Tweede blad. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Nabetrachting Fruitveiling Venray STEMMING. Openstelling Bureaux Secretarie, Burgerl. Stand en Gemeente-Ontvanger. 0 IT bü CJIL L EITO NT Het geheim van den millionnair. Het Maas-Waal-Kanaal. Openbare vergadering Gemeenteraad te VENRAY. Zaterdag 12 Decenyjor 1925 46e Jaargang No. 50. ARONNKMKN l'Sl-RIJ PER IC WAR IA AL: voor VENRAY 65 c. franco por post 75 c. voor het buitenland (bij vooruitbetaling) f 1,30 «fzonderl. nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. PRIJS DEK ADVEKTENT1EN 1—8 regels 60 et elke regel meer 7ei Advertentiën bij abonne ment groote reductie. Kamer van Koophandel en Fabrieken. Burgemeester en Wethouders van Venray maken bekend, dat de stemming ter vervulling van drie plaatsen in de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo afd. Kleinbedrijf zal plaats hebben op Maandag 14 December 1925 van 912 uur .voormiddag en dat voor hot stemdistrict Venray het stembureau zitting houdt te Venray in het Gemeen tehuis, Groole Markt 1. Aan den tot deelneming aan de stemming bevoegden kiezer, die zijne oproepingskaart heeft verloren, of wien geene kaart is gezonden, wordt opzijn aanvraag door of vanwege den Voor zitter van het Stembureau een nieuwe kaart uitgereikt, mits hij zijne identiteit voldoende doet blijken. De aandacht wordt gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van strafrecht »Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan eene krachlens wettelijk voorschrift uitgeschreven ver kiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar." Venray 3 December 1925. Burgemeester en Wethouders voornm'd, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. De Secretarie is voor het publiek geopend iederen dag van 9 tot 12 voormiddag en van 2 tot 4 namiddags. Zaterdags alléén van 9 tot 12 voor middag. o— Het Kantoor van (lcn Gemeente ontvanger is voor het publiek geopend, met uitzonderiag van den laatst en dag van elke maand van 9 tot 12 voormiddag en van 2 lol 3 namiddag. Zaterdag alléén van 9 lol 12 voormid- (lag. Na drie uur is dus het Kantoor van den Gemeente-Ontvanger en na vier uur do Secretarie voor het publiek GESLOTEN. OVER DE Op Woensdag 25 November werd te Oostrum, voor dit seizoen, de laatste fruitveiling gehouden. Met het oog op het zeer slechte weer van dien dag was het goed, dat het buitenveilen afliep, want het was on- menscheiijk bij zoo'n guur, koud en winderig weertje enkele uren stil te s'.aan bij den verkoop. 36. Des avonds na mijn begrafenis, haalden Warren en Joseph mijn lijk uit den grafkelder, en brachten het naar de hut, waar Warren mij weer tot bewustzijn bracht. Terwijl hij daar mede bezig was, meende hij buiten gerucht te hooren, en snelde ijlings de hut uit. Hij is nooit teruggekomen. Toen ik zoover hersteld was, om te kunnen gaan, verlieten wij de hut. Op eenigen afstand daarvan vonden wij hem hij was dood midden door het hart gestoken. Wie die daad ge pleegd heeft, weet ik niet. Maar hoe kwam zijn lijk in het familiegraf? Joseph heeft het daarheen ver voerd. Na mij in veiligheid le hebben gebracht, sleepte hij het lijk naar de hut. Den volgenden nacht kwam hij terug en borg het in den grafkelder. Hij legde het in mijn kist, niet den kend, dat men het daar zou vinden. Dat zou ook nooit van zijn leven het geval zijn geweest, als die Cicero er niet tusschen gekomen ware hij wist le veel.... Op dal oogenblik werd Beaufort door een luid kloppen op de kamerdeur j._,i— De kooplui hebben vaak genoeg hunne ontevredenheid te kennen ge geven over de ongunstige omstan digheden waaronder te Oostrum ge veild wordt. Schertsend werd wel eens door hen gezegd, dat zij ook wel iets zouden willen bijdragen om een gebouw te stichten. Wij willen hopen dat voor een volgend seizoen er iets, door samen werking in deze richting is bereikt, wat zeer zeker indirect onze fruit telers ten goede zal komen. De prijzen waren dit jaar zeer loonend en menig onderhandsch ver- kooper, (wat wel niet veel meer in de directe omgeving van Venray voorkomt) zal achteraf wel grooten spijt hebben gehad. Er zijn echter nog altijd menschen die wantrouwend staan tegenover de veiling en waarom Och, ze zullen het zelf niet kunnen zeggen, maar dat ze het zijn bewijst hun houding. In de 5 jaren dat te Venray geveild werd, heeft elkeen kunnen leeren wat veilen is en welke groote voordeelen de veiling aan de aanbrengers heeft gebracht. De prijzen die te Venray zijn gemaakt, klinken aan fruittelers van andere fruit-centra als iets onge looflijks. Natuurlijk werkt de kwaliteit mee, maar heeft toch niet alles ge daan. Vroeger b.v. zullen de koop lieden al heel gauw met prijzen zijn aangekomen van andere fruitstreken en gaven voor de beslist betere kwaliteit van de streek rondom Ven ray niet veel meer dan van andere streken. Wie zal onder cijfers brengen, wat onderhands door kooplieden meer betaald is tengevolge der veiling Van jaar tot jaar neemt het veilen te Venray toe. Wel komt er ook nog steeds fruit door kooplieden bij elkaar gehaald, wat eigenlijk niet meer moest zijn. In dit jaar werden er in 11 veilin gen te Venray verkocht 629450 Kg. fruit, bijna uitsluitend appelen, voor een bedrag van f 82756,58. Zeer zéker een respectabel cijfer, wat bijna uitsluitend winst beteekent voor de telers. Van fruitteelt immers kunnen wij gerust zeggen, dat het altijd winst geeft, terwijl daarentegen van de andere takken van ons boerenbedrijf dit lang niet kan gezegd worden. Er zal wel hier of daar gezegd worden: ook een zoet meevallertje voor de veiling om na afloop van de boonencampagne te Venlo eventjes te Venray een bonkje provisie in ontvangst te nemen. Wat zullen wij hierop antwoorden Op de eerste plaats zet ik hier tegen over de cijfers van vorige jaren, waaruit blijkt, dat bij de C. V. V. steeds voorop stond het belang harer leden al waren ook voor haar zelf de uitkomsten ongunstig, want het is meer dan eenscvoorgekomen, dat wij niet zooveel aan provisie ontvin gen als wij aan spoorkaartjes voor het personeel moesten uitgeven. Salarissen, arbeidsloon, afschrijvingen enz. bleven dus uitsluitend ten laste der C. V. V. In 1924 werd v geveild voor een bedrag van f 45656.07, in 1923 voor f 15118.21, in 1922 voor f 23986,56 en in 1921 voor f 30453,41 Wanneer men bedenkt, dat volgens mededeelingen meerdere veilingen in ons land bij een omzet van f 100000.00 zich bijna niet kunnen bedruipen, zelfs bij hoogere provisie dan te Venray wordt ingehouden, dan zal hierover bepaald niet verder gepraat behoeven te worden, al zal de opper vlakkige beoordeeler anders rede neeren. Bij nu pas gehouden onderzoek blijkt ons dat in de volgende plaat sen, speciaal fruitstreken de volgende veilingprovisies in rekening worden gebracht. Nijmegen met een omzet van ongeveer 400000.00 gulden 6i/i pCt. Arnhem met een omzet van onge veer 200000.00 gulden 5 pCt. Kesteren met een omzet van onge veer 450000.00 gulden 5 pCt. Beek met een omzet van ongeveer 130000.00 gulden 5 pCt. Bunde met een omzet van onge veer 110000.00 gulden 5 pCt. Een zeer dom gezegde maakte dezer dagen opgang, n.l. dat de C. V. V. van de provisie van de fruit veiling te Venray hooge ElERprijzen uitbetaalt Of iemand die zooiets vertelt nor maal is moet ik betwijfelen en als hij het is dan veronderstelt hij met oerdomme menschen te doen te hebben en wel om de volgende redenen le. Worden alle eieren te Venlo publiek geveild en kan elke vereeni ging de prijzen controleeren. 2e. Zou alle provisie van onze groenten en Fruitveiling te Venlo, noch die van de fruitveiling te Ven ray en Oeffeit in staat zijn om 2 ct. per Kg. meer te betalen dan de werkelijke opbrengst der eieren is. Venlo zal dit jaar ongeveer 20 millioen eieren hebben verkocht tegen 11 millioen het vorige jaar. Ruw afgerond kan men zeggen dat 20 millioen eieren plusminus 1200000 Kg. zijn. Om dus bij elke kg. maar een cent bij te voegen moet men reeds TWAALF DUIZEND gulden ter beschikking hebben. 3e. Waarvan zou men iets bij den eierprijs kunnen voegen in den tijd dat er geen fruit is Men ziet hoe dwaas dit gezegde is en zal elk verstandig en welden kend mensch zich wel wachten iets ervan te accepteeren. TH. DERKX, Directeur der Coöperatieve Veilingvereeniging te VENLO. XXII. Bij dit onverwacht gerucht sprong Alex verschrikt op. Had Beaufort le luid gesproken? Had juffrouw Martin hen beiden hooren praten. Was zijn vermomming onldekt geworden Bracht zij nu iemand mee om hem le ver raden De gedachten vlogen snel als de bliksem hem door hel hoofd en gedurende eenige oogenblikken was hij geheel en al verbijsterd Niet aldus echter de man, die werke lijk zich in gevaar bevond. Den langzamen, sloffenden gang van den «stillen heer" nabootsend, sjokte hij de kamer door en opende de deur. Terwijl hij den sleutel in het slot om draaide, verwachtte Alex bepaald op den drempel Lestrange le zien, drei gend, en bevend van woede. Maar de binnentredende was slechts inspecteur Berger. Alex haalde verruimd adem. Nu, hoe gaat het, hoe staat het ermee, mijnheer Torold begon deze op hem toekomend, terwijl Beaufort de deur weder sloot. Nu weet ge, wie de «stille heer" hier is, hé? Zet toch niet zoo'n verschrikt gezicht! Ik kan er niets aan doen, ant woordde de jonge man. Deze verrassing heeft mij letterlijk overweldigd. Toen u klopte, dacht ik niet anders, of Le strange had zijn prooi ontdekt. Het zal hem niet veel opleveren, ook al gelukte hem dat, hernam Ber to, ëswfoftffii De Limburgschen redacteur van de Msb. schrijft Waar de beruchte historische cycloon van 1925 van Borculo over Malden en Heumen haar weg nam naar het Brabantsche, daar vinden wij den in gang van het Maas-Waal kanaal. Bij Mook uit den trein kijkende ziel men op den rechteroever der Maas reeds den sierlijken boog der betonbrug bij Malden hoog in het landschap spannen. Daaronder zal het 60 meter breede nieuwe kanaal zijn weg nemen, om te doorsnijden een tiental kilometers Gelderschen grond, die Maas en Waal van elkander scheiden. Dit kanaal beteekent een onderdeel van de Maaskanalisatie, omdat afge zien werd van het kanaliseeren dezer rivier beneden Grave. Daartoe waren verschillende redenen aanwezig: de Waal is als scheepvaartweg te verkie zen boven de beneden-Maas, de aanleg van hel Maas-Waal-kanaal brengt een kortere vex binding lot stand tusschen Limburg en het N.O. van het land, de kosten waren minder dan die eener voortzetting der kanalisatie beneden Grave jroet vernieuwing der schutsluis le St. Andries, de verbinding met het Roergebied wordt beter, enz. Het Maas-Waal kanaal verkrijgt een stuwpoil van 7,50 -f- N. A. P., dat op gevoerd kan worden tot 8.50 of zelfs M. Een op het kanaal werkend gemaal kan te allen tijde het water op de vereischle hoogte houden. Het kanaal wordt bevaarbaar voor vaartui gen van 2000 ton, al laten diepte en areedte der sluisdeuren het binnen varen van rijnaken, 30003500 ton metende, eveneens toe. Met dit grootere scheepslype werd rekening gehouden, omdat Nijmegen groole plannen heeft omtrent een binnenhaven, die natuur lijk toegankelijk wezen moet voor de groote kasten die" Waal en Rijn be varen. Daarom werd de breedte der sluis le Weurt bij Nijmegen ook op 16 M. gesteld de andere, bij Heumen verkreeg dezelfde afmetingen, doch dit geschiedde om de in- en uitvaart te vergemakkelijken. Naar schatting kan de sluis te Heumen acht maanden per jaar open slaan. Die te Weurt verwerkt het gemiddeld lr(i M. peilverschil tusschen de beide groote rivieren, waarvan de Waal gewoonlijk hooger is. Het M. W. IC. vorderde den aanleg van de volgende kunstwerken een schutsluis van 260 bij 16 meter onder. Heumen deze wordt met punt deuren gesloten een schutsluis te Weurt van dezelfde afmetingen hier geschiedt de afsluiting evenwel met drie 5 M. roldeuren, voort te bewegen op acht wielen rollende over rails. Iedere deur weegt 160 ton en bevat 75 ton ballast. Deze deuren zijn van luchtkisten voorzien, die hel mogelijk maken ze drijvende le trans porteeren twee hefbruggen, een bij iedere sluis. Het in horizontalen toestand op te heffen brugdeel weegt bij de brug te Heumen 45 bij die te Weurt 110 ton. Contragewichten, een weinig minder zwaar dan het te heffen brugdeel, ge holpen door een 15 P.K. motor voeren het werk der heffing resp. 4 en 5.71 M in 1 minuut uil; drie betonnen boogbruggen, het 60 M. breede kanaal in een enkele over spanning overbruggende, op een hoogte van 16 M. -f- N.A.P. bij de middelste 20 M.; twee ijzeren spoorwegbruggen met daarnaast een soortgelijke brug voor gewoon verkeer, alle aan den omge legden GAiafschen weg gelegen sproken 1 De oude man werd zoo wit als de baard, dien hij droeg. En en wat wat zegt ze stamelde Beaufort zenuwachtig. Wat zij zegt? Berger glimlachte veelbeteekenencL en ging zitten. Ze wil tweeduizend pond voor de bekentenis hebben. Er beslaat dus zulk een Dokter Warren wist de waarheid Wis en zeker Heb ik u niet direct gezegd dat die knaap een geraf fineerde schurk, een ellendige afzetter was? En zijn vrouw is geen zier beter. Twee duizend pond voor een stuk papier. En voor mijn vrijheid, voegde Beaufort er in de hevigste opgewon denheid bij. O God, te kunnen denken, dat al die angst en foltering, dat het gevaar, hetwelk jarenlang als het zwaard van Domoclo boven mijn hoofd hing, een einde heeft. En Warren wist de waarheid. Zoo'n schurk. En hij zwoer steeds, niets te weten En ik betaalde hem de eene som voor en de andere na, opdat hij over mijn vermeende schuld zou zwijgen. Wat een ondank bare schoft. Hij en zijn vrouw kwamen letterlijk als bedelaars te Londen aan. Ik ontmoette hem daar, en aangezien hij mijn geschiedenis kende, haalde ik hem over, zich hier te vestigen. Ik hielp hem in elk opzicht. Maar hoe kwam het zoo, dat de kerel een schrif telijke bekentenis naliet? Die is reeds geruimen tijd geleden geschreven, gaf Berger ten antwoord. 'smméï.- Nieuw Orleans eens doodziek gelegen hebben. Toen schijnt zijn geweien hem le hebben gepijnigd en om het te ont lasten heeft hij deze bekentenis opge steld, en rechtsgeldig door getuigen in tegenwoordigheid van een notaris laten onderleekenen. Nadat hij genezen was, heeft hij haar niet vernietigd, maar tusschen zijn papieren bewaard. Onder deze vond mevrouw Warren het. Zij is bereid het geschrift voor tweeduizend pond le verkoopen. Waarachtig, een mooi sommetje, bromde Berger. Zij zal ze hebben, besliste Beaufort op nadrukkelijken toon. Ik zou een millioen geven, om die bekentenis in mijn bezit te krijgen. kom, niet zoo royaal zijn Ge krijgt het wel goedkooper, was Berger van meening. Weet ze, dat ik hier ben Hebt ge het haar gezegd Maar mijn goede man, waar denkt ge aan. Zoo'n domkop ben ik toch niet. Als zij dat geweten had, zou zij zeker een millioen gevraagd hebben. Die vrouw is trouwens ook niets anders dan een afzetster. Evenals haar broer, voegde Alex erbij, en toen hij de verbaasde blikken der beide mannen zag, vervolgde hij 't Is waar, dat weet jelui nog niet. Cicero Gramp is de broer van mevrouw Warren. Ik deed die ontdekking in Londen. Wel, wel, wat zegt u. Nou, een mooi paai galgenstroppen, spotte Ber ger. Het liefste zou ik het document terstond hpbben^ drie grondduikers onder net kanaa' door, die waterloopen moeten opvangen en verder voeren een gemaal en woningen voor sluis- personeel. De werken van het Maas Waal kanaal zijn in vergevorderden slasl van afwerking. Begin 1927 hoopt men dezen nieuwen waterweg voor de scheepvaart te kunnen openstellen. De kosten worden geschat op 12.5 millioen TagMOBdtn MiddcaHagm Nierkwalen b\j vrouwen. Nierkwalen bij vrouwen treden vaak op na de geboorte van een kind. Op zulke tijdstippen en ook bij vele andere lichamelijke stoornissen, waaraan vrouwen onderhevig zijn, hebben de nieren veel te verdragen. Vaak ver zwakken deze overwerkte organen hierdoor, en dit veroorzaakt verschijn selen, die licht verward worden mot vrouwelijke kwalen. Zenuwachtigheid, aanvallen van duizeligheid, hoofdpijn, urinestoornis- sen, blaaskwalen, pijn in den rug en de zijden, rheumiltische aandoeningen en waterzuchtige zwellingen kunnen alle ontstaan, als de nieren het bloed niet behoorlijk zuiveren. Grijp in bij het eerste teeken van nierzwakte. Gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen, zij versterken de nieren, kalmeeren de blaas en dragen zorg voor de zuivering van uw bloed. Zoo doende worden ernstige kwalen als spit, ischias, rheumatiek, waterzucht, steen en nier- en blaasontsteking over wonnen Doch herinner u, dat het gemakke lijker is deze kwalen te voorkomen dan te genezen. Iedere vrouw behoorde nu en dan een dosis Foster's Pillen te gebruiken. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijg baar), waardoor gij zeker zijt geen verlegen builenlandsch goed te ontvan gen. Prijs f 1.75 per flacon. 37 itiiniehhaAtdm-Witvl&vOQtien. yetteesé 570—11 van den Donderdag 3 Doe. 1925 nam. 5 uur. Tegenwoordig alle leden, met uitzon dering van den heer Winters. De voorzitter opende de vergadering met gebed en verzocht den secretaris de notulen der vorige vergadering voor te lezen en werden deze na voorlezing zonder op of aanmerkingen goedge keurd. 2. Onderzoek der geloofsbrieven van het nieuw benoemde lid van den Ge meenteraad, de heer Willem Wijnhoven. Tot leden der commissie van onder' zoek dezer stukken werden door den voorzitter aangewezen de heeren Stoot, Geurts en Odenhoven. Tijdens het onderzoek werd de vergadering voor nog meer. Mijnheer Beaufort, kunt u mij een cheque tot dat bedrag geven Als u met me mee naar huis wilt gaan, mijnheer de inspecteur, zal ik onmiddellijk aan uw verlangen vol doen, zeide Alex, terwijl hij opstond. Hoe eerder wij dat papier in handen hebben, des te beter. Anders steekt die Cicero ons nog een spaak in het wiel. Maar, a propos, weet u wie Achilles vermoordde? Deed dal Warren zelf Neen, neen, riep Beaufort daar- lusschen, het was Scipio, de neger. Ik kan u daaromtrent geen uit sluitselgeven, hernam Berger, mevrouw Warren verklaart, dat u, mijnheer Beaufort, onschuldig is. Doch verder zegt zij ook niets, alvorens zij niet do verlangde som in handen heeft. En die zal ze heden nog hebben, zeide Alex, terwijl hij zijn hoed op zette. Kom, Berger. Wilt u voorloopig nog hier blijven, mijnheer Beaufort. Ja. Ik ben hier veiliger dan ergens elders. U wenscht dus niet, dat ik Sophie bij u breng? Niet eerder, dan als wij die schrif telijke bekentenis hebben, Alex. Sophie maakt hoogstwaarschijnlijk een op schudding, als ze mij weerziet. Dan verneemt juffrouw Martin de waarheid er. de geschiedenis wordt ruchtbaar. En als Lestrange iets te welen komt, dan is alles verloren. Ik geloof, dat het ook zoo hel beste is. Adieu, mijnheer Brown, zeid«- dyj. „la-ffcvf Voi-rtvnf; ^OrróuêAaia&elT,D'fcUra- ,ftMt fini'rr;"p>irn

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1