. Hieronder behoort ook de ouder- domsfente. Wat verslaat men onder inkomen? Inkomen is het geldelijk voordeel, dal men uit een zaak of met geld ver krijgt. Zuiver inkomen is het bedrag, dat men overhoudt, als alle onkosten zijn afgetrokken. Men dient wel onderscheid te maken tus8chen kapitaal en inkomen. Kapitaal is het geld, dat men bezit, of do waarde eener bezitting Zuiver inkomen moet opgegeven worden bij de inkomstenbelasting, kapitaal dient men aan te geven voor de vermogensbelasting, zoo dit f 16000 te boven gaat. Laten wij dit eens door een paar voorbeelden duidelijk maken. Iemand verhuurt een huis voor een jaarlijksche som van f 240. Dat is inkomen. Als hij hiervoor aan grond belasting en onderhoud jaarlijks f 60 moet betalen, dan is zijn zuiverinkomen f 200 en dit bedrag moet aangegeven worden voor inkomstenbelasting. Iemand heeft een som van f1000. Dat is geen inkomen, wel kapitaal. Als hij die som uitzet 4 pCt., dan is het zuiver inkomen f40. Iemand krijgt, zoolang hij leeft, jaar lijks een som van f 50 uitbetaald. Dat is zuiver inkomen. Iemand heeft een bosch ter waarde van f 1000. Dit bosch wordt het volgend jaar geschat op f 1200. Dan is het zuiver inkomen f 200. Iemand verkoopt een stuk land of een bosch voor f 800. Dat is geen in door JOS. BOSHOUWERS te LENT. De groene Parkiet. Vraag: Te Venlo zag ik dezer dagen groeDe Parkieten te koop. Ik heb wel zin er wat van te nemen. Moet ik ze in paren houden, of kan ik bij één mannetje meer wijfjes zetten. Zijn ze gemakkelijk in leven te houden, en leien ze ook in een kooi goed voort? Of moeten ze daarvoor in eene volière gehouden worden H. te G. Antwoord: De groene Zangparkieten behooren tot de kleine papegaaien, wat wel gemerkt zult hebben aan den vreemden snavel en den langen staart 't Zijn lieve diertjes, die niet alleen bekoren door hun schitterend veder kleed, maar ook door hun zang. Men houdt ze in paren Het man netje is een model-echtgenoot, die zich uitsluitend met zijn eigen wijfje be moeit, ook al zijn er meer in eene volière bij mekaar Het wijfje bebroedt de rondachtig glanzend witte eieren trouw gedurende 16 20 dagen en wordt in dien tijd vaak door het mannetje gevoerd. De jongen blijven ongeveer een maand in het nest. Vóortdurend wordt de kinder kamer door het wijfje zorgvuldig schoon gehouden. In een kooi paren de parkieten even goed als in een volière. Wie ze een maal kent, wil ze niet meer missen Kuilienr ennetj e. Vraag: Ik heb zelf een kuikenren- nelje gemaakt, dat uit 2 afdeelingen bestaat, n.l. een hokje voor de kloek en een rennetje voor de kuikens. Dit laatste heeft geen bodem. Zoodal ik de kuikens telkens verschen, zuivere grond kan geven. Het hokje voor de kloek heeft een houten bodem. Gaarne ver nam ik, op welke wijze die bodem het gemakkelijkst schoon te houden is en wat ik op den bodem zou strooien. H. te G AntwoordU heeft groot gelijk, met het rennetje geen vasten bodem gegeven- te hebben. In het hokje der kloek, het nachthok der kuikentjes, legge men een zak en daar wat turf molm op. Het turfmolm moet zoo nu en dan eens ververscht worden, waar bij de zak dan een tijdje in de zon wordt gehangen Zorg er vooral voor, dat u het stel latje nooit op een vochtigen bodem zet. Met koud en nat weer houde men de kuikens binnen. Niets is zoo slecht voor dat jonge goedje als natte kou Het verwekt maar diarrhee en dan kun je de rest wel gissen. Ook te straffe zon moet u vermijden Een deel der ren moet dan in elk ge val beschaduwd zijn. Bij sterke zon kan men er een groene tak over heen leggen. Zou er nog een liaan biy moeten? Vraag: Ik heb 26 W.L.-kippen en 1 haan, alle van goede afstamming (Horst). Nu zegt men mij, dat ik er nog een haan bij moet zetten, daar 26 te veel is voor een. Wat dunkt u daar van C. te V. Antwoord Zes en twintig is inder daad een respectabel getal, maar er zijn 'n massa Leghornhanen, die daar niet te veel aan hebben, terwijl er ook worden aangetroffen ,roor wie de helft nog te veel is. 't Ligt er maar aan, of de haan geen favoriten heeft, m.a.w of hij ze allemaal het hof maakt. Ik zou u willen waarschuwen, als u er een tweede bij neemt, goed toe te letten of ze mekaar wel verdragen. Dat laat om dezen tijd van 't jaar dikwijls veel te wenschen over. Een haan bij 26 hennen is veiliger met het oog op de bevruchting dan 2 hanen, die 't samen niet kunnen vin den. Om dezen tijd van 't jaar nog een haan bijkoopen en die bij andere hanen in denzelfden foktoom plaatsen, geeft dikwijls maar stribbeling. Ook zij, die ren netjes naast mekaar hebben, alleen afgescheiden met door zichtig gaas, mogen wel toezien, of de buurlui niet gedurig tegenover mekaar staan, met de kammen laag tegen 't gaas aan Want dan worden de hennen vergeten en zal men weinig kuikens uit de eieren krijgen. Zemelen, gries en grint. \raag: Welk verschil is er tus schen zemelen, gries en grint. De eerste zijn haast niet te krijgen. G. te V. Antwoord: Bij de ouderwetschema- nier van malen kwam het graan da delijk tusschen twee rnolensteenen, die zeer dicht elkaar raakten, zoodat de korrels na tweemaal sdcorloopen" ge heel vermalen waren Bij deze manier van malen werden ook de zemelen of buitenste deelen der graankorrels zoo fijn gemalen, dat ze bij het latere builen van het meel voor een klein deel met de bloem mee doorgingen, waardoor deze lsatste nooit helder wit was. Maar de uiige zeefde »zemelen" bevatten nog wel sbloern". Bij de moderne 'of »hoogmaalderij" gaat men anders te werk. Tusschen steenen of in z g. walsmolens, waar voor de wrijfvlakken vrij ver van elkaar blijven, wordt eerst het graan gekneusd of grof gemalen. Hierna heeft reeds, voor zoover mogelijk, door zeven eene scheiding tusschen zemelen en hel resteerende plaats. Dit laatste wordt opnieuw, nu iets minder grof gemalen; hierna wordl weer gezeefd en een weer fijnere ver maling volgt. Zoo gaat het door. De grofst gekneusde korrels worden x>schroot" genoemd; de iels fijnere heeten »gries", nog weer fijnere duidt men wel aan mei sdonsl" en het dan volgende is »grint" of grent" De grove zemelen zijn beter dan de grint- Kuikens dood in den dop. Vraag: Ik heb 1 haan met 9 Reds in den foktoom. Nu deed ik er 60 eier van in de machine; 13 onbevrucht, 27 kuikens dood in den dop (al afgestor ven op den 16 of 17en dag veronder stel ik), 5 volwassen dood in den dop en slechts 15 kuikens. In dezelfde machine lagen 50 W.L eieren, waarvau 7 onbevrucht. Ik kreeg hiervan 38 ge zonde kuikens Vanwaar toch dat ver schil J. te O. AntwoordWaren de Reds-eieren misschien le oud Voor de machine moet u ze niet ouder dan 10 dagen laten worden. En dan geregeld keeren en op eene frissche, tochtvrije, niet te droge plaats bewaren. De oorzaak is misschien te zoekeD in den leeftijd van den haan. Van zware rassen moet de haan haast een jaar oud zijn, zeg 11 maanden. Bij de lichte rassen is dat niet zoo noodig, die schijnen eerder voor d'r taak be rekend. Uit bruine eieren komen de kuikens niet zoo gemakkelijk uit de schaal als uit witte. Maar daarom had 't grootste gedeelte toch niet zoo vroeg afgestor ven te zijn. De haan is toch zeker wel van zes sen klaar 't Minste dat er aan den haan maakt hem als fokhaan onge schikt. Het slechte resultaat kan per saldo ook aan de hennen toe te schrijven zijn Ze zijn toch niet buiten conditie van vetheid en de eenige bedevaartplaats in Nederland, Op alle WOENSDAGEN in MAART om 3 uur Lof. Op alle ZON- en FEESTDAGEN in MAART, nl. op 6, 13. 19, 20, 25 en 27 Maart, om 3 uur Lof en predikatie, Op 19 Mrt levens om half 10 Hoogmis. Zie Programma's. F. GREMERS, Rector. Ingezonden Mededeelingen Wat 'n gezellige drukte was er j 1. Vrijdag in de Groote Straat, ondanks regen, sneeuw en wind, die niet uit lokte tot ;n wandeling en vooral geen dames. En toch leek t wel, dat om zoo te zeggen: »geen oud wijf bij haar spinnewiel was gebleven." Reeds geruimen tijd immers was er toch uitgezien, wanneer de nieuwe winkel van den Heer Pyls in de Groote Straat zou worden geopend en was de belangstelling dan ook al lang gespannen, wijl eenieder weet, dat op het gebied »modes", genoemde firma de toonaangevende is voor Venray en omgeving. Daarom kon dan ook het slechte weer niemand weerhouden om de nieuwe gebouwen en de moderniseering der vroegere te gaan bewonderen, die werden uitgevoerd onder architectuur van Ir. J. Kaiser te Venlo, door de Firma Gebr. Oudenhoven alhier. Hijgt gij bij de minste inspan, ding? Wentelt die last van af en versterkt'*borst en lucht-, wegen met de krachtdadige welke uit geneeskrachtige kruiden is bereid en 'beroemd Is om haar slijmoplossendé en krachtige werking. Onge ëvenaard bij bronchitis, kink en slijmhoest en aandoenin gen der ademhalingsorganen. Overal verkrijgb. in kokers f 1.50. f2.75, f 4.5Ö De groote flacons sijn voordeeliger. 't Is dan ook overbluffend en getuigt van den ondernemingsgeest dezer firma, die ook in dezen malaisetijd het hoofd biedt aan de algemeene inzinking en moedeloosheid en ferm voortgaat op den reeds voor lang ingeslagen weg. Wat een zee van licht, een keur van goederen, in alle prijzen. De aange name centrale verwarming, aangelegd door de Firma Tillemsns alhier, de ruimte der nieuwe afdeeling, de staf van behulpzame bedienden, alles bij een, een winkel, die vooraan staat in alles, ondanks de werkelijk groote vooruitgang in Venray op dit gebied. Venray mag trotsch zijn op deze firma, die het onnoodig maakt nog naar »de stad" te gaan, wijl de prijzen zeer concurreerend zijn en hier een adres gevestigd is, dat reeds 40 jaren het algemeen vertrouwen genoot. VENRAY, 5 Maart 1927 WAARSCHUWING De Burgemeester van Venray waar schuwt belanghebbenden, dat in deze gemeente verschillende woningen zijn, die zijn of binnen afzienbaren tijd zullen worden ongeschikt ter bewoning en niet meer of alleen met vaak groote onkosten in bewoonbaren staal kunnen worden gebracht. Meermalen komt hel voor, dat juist dergelijke woningen worden verkocht. Eenieder, die dergelijke woningen koopt, draagt daarvoor zelf het risico. De Gezondheidscommissie kan bij het uitbrengen van haar advies daarmede geen rekening houden en Burgemees ter èn Wethouders zijn eveneens ver plicht, indien het advies der Gezond heidscommissie strekt tot onbewoon baarverklaring een beslissing van den Gemeenteraad uit te lokken. Wie zich dus voor schade wil vrij waren, raadplege te voren een degelijk deskundige. Venray 3 Maart 1927 De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. Voor het examen Dames- en Heerencoupe, alsmede de anatomische studiën, proportie van het menschelijk lichaam, betreffende het kleermakers vak, slaagde deze week onze dorpsge noot de Heer M. Lemmens, die zijne opleiding hiervoor genoot bij den Heer G. Callaars te Helmond. De Heer L. Vollebergh alhier behaalde op de 9de Jaarbeurs le Pen ningen met zijne inzending Rhode Isl. Reds den eerste en eereprijs, benevens eene zeer eervolle vermelding. Een flink succes 1 Polyhymnia te Grave. Men schrijft ons uit Grave De Tooneelafdeeling van hel gemengd zangkoor »PoIyhymnia" uit Venray. voerde Zondag 27 F.br. in de zaal der Sociëteit »Tot Nut en Vermaak" alhier, het Blijspel op »De Logé." De tooneelafdeeling van Polyhymnia" mag er zijr.. Er werd schitterend ge speeld, zoo zelfs dat een beroepsgezel schap het niet zou verbeteren. De

Peel en Maas | 1927 | | pagina 1