V. PYLS rrvurr Groote Winter-Opruiming liiiwjaar Abdijsiroop Idikoudeiriis Venray 1927 jAiroraft Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Provinciaal Nieuws. manufacturen o '(YOORDÊELIGSTf (manufacturen) Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Wat elke maand te doen geeft A. de huishoudvakken B. de handwerkvakken C. de land- en tuinbouwvakken TH. PETERSH.d.S., Oirlo. BLIJKEN TOCH HET BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS PRIJS DER ADVERTENTIEN 1-8 regels 60 ct.. per regel 7ct. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF - VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal: voor Venray 657t., p?75~ct bij abonnement lager tarief. Telefoon 51 voor het buitenland bij vooruitbetaling f 1.30, afz. nummers 5 ct op Lappen en Resten, die aan sootoriizen cenoteerd ziin CONTANT 10 pCt. KORTING behalve op Lappen en Resten, die aan spotprijzen genoteerd zijn. Nog zweeft er door de ijzige sombere winterlucht een stille heilige naglans van het Kerstfeest, en weer staat de menschheid voor een ander indrukwekkend moment in haar voortrollende historie, de wisseling namelijk van het eene tijdsgewricht met het andere, het snelle haast ondeelbare oogenblik, dat den eenen jaarkring afsluit van den anderen. Een jaar met zijn stormen en zijn vredeboden, met zijn vreugden en verdriet is weer voorbijgegaan. En dit jaar is toch ook weer eene afbeelding geweest van dat leven der menschen, waar lach en traar. zoo dikwerf ineen smelten. Ieder spoedt zich om zijn vrienden en naastbestaanden een zalig nieuw jaar toe te roepen. Ook wij haasten ons om u allen heil en zegen in dit nieuwe jaar toe te roepen. Maar wordt bij al die wenschen en ver langens welke ons heden geworden, niet dikwijls de wensch vergelen, de wensch, waarbij al het andere ten slotte nietig wordt en klein? Hoe- velen denken er aan de waarachtig hoogere beteekenis, van dezen dag, de waarachtig hoogere beteekenis, die zich zoo treffend eenvoudig uit in den Roomschen, echt Roomschen groet: ZALIG NIEUWJAAR Wil dit jaar voor u een echt Zalig Nieuwjaar zijn, dan rust op u voor eerst de plicht om God te danken voor de weldaden die gij dit jaar van Hem ontvangen hebt. Misschien was dit afgeloopen jaar voor u een hard jaar. Dierbaren werden van ons weggerukt, ziekte sloopte onze krachlen, uit al uwe ondernemingen kwam niets en toch... U loven en danken wij o God, om het vele wat gij ons geschonken hebt. Want door ons neer te werpen in droefheid, hebt gij ons opgeheven en dichter gebracht bij U. Gij hebt in onze droefheid ons gezochtGij hebt tot u geroepen allen, die ge drukt en belast en beiaden waren en Gij hebt ze getroost. Misschien sloeg dit jaar met wree den slag onze illussies weg. Misschien werd zwakker onze kracht, werden onze idealen wreed verstoord. En toch... U o God loven en danken wij. Want in ons verdiet hebt Gij ons getroost, onze zwakke kracht hebt gij wederom gesterkt. Misschien bracht dit jaar ons vreugde, vrede en voorspoed. Mis schien groot en onverwacht, misschien onverhoopt geluk. Dan rust op ons des te meer de plicht van dankbaar heid jegens den Gever aller gaven. Ja U o God loven en danken wij voor al hetgeen Gij ons zoo onver diend gegeven hebt. Uwe goedheid willen wij prijzen en hoog verheffen Maar na den plicht der dankbaar heid te hebben vervuld, moeten wij vooruitzien in de loekomst. En dan zullen wij ook voor de toekomst gevoelen, dat wij niets vermogen zonder God. Daarom kiinke ons smeekgebed Wij bidden U o God, komt uwen dienaren te hulp. Ook het komende jaar zal voor ons weer zijn een jaar van strijd en lijden... strijd en lijden die in het menschelijk leven zoo dikwijls hand aan hand gaan. Strijd naar buiten, ons opgelegd door or.s vurig verlangen om mede te arbeiden aan de uitbreiding van Gods rijk. Strijd met ons zeiven, met den prikkel der hartstochten, loerend en gluipend binnen ons, strijd met onze eigene lafheid, onze eigene halfheid. En in dien strijd vermogen wij niets zonder Gods hulp. En in dit diepge voelde besef verootmoedigen wij ons voor Ood, en smeeken wij Hem komt uwen dienaren te hulp, uwe dienaren die gij door uw dierbaar bloed verlost hebt. En in de diepe beteekenis dezer woorden zien wij ook het lijden dat voor den een meer voor den ander minder maar toch voor allen komen zal, in een geheel ander licht. Wan neerwij dan een oogenblik overwegen het verheven Mysterie van het Lijden van Gods Zoon, dan vreezen wij dien strijd niet meer, wetend, dat Hij ons eenmaal met den eeuwigen vrede kronen zal. Dan vreezen wij het lijden niet meer, wetend, dat dit eenmaal ons de verlossing brengen en ons tot meerdere verheerlijking voeren zal in de eeuwigheid. Wanneer wij zoo vieren het Nieuwjaarsfeest, dan vieren wij feest in volheid. Dan is er vreugde in ons, die vreugde, die de wereld niet geven kan, en die de wereld niet begrijpt: Maar ook dan alleen heeft het be teekenis, wanneer wij blijde zijn met de verschijning van dezen nieuwen jaarkring, heeft het voor ons katho lieken zoo rijken zin, wanneer wij elkander een Zalig Nieuwjaar toe- wenschen, en elkander toebidden dat God die altoos dezelfde is, gisteren, heden en in eeuwigheid, in de toe komst ons licht en onze sterke steun zijn moge! Daarom, Zalig Nieuwjaar in den echten zin des woords. RENEN. De ervaring heeft geleerd dat de verzachtende, slümoplouende en genezende werking van Akker', Abdijsiroop bijzonder geschikt is ter bestrijding en genezing van griep, influenza, bronchitis, kink hoest, hardnekkigen hoest en de meeste ziekten der luchtwegen. AKKER's zuiverend, verzachtend, genezend. Alom' verkrijgbaw in kokers san 230 gran 1.50 550 «ram 2.75 en 1000 gram ƒ4.50 (Ie helft Januari.) Een nieuw jaar ligt voor onswat zal het ons, landbouwers, brengen Mooi lijkt het verschiet nietde indexcijfers toonen aan, dat de prijzen der landbouwproducten, zoowel uit het akker- als uit het veeteeltbedrijf, zijn teruggeloopen, terwijl dit niet in dezelf de verhouding het geval is met de benoodigde grondstoffen. De sluiting der Engelsche grenzen voor versch vleesch blijft aanhouden. Een en ander teekent den toestand minder gunstig. Vooral van hen en zoo zijn er velen die op zware pacht- of hypotheeklasten zitten. Gelukkig, dat de landbouw van heden gerugsteund wordt door de landbouwwetenschap, door de aan- en verkoopcoöperatie en door het landbouwcrediet der boeren leenbanken. Het is daarom den landbouwers zeer aan te raden te luieteren naar de stem der wetenschap, naar de voorlichting, welke hun van vele zijden wordt ge geven; en vooras om steeds meer nog hun kracht te zoeken in organisatie, in nauwe aaneensluiting. Dat de Regeering door bevordering van het landbouwonderwijs, door een goed georganiseerden voorlichtings dienst, en door steun te verleenen aan het in cultuur brengen van woeste en verwaarloosde gronden, den landbouw steunt, is 'n zaak ook van algemeen belang. Het oude spreekwoord: «Als het den boer goed gaat, gaat het allen goed," heeft een dieperen zin, dan door velen wordt vermoed Niet alleen profiteert ieder wanneer de koopkracht van den boer, wordt verhoogd, maar het komt ook de volkswelvaart ten goede, als de productie wordt vermeerderd. Er komt grooler arbeidsgelegenheid, dus minder werkloosheid. geriDger trek van het platte land naar de steden. In 't belang der volkswelvaart mogen wij hopen, dat de Regeering alleerst maatregelen treft, welke de ontwikkeling van den landbouw in de haDd kunnen werken. Wij hadden het zoo over vereeniging en organisatie. Vele vereenigingen, wier boekjaar overeenkomt met het kalenderjaar, maken nu hun balans op. 't Is zaak, dat dit geschiedde door een deskundige, die geheel vrij staat tegen over directie of zaakvoeder, en liefst ook geheel onafhankelijk is van het bestuur. Daarom is bet ze9r toe te juichen, dat verschillende coöperatieve vereeni gingen gebruik kunnen of moeien maken van den Bondsaccountant. Dit is de beste waarborg, dat het onderzoek geschiedt zooals het behoort, en straks de belans- en winst- en verliesrekening een volkomen juist beeld geven van den toestand. 't Ligt op den weg der leden, in hun welbegrepen eigen belang, om er voor te zorgen (zij hebben dit toch te beslis sen, en niet het bestuur) dat de boek houding enz. naar eisch wordt gecon troleerd, en 't volle licht schijnt over 't geheele bedrijf. Waar dit niet zoo is, daar zegge men zijn lidmaatschap op, om niet te eeniger lijd gedupeerd te worden. Men si ui te zich dus vol vertrouwen alleen aan bij zoodanige vereeniging, waar de controle niet wordt geschuwd Een der vereischten bij een coöpe ratie is, dat behoorlijk worde afge schreven. Afschrijven op werktuigen is noodig met het oog op de vermindering in waarde tengevolge van slijtage enz Hoeveel dit is, hangt af van den levens duur der werktuigen, die natuurlijk verschillend is. Zie hier den levensduur, zooals die voor verschillende werktuigen wordt aangenomenvoertuigen, dorschmachi- nes en kafmolens 25 jaar, eggen, rollen, handwagens, schoffelmachines en zaai- machines 20 jaar, maaimachines 14 jaar, cultivators en kunstmeststrooiers 12 jaar, ploegen, pulverisators en pom pen 10 jaar. In tuin en boomgaard: Het is nu de tijd, bij niet vriezond weer, om jonge vruchtboomen te planten, tenzij de grond te nat is in dit geval wachte men tot het voorjaar. Wil men spoedig vruchten oogsten van de hoornen, dan plante men bij voorkeur soorten, die veredeld zijn op zwakgroeienden onder stam appels veredeld op »Doucin" of «Paradijs", peren, die op de «kweepeer' zijn veredeld. Plant de boompjes in goed lossen, bewerkten grond, niet te diepdenkt aan, dat de grond nog nazakt en iets hoog planten daarom gewenscht De afstand tusschen de boompjes zij voor slruikvorm appel, 4 tot 5 M., voor idem peer 3 tot 4 M., terwijl men bovendien langs de tuinpaden liggende snoeren kan planten. Laat het weer het toe, dan kan men nu reeds spinazie zaaien, liefst voor een schutting of zg. rabat, gelegen op het Zuiden. Zaai niet te diep, na het harken kan men met verdunden koe mest gieren. Voor worteltjes en bloemkool kunnen bakken worden aangelegd: een zeer goede wortelsoort hiervoor is de Am- sterdamsche bakwortel, terwijl men voor bloemkool kan nemen de z.g. kortbeer.Amsterdamsche bakbloem- kool, welke laag bij den grond blijft. Tusschen de bloemkool kan men zeer goed raapstelen, radijs of sla tusschen zaaien. Wie van Brusselsch witlof houdt, kan deze telen zonder bak of kas, namelijk in diep uitgegraven greppels,' welke men vult met paardenmest, waarop een halve voet aarde wordt aangebracht. Hierop steekt men de wortels een handbreed van elkaar in den grond.* Om vruchtboomen te snoeien is het thans nog geen tijd, maar wel voor het snoeien van aal en kruisbessen; dit kan den geheelen winter door, zelfs bij strenge vorst geschieden. Het snoeien der bessenstruiken late men niet achterwege, de vruchtjes zouden dan klein blijven of in't geheel niet verschijnen. Hoofdzaak is, dat de struiken van binnen goed lucht krijgeD het jonge lot moet op een paar oogen na worden ingesneden. Is de grond te bewerken, dan kan men nu ook, zoo noodig, gazon en grasveld omspitten: als n.l. het gras te oud wordt en mos en andere onkrui den de overhand krijgen. Straks, einde Maart, begin April, kan men dan in zaaien. Hebt ge uw gras nog niet gemest, doe het dan nu. Brengt ge thans na tuurlijken mest op het gazon, dan kunnen de sappen in de volgende In Januari 1Q27 begin! wederom een nieuwe cursus. De lessen omvatten1 120 uren: gezondheidsleer, voeding, koken, bakken en toebereiding der voedingsmiddelen, inmaken, warenkennis, enz. van ondergoed en 80 uren: naaien, versteller, knippen en vervaardigen eenvoudige kleeren, mazen, enz. 80 uren natuur-, schei-, plant- en dierkunde, teelt van groenten, bloe men en klein fruit, melken en melkbehandeling, veevoeding, kippen- houderij. Als LEERLING kunnen worden ingeschreven meisjes van 15 jaar of ouder, uit burger-, werkmans- en boerenstandzij volgen alle lessen, betalen pl.m. f 12 schoolgeld, waarvoor boekjes en leermiddelen gratis, en hun kan bij voldoende vorderingen een diploma na afloop van den cursus worden uitgereikt. Als TOEHOORDSTER kunnen worden aangenomen een beperkt ge tal meisjes van 15 jaar en ouder, uitsluitend uit den burger- of werk mansstand, die geheel of gedeeltelijk van het volgen der land- en tuin- bouwiessen kunnen worden vrijgesteld. Niet-onvermogenden betalen hetzelfde schoolgeld. De cursus duurt ongeveer een jaar. Wekelijks is in den winter een heele dag of twee namiddagen les; in den zomer twee namiddagen. Met Paschen is ongeveer 3 weken, met den oogsttijd ongeveer 6 weken vacantie. Gelegenheid zich aan te melden, mondeling of schriftelijk, onder op gave van naam, voornamen, adres, geboortedatum, als leerling of als toehoordster, vöör 6 JANUARI a.s. bij den Heer J. WIJNHOVEN, hoofd L. L. S. of 100 weken voor de in trekken. plantengroei begint, er VENRAY, 1 Januari 1927 BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ingevolge art. 41 van het reglement op de waterlosaingen in Limburg, ter openbare kennis, dat is ingekomen een verzoek van het ge- meentebe8luur van Venray, om ver gunning tot het leggen van een beton- duiker in de waterlossing genaamd de Lollebeek, voorkomende onder No. 1 in den legger A der waterlossingen der gemeente Venray en dat de zitting tot het houden van informaties de com mode et incommode, waarbij aan be langhebbenden gelegenheid zal worden gegeven tot het inbrengen van bezwaren zal worden gehouden ten Gemeentehuize op Vrijdag 14 Januari 1927 des voor middags 11 uur. Venray, 27 December 1926 Burgemeester en Wethouders voornmd O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Poetsvrouw School Merselo. Voor de schoolpoets te Merselo wordt gevraagd een zindelijke poetsvrouw- Inlichtingen bij hel Hoofd der School en ten kantore Gemeentewerken te verkrijgen. Sollicitaties schriftelijk in te zenden aan den Burgemeester. Venray 29 Dec. 1926. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. Dezer dagen weigerde de autobus naar het Station ongeveer half weg gekomen, plotseling den dienst, wegens gebrek aan benzine. Door dit opont houd kwamen passagiars en postver ding te laat aan den trein. Er zal voor gezorgd worden, dat dit niet meer voorkomt. Tijdens het ijsvermaak in het begin der week kwam op het ijsvlak achter den Nachtegaal een persoon zoodanig te vallen, dat zija schouder ontwricht werd. Maandagmorgen zou alhier in ds Peel een gerechtelijke verkoop plaate hebben van een boerderij inventaris, vee enz. Toen op het vastgestelde uur honderden kooplustigen en nieuws gierigen uit den verren omtrek Ier plaatse waren, kwam het bericht, dat de verkoop niet doorging. Concert Venraysch Gemengd Koor. Polyhymnia is den laatsten tijd actiever dan ooitresultaat van een ernstigen wil van Directeur, Bestuur en leden. Dit is toe te juichen omdat het ons Venraysch musicaal en artistiek leven ten goede komt. Met zeer gunstig gevolg werd het jaarlijksch concert van «Polyhymnia" uitgevoerd met meer stijgend succes mag gerust gezegd worden. Vooral in deze concerten treedt Ven raysch Gemengd Koor nader lot en nauwer in hat interne Venraysche kunstzinnige leven en waar dit geschiedt op zulk een lofwaardige wijze, moge het verblijdend genoemd worden, dat èn het Venraysche publiek èn Venraysch Gemengd Koor elkander zoo toekomst belovend tegemoet treden. Onze gelukwenschen aan directeur, bestuur 6n leden van «Polyhymnia". Was het wonder, dat 2en Kerstdag het Venraysch publiek, ondanks de snerpende koude, in grooten getale naar de concertzaal «Wilhelmina" stroomde «Polyhymnia" heeft op schitterende wijze zijn ouden roem gehandhaafd. Kwam de zang goed; het blijspel in drie bedrijven van Herman Nauw, werd op onverbeterlijke wijze vertolkt. Een woord van welverdienden lof mag, naast speelsters en spelers, aan den regiseur, den heer P. van Opbergen, niet onthouden worden. Wij weten niet, wat het meest tb bewonderen, het bevallige, vrije spel, dan wel de prachtige gelaatsmimiek, die vooral bij het echtpaar Pietersen, oom Len8felt en tante Kosa en last not least bij «onzen Tobi" zoo prachtig tot uiting kwam. In één woord, alle speelsters zonder uitzondering, hebben zich met lof van hun taak gekweten. Een bijzonder woord van lof aan 't strijkorchest, dat zoo heerlijk de pau zen heeft aangevuld; het heeft veel tot het welslagen van den avond bijge- gedragen. Wij verwachten in de naaste toekomst nog veel van dit orchest TOESCHOUWER. Het Gemengd Koor brengt een woord van dank aan den zaalhouder, de Heer Jean Schaeffers, voor de wel willendheid waarmede hij 't gezelschap is tegemoet gekomen; aan den heer M. PoelsSchaeffers voor den aanleg en beschikbaarstelling der prachtige elec- trische lamp en aan de Firma Gebr. Vollebergh voor het prachtige cylin- derbureau. Een en ander heeft veel ter verfraaiing en verhooging van 't spel bijgedragen. Zondagmorgen bleek het met onze electriciteitsvoorzientng niet in orde, tenminste er was geen licht te krijgen. Ook in het naburige Horst bleek dit het geval. Omstreeks half zes 's avonds, toen men reeds allerlei oude 1 verlichtingsmiddelen weer bijeen ge zocht had, bleek ook de electricileit weer licht te verschaffen, 't Is maar te hopen dat een dergelijke staking voor goed tot het verleden behoort. j Waarschijnlijk tengevolge der gladheid liep Dinsdagmorgen op der weg naar Castenray een auto plotseling van den weg in de sloot. De inzitten den, de heer G. uit Geldrop en anderen bekwamen slechts gering letsel. Naar we vernemen zal in 't Bondslokaal te Leunen op Maandag 3 Januari door Ir. Droesen te Roermond,

Peel en Maas | 1927 | | pagina 1