Tweede blad. Akk«> Abdijsiroop Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Uit de Landbouwwereld Uit en voor het leven. FEUILLETON. Het geheim van den millionnair. Ontstoken keel js het begin !Rfïmmatiek,yrtf(imvza^ ISatiahmn Zaterdag 19 December 1925 46e Jaargang No. 51. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij voor uitbetaling) f 1,30 afzonder!.nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. PRIJS DER AD V EKTENT1EN 1—8 regels 60 ct elke regel meer 71/« ci Advertentlën bij abonne- ment groote reductie. (Nadruk verboden.) Het Vuilafvoer vraagstuk. Sedert jaren is in de groote steden zoowel van ons eigen land als van het buitenland dit vraagstuk aan de orde. Het kan bezien worden uit verschillend oogpunt uit nationaal- economisch, uit landbouwkundig en uit hygiënisch oogpunt. Voor ons land is de zaak opnieuw in studie genomen en heeft men zich de vraag gesteld van de zijde der steden, of niet vuilverwijdering door middel van landontginning de oplossing kan geven, d.w.z. of men nief langs dien weg op een zoo goedkoop mogelijke wijze van het vuil af kan komen, zonder in strijd te komen met de eischen der Volksgezondheid. Vuil verbranding is duur, en hier te lande en elders hoorde men in de omge ving der verbrandingsovens voort durend ernstige klachten over stank. Die slank is natuurlijk ook verbonden aan de verspreiding der afvalstoffen op de hei, maar volgens onderzoek in België, te Sembst, waarheen de stad Brussel haar vuil per schip ver voert, zou de stank op de daar on gedekte terreinen niet zoo groot zijn als vroeger bij verbranding. Bij afdekking door een dunne grondlaag, welke afdekking ook om landbouw kundige redenen wenschelijk is, zou het geenszins een bezwaar zijn om vuilontginning toe te passen nabij spoorlijnen, kanalen en dorpen, hoe wel het natuurlijk beter is, dit te vermijden. Er is of wordt in ons land een groot opgezette maatschappij opge richt „Avicultura", beoogende eener- zijds contracten af te sluiten met steden om het vuil tegen zekere vergoeding geregeld af te voeren, anderzijds om met dat vuil woeste en verzuurde gronden te ontginnen. Dit laatste voor rekening van platte landsgemeenten, of in eigen beheer of voor derden. Wij moeten afwachten hoe het rapport der Studie-commissie voor Amsterdam en Den Haag zal luiden. Gronden ter 'ontginning zijn er in ons land te over ruim 400.000 H.A. 't Ware te wenschen, dat hier het voordeel, het belang der steden, parallel mocht loopen met het land bouw- en het algemeen belang. Brus sel, New-York, Wiesbaden, Zurich en Westminster hebben hun vroeger gebruikte ovens gesloten verschei dene groote steden hebben tot dusver niet kunnen besluiten om tot het verbrandingssysteem over te gaan. Het vuil van Londen komt grooten- deels ten nutte van den Inadbouw. Ook voor ons land zou dit niet zonder beteekenis kunnen zijn. Per jaar toch wordt in ons land door de 37. Uwo diensten? Waartoe? Om Leslrange te vervolgen. Alex haalde glimlachend zijn schou ders op. Ik koester hoegenaamd geen verlangen, den man terug te zien. Maar ik weet verscheidene dingen van hem. Wanneer u mij een zekere som gelds beloofl, toon ik u een brief voor kapitein Leslrange bestemd, doch aangekomen, nadat deze reeds vertrok ken was. Ik nam hem aan en brak hem open, om te zien, wat hi> in zijn schild voerde. Jelui bent een fraai- stelletje schurken, riep Alex, terwijl hij de plompe figuur van Cicero van kop tot leen vol minachting monsterde. Door andermans brieven open te breken levert ge u over in handen van hel gerecht. Wat kan mij dat schelen her nam Gramp met de grootste onver schilligheid. Ik hen ten einde raad. Wilt u mij betalen voor inzage van den brief? Ja, antwoordde de inspecteur in de plaats van Torold, dat wil zeggen, als de inhoud wat waard is. Geef hier den brief? steden boven de 10,000 zielen meer dan een millioen ton vaste afvalstof fen geproduceerd Deze hoeveelheid is ruim voldoende om er 5000 H.A. woesten grond mee te ontginnen. Mond- cn kIaiiwzcerbo.jtr(jdmg. Hel mond- en klauwzeer blijft onzen veestapel teisteren. De bestrij ding wordt in de laatste maanden in een andere richting gezocht door inspuiting der dieren met een zooge naamd hoogimmuunserum. De Minis ter van Landbouw heeft voor 1926 daarvoor gelden aangevraagd bij zijn ambtgenoot van Financiën, ten einde de Rijksseruminrichting te Rotterdam in de gelegenheid te stellen dat serum te vervaardigen. In Duitsch land bestaat een afzonderlijk Staats instituut ter bestrijding van het mond en klauwzeer, gevestigd op het eiland Riems. De Directeur-leider daarvan Prof. Waldmann, laat zich over de beschuttende enting aldus uit „Slechts met betrekkelijk groote hoeveelheden hoogimmuunserum kunnen wij voor den duur van 8 tot 12 dagen, ge middeld voor 10 dagen dus, een passieve beschutting tegen mond- en klauwzeer bereiken. De enting is dus alleen gewettigd, indien dieren bloot gesteld worden aan een besmettings gevaar van enkele dagen (marktbe- smetting). Hiermee wordt nadrukkelijk vastgelegd, dat de wetenschap dezer dagen niet in staat is, in het beloop eener epizoötie, met behulp van enting dieren te beschutten of te vrijwaren voor de ziekte." Men ziet ook ten aanzien van deze nieuwe richting zal het goed zijn onze ver wachtingen niet te hoog te spannen. Toch blijve men ook voorzichtig, ja argwanend, tegenover de verschillen de geheimmiddelen, die geregeld door met luidruchtige reclame wor den aanbevolen. Tot dusver is geen enkel dier middelen van werkelijke beteekenis gebleken. Wel verkreeg men soms verzachting van lijden en bespoediging van het genezingspro ces, maar datzelfde bereikt men, als de voorschriften van den veearts om trent opstalling, behandeling van bek, klauwen enz., en overigens goede verzorging, zorgvuldig worden in acht genomen wat lang niet altoos het geval is. Afwachten en hopen, blijft voor de veehouders dus liet parool. Misschien gelukt het eindelijk de officieele wetenschap een genees middel te vinden. Zoo wordt thans melding gemaakt van een metaaizout gevonden door Dr. Walbum, van de Deensche Rijksseruminrichting, dat in staat zou zijn om den verwekker van het mond- en klauwzeer te dooden. De veearts Westring op het Deensche schiereiland Jutland, ram er proeven mee bij ongeveer 700 koeien, en steeds zoo lezen we met zeer mooie resultaten. Dat wil zeggende sterkte der ziekte werd naar het oordeel van Westring, tot ongeveer een derde verminderd. Hij behandelde ook, ter vergelijking, kleine kalveren deels met serum, deels met het zout. De met serum behan te voorschijn, doch hield het kramp" achlig vasl, terwijl hij omtrent den prijs onderhandelde. Hoeveel geeft u er voor, mijnheer Torold Naar gelang het mij van nut is, hernam de jonge heer des kasteels, zal ik je betalen. Laat het bedrag maar aan mij over. De landlooper aarzelde nog altijd. Inspecteur Berger, dien dat veel Ie lang duurde, rukte hem fluks het blad uit de hand en begon den inhoud te doorlezen. De brief was kort en bevatte de mededeeling, dat ais de schrijver van den brief niet omgaande dat «om gaande" was onderstreept die en die som ontving, hij dan naar Heaton zou komen om mejuffrouw Marlow alles dit woord weer onderstreept te vertellen. Die paar regels waren onderleekend O. Barkham. Barltham I riep Alex. Dat moet dezelfde man zijn, die Beaufort voor de komst van Lastrange waarschuwde. Wat zou die kunnen weten? Hm, bromde Berger, den brief in zijn borstzak stekend. Misschien weet hij zooveel, dat verdere onderhandelin gen met mevrouw Warren overtollig zijn. Ik heb namelijk volstrekt geen lust, haar die tweeduizend pond toe te duwen, en zoo te zeggen voor niemendal. Tweeduizend pond, veertig duizend shilling, kermde Cicero, terwijl zijn oogen hem bijna uit het hoofd puilden. O, Clara Maria. Heeft zii dat van u delde dieren stierven, van de andere, die met het metaaizout behandeld waren, stierf er niet een. Westring zal de verkregen resultaten nader publiceeren. Egoïstische onrust bij Coöperatie. De F. N. Z. (Ned. Zuivelbond) jubileerde, herdacht in dit jaar zijn 25-jarig bestaan. De feestrede van den voorzitter, Dr. Poslhuma, was. in soberen toon gesteld, toch hoog gestemd, want zij mocht terecht doen uitkomen de groote beteekenis, welke in de verloopeh kwarteeuw de Zuivel- organisatie heeft gekregen. Wij slaan, gelijk de heer Blink opmerkte, de handen van verbazing ineen, wan neer wij de toestanden voor 25 jaren en terug vergelijken met wat thans is tot stand gebracht. Waar ons land toen nog slechts weinige, meest kleine en gebrekkige bedrijven bezat, zijn thans overal belangrijke, hoog staande, technisch volledig geperfec- tionneerde fabrieken verrezen. Die fabrieken bouwden zich, hetzij indi vidueel, hetzij in combinatie met andere, uit tot machtige handelsor ganisaties. die onze Nederlandsche producten over de geheele wereld verspreiden. Het feit, dat de Neder landsche naam een wereldnaam is, is met onze zuivelproducten ten nauw ste verbonden. Merkwaardig en belangrijk is het doel, dat volgens Dr. Posthuma, de Coöperatie zich moet stellen. Hij zei dienaangaande o.m.„Slechts als de coöperatie ook andere vruchten af werpt dar geld, zal zij ons onver woestbaar bezit zijn, dat we als een goed erfdeel onzen kinderen en kinds kinderen kunnen nalaten. Zoolang het slechts gaat om geld alleen, en altijd weer om meer centen, zal er onrust blijven. Was deze onrust van goede huize, onrust, die ons voort drijft op ons levenspad, steeds naar betere dingen zoekende, dan was zij toe te juichen doch het is in dit geval de meest naakte egoïstische onrust, en zij zal onze beweging be- nadeelen." Goede bewaring van Gier. Vroeger liet men veelal de zoo kostbare gier (ier, aalt) wegvloeien, thans doen dit nog alleen maar on ontwikkelde, achterlijke veehouders. De anderen kennen het groote voor deel van een zorgvuldige gierbewaring Een koe brengt per staltijd pl.m. 2500 K.G. gier voor, waarde f 24, dus bij een stal van 30 stuks vee f 720,—. Bij ondoelmatige bewaring, b.v. in een giersloot, gaat deze waarde grootendeels verloren. Wil men gier in Maart aanwenden, wat aan te bevelen is, dan rekene men op minstens 2 kubieke meter per koe. De vaste mest wordt doelmatig be- waarJ op een betonnen plaat, liefst met een afvoer naar den gierput. Deze afvoer moet afgesloten kunnen worden, opdat er anders te veel regenwater in den put komt. Een overdekte mestvaalt is niet noodig. B-r. eenige, innig geliefde zuster, griende de oude vagebond. En toch had ik haar aangeboden met mij te werken. Van je zuster zal je wel geen snars krijgen, merkte Alex aan. In jouw familie schijnt de zucht tot af zetten overerfelijk te zijn Niettemin zal ik zien wanneer deze brief er toe bij mocht dragen, al die geheimen te onthullen wat ik voor je kan doen. Cicero Gramp, die wel inzag, dat hij voorloopig niet meer kon bereiken, schikte zich in zijn noodlot. En wanneer krijg ik het geld vroeg hij mopperend. Wanneer het mij belieft, gaf Torold kortaf ten antwoord. Ga naar je logement terug en probeer het niet, je zuster op te zoeken, anders leg ik vuur aan je schenen. Na dat gezegd te hebben, verwijderde hij zich, gevolgd door uen inspecteur. Cicero schudde zijn gebalde vuisten achter hunne ruggen, daarna begaf hij zich naar de herberg «De barmhartige Samaritaan" terug en bracht het overige van den dag door met erover na te denken, hoeveel hij wel voor den brief zou krijgen. Wat nu, Berger? vroeg Torold na een poos. Ik zal mevrouw Warren betalen, en mij de bekentenis doen ter hand stellen. U kunt het naar mijnheer Beaufort brengen en hem daarna uit zijn folterende onrust verlossen. En u wat gaat u doen Ik ga met den trein van zes uur Laat die niet verergeren en stel U niet bloot aan 't gevaar het slachtoffer te worden van een ver waarloosde verkoudheid. Wordt geen borst- of asthmalijder. Be schermt U daarom dadelijk met de slijmoplossende, verzachtende De groote flacons ïagssaaiaa EiSdisliagaa. Rugpyn en rheumatiek. Laat rugpijn en rheumatiek uw leven niet vergallen. Zoek de oorzsak op 1 Zeer waarschijnlijk schuilt deze in uw nieren. Inspanning of gevatte kou kan deze gevoelige organen ver zwakt hebben en hen verhinderen in hun werk om de schadelijke vergiften uit uw bloed te filtreeren. Deze ver giften veroorzaken rheumatische pijnen en vele andere kwalen, en hoe langer gij de nierzwakte verwaarloost, des te erger worden uw kwalen. Nierzwakfe maakt u ook zenuwachtig, duizelig en afgemat zwak, teneer- gestagen en vermoeid, en onderhevig aan onaangename Jblaassloornissen. Let op verschijnselen als bezinksel of zand in de urine, opgeblazenheid onder de oogen, waterzuchtige zwellingen in de ledematen, stijfheid of ontsteking van de gewrichten. Versterk uw nieren zonder uitstel en voorkom zoodoende de ontwikkeling van ernstige nierkwalen. Gebruik Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen om de nieren weder krachtig en gezond te maken. Foster's Pillen hebben duizen den over de geheele wereld baat ge geven. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijg baar), waardoor gij zeker zijt geen verlegen buitenlandsch goed te ontvan gen. Prijs f 1.75 per flacon. 35 Pijnen van allerlei aard bestrijdt men met Bij Apoth.en Drogisten 586-10 middellijk, aan het in dezen brief hierbij klopte hij op zijn borst aan gegeven adres. Waarschijnlijk tref ik daar Barkham en Lestrange. Dunkt u, dat laatstgenoemde zich naar Barkham heeft begeven Mij dunkt van wel. Leslrange vertrok, alvorens hij dezen briefont- ving, Het is derhalve zeer waarschijn lijk dat hij naar Londen is gegaan, om zijn kameraad op te zoeken. Wanneer Barkham zijn kameraad is, zou hij Marlow toch niet voor Le strange gewaarschuwd hebben. Juist daaromtrent wil ik mij zeker heid verschaffen, gaf Berger ten ant woord. Mij schijnt dat deze Barkham een dubbel spel gespeeld heeft 't Is te hopen dat gij genoeg ont dekt, om die afgrijselijke geheimen eindelijk te onthullen, zeide Alex. Nadat de chèque geschreven en in Onze rijke taal is rijk ook aan spreekwoorden. Wij hebben er vele duizenden. Al vele jaren geleden zag ik genoemd: meer dan 25000. En ge regeld komen er bij, want de taal groeit. Steeds toch worden er nieuwe woorden, uitdrukkingen, zegswijzen eD spreek woorden geboren. Vooral in tijden van groei en bloei, van vooruitgang op het gebied van kunsten en wetenschappen, van nijverheid en verkeer; in tijdon ook van maatschappelijke en politieke beroering, ontslaan tal van nieuwe woorden en uitdrukkingen Al wat in de volksziel leeft, vindt zijn openbaring in de taalnieuwe vindingen, nieuwe gedachten en nieuwe begrippen worden vertolkt in nieuwe vormen. De taal is de ziel van gansch het volk. De oorlog en de sport om slechts deze twee te noemen hebben onze woorden schat zeer verrijktal is deze verrijking niet steeds een aanwinst te noemen. De rijkdom onzer taal blijkt ook uit het groote aantal synoniemen woorden van gelijke of ongeveer gelijke beieeke- nis. En wat al spreekwoorden zijn er, die hetzelfde uitdrukken. Ga zelf b.v. eens na, op hoe velerlei wijzen in onze taal is uit te drukken, dat iemand te veel aan Bacchus heeft geofferd. Als ge lang zoekt, kunt ge het wel tot 80 of meer uitdrukkingen brengen. (Mis schien is hieruit voor den vreemdeling af te leiden, dat vele Hollanders tot de natte gemeente behooren, ot liever: eertijds behoorden). Ieder kent de spreek woorden: hii heeft hem staan; een stuk in den kraag; een graantje gepikt; een snee in 't oor; hij is teut; over zijn bier half zalig; sikker; hij loopt met een nat zeil hij laveert; hij ziet dubbel, e.a. Minder bekend zijn de volgende: hij heeft een laars aan; hij heeft een knip weghij heeft een spat aan hij heeft een bok aan 't touwlje hij heeft ekster- oogen in de keel; hij is begoten, be stoven, gepoeierd aangeladenhij is nobis; hij is crimineel: hij is door den wind gegaanhij slaat een dubbele schaats; hij gaat zeven voet diep; hij ziet den grooten toren voor een tanden- peuter aan. Zoo zien we, dat in den loop der tijden ook vele woorden én uitdrukkin* gen zoek raken, verloren gaan: aan den eenen kant verrijking, aan den anderen kant verarming. Dit laatste is jammer. Want in de taal ligt immers de geschiedenis van het volk zijn ver leden. En in de oude spreekwoorden is ons heel wat levenswijsheid bewaard gebleven. Inderdaad voor ons eigen persoonlijk leven ook is er heel wat washeiff en profijt uit de schat onzer spreekwoorden te putten. Zij zijn de kinderen der ondervinding; de wijs begeerte des volks; het zout der taal. Wat zei vader Cats er van Dit »De spreeckwoorden bevonden zijnde te wesen van zoodanigen nuttigheyten vermaeck, soo en is 'et niet te ver wonderen, dat de besten wijste, oudste en aansienelijckste van, alle volcken en lijden, met de selve veel hebben op gehad." Dit was terecht. Te weinig neemt hel tegenwoordige geslacht ken nis van wat onze voorouders ons in de spreekwoorden hebben nagelaten. Naast levenswijsheid vinden we er veel hu mor in: droge en jolige humorflauwe en geestige, vaak onbetaalbare humor; en ook de galgenhumor ontbreekt niet. Van dien volkshumor in vroeger dagen voornemens den volgenden morgen, zoodra de bank geopend werd, het geld in te kasseeren. Ja, ja, deze vrouw be zat een bijzonder talent voor zaken doen zij kon rekenen. Vermoeid en afgemat door al wat er dezen dag was voorgevallen, keerde Alex naar huis terug en was blij te kunnen aanzitten aan den, door juf frouw Hester bereiden maaltijd. Maar de zorgen en de opwinding waren voor hem nog niet ten einde. Nauwelijks was de maaltijd genut tigd, toen hem door een bode een brief van Sophie gebracht werd Lieve Alex. Wees zoo goed on verwijld hiei te komen, schreef zij. Lestrange is hier. XXIII. Na zijn gesprek met Alex Torold - -- i— nx,.. iiju gesprot, mei Aiex ïoroia de bneventasch van den inspecteur had Lestrange het 't verstandigste be veilig opgeborgen was, begaven beide acht, voor den vijand te wijken. Torold heeren zich op weg naar mevrouw wist veel, Joseph Brill nog meer. zii arren, die, stralend van blijdschap met hun tweeën konden hoogst gevaar- de aanwijzing tot uitbetaling van het lijk voor hem worden. Bovendien had geld in ontvangst nam en daarvoor het het na zijn mislukte poging, zich voor TW.M rV den vader van Sophie uit te geven, Torold en Berger lazen het dadelijk ook geen doel meer voor hem, te Heaton door en waren over den inhoud niet le blijven. Hij betaalde derhalve zijn weinig verbaasd. Alsdan snelde de in rekening met het van Cicero geleende specteur weg, om nog bijtijds den trein geld en maakte zich haastig uit de b.30 te halen en Alex begaf zich voeten, nog vöór de dikke Gramp was •ouw Martin, het kostbare opgestaan. Eerst toen hij zich aan het station van het kruispunt bevond, over legde hij, of hij wel verstandig deed i V" uT""",a met weg te loopen. Het kwam eens- leerd kon worden, stoomde met een klaps in hem op, dat hij nog best een T rS-frT-rrt, -WTP 1 hnnt „,,0-

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1