BALANS OPRUIMING Een Volksbelang. VENLO FIJNE Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Provinciaal Nieuws, HEERUIKE jGOEDKOOPË ftOORDEEUGSTf Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. De Kippenhouderij op het pSatteland ni ZATERDAG 15 JANUARI 1927 48e Jaargang. No. 3 MANUFACTURE BLIJKEN TOCH HET N MAAS PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 cl., per regel 7'/* ct. bij abonnement lager tarief. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF Telefoon 51 VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal*, voor Venray 65 ct., p, p. 75 ct voor het buitenland bij vooruitbetaling f 1.30, afz. nummers 5 ct T fi Prachtsorteering in Dekens, Ondergoederen, Kousen, Sokken, Handschoenen, enz. enz. JL UI# De nog voorradige WINTERMANTELS en HOEDEN worden aan spotprijzen opgeruimd. BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders van Venray brengen het navolgende ter algemeene kennis 1 De vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders worden als regel gehouden des Vrij dag8Voormiddags IO1/1 uur 2 Het spreekuur van den Burgemeester is, behoudens onvoorziene omstandig heden, dagelijks uitsluitend van 10— 12 uur voormiddags, behalve Vrijdags. 3 De Secretaris js voor het publiek te spreken dagelijks van 9—10 voorin 4 De Secretarie is voor het publiek geopend iederen dag van 9—12 voor middags en van 24 namiddag Za terdags alléén van 9—12 voormiddag 5 Het kantoor van den Gemeente Ontvanger is voor het publiek geopend met uitzondering van den laats'en d8g der maand, van 9—12 voormiddag en van 2—3 namiddag. Zaterdags alleen van 9—12 voormiddag. 6 De Gemeente-Opzichter is voor het publiek te spreken eiken Vrijdag van 912 voormiddag Het kantoor ge meentewerken is zooveel de dienst het toelaat geopend voor het publiek dagelijks des voormiddags van 912 nur. Men onthoude dus goed, dat de Bur gemee8ter alléén vóórmiddegs te spreken is en na drie uur het kantoor van den Gemeenteontvanger en na VIER uur de Secretarie voor het publiek gesloten zijn. Venray 8 Januari 1927 Burgemeester en Wethouders voornoemd O. VAN DE LOO De Secretaris VAN HAAREN Aangifte Hengsten. De Burgemeester van Venray brengt in herinnering van belanghebbenden artikel 23 der Paarden wet 1918, volgens hetwelk ieder eigenaar of houder van een tweejarigen of ouderen hengst ver plicht is hiervan bij den Burgemeester der gemeente zijner inwoning aangifte te doen binnen 6en maand nadat de hengst twee jaren is geworden of in zijn bezit is gekomen, alsmede vóör den eers en Februari van elk jaar. Ieder eigenaar of houder van een hengst van twee jaren of ouder moet dus in den loop dezer maand aangifte doen ter Secretarie, onverschillig of hij het vorig jaar den hengst al dan niet reeds heeft aangegeven. Venray 11 Januari 1927 De Burgemeester van Venray O. VAN DE LOO. waarin de meeste paden op het oogen blik verkeeren, dan is haast geen spoor meer van den arbeid der vroegere vereeniging te merken. Ook de door de vereeniging geplaatste bordjes zijn door den tand des tijds versleten en verdwe ren. Enkele werden later teruggevon den op het kerkhof, waar ze het laatste «stoffelijk overschot" vormden der vereeniging, die den doodslaap sliep. Een zeer verblijdend teeken mag het daarom genoemd worden, dat dezer dagen weer het initiatief genomen werd tot de wedergeboorte dier vereeniging Er heeft zich een bestuur gevormd, dat nieuwe plannen zal ontwerpen tot het in goeden slaat brengen van in slech ten toestand geraakte paden en tot het aanleggen van nieuwe. Deze plannen vragen echter de med werking van het fietsend en wandelend publiek. Met deze medewerking kan veel goeds bereikt worden; zonder die medewerking zal alles blijven zooals het is. Verwacht wordt, dat elk wiel rijder of wandelaar, die belang heeft bij goede paden en wie ia daar nu niet bij geïnteresseerd van zijn interesse een positief blijk zal geven door eerelid of gewoon lid te worden van j>Volk8belang." De ervaring heeft geleerd, dat het bezit van rijwiel- en voetpaden, aange legd door de autoriteiten, die met de wegenzorg belast zijn, door het publiek niet voldoende wordt gewaardeerd: grep pels en uitgravingen dwars door het pad, ingedrukte wagensporen, vernieling bewijzen dit. Dan pas en dan alleen schijnt men gevrijwaard te zijn tegen vernieling, wanneer de verbetering door samenwerking is tot stand gekomen en in stand gehouden wordt. Dit is htt hoofdmiddel, waarin het herboren «Volksbelang" zijn kracht zal zoeken om het na te sir .ven doelVenray van goede rijwielpaden te voorzien, te bereiken. Gehoopt mag worden, dat Venray, door het streven van «Volksbelang' met den sleun en de belangstelling van eenieder, binnen afzienbaren tijd in het bezit zal komen van goede paden, zoo dat wielrijdeis weer kans zien, vele anders voor hen onbereikbare punten op hun vehikel heelhuids te bereiken, voetgangers, die in het natte jaargetijde vaak door de modderige wegen moeten ploete en, op Zondagmorgen weer droog voets in de kerk kunnen komen, huis moeders haar kroost zonder natte voelen uit school huiswaarts zien keeren wandelaars niet behoeven afgeschrikt te worden di.or de slechte paden tot het doen van een wandeling. «Volksbelang" dient werkelijk een volksbelang. Voorjaarskeuring van Hengsten. Bargemeester en Wethouders van Venray brengen in herinnering dat de gewone Rijksvoorjaarskeuringen van tot dekking bestemde hengsten, alleen voor type trekpaard, dit jaar zullen plaats hebben te Maastricht op 10 Febr. 1927 en te Roermond op 11 Febr. 1927 De eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wenscht aan te bieden, is verplicht daarvan tenminste drie weken voer den dag der keuring vrachtvrij eene schriftelijke en door hem onder teekende aangifte te zenden aan den secretaris der betrokken regelingscom missie. Voor verdere inlichtingen omtrent aangifte vervoege men zich ter Secre tarie. Venray 11 Januari 1927 De Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Men zal zich herinneren, dat eertijds vele rijwiel- en voetpaden in de Ge meente Venray zijn aangelegd en werden onderhouden door de vereeni ging «Volksbelang". Werd aanvankelijk op het streven dezer vereeniging door dezen gd genen schouderophalend neer gezien als op een vereeniging, die weinig vruchtdragend werk ter hand zou gaan nemen, al spoedig bleek, dat ze met de beperkte en primitieve mid delen, die haar ten diens'e stonden zeer nuttigen en verdienstelijken arbeid verrichtte. Jammer genoeg heeft deze vereeniging haar nuttigen arbeid niet kunnen voort zetten, maar heeft de mobilisatietijd ze zooals zoovele andere goede instel lingen doen verdwijnen. Met haar zijn ook onze goede paden verdwenen. Als men den desolaten toestand ziet, kachelkun8tmoeder wel 4 k 500 kuikens plaatsen, vooral W.L., omdat u hier van de haantjes vroeg kunt kennen, en er dus bijtijds tusschen uitnemen. Hoe eerder je ze afmaakt, hoe voor- deeliger. Kun je d'r niets voor krijgen eet ze dan maar op als musschen en vinken en neem voor je huisgezin in plaats van anders 2 haantjes er nu maar 8 to- 10. Ze smaken toch wel, al zijn ze klein. En anders maar aan de varkens op gevoerd. Dat is in elk geval nog voor deeliger, dan een paar maanden langer aanhouden. Als u spoedig «dunt", dat wil zeggen al gauw de haantjes er tusschen uitneemt, dan hebt u meteen kuikenhok en kunstmoeder, als boven bedoeld, genoeg om 200 a 250 hennetjes in één koppel op te fokken. Laat u de hanen er lang bij, dan krijgt u overbevolking. Moet er nog wat er b\j VRAAG. Ik voer het ochtendvoer van den Landbouwbond. Zou dat zoo goed zijn, of was het beter er nog gist en levertraan aan toe te voegen D. te O ANTWOORD: Dit ochtendvoer ken ik niet, doch ik neem aan, dat het deskundig is samengesteld met 't oog op de kippenhouderij der boeren. Uw kippen loopen los, nietwaar? Nu, dan zullen ze wel genoeg groen voer vinden. Dan is ^levertraan voor u niet noodig. Gist kunt u er circa 2 pet. bij doen, maar zit het er niet reeds jn Kijk eens op de label. Hoeveel woerden? VRAAG: Ik heb 23 eenden en hier bij maar één woerd. Hoeveel moeten er bij, om goed bevruchte eieren te krijgen D. te O. ANTWOORD: Men rekent gewoon lijk 1 woerd op 6 7 of 8 eenden. U zult dus 2 moeten bijkoopen. De eene woerd is de andere niet. Een goede woerd kan er wel meer hebben, maar je moei het zekere voor het onzekere nemen en er daarom liever een meer koop'n. 't Is met de eenden precies als met de hanen. Een goede haan kan heel wat hennen bedienen. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Kruising. VRAAGIk heb Witte Leghorn en Witte Wyandoltes. Nu wilde ik kruisen om kippen te krijgen, die niet zoo schuw zijn en met kleinere kammen Wanneer zou ik hiervan broeden W. te V. ANTWOORD: Mij dunkt, als u de kuikens tegen half April ter wereld hebt, dat u dan zeer veel kans heeft, om in October reeds eieren te rapen Deze kruisingsproducten zijn over 't algemeen flinke forsche dieren, eenigs- zins het lype behouden hebbende van de Wyandottes, doch wat slanker. Hebt u een goeden haan, d.w z. van goede afstamming wat de productie betreft? Want dat is eene eerste ver eischle. Met de kruisingsproducten moet u niet verder fokken. Van asbest. VRAAG: Mijn plan was eene kachel kunstmoeder aan te schaffen en deze in een te bouwen hokje te plaatsen Ik had gedacht ijzeren t palen te ne men en daar asbest tusschen. Het ge heel op een betonnen voet. Hoe groot zou ik dit kuikenhuis maken. En hoe veel kuikens kunnen er dan hoogstens in Ik heb er liefst circa 400 kuikens in. Dan broed ik maar éénmaal en kan de overtollige kuikens als zes- of achiweeksche hennen gemakkelijk kwijt worden. Ik fok alleen W L D te O. ANTWOORD: Als u een hokbouw* van 4 bij 6 Meter, dan is dat groo genoeg voor eene kachelkunstmoeder De wanden maakt men meestal van hout, doch asbes'platen zullen voor dit doel ook wel zeer geschikt zijn, ze isoleeren goed en zijn met ijzeren t-platen zoo aan mekaar te lasschen dat ze geheel en al sluiten. Dat is noodig met het oog op tocht Aanvankelijk kunt u onder die Ingezonden. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. Mijnheer de Redacteur 1 Vraag beleefd een kleine plaatsruimte voor onderstaande. Bij voorbaat mijn dank 1 Donderdag op Driekoningen j.l. arri veerde de laatste personentrein uit Venlo alhier aan Station Venray met pl.m. 45 minuten vertraging. Dit was voor de betrokken reizigers natuurlijk een tegenvaller. Buiten 't station gekomen bleek echter tot over maat van ramp van onze Gemeente Autobus geen spoor meer te bekennen, zoodat de reizigers (vier heeren en een juffrouw) wel genoodzaakt waren te voet, in stikdonkeren avond naar Ven ray, Dorp te loopen. Wat dit wil zeggen ge den deze modderweg, behoeft geen nadere toelichting. Nu is mijn bescheiden vraag: Wat had moeten gebeuren zoo er eens ouden van dagen, of eenigszins gebrekkigen, ofwel moeders met kinderen afgestapt waren Aan 't Station wachten totdat 's mor gens weer de eerste bus kwam Doel van dit schrijven is dan ook alleen om te bereiken dat de betreffen de autoriteiten maatregelen zullen treffen dat zulks in de toekomst niet meer gebeurd. Een der gedupeerden. VENRAY, 15 Januari 1927 Lyst van onbestelbare brieven en briefkaarten, van welke de afzenders onbekend zjjn. BRIEVEN Binnenland: 1. Jan Stallingen, Den Haag. 2. Beuns nuyens, Stationsweg? BRIEFKAARTEN Binnenland: 3. W. Herkströter, Heerlerheide. 4 H. H. v. Leuven, Meerlo (L) Driekoningendag, 6 Januari, werd op initiatief en onder voorzitterschap van den Heer Jac. Aerts, Afd. Consul van den AN.W.B. voor Limburg te Blerick een vergadering belegd in Hotel «De Zwaan", waarop beslopen werd tot wederoprichting van «Volks belang", vereeniging tot bevordering van goede rijwielpaden in de Gemeente Venray. Staande de vergadering, waarop ook de EdelAchtb. Heer Burgemeester door zijn aanwezigheid blijk gaf, sym paihiek te staan tegenover de nieuwe vereeniging, werd een bestuur gekozen, Nieuwste flanellen Streepen voor pyama's 17 Va Drap Velours nieuwste dessins 23 Velours Cotelé 140 cM. breed, prima artikel v. mantels 78 Zuiver wollen Serge 75 cM. breed, diverse tinten 48 Velours de Lair.e, 140 cm. breed, in alle mooie tinten 2.40 Zijden Crêpe Marocaine 100 cm. br. diverse modetinten 98 Prima gekeperd Velvet 90 cM. breed, alle kleuren 1 80 Oroote partij waschecht Sportflanel, diverse dessins 23 Zuiver wollen Stof 100 cm. breed, moderne tinten 95 bestaande uit de volgende leden Jac. Aerts, Blerick; Dr. H Sala, eerevoorz Jac. Fonck, voorz.; J. J. Henderickx, H. d S sec penningm.; H. Oudenhoven; A Poels, Venray Kom; G. Camps, Oos trum; Th. Peters, H. d. S.; Jac. Nelis- sen, Oirlo; P. J. Strijbos, Castenray; J. Janssen, Onderw. A Jacobs, Leunen; Houben, Weth. Veulen; Wilh. van Meyel, Heyde; J. Claes, Weverslo; P. van Dyck, Ysselsteyn; J. M. Michels, Merselo; M. J. Geurts, Smakt. Venray mnakt geen slecht figuur. Als we den loop der bevolking over 1926 nagaan van de gemeenten boven de 10.000 zielen in het niet tot de mijnstreek behoorend gedeelte van Limburg, dan zien we, dat Venray, de kleinste onder die plaatsen, juist het meest in zielental is toegenomen. Dit blijkt uit het volgend overzicht Venlo nam in 1926 toe met 241, telt thans 22422 zielen Roermond nam in 1926 toe met 135, telt thans 16628 zielen Weert nam in 1926 toe met 124, telt thans 13083 zielen Maasbree (Blerick) nam in 1926 toe met 310, telt thans 12404 zielen Venray nam in 1926 toe met 344, telt thans 11553. De gestichten te Venray hebben op de bevolkingstoename geen invloed, wijl het zielenaantal dier gestichten de laatste jaren vrijwel vaststaand is, rondom 1550 In de mijnstreek gaat uitteraard de bevolkingsaanwas sneller dan in Noord- Limburg. Zoo is b.v. Sittard in 1926 toegenomen met 565 zielen en telt thans 13892 inwoners. Veel sneller nog gaat het in Geleen, dat op 31 December 1925 nog slechts 6557 zieUn telde en op 31 December 1926 reeds 7700, zoodat het inwoner aantal daar in 1926 is toege nomen met 1143. Tot 31 Januari groote uitverkoop bij Willem Winters. Wat 'n voorraden goederen 1 Manufacturen en Meubelen aan zéér verlaagde prijzen. Daarbij 10 pet. extra korting op alles, ook op Meubelen, Stoelen en Matrassen. Wat u niet ziet in de etalages, vindt u zeker binnen voorradig. De uitverkoopen der firma Willem Winters, waren steeds de belangrijkste en de meest voordeelige voor UI En dat BLIJVEN ZE 1 Ook DEZE uitverkoop bewijst bet weer 1 (Adv.) In de Dinsdagavond gehouden vergadering van Venray's Fanfarecorps werd besloten met Vastenavond-Zondag een concert met tooneeluitvoering te geven. Tevens werd besloten om dit jaar deel te nemen aan een muziek concours. We wenschen onze muzikanten veel succes. Zooals op zeer vele plaatsen, heerscht ook in Venray de griep nogal ernstig. De ziekte is gelukkig ook bier niet van kwaadaardigen aard. Doordat a kwaliteit smaakt U DC geur behaagt U DE prya verbaast U Oil zyn de wonderen r een groot aantal zusters in het klooster «Jerusalem" ziek zijn, kunnen de lessen in de Bijzondere Meisjesschool slechts gedeeltelijk gegeven worden. Maandag werd te Ysselsteyn aan besteed het bouwen eener Kerk met Rectorswoning, onder beheer van den beer A. H. Martens, architect alhier. Ingeschreven werd als volgt J. v.d. Mortel en H. Wismans, Deurne f 45.714- P. J. Pennings en P. H. Lamers, St. Michiels Gestel f 44,500 Th, Maessen en Gebr. H. en M. Vollenberg, Venray f 43,800 Gebr. Smits, Nijmegen f 43,380 Th. Vissers, Wanssum f 42,750 N.V. Nederland, Gew. Beton en Bouwwerken, Nijmegen f 42,600 G. Verstralen en J. A. Ouden hoven, Venray f 40,950 Th Kersten, Overloon f 40,500 M. Veldhuizen en P. A. Coenen Maashees f 40,170 A. H. Maassen en Zn. Venray f 39,763 J. Peeters, Horst f 38,600 Chr. Wijnhoven, Venray f 38,440 Gebr. Oudenhoven en H. Oudenhoven, Venray f 37,800 J. Stiphout, Sambeek f 36,700 Th. Spreeuwenberg, Venlo f 36,340 J. Peeters en van der Sterren, Boxmeer f 36,000 Het werk is aan de laagste inschrij vers gegund. GEVONDENgeld en een bos sleutels. Inlichtingen Marechaussee kazerne. Woensdagavond gaf de Gymna' stiekclub «St Christoffel" alhier, turn* voorstellingen voor de kinderen van het St. Jozefsgesticht. Dat een dergelijke voorstelling bij het kleine volkje in den smaak viel, is te begrijpen.

Peel en Maas | 1927 | | pagina 1