Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. JACTOKlftl Propaganda vergaderic g te Venray. ROODESÏER UW TABAK toe jaargang. no. a MANUFACTUREN MANUFACTUREN hOQRDEEUGST/1 Ct Prachtsorteering in: Dekens, Ondergoederen, Kousen, Sokken, Handschoenen, enz. enz. JLlÖ De nog voorradige WINTERMANTELS en HOEDEN worden aan spotprijzen opgeruimd. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. De Kippenhouderij op het platteland hsin#f«v# wmiwmxi BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS i BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 rrgris 60 ct.. per regel 7ct. bij abonnement lager tarief. Uitgave van FIRMA TAN DEN MUNCKHOF - VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal: voor Venray 65 ct., p, p. 75 ct Telefoon 51 voor het buitenland bij vooruitbetaling f 1.30, afz. nummers 5 ct Op 24 Januari 1927. De Voorzitter der R K. Werklieden vereeniging, de heer Odenhoven opent de vergadering met den gewonen Christelijken groet Geloofd zij Jezus Christus en roept een hartelijk welkom toe aan de sprekers van dezen avond, Mgr. Dr. Poels, Hoofdaalmoezenier en den heer J. Maenen, Bondsvoorzitter, en verheugt zich over de talrijke op komst, van andere standen dan die der arbeiders, die zoo blijk gaven van belangstelling in het wel en wee van den arbeider. Deze avond was speciaal voor de arbeidersbeweging in Limburg, waar onze tegenstanders zich aaneensloten, was het zaak dat ook de R. K. arbeiders zich niet onbetuigd lieten, opdat het bij de verkiezingen niet meer zou voor komen, dat hier in Venray zooveel stemmen werden uitgebracht op libera len en socialislen, welke laatsten een telegram hadden verzonden naar Mexico, hun instemming betuigende met de Kerkvervolging, terwijl de R. K. arbeiders baden voor hun geloofsge- noolen. Hierna gaf hij het woord aan den heer Maenen, die sprak: We zijn nog in de eerste maand van het Nieuwjaar en willen dus nog e^n blik werpen op 1926, waarin de arbeidersbeweging tot nieuwen bloei is gekomen. In 1926 is le Venlo en Sittard hulde gebracht aan Leo XIII z g., als den Paus der Encycliek Rerum Novarum, waarin de Paus zoo nadrukkelijk wijst op het nut en de noodzakelijkheid van Katholieke organisatie, die zoo noodig was tot wegneming van veel ellende, waar in Industrie centra's de arbeider niet genoeg kon verdienen voor vrouw en kind en b.v. in Maastricht kinderen van 6 a 7 jaar naar de fabriek werden gehaald om te werken. Al is men nu bier in Venray ver van mijngebied en groot-industrie, toch is ook hier in Noord—Limburg organi satie zeer noodig. Nu moet men niet denken dat men in het Zuiden klaar is. O neen, daar is nog veel te werken, daar zijn van de 30,000 mijnwerkers er maar 6000 Katholieken georganiseerd, maar in de mijnstreek komen de arbeiders overal vandaan. En nu wijst spreker op een eigenaardig verschijnsel. In Duilsch- land werkende is een arbeider uit een plaltelandsplaats veeleer voor een socialistisch dan voor een R. K. orga nisatie te winnen. Zoo ook in de mijn streek. Toen in 1917 staking onder de mijn werkers uitbrak, was het dan ook opmerkelijk, hoe overal, zelfs op de kleinste plaatsjes, ondanks de tegen werking van Z. E. Heeren Pastoors en Kapelaans, onderafdeelingen van den rooden mijnwerkersbond werden opge richt, dit waren de vruchten van het in Duitschland gehoorde. Arbeiders die dan ook van elders in de mijnstreken komen, zijn zoo moeilijk in een Roomsch Katholieke organisatie te krijgen, tenzij zij reeds vroeger lid waren op hun dorp Wij bestrijden de boven Moerdijkers niet omdat zij aclie voeren voor hun bond, maar R. K. arbeiders moeten R. K. georganiseerd zijn Waar hier alles kalm toegaat en ge beurt, kan men zich de strijd in het mijngebied gevoerd niet goed voorstel len, maar gestreden moet en zal er worden, wijl er veel op het spel staat, oa. bij de verkiezingen, waarvan de Voorzitter in zijn openingswoord sprak De verkiezingen ook voor Provinciale Staten zijn niet meer zooals voorheen districtsgewijs, maar worden thans volgens de evenredige vertegenwoordi ging berekend en daarom mag er geen stem der R. K meer verloren gaan, waar iedere stemmingsuilslag door de de socialisten wordt uitgebuit als een aanslag tegen de RK Gemeenteraads en 2de Kamerverkiezingen zijn meer aan allen bekend, maar de Statenver kiezingen zijn minder belangwekkend voor de kiezer3 en toch is dit ten on rechte. De Prov. Staten hebben een grooten invloed, waar zij o.a. de leden der Eerste Kamer kiezen In Limburg, waar veel werk wordt gemaakt van volksgezondheid, bestrijding van tering en tuberculose, die zooveel slachtoffers maakt onder de arbeidersbevolking, doet de vereeniging Herwonnen Levens kracht veel nut, die dit echter niet kan zonder steun der overheid. Prov. Stalen betalen echter 1 derde der kosten van het Groene Kruis Ook de Con sultatiebureaux tot bestrijding der kin dersterfte zuilen, dank zij de verhoogde bijdrage der Provincie worden uitge breid tol het Noorden van Limburg, wat dringend noodig is, wijl Limburg op 't gebied van kindersterfte geen mooi figuur maakt. In Nederland woonden in 1840 2 840,000 inwoners, in 1916 7,500,000 en als uit de statistiek de sterftecijfers hooger en de geboortecijfers lager wor den genomen, dan nog zal op 't einde dezer eeuw Nederland een bevolking hebben van 15 millioen, waarvoor moet uitgezien worden naar werkgelegenheid dus meer industrie, wijl verhuizing naar Frankrijk of Canada, mede van wege de daaraan verbonden zedelijke gevaren, geen uitkomst bieden kan en men toch in een jaar g-en twee oogsten van dezelfde vruchten van't land haalt Maar industrie, 't zal misschien vreemd klinken, biedt alleen uitkomst, waar de Prov. Staten mede voor moeten zorgen. In 1913 gaf de provincie Limburg f 75 000 aan wegenaanleg in 1926 f 750 000 Nu is er ook een Rijks wegenbelasting, die f 175 000 opbrengt, en nu moet het Ged. Statenlid J. Poels zorgen, dat Venray ook wat uit dat polje krijgt, (applaus) Prov. Staten benoemen uit hun midden het College van Ged. Staten, die toezicht houden op de gemeenten, opdat die zoo maar niet de onbeteugelde danswoede en meerdere moderne dingen toelaten. En nu zal ieder weldenkend mensch toch toegeven de zegeningen eener Katholieke regeering En die le ver krijgen heeft ieder in zijn macht bij de stemming en nu moet men niet zoo licht denken: »Ocb, op mijn stem komt het niet aan". Spreker haalde een paar sprekende voorbeelden aan, zooals de Schoolwel in België, die een ramp voor dat land is. In 1929 worden de leden der Eerste Kamer benoemd. Wst moeten wij nu gaan doen Allen, arbeiders, boeren, en middenstanders, lid worden der R K Staatspartij en dan op 6 Febr. allen op de candidaten voor de Prov. Staten der R. K. partij stemmen. Eenheid is noodzakelijk, dat leert ons't buitenland. Een blik op Mexico, waar 95 pet. der bevolking Katholiek is, zou zulke vervolging niet gekomen zijn, als men naar de stem des Pausen geluisterd had en zich Katholiek had georgani seerd. In Duitschland waar 1 derde der bevolking katholiek is, kan zonde- «Centrum" niet worden geregeerd en dat hebben de katholieken te danken aan hun organisatie. In Frankrijk hebben de katholieken door hun organisatie Herriot ten val gebracht. En in ons land dan Wat zijn de andere partijen te hoop geloopen tot behoud van processieverbod, om onzen Pauselijken gezant terug te roppen en zelfs nu moet het Ned. Belgisch ver drag dienst doen om ons katholieken te hoonen. 1 derde der bevolking is hier katho liek, dat wij dan alles doen om de RK. Staatspartij sterk te maken, waai de tegenstandrs zooveel doen om zielen te winnen. Hoe is 't toch mogelijk, dat in het Kath. Limburg bij de laatste stemming 25000 stemmen op socialisten zijn uitgebracht, terwijl de roode Mijn werkersbond slechts J5C0 leden telt. Ea gaapt toch zoo'n groote klove tusschen katholieken en socialisten, die stelselmatig eiken steun aan RK. kerken trachten te onthouden, niet tegenstaande de mijnwerkers de kerk zoo dringend noodig hebben. De socialisten durven zelfs een tele gram van instemming met de kerkver volging te verzenden naar Mexico. O, de socialisten noemen zich gaarne de volksvrienden, maar wij katholieken kunnen wijzen op een H. Franciscu3 en diens volgelingen, waarvan een pater meer doet dan socialistische kop stukken. Wij kunnen ook wijzen op iemand, die van het hoogleeraarsgestoelte is afgedaald om zich geheel te wijden aan het heil van den werkman, (appl.) Op 4 April verdringen zich voor bureaux der dagbladen te Heerlen veel personen van verschillende politieke richting, die naar gelang voor h*n gunstige stemmingsuitslagen bekend worden, hun vreugde laten hooren en Limburg8ch toekomst bespreken. Moge het dan na den uilslag weer feest zijn in het katholieke kamp le Heerlen, maar daartoe is noodig de stem van iedere katholieke man en vrouw, tot handhaving onzer positie. Een langdurig epplaus beloonde spr. voor zijn keurige rede, waarns de voorzitter het woord gaf aan Mgr. Dr. Poels dezen verzoekende in »hetVen- rods te proate." Als Venrayers buiten Venray wonen, willen ze altijd op Venray zwetsen. En dat is mooi en goed, de eigen moeder is altijd de besle. Toen straks Vincent Pyls binnen kwam dacht spreker dadelijk aan den Haag, waar Venray in 1918 zoo'n kranig figuur maakte. En denkt spreker aan het Venray zijner jeugd en het tegenwoordige Venray, dan is hij grootsch op den vooruitgang, maar wordt er gesproken over R K. Werk lieden organisatie in Venray, dan zou spreker zoo mogelijk gaarne in een klein hoekje willen kruipen. Hoe komt 't nu dat die in Venray niet wil bloeien of groeien. Is dat in Venray niet noodig of kunnen zij niets. Vooreerst is een R K. Werklieden- organisatie noodig om le waken tegen de gevaren, die den arbeider bedreigen en ten tweede om te doen, wat daar tegen gedaan moet worden. Op de eerste plaats is 't het belang van den werkman, die zoo vaak van de school naar het werk moet, om vader en moeder bij te staan in den strijd voor het dagelijksch brood, en verder het leven ingaat zonder nog ooit boeken in le zien om ontwikkeld te worden. En dan moet de Bond ingrijpen en den jongen arbeider ontwikkelen en hem leeren een kijk te krijgen op de wereld, op den economischen toe stand en hem he» verschil leeren zien tusschen Grootvaders tijd en den zijnen op de tweede plaats. Den jongen arbei der het verschil in den arbeid toone, op de derde plaats hem een kijk geven op de Katholieke Kerk, op de vierde plaals hem de verhouding leeren tus schen de verschillende standen. De wereld is niet meer zooals voor een 50 jaar. Toen ging men naar de Beurs in Well als men de prijs voor klaverzaad wilde weten of nsar Boxmeer om op de hoogte van de rogge prijzen te komen. Wilde men weten wat de boter waard was, dan ging de boerin naar vrouw van den Boogaard, en daar was de boter waard, wat zij geven wilde. Maar thans is de wereld een groot dorp, alles wordt vandaag geregeld door wereldprijzen en wil men de prijzen van rogge, boter etc. kijk in de courant. Vroeger had men in iedere plaats specialiteiten. Hier maakte men den besten riek en daar de beste ploeg, maar nu maakt de grootindustrie die dingen en sturen hun goederen hier, zoodat men moet concurreeren tegen het grootkapitaal, wat niet kan. Wil men dan ook iets doen voor den arbei der dan moet dit ook over het geheele land gedaan worden. Onmogelijk is 'l iets te doen voor Venray alléén, hier iets aparts te hebben. Men moet niet te gauw zeggen er is voor den arbeider al zoo veel gedaan en voor den boer niets. Nog op geen stukken is alles in orde Waarom zijn in onze dagen zoovelen revolutionair. Omdat de arbeiders steeds hun positie onzekerheid voelen. Vandaag hebben zij werk, maar over een maand misschien niet en ondanks hun goed oppassen, en willen werken, kunnen zij geen werk en verdiensten vinden. En dan thuis vrouw en kinderen te hebben, die moeten eten. O kent gij het gevoel van zoo'n man. Zeker wij leven allen in een tijd van onzekerheid de boer vraagt zich af wat zal het vee waard zijn het volgend jaar, maar dan is de boer nog niet we keloos. In Maastricht zijn thans zooveel arbeiders, die maar 4 5 dagen per week werk hebben en steeds in de vrees leven, volgende week misschien weer een dag minder en ten slotte sluiting der fabriek. En dan de arbeider heeft ook geen thuis meer In de mijnstreek komen zij overal vandaan, en leven in hun kolonie, maar blijven er vreemd, een apart soort menschen. Wonen dan hier dan daar, zelfs een zwaluw heeft immers nog een eigen nest. Tegenover een industrie arbeider is een boerenknecht rijk. Een industrie- 8rbeider voelt zich niet anders dan een wieltje in de groote machine daaren tegen is een boerenknecht, al gaat hij maar knollen zaaien op een hoekje gro"d zelfstandig werker. De industrie arbeider doet steeds hetzelfde werk, en weet zóó, dat hij ook niets anders kan en voelt steeds het groot kapitaal als een berg voor zich. Vandaar zooveel ontevredenheid en toch ook die arbeiders voelen den hun door God opgelegden plicht in 't huwelijk en kurnen zij daaraan niet of moeilijk voldoeD, dan voelen zij dat er iets verkeerds zijn moet in de maatschappij. En zeg nu niet, dan moeten zij maar eenvoudiger leven, zeker een arbeider moest als arbeider leven, maar laten wij eerst in den spiegel kijken voor wij andere de les lezen. Bij de boeren is de eenvoud ook weg. Mutsen en blauwe kielen ziet men niet meer. Als herfstdraden zweven de socialistische ideëen door de lucht en menigeen wordt er door verward en en vraagt zich af: Wat, is de kerk speciaal voor den arbeider? Houdt zij het met de rijken? Wat is er van waar? Over heel de wereld wordt door de propagandisten der Kerk, de geestelijk heid, hetzelfde evangelie verkondigd van zalig de armen, en wat gij den minste der Mijnen hebt gedaan, hebt gij Mij gedaan en het antwoord, Jat O. L. Heer gaf aan de leerlingen van Joannes den Dooper op hun vraag »zijt gij debeloofde Messias"! Ziet aan de armen wordt het evan gelie verkondigd, is overal gelijk. Neen de Kerk vleit de rijken niet, voor wie het zoo moeilijk is in den hemel te komen. Maar als de Kerk niet bestond, die overal Ieeraart van een rechtvaardig loon en liefde voor den evenmensch, zou de mammon en de hebzucht een verschrikkelijke tyrannie voeren. En dan onze propagandisten, de geestelijken, staan iemand nog liefde rijk te woord, zelfs als allen hen den rug toedraaien en iedere pastorie, kapelanie of klooster zou daarvan spre ken kunnen, (applaus) Zeker, er zijn nog massale wantoe standen in onze maatschappij, die christelijk genoemd wordt, maar het niet is, en welke wantoestanden zijn gegroeid uit een vroegere liberale over- heersching, maar die toestanden moeten weg, al is het b.v. nu gevaarlijk te spreken over medezeggenschap van den arbeider, over een 50 jaar zal dat wel anders zijn. Arbeiders geeft daarom gehoor aan den Pauselijken oproep tot organisatie. Niet bij de socialisten, die zich uwe vrienden noemen, zeker, ook bij ons kan klassenstrijd voorkomen, maar wij verheffen dit niet tot leerstuk zooals zij. Immers, is een lid van 't lichaam ziek, dan is heel het lichaam ziek. Katholieken, gehecht als zij zijn aan hun oud geloof, zijn over 't algemeen niet zoo gauw ontevreden als anders denkenden, die dan ook veel vlugger zijn met hun organisatie. Daarom kun nen onze katholieke werkgevers ook zoo moeilijk verdragen, dat een vreem de «snoeshaan" zich plaatst tusschen hen en hun personeel, met wie zij het toch wel goed voor hebben. Maar er wordt soms sociaal zoo zwaar gezondigd tegen gansche groepen der maatschappij, dat de Kerk tus- schenbeide moet komen Een katholiek werkgever is geen peperkoek, die in stukken gesneden kan worden, neen, die moet zijn overal, altijd en geheel katholiek. Die moet niet enkel vooraan in de kerk zitten, en zichzelf dan wijs maken, dat 't in orde is. Daarom hebben wij een R K. orga nisatie noodig, daar kan 't gezegd wor den, anders dan in de kerk of congre gatie en zoo noodig het brandijzer gebruikt worden. Een goede organisatie kan opkomen tegen machtsmisbruik van het groot kapitaal. Strijd tusschen goed en kwaad is er van ouds al geweest en de arbeiders, die de Kerk den rug toekeerden zijn allen georganiseerd. Wij, die Limburg aan Christus willen, d w z. den zegen van Christus voor Limburg vragen, moeten ons ook organiseeren, lectuur verspreiden, praatavonden houden, onze jongens naar het Patronaat zenden, waar hen alles wordt geleerd om paraat te zijn in den strijd, die hun wacht en die zwaarder zal zijn dan voor ons. In Venray zijn wij nog lang zoo ver niet. Als aalmoezenier voelt spreker dit pijnlijk aan. Maar kunnen is willen en willen is kunnen. Zooals dezer dagen bij de opening der electrificatie de toren der kerk van Venray zich baadde in een zee van licht, tegen den nachtelijken hemel, en men den toren van verre kon zien, zoo ook hoopt spreker dat Venray van verre in de sociale beweging zal te zien zijn als een helder verlicht punt. Een hartelijk applaus klonk aan het einde dezer schoone rede. De heer Odenhoven dankte Mgr. Dr. Poels en den Heer Maenen voor het gesprokene en hoopte dat middenstan ders, boeren en werklieden hun nut hieruit zouden trekken. Hij dankte ZE. Heer Pastoor en Guardiaan voor den gehouden socialen Zondag en alle overheden voor hunne tegenwoordig heid en sloot deze geanimeerde ver gadering met den christelijken groei. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Ochtendvoer. J. S. te O. 1. Die samenstelling is zoo goed. De tarwezemelen moet u liefst grof nemen. Mooie cijfers. 2 Dat is een prachtig gemiddelde, hoor 1 Van zooveel kippen door mekaar 194 stuks in het eerste legjaar, dat is schitterend. En tevens een pluimpje voor het Horster fokstation, waar u van betrok De besie kip 284 eieren en van de 55 jonge 23 boven de 200, u kunt tevreden zijn, hoorl Wat is valnestcontrole toch een mooi dingl Jammer dat het zooveel tijd en zorg eischt. Wanneer de kuikens. 3. Als alles voorspoedig gaat, is de maand April wel wat vroeg voor W. L. kuikentjes. Begin Mei vind ik wel zoo goed. Dat er 'n enkele dan nog in den rui kan vallen, is niet zoo erg. 't Gaat er toch om de massa op tijd aan den leg te hebben en te houden. Met een heel enkelen voorlooper houde men geen rekening. Opfokken. 4 Ik zou u niet aanraden de kui kens enkel met karnemelk en gebro ken mais op te fokken. Neem liever de karnemelk naast gewoon opfokvoer. Kuikens van W. L. in Februari 5. Dat zal die mijnheer wel gedaan hebben, met het oog op loonbroeden. Dan krijgt hij de laden vrij en dat levert wel zooveel op, dat hij er ge rust wat eieren voor in den duren tijd om zal willen missen. Toch vallen niet èlle hennen in den onlijdigen rui, die zoo vroeg geboren zijn. De zware rassen kunt u beter laten voorafgaan. Die doen er veel langer over in het algemeen voor ze beginnen te leggen en ook vallen ze ze niet zoo gauw in den rui als de lichte. De vorige week kwam uw brief juist één dag te laat, want des Dins dagsavonds zend ik mijne copie ge woonlijk reeds naar Venray toe. Goed succes van 't jaar en ook de greelen aan uwe vrouw, die zoo dapper mee controleert. Hoe oud moet de haan zyn? B. te G. U heeft Rhode Island Reds. Welnu, die zijn meestal niet bijzonder gauw uitgegroeid. De haan moet daarom vroeg geboren zijn, ook omdat men deze eieren reeds veel vroeger, dan van W. L. laat uitbroe den. Met Wyandottes is het ook zoo. Van een haan, in Juni of Juli geboren, zal men in het vroege voorjaar dat er op volgt, weinig als zoodanig kunnen verwachten. De eieren zijn wel be vrucht, maar de kiemen sterven meest al af op den 16en, 17en dag, soms al eerder. Ik heb de ondervinding opgedaan, dat de zwaardere rassen, waaronder ook uw Reds behooren, geboren moet zijn in Maart of April. Hij dient een maand of 10, 11 oud te zijn, voor hij als fokhaan met zekerheid te ver trouwen is. Nu is er zeer groot verschil tusschen de hanen, ook al zijn ze van hetzelfde ras. Men beleeft daar soms wondere dingen mee. Doch daar moeten we het niet op laten aankomen. Ik zon daar- cm zeggen vóór Mei geboren, liefst rond 1 April. Zwart Jaya-krielen. X. te V. De oorschelpen van deze dieren moeten groot zijn, bij de haan tjes ongeveer als een 2i/t cents slak,

Peel en Maas | 1927 | | pagina 1