Uit Parijs. Des avonds PUROL rwoimiQsr/! Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. JACJOtftlft MMEMm Tweede Blad <Caxeg$T Adverteert in dit blad manufacture^ BLIJKEN TOCH HET (manufacturen Het geheim van Charing Cross. MIJMHARDT'S HOESTENDE KINDEREN^ Qeraengde Berichten. ZATERDAG 8 JANUARI 1927 48e Jaargang. No. 2 MAAS BLIJKEN TOCH HET PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 ct.. per regel 7ct. bij abonnement lager tarief. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF - VENRAY Telefoon 51 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal: voor Venray 65 ct., p, p. 75 ct voor het buitenland bij vooruitbetaling f 1.30, afz. nummers 5 ct Ook nu weder werden met Kerstmis, Nieuwjaar en verdere dagen de Pa- rijsche lanen en straten door gansche drommen venters overrompeld, die met hun waren, hun kleeding, hun geheel optreden een bizondere kleur en teveas een lawaaiend rumoerig leven mede brengen. Heel wat harder en luider dan in gewone tijden roepen de almanak boeken- en courantenverkoopers hun stemmen dreunen als klokken. Op de stoepen loopt ge legen speelgoedeen ruischend-snerpend autotje, een huppe lend-springend konijntje met trommel, een blikken soldaatje met ransel en geweer, een ijzeren briefdrager met knikkende knieën. Aan hoeken en kanten hebben ven ters hun kramen opgeslagengroote en kleine verhoogingen van planken, rustend op tonnen of schragen; daar rondom de schreeuwende kooplui ver dringen zich nieuwsgierige gapers en kooplustige menschen. Ge kunt geen artikel uitdenken of ge vindt het in het groot en in het klein en het wordt aan den man gebracht met een echt redenaarstalent, met spiedende oogen naar hoofden en geldbeurzen. Kwakzalvers, de geneesheeren zonder pijn en smart, zijn er bij de vleet en rondom hun wagens ziet men heel wat menschen die hun begeerige handen uitstrekken om maag- en wormpoeders en andere onovertrefbare geneesmidde len te grijpen. Ook de tandarts maakt reclame te midden van de vertegenwoordigers van alle ambachten en neringen. Van op een prachtwagen, tusschen twee bont- gekleede trompetters, richt hij zijn gloedvolle woorden tot de menigte. Soms heeft hij een rake mop, die lachen doet, msar onmiddellijk daarna wordt hij erg tragisch. Met parelende oogen en smeekende stem roept hij het luisterende volk toe»Laat mij heden uw kaken, uw gebit bewerken, want morgen zult gij spijt hebben, dat gij mij uw lijden niet hebt toever trouwd. Anderen trokken, neen rukken u de tanden uit; ik pluk ze zoo zacht als een meisjeshand een roos". Over de straten van Parijs roeren zich heel wat venters met een verleden, dat de up and the down's gekend heeft, een verleden van vervallen adel, vroe gere grootheid en roem. De meesten echter zijn sdébrouillards", liedeD, die zich uit de moeilijkheden oprichten en uit de verlegenheid redden. Alhoe wel levend van den hak op den tak, scheppen ze behagen in 't leven en van hun geïmproviseerde katheders orake len velen hun banbliksems over per sonen en toestanden, doch steeds met lachende tronies, met rake zetten over politiek en 's werelds gedoe. En hier mee winnen ze van meetaf de gunst van het publiek. Maar ook hier heeft de medalje haar keerzijde. De menschen hebben heel wat te lijden van de wisselvalligheden der natuur: koude, sneeuw, regen, die niet alleen erg schadelijk zijn voor hun gezondheid, maar ook uiterst na deelig voor hun handel. FEUILLETON 40. Hieruit kan men eenigszins op maken, hoe het gegaan is, merkte Pen teney aan Hetherwick op, toen zij hun Êogingen opgaven. De mannen hebben ier de vrouwen met revolvers opge wacht. Zij hebben haar gedwongen in de auto te stappen en zijn toen weg gereden. Waarschijnljk heeft een derde man, een medeplichtige, aan het stuur gezeten. Als we maar eenige nadere juist omschreven gegevens over de auto en de inzittenden hadden. Kijk, daar komt een oude man den weg af. Hij schijnt ons bemerkt te hebben, zeide Hetherwick rondziende. Wellicht kan hij ons iets vertellen. Er zal toch wel iemand hier in den om trek zijn, die de auto gezien heeft. De oude man, klaarblijkelijk een landbouwer, kwam nader en keek de mannen achtereenvolgens onderzoekend aan. Hij scheen iets te willen vertellen. Zijt ge soms de heeren, die iets willen weten over een auto, die hier vanmorgen rondgereden heeft, vroeg hij, toen hij het gezelschap bereikt had, Ik hoor, dat hier een onderzoek inge steld wordt en daarom ben ik eens hier gekomen Juist, zeide Pen teney. En kunt ge tabletten 1/' °u Doos 60cent. werken zonder kramp of pijn. 667—13 En het gilde van de venters en kra mers telt menschen, die er warmpjes inzitten en ook weder anderen, die tot leuze hebben »zoo gewonnen zoo ge ronnen", en nog anderen, die een zekere beroemdheid verwierven 1 Zoo vertelt men wondere dingen over een beroemd tandarts met name Duchesne, over een likdoornwegnemer Tartaud, den heelkundige van het hof van den keizer van Marokko. Doch de beroemdste was Mangin, die pot- looden onder het tweede keizerrijk verkocht. Een prachtrijtuig, getrokken door twee witte paarden met groote veder bossen over hun manen, reed hem door de Parijsche straten en diende hem telkens tot spreektribune. Als hij op e8n drukke plaats standhield, speelden eenige muzikanten helklinkende aria's terwijl de paarden trippelden. Als de muziek de menigte gelokt had, trad hij te voorschijn meteen gouden helm op 't hoofd en een lange kakelbonte overjas om zijn hooge imposante ge stalte Zijn potlooden waren verguld, na» tuurlijk, en hij scherpte ze met een sabel. Om aan te toonen, dat hij degelijke, sterke waar had, beukte hij er op met een dikken hamer, als een smid op het aambeeld. Verre van het publiek tot koopen op te wekken, had hij den schijn slechts met tegenzin zijn potlooden te verhan delen. »Indien gij nog niet overtuigd zijt, koopt niet heeren, er is geen haast bij, ge zijt niet verplicht te koopen.. Op zekeren dag wilde hij zijn toe hoorders laten zien, dat hij enkel uit »zuivere menschlievendheid" handelde en hij gooide de gebeurde stuivers te grabbel tusschen de nieuwsgierigen, vooral tot vreugde van de straatjon gens. Het was een gewaagd spel, maar het lukte buitengewoon. In enkele oogenblikken was hij al zijn potlooden tegen driedubbele prijzen kwijt. Ook was hij een meester in de recla me. Op zekeren dag liet hij door de dagbladen verspreiden dat hij dood was, maar kort daarop verscheen hij weer springlevend voor de menschen, die bij zijn onverwachte verrijzenis zijn welgevulden wagen spoedig leegkoch- ten. Doch korten tijd daarna verdween hij voor goed van het wereldtooneel. Zelfs hadden de kramers hun zooge naamden »keizer", namelijk Napoleon Hayard, die na een veel bewogen leven fortuin maakte en zelfs school vormde. De menschen, die bij hem opgeleid werden, konden hun mondje roeren, hun waren prijzen en aan den man brengen. En zij, die in de penarie zaten, klopten nooit tevergeefs aan want Hayard vergat nimmer, dat ook hij vroeger op de Parijsche straatstee nen honger en koude geleden had. Niet minder interessant zijn de »ma ronniers", de kastanjeverkoopers. In den winterschen mist, die over Parijs grijst en rondom de gasbekken en de electrische lampen kringt, gaan de menschen, dik ingeduffeld en zwaar j ommanteld, haastig over de straten, 't Is vinnig koud de koffiehuizen hebben hun tafeltjes van de stoepen wegge haald en bedienen de bezoekers enkel achter gesloten deuren. Op de hoeken der straten en tusschen de vele tenten staat in stoicynsche houding een man met een wollen muts over 't hoofd, bij zich een groote aarden >an met rookende kastanjes boven een jrandende kachel met gloeiwangen. 't Is de venter met de warme kas tanjes »chauds, chauds les marrons", warme, heete kastanjes. Nu en dan wolkt een grijze rook boven zijn hoofd, die een aangenamen geur verspreidt. Een voorbijganger blijft even stil staan, een loop- of straatjongen, een werkman of heer. Boordevol vnlt de «maronnier" de houten maat, neemt een papieren zak, blaast tusschen de twee blaadjes papier om ze te openen en giet er de mooi gebruinde kastanjes in. En de klant stapt verder, zijn war men buit tusschen de koude handen, er nu en dan een warme kasianje uit pikkend en knabbelend. Ook deze venters, de »maronniers" meestal Zwitsers, brengen kleur en leven in de Parijsche straten. Zij komen uit het gebergte van Tessino, waar 't boven fel koud is en in 't dal de zengende zon alles verschroeit. Ge lukkig voor hen groeien er weelderig de kastanjeboomen, die voor hen zijn wat de palmboom voor de Algerijnen en coco8boom voor de Tropenbewoners is. Honderden menschen leven van de opbrengst en den verkoop dezer kas tanjes. Nochtans vergt dit beroep een ijzeren gestel. De maronnier is blootgesteld aan den striemenden wind, aan de koude vorst en de natte regens. Boven is zijn lichaam als bevroren, evenals zijn voeten, terwijl zijn buikje door de gloeiende kachel verwarmd wordt. Van 's morgens acht uur tot middernacht staat hij rondom zijn kacheltje te drentelen. Uit de hand eet hij meestal zijn broodjes op en gaat hij even een glaasje wijn of warm grogje in de buurt snappen, dan verliest hij zijn kostwinning niet uit het oog. Alleen de bergbewoners zijn in staat deze nering te drijven, wijl ze van hun prille jeugd af tegen alle weergestelte- nissen gehard zijn. Hoewel ze flinke winsten opstrijken, floreert hun han deltje alleen maar in het gure jaar getijde. Ook deze »marroniers" hebben tus schen hun gilde menige beroemdheid. De meest bekende van 'n veertigtal jaren geleden, was de »marronnierr' van het Dauphinplein, die zijn meeste cliënten had tusschen de advocaten van het paleis van justitie, die geregeld van hem kochten en bij 't naar huis keeren een zakje warme kastanjes verorberden. Mannen van de balie, die minister werden, had hij tot vaste klanten, o.a. den beroemden advocaat en oud-minister Dufaure, die verzot was op deze smakelijke porties. En hoe blij was de »marronnier" toen Dufaure uit den ministerszetel gewipt en weder zijn vaste klant werd. Mr. Dufaure was de beste reclame voor hem. »Vraagt maar aan Mr. Dufaure of mijn kastanjes niet smakelijk zijn," zei hij telkens tot de koopers. Romantischer is de geschiedenis van den »marronnier" van de rue d'Antin, dien men den »markies" noemde. Ten tijde van zijn welstand werd deze op iets vertellen De oude man wees naar een punt, waar het park in boomen en planten verborgen scheen. Daar woon ik, zeide hij. Mijn boerderij ligt precies achter die boomen aan de andere zijde van den weg, dien ge daar ziet loopen. Mijn tuin ligt precies om den hoek van dien weg. Vanmorgen was ik wat aan het tuinieren dat is zoo een liefhebberij van mij het zal zoo wat half tien geweest zijn toen ik een auto zag voorbijgaan, die naar den lagen weg reed. Ik geloof, waarover ge het eigenlijk hebt. Juist zoo, stemde Pen teney in. En we zijn u zeer veel dank verschuldigd. En, wat voor een soort auto was het een gesloten of een open? Oh, die was gesloten, heelemaal gesloten zooals de vroegere wagens, welke men nu heelemaal niet meer ziet, zeide de oude man. Maar ik kon er toch in kijken. Er zaten twee heeren in. Twee heeren herhaalde Penteney, Best. En een chauffeur bij het stuur natuurlijk! O ja, er was ook een chauffeur. In livrei. Hij geleek wel een Huisbe diende. Een knappe vent. Kunt ge de twee heeren be schrijven Neen, niet zeker. Maar er waren twee heeren ik zag hen maar even, want de anto reed snel over dezen weg Wat voor een soort auto was het? ondervroeg Penteney. In welke kleur was hij geschilderd Daar heb ik niet zoo piecies op nemen gaarne w MIJMHARDT'S Th ij m s i roopl Bij Apoth en Drogisten Naam Mijnhardt op de E verpakking. Let hierop 668-13 gelet. Het moet een soort grijze kleur zijn, of misschien ook wel geel, of bruin in elk geval erg licht. Maar heel goed kan ik dat toch niet zeggen. Dus licht, grijs, geel of bruin, iets van dien aard? Juist. In elk geval was het geen donkere auto. Maar de chauffeur, nu die was in donkere livrei. Ik heb bij zonder op hem gelet, omdat hij er zoo knap uitzag. Groen, dat was de kleur met gouden tressen. Hij zag er uit als een hertog. Toen ik hoorde, dat er in het park een onderzoek werd ingesteld, ben ik gekomen, om dit allemaal te vertellen. Penteney beloonde den man met enkele zilverstukken en wendde zich tot zijn. metgezellen, terwijl hij het hoofd onbevredigd schudde. Een lichtgekleurde auto, met twee, mannen er in, gereden door een chauf feur in. een donkergroene livrei met gouden tres erop! merkte bij op. Dat is waarschijnlijk alles, wat we te weten zullen komen. En indien dit een wel overwogen plan is, zal de chauffeur waarschijnlijk van kleeding zijn ver anderd, voor de auto een mijl verder ging. Nochtans.,.. Zij gingen terug naar den Courtt terwijl zij het geval druk bespraken Natuurlijk viel er weinig anders te doen dan patrouilles over de geheele. streek uit te zenden. En Penteney was zeer sceptisch over het succes, dat deze zouden kunnen hebben. Als men eens overweegt hoeveel duizenden auto's op een enkelen mor gen in een bepaald gebied gezien eens hartstochtelijk verliefd op een tooneelspeelsterhij leende de plaats en het costuum van den »marronnier", die zich juist tegenover haar huis op gesteld had. lederen keer dat het jonge meisje aan het raam of op de straat verscheen, groette hij haar allerliefst. z,ij liet zich in zijn liefdesnetten ver warren. Helaas 1 De markies ontvoerde haar, vertrok naar den vreemde en ruineerde zich geheel en al. Alleen keerde hij terug naar Parijs. Voor zijn rekening nam hij nu het kacheltje met kastanjes over op de oude plaats Zijn lichaam was er echter niet tegen be stand; de strenge winter sleepte hem ten grave; men vond hem op het plein bevroren, waar vroeger zijn mooie liefdelenle openbloeide. Zoo bieden de stralen van Parijs een onuitputbare bron van merkwaardige en wondere dingen. Tusschen de nederigen, die er zich bewegen en die wij onbezorgd voorbijgaan, leven heel wat menschen met een romantisch verleden, meer waard door schrijvers uitgebeeld te worden, dan allerlei onbenullige feiten en onwaarschijnlijke dingen. Iflgggss&sa MiMaliagsa. Yoor vrouwen. Vrouwen vooral, hebben nu en dan behoefte aan de hulp van Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Vanaf de vor ming tot voorbij den middelbaren leef tijd treden in het vrouwelijk organisme voortdurend veranderingen op, die veel inspanning van de nieren vorderen. Eveneens in het kritieke tijdperk en in de maanden voor en na de geboorte van kinderen, krijgen de nieren veel extra werk te doen. Het is daarom geen wonder, dat vrouwen zoo vaak lijden aan rugpijn, afmattende pijnen, waterzuchtige zwellingen, hoofdpijn, duizeligheid, zenuwachtigheid en urine- stoornissen. Vrouwen behooren te weten, dat de nieren de gewichtige levenstaak hebben om de onzuivere stoffen uit het bloed te fïltreeren. Als de nieren verzwakt of overspannen zijn, wordt de bloedsom loop geinfecteerd en het geheele gestel aangedaan, waardoor spit, blaasontste king, rheumatiek, lendezwakte enz. kunnen ontstaan. Foster's Rugpijn Nieren Pillen zullen voor vrouwen in tijd van nood een zegen blijken. Zij worden aanbevolen door vele dankbare, verstandige vrouwen, die haar herstel en welzijn aan het tijdig gebruik van dit versterkend nier middel te danken hebben. Verkrijgbaar (in glasverpakking met geel etiket let hier vooral op) bij apotheken en drogisten f 1.75 per flacon. 37 Reinigingsdienst voor de Kom van Venray. Burgemeester en Wethouders van Ven ray brengen ter kennis van belangheb benden, die met ingang van 1 Januari 1927 gebruik willen maken van den ge- meeatelijken dienst tot het ophalen van haardasch en huishoudvuilnis, daartoe in den loop van de maand December aan gifte moeten doen ten kantore van den Gemeente-Ontvanger en gelijktijdig het verschuldigde bedrag f 5 (vijf gulden) moeten storten, waarvoor zij kwitantie ontvangen. Nogmaals zij in het kort de regeling van den dienst aangegeven: 1. De reinigings dienst zal voorloopfg omvatten het'navol- gende gedeelte der gemeente: Kruisstraat te beginnen bij de brouwerij van Hulsman, Paterslaan, Langstraat vanaf de Marechaus seekazerne, Leeuwstraat, Henseniusstraat, Patersstraat tot Gymnasium, Hensenius- plein, Schoolstraat, Hoenderstraat. Bonte- kcestraat, Einderaat tot het St. Josephs- gesticht, Marktstraat, Markt, Grootestraat, Hofstraat, Stationsweg tot het St. Servatius gesticht, Maasheesche weg, St. Odastraat, Willemstraat. 2. de huisvuilnis, welke zal worden afgehaald, zal bestaan uit vaste stoffen als keukenafval, asch en ander huishou delijk afval. 3. Faecalien of aan hevige rotting onderworpen stoffen, fabrieksafval of van afbraak komende materialen zullen niet worden aangenomen. 4. De vuilnis zal worden afgehaald eiken Zaterdag tusschen 8 en 12 uur voormiddag en zoo noodig tusschen 1 en 5 uur namiddag. 5. De komst der vuilniskar zal door ratelen worden aangekondigd. 6 Elk aangeslotene kan na deze aan kondiging de vuilnis in een behoorlijk gesloten bak, ton of emmer, welks inhoud niet grooter mag zijn dan 0.1 M3 buiten de deur zetten. 7. Het buitenzetten van vuilnisbakken op andere tijden is verboden. 8* Voor feestdagen of bijzondere om standigheden kan ook op andere dagen als des Zaterdags het vuil worden afge haald. Voor het afhalen van vuil van fabrieken gestichten, bedrijven van industriee'.en of commercieelen aard of landbouwbedrijven waar het vuil niet in gewone bakken wordt gestort, doch op met de vuilniskar bereikbare plaatsen op hoopen wordt ge zet of in bijzondere bergplaatsen wordt opgeborgen, bedraagt de vergoeding f 0.75 per M3 of gedeelten met een minimum van f 1.50. De aangiften hiervan moeten 14 dagen tevoren ten kantore van den Gemeente- Ontvanger geschieden. Venray, 9 December 1926 worden, zeide hij, hoe kan men dan nog verwachten, dat iemand, zelfs op het platteland, eenige bijzondere aan dacht aan een der auto's afzonderlijk zou wijden l En ondertusschen behoeven we er niet aan te twijfelen, dat zij zich uit de voeten gemaakt hebben. Het scheen, dat er niets kon gedaan worden, dan aan deze ontvoering door middel van politie en pers de grootste publiciteit te geven. In de nabijheid van den Court hadden niemand anders dan de dienstbode en de oude land bouwer de auto en de inzittenden gezien. Maar in den namiddag toen Hetherwick en Penteney zich reeds gereed maakten om naar Londen terug te keeren, ver scheen een man, die vroeg om lady Riversreade even te mogen spreken. Lady Riversreade ging den bezoeker tegemoet. De twee mannen vergezelden haar en zij vonden in den hal een ouden, fatsoenlijken, eerlijk-uitzienden man, die in een wagentje gearriveerd was. Hij had gehoord, zeide hij, wat dien morgen op Riversreade Court ge beurd was en hij meende, dat hij iets kon mededeelen, want hij was er zeker van, dat hij een auto voorbij zijn huis had zien rijden, zooals de politie er een scheen te zoeken. En waar is dat? vroeg lady Rivers reade. Ongeveer twee mijl aan de andere zijde van Dorking, mevrouw, op den Londen Road. Ik ben daar tuinier, mijn naam is Thomas Chillam. Toen ik dan van morgen buiten mijn tuin stond te kijken het zal zoo ongeveer tien uur moet men voor het verkrijgen en behouden van een zachte en fraaie huid, de handen en het gelaat inwrijven met een weinig Doos 30, Tube 80 ct Met de flets gevallen. Oudejaarsavond reed de heer \V. Pet8rs uit Venlo per fiets achter een vrachtauto over den Horster weg naar huis. Toen de weg wat slecht werd, waagde hij het niet langer en liet los. Hij sloeg tegen den grond. Zijn met gezel hield langer vast en merkte pas later, dat P. niet volgde. Hij reed terug en vond P. bewusteloos op den weg liggen. In een passeerende auto werd P. naar Venlo overgebracht, waar hij spoedig tengevolge van de bekomen schedelbreuk overleed. geweest zag ik een auto een lichtgekleurde in een buitengewoon snelle vaart van Dorking komen, heel wat sneller dan door de politieverorde ningen toegestaan is. Ik keek er daar om aandachtig naar, mevrouw. Maar juist toen de auto bij mijn tuin aan kwam, dreef een man een kudde schapen uit een zijlaantje, zoodat de auto zijn snelheid aanzienlijk moest verminderen. En zoo kon ik de men schen er in zien zitten. En, zeide lady Riversreade. En, wie zaten er in? Op de eerste plaats twee mannen mevrouw, op de voorbank en tegenover hen twee dames. Natuurlijk was het een gesloten auto, maar ik heb hen alle vier duidelijk genoeg kunnen zien. Het scheen mij toe, of zij met elkaar redetwistten of hoogloopende ruzie hadden, in elk geval waren zij in druk gesprek gewikkeld. Maar ofschoon de auto ter wille van de schapen heel wat langzamer moest rijden, zat er nog een aardig vaartje in en spoedig was zij dan ook uit het gezicht verdwenen, in de richting van Londen. Maar noch tans ik heb alles duidelijk genoeg kunnen zien om de zekerheid te krijgen, dat een der personen in de auto een man was, dien ik reeds vroe ger gezien had. Hier in den omtrek riep lady Riversreade uit. Neen, mevrouw, antwoordde Chillain, maar in Londen. Dat zit zoo in elkaar. Wij hebben een dochter, die te Londen in dienst is Grosvenor Gardem Nu en dan gaan we daarheen

Peel en Maas | 1927 | | pagina 1