Weekblad voor YENJEIAY, HORST en Omstreken. Politieke ontwikkeling. KERKELIJK LEVEN. Het Patersklooster. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. De Kippenhouderij op het platteland Zaterdag 18 December 1025 46e Jaargang No. 50. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij vooruitbetaling) f 1,30 afzonder!, nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 61. PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 ct elke regel meer 71/» ct Advertentiën bij abonne- ment groote reductie. Politike scheidingslijnen. De Christelijke coalitie of nieuwe groepeering. On2e politieke partijgroepeering tot vorming eener meerderheid in de Tweede Kamer is uit zijn voegen gerukt door de fatale gebeurtenis, welke op 11 November j.l. in de Kamer heeft plaats gehad. Onder anti-papistische leiding werd het lands belang opgeofferd aan partijbelang de Katholieken werden beleedigd in den Paus en trokken daaruit de juiste conclusiede katholieke ministers namen hun ontslag en sleepten het ministerie medede Christelijke meer derheid lag uiteen. Een ministerie moet om te kunnen regeeren, kunnen steunen op een meerderheid in de Kamer. Nu er geen partij is, die zelf over meer dan vijftig zetels in de Kamer be schikt, moet het ministerie dus, in den regel tenminste, op zooveel par tijen steunen, dat zij samen de meer derheid vormen. De politici zijn thans op zoek naar zulk een meerderheid. Nu vertoont onze Tweede Kamer van honderd een staalkaart van par tijen. Er zijn er niet minder dan elf, waarvan zelfs zeven met minder dan tien leden. Toch werd tot nu toe tamelijk ge makkelijk een meerderheid gevormd De scheidingslijn werd als vanzelf getrokken en liep langs de historische lijn, zullen we maar zeggen, die van het begin der tijden af de tegenstel ling heeft aangeduid onder het menschdomZij, die God willen dienen, altijd en overal, hadden steeds tegenover zich degenen die hun eigen wil volgden, zonder de verplichtirtg te erkennen, dat zij met den wil des Heeren hebben rekening te houden. Ziedaar in het kort het conflict, dat overal te speuren is, ook in de po litiek. Eigenlijk .was het derhalve niet meer dan natuurlijk, dat de christe lijke partijen in de Tweede Kamer langzamerhand elkander vonden, een bondgenootschap vormden en als zij de meerderheid veroverden, samen gingen regeeren. Het waren, zooals men weet, de Katholieken, de Anti- revolulionnairen en de Christelijk- historischen. Zeker de meeningsverschillen waren groot tusschen de Protestantsche en Katholieke partijen. Van de liberalen kreeg de christelijke coalafie dan ook den naam van Monsterverbond. Maar door de erkenning van God als de grond van alle gezag, stonden zij el kander veel nader dan de liberalen, die de menschelijke rede als de eenige gezagsbron beschouwen. Op 11 Noz. heeft die christelijke coalatie, waarop het ministerie steun de, een geweldige klap gekregen. Op het oogenblik is zij volkomen ge broken. En de mogelijkheid bestaat dat zij niet zal worden hersteld, ten minste voor langen tijd. Misschien komen we thans in een overgangstijd naar een andere partij- formatie. De iinksche partijen der Kamer hebben daarop sinds jaren aangestuurd. Men wilde een nieuwe scheidings lijn formeeren, eene die inderdaad kunstmatiger is dan de tegenwoor dige. Zoo trachtte men de meer voor uitstrevende, of z.g. democratische partijen te vereenigen tegenover de andere. Jaren lang is van links om zulk een partijgroepeering geroepen, Men zag daar in, dat men anders voor de regeering des lands niet gauw meer aan bod zou komen. De heer Marchant, de leider van de liberale partij der Vrijzinnig-demo craten heeft die nieuwe groepeering voor eenige weken willen forceeren. Hij trachtte de Katholieken, Vrijzinnig democraten en Sociaal-democraten bijeen te brengen als een democra tisch verbond, om samen de regeer ing te aanvaarden. Maar het is hem deerlijk mislukt. De Katholieke Kamerleden hebben het eenstemmig geweigerd. En hun voornaamste reden was, dat zij niet wenschte samen te werken met de S.D.A.P., wier diepere begin selen, zooals de heer Nolens den heer Marchant schreef, met de Katho lieke beginselen lijnrecht in strijd zijn. De Katholieken mogen de Ka- -merfraciie dankbaar zijn voor dat vierkant bescheid. In datzelfde schrijven deelde dr. Nolens mede, dat de Katholieke Ka merfractie onverzwakt hare meening handhaaft, dat een ministerie steu nende op de drie Rechtsche partijen de meeste waarborgen geeft voor de alzijdige behartiging van 's Lands belangen. Ook deze mededeeling zal het overgroote deel van Nederlands Ka tholieken gaarne onderschrijven. De democratische gedachte is bij de christelijke partijen overigens eveneens volkomen veilig. Men hoeft immers het woord „democratisch" niet op zijn uithangbord of in zijn naam te hebben, om goede wet gevende maatregelen voor te stellen en te bekrachtigen in het belang van het volk! En zijn het niet juist de Christelijke partijen, waaraan Nederland zijn so ciale wetten bijna alle dankt Of de coalitie hersteld zal worden vroeg of laat, de toekomst zal het leeren. intusschen kan de Katholieke Staats partij den loop der politieke gebeur tenissen met vertrouwen afwachten. Wij blijven de sterkste partij in de Kamer en zonder ons zal wel niets van belang kunnen geschieden. Moge deze korte beschouwing bij menigen lezer den blik op de partij groepeeringen en politieke mogelijk heden weer iets hebben verruimd en zijn politieke ontwikkeling weer eenigszins vermeerderd. ROELAND, 13 December. Derde Zondng van den Advent. PAARS, (of rozerood). Tweede gebed van de H.Lucia; derde gebed van het Octaaf van O. L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis. Geen Gloria CredoPrefatie der H. Drievuldigheid. De intrede zang (of het intrede begin gebed) dezer H. Mis begint met de woorden Gaudete verheugt U. We zijn nu halverwege den Advends- lijd, reden, waarom de H. Kerk wil, dat wij ons over de aanstaande komst van Christus verblijden. (Iets dergelijks gebeurt midden in den H. Vastentijd dan begint de H. Mis met de woorden Laciare Verblijd U, om de vreugde uit te drukken dat de boete- en voor bereidingstijd op het Paaschfeest reeds voor de helft achter den rug is Epistel: De H. Paulus wekt de christenen op tot blijmoedigheid, lief talligheid en heilige onbezorgdheid, en spoort ze aan lot het gebed. De reden der christelijke blijmoedigheid is, dal de Heer nabij is: voor ieder van ons zal Hij immers weldra komen met Zijne Kerstgave. Evangelie: De II. Joannes de Dooper bekent, dat Hij de Christus niet is, maar de komst vpn den Messias deii Verlosser, onmiddellijk voorbereidt. Christus zelf is reeds gekomen, zegt hij, maar de Joden kennen hem niet. Zoo* moeten ook de christenen zorgen, niet door ongeloof, twijfel, lauwheid, onverschilligheid en zonde beroofd te blijven van de kennis van Christus en Zijne H. Kerk. De H. Lucia, waarvan heden de ge dachtenis, verwierf op zeer jeugdigen leeftijd den palm van het martelaar schap, op het eiland Sicilië, (Italië) als loon harer zuiverheid. Zij is de patro nes tegen besmettelijke ziekten. o 14 December. Zevende dag van het Octaaf. WIT. (Zwart). Tweede ge bed van den dag. Derde ter eere vair den H. Geest; vierde voor den Paus, GloriaCredoPrefatie van O. L. Vrouw. 15 December. Dinsdag Achtste dag van het Octaaf. WIT. Tweede ge. bed van den dag. Derde voor den Paus GloriaCredoPrefatie van O. L. Vrouw. o 16 December. Woensdag. Quater temper-Woensdag van den Advent. Geboden Vasten- en onthoudingsdag). H. Eusebius. Bisschop en Martelaar. ROOD. Tweede gebed van den dag Derde ter eere vsn O. L. Vrouw. Vierde voor den Paus. Gloria geen Credo gewone Prefatie. Laatste Evangelie van Quatertemper-Woensdag. De H. Eusebius, bisschop van Vercelli (Italië) was een der onvermoeibaarste bestrijders der Arianen, (die zeiden dat Christus maar een gewoon schepsel I was). Zoodanige vervolgingen had hij 1 ""V?iVrru i flfir van hen te verduren, dat de H. Kerk hem tot martelaar verhief, f 371. Over de Quatertemperdagen kan men meer lezen achteraan. Heden de zoogenaamde Gulden Mis. Daarvooi wordt genomen de Voliefmis ter eere van de H. Maagd (Van den Advent lot Kerstmis. Te vinden bij de Voliefmissen). Tweede gebed van den Quatertemper-Woensdag; derde ter eere van Allerheiligste (wegens de uitstelling) GloriaCredoPrefatie van O. L Vrouw. Het geloofsgeheim, dat in de Gulden Mis wordt herdacht, is de menschwording van Christus in den schoot der Moedermaagd, welke plaats greep bij de bondschap des Engels, toen Maria hare goedkeuring had ge geven. Daarom wordt ook in deze II Mis gezongen het Evangelie van de boodschap des Engels. o— 17 December. Donderdag Van den dag. PAARS. Tweede gebed ter eeie van O. L. Vrouw, derde voor den Paus. Geen Gloriageen Credogewone Prefatie. 18 December. Vrijdag. Quatertom- per-Vr(jdag. PAARS. Tweede gebed ter eere van O. L. Vrouw; derde voorden Paus geen Gloria geen Credo gewone Prefatie. De H. Kerk vermeerdert door de gebeden uit deze H. Mis in ons de hoop, dat de Zaligmaker weldra zal komen in den geest en de wijsheid en de kracht en de barmhartigheid Gods. Joannes de Dooper en diens moeder Elisabeth ondervinden reeds de werking zijner genade, terwijl hij nog rust in den schoot zijner Moeder (Evangelie): wel een bewijs, dat Zijne komst rijk aan zegeningen zijn zal. o 19 December. Zaterdag Quater temper-Zaterdag. PAARS. Tweede ge bed van de Vigilie van St. Thomas. Derde gebed ter eere van O. L. Vrouw vierde voor den Pausgeen Gloria geen Credo; Laatste Evangelie van de Vigilie gewone Prefatie. Ook mag de II Mis van de Vigilie gelezen worden. PAARS. Tweede gebed van den Quater temper Zoterdag; derde ter eere der TI. Maagdvierde voor den Paus, geen Gloria geen Credo gewone Prefatie. Laatste Evangelie van den Quatertem per Zaterdag. In de Misgebeden van den Quater temper Zaterdag voorspelt de TI. Kerk ons met den profeet fsaias, hoe Hij, de Verlosser zal komen uit het hoogste der hemelen als een bruidegom, om onze menschelijke natuur aan te nemen, om alles in het Rijk zijner liefde op te nemen, om ons te vervul len met geestelijke goederen. Vigilie en Quatertemperdagen. Naar aanleiding van het woordje «Vigilie" (zie 19 December) mogen we voor ditmaal eens de aandacht vestigen op een gebruik, dat bij de eerste Chris tenen in zwang was, in verband met de Zondag- en Paaschviering, waar vandaan n.l. onze Vigiliedagen^ komen. Aanvankelijk vierden dyChristenen nog den Joodschen Zaterdag (Sabbath), maar daarnaast, als een feest voor hen geheel apart, den Zondag, ter herden king vooral van de Verrijzenis. Om verschillende redenen begon die bijeen komst des nachtsomdat zij meenden dat Christus spoedig zou wederkeeren en wel des nachts (»De menschenzoon zal komen als een dief in den nacht") en dat de nacht levens de tijd was van het vergaan der wereld, voor welks oordeel Hij zou komen als rechter omdat des nachts alle Christenen, ook de slaven, ongehinderd konden deel nemen enz. Strekte zich aanvankelijk deze nachtwake (is Vigilia) zich uit tot alle Zaterdagen, als voorbereiding op den Zondag, weldra deed men zulks ook op hel jaarf est der martelaren, bij begrafenissen enz. Op de agenda dezer bijeenkomsten stonden 1) lezingen (uit ue H. Schrift, brieven van Pausen en Bisschoppen) 2) toespraak van den Bis schop of diens gevolmachtigde, 3) open bare gebeden en psalmgezangen (dit alles is nu onze Zondogsche Hoogmis tot aan de offerande, de zoogenaamde Voorrais) gevolgd door hel Eueharis- lisch Offer (ons eigenlijk H. Misoffer, van af de Offerande tot het einde). Deze nachtwake werd al meer en veelvuldiger verspreid, maar zooals het met zoovele kerkelijke gebruiken in den loop der eeuwen is gegaan, gelijk ze langzamerhand zijn ontstaan, zoo zijn ze ook langzamerhand verdwenen. Het zou ook niet doenlijk zijn, dat allemaal weer precies hetzelfde terug te wenschen maar wat we volgens den vromen geest en zin van die oude gebruiken kunnen doen, moest meer gedaan worden. Wat we nog in die Vigilies of nachtwaken hebben over gehouden, zijn de Vigilie-dagen voor sommige hooge feestdagen, en het ge bod van vasten en onthouding, op sommigen daarvan. En nu de Quatertemperdagen De II. Kerk houdt ervan om alles zooveel mogelijk te heiligen, aan God door gebed en zegening toe te wijden. Niet alleen personen, plaatsen en zaken, maar ook -tijden Ontving de Zondag eene bijzondere heiliging en ook de nacht en de dag, verdeeld over ver schillende uren, waarop priester en kloosterling (deze in gezamenlijk koor gebed) door hun brevier den lijd heili gen. Ook afzonderlijke dagen van de week worden bijzonder geheiligd Woensdag (wijl op dien besloten werd lot Jezus' doed en Judas zich aanbood den Meester te verraden), Vrijdag (om den dood des Zaligmakers), Zaterdag (als voorbereiding op den Zondag). Behalve de afzonderlijke dagen ont vingen ook verschillende tijden van het jaar een eigen heiliging; de vier jaargetijden. En ziedaar het ontstaan der Quatertemperdagen (Quattuor tem pora is vier tijden) Omtrent de eigen lijke reden van dal ontslaan zijn de geleerden het niet eens: Sommigen zeggen, dat ze onmiddellijk door den Paus Callistus (217—222) zijn ingesteld, andere zeggen dat ze werden ingesteld om de heidensche feesten, die op die dagen best-onden, christelijk te maken d« n zaaitijd, bij het oogsten van het koren en bij den wijnoogst; weer andere zeg gen, om na den Psaschtijd het vasten weer te hervatten, en met het oog op de vroegere prieslerwijdin gen in December enz. Wat er van zij, dit is zeker, dat we nu de Quatertemperdagen heel geschikt kunnen gebruiken voor tweeërlei oogst: I. voor den oogst der menschen, voor de vruchten der aarde2 voor God's eigen oogst, voor het zenden van vele en goede werklieden (priesters) in Zijn arbeidsveld; reden, waarom op voor schrift van onzen bisschop Zondags voor de Quatertemperdagen het gebed voor de priesterroepingen moet gebeden worden in alle II Missen. De Quatertemperdagen zijn gesteld de week na den 3de Zondag van den Advent (Winter); na den eersten Zondag der Vasten (Lente); na hel Pinksterfeest (Zomer); en na het feest van Kruisverheffing (Herfst). boven de reekleurige. Ze zijn makke lijker uniform te houden. En het oog wil ook wat hebben. Zeer productief is verder ook de Khaki Campbell-eend. In een of ander pluimveeblad vindt u wel genoeg adres sen. Plaats anders maar eens eene kleine advertentie in «Land en Vee," of in het orgaan van den Chr. Noord- Brab Boerenbond. Mogelijk kan «Horst" u ook wel helpen. Kogge. VRAAG: Wat dunkt u van rogge voeren aan de kippen? J. te V. ANTWOORD: In het buitenland (vooral België en Frankrijk) wordt meer rogge gevoerd dan hier en wel in het ochtendvoer. Wal roggegraan als afwis- :eling zal heel goed zijn, maar daar zou ik het bij laten. In elk geval niet uitsluitend of grootendeels rogge voeren Toen het zoo hard vroor en de kippen binnen moesten blijven, kregen ze hier en daar op de boerderij wel lang, ge- dorscht roggestroo als krabmateriaal. Veel wordt tegenwoordig machinaal gedorscht en dan blijft er altijd menig korreltje in de aren zitten. De kippen zoeken hel er wel uit. Wij vinden dat bij streng winterweer een goede methode, om de dieren «aan gang" te houden. Na een week. hebben zij de lange halmen wel zoo kort gemaakt, dat er weer andere gebracht moeten worden. Het overblijfsel brenge men tekens in varkens, kalver-, of koeienstal, 'l Is dus niet verloren. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Broedsch maken. VRAAG: Wij hebben thans een 3- tal witte kalkoenen (wijfjes) om deze vroeg in 't voorjaar te laten broeden Wij hebben dikwijls gehoord, dat men ze broedsch kan maken, als men wil. Gaarne vernam ik van u, op welke manier zulks moet geschieden en hoe veel eieren wij er onder kunnen leg gen. Ik lees Peel en Maas. J. Ie V% ANTWOORD: Ja, dat is zoo: de meeste kalkoenhennen laten zich broedsch maken. U moet ze dan op steenen eieren zetten, onder een om gekeerde mand, die zoo stevig slaat, dat ze niet kantelt. lederen dag laat men de kalkoen er een half uur of zoo af, om te eten en te voldoen aan haar natuurlijke behoeften. Gewoonlijk blijft ze na een paar dagen wel zitten, zoo niet, dan zet men de proef nog enkele dagen voort. Blijkt er voldoende broed heid aanwezig, dan vervangt men de steenen eieren door kippen of eenden eieren. Het is aan te bevelen, tijdens den broedduur geregeld een oogje in zeil te houden, of er mogelijk eieren stuk gegaan zijn. Wan.t een kalkoenis nogal zwaar, en soms ook een beetje onbeholpen. Onder de witte kalkoenen brengt men van 25—30 kippeneieren en pl.m 25 eendeneieren. Het eten en drinken niet te dicht bij hel broednest plaatsen want dan komt de kalkoen er niet Ze broedt meestal vaster en straffer dan eene kip. Wanneer de kalkoen er geregeld af gekomen is om te eten, te drinken en hare behoefte te doen, dan kan men er na 21 dagen, als 'savonde de kui kens er onder uit genomen worden, wel direct' weer andere eieren onder leggen. De uitgekomen kuikens plaatst men dan onder eene kip, die intusschen goed broedsch geworden is. Men be denken dat eene kloek véél meer kuikens kan groot brengen, dan eieren bebroeden. Welke eenden? VRAAGGaarne vernam ik verder- welke eenden u aanbeveelt. Wij heb' ben tamelijk veel zwemwater beschik baar. J te V. ANTWOORDVoor deze streken komen m i. zeer in aanmerking de Indische Loopeenden. De Hollandsche eenden voldoen alleen uitstekend, ze met mosselen en visch gevoerd worden. Dus die schakelen we voorde zandstreken maar uit. De Witte en de Reekleurige I. L. voldoen 'beiden goed doch ik_ voor mij prefereer de witte i. De ramp van 27 November heeft lier aandacht gericht op het klooster en de paterskerk van Venray. Terwille van deze belangstelling meende ik op verzoek mijn eerste plan, om n.l. eerst na de geschiedenis van het gymnasium de lotgevallen van het klooster te be handelen, te moeten veranderen. Mogen de enkele artikelijes, die nu volgen, door de lezers worden aanvaard, zoo als ze ïijn bedoeld: een blijk van dankbaarheid aan Ver,ray. - Een der meest geliefkoosde liefde diensten van O. H. Vader Franciskus was de verpleging van melaatsen en lijders aan besmettelike ziekten. Dat voorbeeld van S Franciskus is eeuwen lang een ongeschreven wet geweest voor zijn zonen. In dc vroegere eeuwen, toen de. zie kenverpleging nog allererbarmelikst was en gebrek aan voorzichtigheid en kennis een besmettelike ziekte direct tot een echte volksramp maakte, waren de Minderbroeders de vrijwillige ver plegers der zieken, die niet slechts voor de ziel, maar ook voorhet lichaam zorgden. In onze lijd met zijn talrijke, degelik onderlegde dokters, gezond heids kommissie's, liefdezusters en zie kenverpleegsters, is de lichamelike ver zorging door de Paters overbodig en blijft alleen dc zielzorg. De eerste vestiging der Paters in Venray is aan zoo'n pestziekte te danken. Op een oud kladje in ons archief vond ik volgende mededeling, die door de kundige pastoor van Kes- sel, Knippenberg, in zijn Historia Du- catus Geldriae wordt bevestigd. «In den jare 1640 is alhier de pest uitge broken, zijn alhier in Venray met de omliggende gehuchten 2000 menschen gestorven, zelfs is in Ooslrum van de getrouwde geen één paar overgebleven: daarop zijn vier Paters van Weert ge komen om de kranken bij Ie slaan en van de laatste Heilige Sacramenten te vooizien; tegenover het huis van den Heer van den Boogaardt hebben de zelve een huis gebouwdt en zijn daar gaan wonen, totdat het klooster be woonbaar was... Een Pater van de vier is gestorven en begraven op het kerk hof der Parochie." Ziedaar de oorsprong van het paters klooster. Een liefdedienst, die de Paters overal, blijkens de geschiedenis, aan hun weldoeners in lijden van gevaar- like ziekten bewezen, werd de aanlei ding tot de nederzetting. Hoe lang dc Paters in Venray toen bleven, is me onbekend. Doch reeds in Juni 1647 deed de Guardiaan van Weert aan de «Schepenen ende Ge- sworen van Venray" het voorstel zich aldaar voor goed te vestigen. De redenen, die hem daartoe noop ten, waren de gunstige ligging, de grote afstand van Weert, zodat assis tentie in het Land van Guyck bijna onmogelik was, hel nul, dat een ver blijf der Paters dicht bij het protestant se gebied kon hebben voor de zielen. Het gemeentebestuur nam het voor stel volgaarne aan en gaf 30 Juni 1647 het gevraagde verlof. Ook de Pastoor van Venray, Petrus Verberckt, stemde toe en sloot met de Provinciaal, P. Herman Lysens en de Guardiaan van Weert, P. Guilelmus Fabri, voor de Vicaris Generaal van het Bisdom, An- T3f*l"i "»«--*■»«:«r vwiimstaitea, oröna-

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1