PUROL Tweede blad. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. De vrouw en hare gezondheid. Openstalling Bureaux Secretarie, Burgerl. Stand en Gemeente-Ontvanger. Schrale lippen en ruwe huid Het geheim van den millionnair. Gemengd Nieuws Li**. Zaterdag 5 December 1925 46e Jaargang No. 49. A BONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij vooruitbetaling) 11,30 afzonder!, nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon BI. PRIJS DER ADVEKTENT1EN 1—8 regels 60 cl elke regel meer 7l/« et Advertentiën bij abonne- men» ernote reductie. Do Secretarie is voor het publiek geopend iederen dag van 9 tot 12 voormiddag en van 2 lot 4- namiddags. Zaterdags alléén van 9 lot 12 voor middag. o Het Kantoor van den Gemeente- Ontvanger is voor het publiek geopend, met uilzonderiag van den laalslen dag van elke maand van 9 tot 12 voormiddag en van 2 tot 3 namiddag. Zaterdag alléén van 9 tot 12 voormid- dag. O Na drie uur is dus hel Kantoor van den Gemeente-Ontvanger en na vier uur de Secretarie voor het publiek GESLOTEN. m Doos 3O"60*S0ct.Tube ÖOct 580-13 Dr. L. van Romunde, voorzitter van de R. K. Artsenvereeniging heeft dezer dagen bij de opening van de jaarvergadering zijner vereeniging een waarschuwende stem laren hooren over de hedendaagsche vrouwenklee- ding wegens hare gevaren voor de gezondheid. In een ernstig beloog kwam hij tot de conclusie, dat de tegenwoordige kleeding van vrouwen en ook van kinderen vaak niet aan de eischen der hygiene voldoet, hij verwacht, dat na eenige jaren de statistieken der lijders aan tuberculose deze meening wel zullen bevestigen. Eerst wees .dr. van Romunde in het kort op de zedelijke gevaren. Onze jonge vrouwen en meisjes, zeer dikwijls argeloos en ter goede trouw, begrijpen maar niet, zegt hij, hoe haar frissche Hollandsche schoon heid in haar onbedektheid een zin nenprikkeling is voor het andere ge slacht, hoe met het etaleeren en aanbieden van haar vrouwelijkheden haar schoonste bezit, haar eer, gevaar loopt.) De tegenwoordige kleeding van vrouwen en meisjes kenmerkt zich K hl U EL. Li ETON. maar al te vaak door een allertreurigst tekort aan kleedingstof. Bedenkelijk laag uitgesneden halsen mouwen niet aanwezig, korte rokken, geeft in grove trekken weer wat tegenwoordig als mode wordt aangemerkt. Dit geldt alleen niet voor de klee ding van de vrouw maar evengoed voor die van jonge meisjes en kin deren. De spreker beschouwt dan verder de hygiënische zijde van het vraag stuk. Geheel uit het oog wordt verloren dat de kleediug dient om een warm- teregeling binnen de grenzen der behaaglijkheid mogelijk te maken. Voor elk individu is dit verschil lend en het hangt op de eerste plaats af van het klimaat waarin men zich bevindt. Geeft nu de mode aan een kleederdracht geschikt voor een zacht en mild klimaat, dan kan deze nooit een maatstaf vormen voor landen waar de weersgesteldheid zoo wissel vallig mag genoemd worden als in het onze. Uit hygiënisch oogpunt beschouwd mag de mode flan ook nooit een kleeding aangeven, die de regulatie der behaaglijkheid, dfe het individu zelf in de hand heeft door het gebruiken van dunner of dikker stoffen, volkomen uitschakelt, name lijk daar waar zij aangeeft dat lichaams- deelen onbedekt moeien blijven. De mode heeft echter de meeste vrouwen, met uitzondering van haar, die tot de meer intelligente moeten gerekend worden, volkomen onder haar sug gestieven invloed gebracht. Er zijn er helaas maar al te veel, die liever volgens de mode gekleed wenschen te zijn dan volgens de eischen der hygiene, die liever zitten te verkleu men van de koude dan niet volgens de laatste eischen der mode gekleed te zijn. Dat hieruit zoowel ^oor vrouwen als kinderen funeste gevolgen moeten Voortvloeien, is eigenlijk van zelf sprekend. Het is mijn vaste overtui ging, .en de huisartsen tn kinderart sen zullen dit volmondig moeten beamen, dat voor ingewands- en blaasaatidoeningen, ziekten van nier en nierbekken, chronische aandoenin gen van lucht- en ademhalingsorganen en njet het minst rheumatische aan doeningen van spieren en gewrichten, influenza, griep met al haar gevreesde complicaties, maar al te vaak de tegenwoordige onvoldoende kleeding van vrouwen en kinderen moet wor den verantwoordelijk gesteld. Toch zijn er nog velen, die de opvattingen huldigen dat door het hebben van blooten hals, bloote armen en beenen het lichaam wordt gehard. Wat is echter harden? Het is genoeg bekend dat men verkoud heid meestal oploopt door plaatselijke afkoeling, vooral van de bekleede lichaamsdeelen. De overgevoeligheid daarvoor kan men afstompen door de huid gelei delijk aan koud water bloot te stellen. De voornaamste eisch is echter dat dit systematisch geschiedt en daar kan hier in ons grillig en verander- 35. De man in het grijze pak deed een slap naar voren en tot grenzelooze verbazing van den jongen man, zeide bij toen Alex AlexTorold. De aangesprokene viel bleek en sid derend op een stoel. Hij kende die stem. Hij wist, wat er nu zou volgen. Zachtjes lachend verwijderde de oude heer baard en pruik. Ken je nnj nu, Alex? vroeg bij. Richard Marlow, kreunde de jonk' man. Herbert Beaufort, luidde het kalme antwoord. XXI. Kom, kom, Alex, kijk me niet zoo ontsteld aan. Ik heb toch Berger naar je toegestuurd om je alles te ver tellen. Je inoest dus weten, dat ik nog leefde. Ja, ja, maar deze vermomming zulk een verrassing stamelde de jonge man. Ik verwachtte bepaald Brown niet u kunt het nooit geweest zijn. want ik heb u beiden tegelijkertijd ge zien. r» i -..li waarde Alex. Vroeger was ik Brown natuurlijk niet. Ik ken dien Brown dan ook niet nader. Maar nu ben ik Brown, voegde hij er met nadruk bij, en blijf dat zöölang, tot ik mij zonder gevaar als Richard Marlow kan ver- toonen. Dat wil zeggen, wanneer de inspecteur gelijk heeft, en die schurk van een Warren papieren heeft nage laten, welke mijne onschuld bewijzen, dan noem ik mij weer bij mijn eigen lijken naam Beaufort. Wat deze ver. kleeding betreft, geschiedde zulks vol. gens afspraak tusschen Berger en mij. Het dunkt ons volstrekt noodig, dat ik hier op de plaats zelve, elk oogenblik bij de hand kan zijn. Wij achten daar toe deze vermomming bijzonder ge schikt; op die wijze ben ik veilig voor Jean Lestrange Terwijl hij dat zeide, deed Beaufort weer zijn baard om en zette de pruik op. En nadai dit gedaan was, nam hij tegenover Alex plaats. Hij geleek den «stillen heer" van top tot teen. Alex verwonderde zich nu niet meer, dat juffrouw Martin zich zoo had laten foppen deze volmaakte nabootsing van Brown zou ook een veel schrander persoon doen dwalen. Maar, zeide Alex, als nu de echte Brown weer te voorschijn komt? Dan wordt hij onmiddellijk ge vangen genomen wegens den op War ren gepleegden moord, viel Beaufort hem kalmpjes in de rede. Ik geloof, dat hij de moordenaar is. Waartoe anders hadde hij den sleutel van den grafkelder gestolen Berger heeft mij MIJNHARDT's Staal-Tabletten Maag-Tabletten Zenuw-Tabletten Laxeer-Tabletten Hoofdpijn-Tabletten 60 BI) Apoth. en Drogisten 291—10 .90* 75 ct ?75« ...60 lijk klimaat met de kleeding zooals de tegenwoordige mode aangeeft, nooit sprake van zijn, daargelaten nog het feit dat ieder individu op een hardingsprotes op verschillende wijzen reageert, velen er in het geheel niet tegen bestand zijn en het in meerdere gevallen zelfs zeer slecht werkt. Ten slotte spoorde dr. van Romun de de geneesheeren aan het onge zonde der hedendaagsche vrouwen- kleeding onder de aandacht hunner vrouwelijke patiënten te brengen. Misschien heeft dr. van Romunde succes met zijne rede, zoodat zij, die niet om hoogere beweegsredenen de oneerbare kleeding willen laten varen, dit tenminste doen terwille van de gezondheid van zich zelf en van hunne kinderen. lagaaaafca IWaisaliagea. Die ellendige rugpijn Hebt gij onophoudelijk pijn in uw rug? Zijt gij op van de zenuwen door de marteling van rheumatische pijnen Voelt gij u oud, uitgeput en ontmoe digd, dof, terneergeslagen en prikkel baar? Er moet een oorzaak voor zijn! Hebi gij ooit aan uw nieren gedacht Dat moest gij gedaan hebben 1 De nieren zijn de filters van het bloed en gij zoudt zonder nieren geen dag kunnen leven Als uw nieren niet behoorlijk werken, wordt uw bloed vergiftig en deze vergiften verspreiden zich door uw geheele gestel. Het is lijd om na te denken tijd om voorzorgen te nemen legen chronische nierziekten. Gij behoort uw verzwakte nieren te helpen, voor zich meer ernstige ziekten kunnen ontwikkelen. Verwaarloozing is gevaarlijk en leidt vaak totrheuma- liek, spit, ischias, nier- of blaassteen, en tot waterzucht of ongeneeslijke kwalen. Gebruik zonder uitstel Foster's Rugpijn Nieren Pillen, het speciale geneesmiddel voor verzwakte nieren Zij hebben duizende gevallen als het uwe gebeterd. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijg baar), waardoor gij zeker zijt geen ver legen buitenlandsch goed te ontvangen. Prijs f 1.75 per flacon. 33 390-6 Verwarmd'» slaapkamers. Prof. dr. W. F. Storm van Leeuwen heeft te Amsterdam een radio voor dracht over zuivere lucht en gezond heid gehouden. Spr. behandelde daarin het slapen met open raam, en stelde de vraag, waarom wij in ons vochtig klimaat het zoo «flink vinden om met open raam te slapen en dal nog zoo vaak in een kille kamer. Een Skandinaviër zoo zeide spr. k r, die ons land in den winter bezocht, verklaarde, dal hij zulk een kleumerij nog nooit beleefd heeft. Een Skandina viër doet n.l. wat schier elkeen doel, die zich in de koude te slapen legt, hij zorgt dat een behoorlijk vuur aan wezig is. Dat doen de Skandinaviërs en de Russen (die slapen soms boven op de kachel), dat deden de soldaten van Napoleon's leger, dat doen de Canadeezen in Jack London's boeken, dat deden reeds de woudloopers, uit de boeken van Aimard. Maar de Holland sche man doet aan die verwijfdheid niet mee Hij ontkleedt zich s avonds in een ijskille kamer, schuift het raam op,en, kruipt tusschen twee kil-vochtige lakens, vindijdes morgens herhaaldelijk een aardig laagje dauw op zijn dekens liggen en verwondert zich dan nog als hij of zijn huisgenooten hoesten, niezen en pijnlijk krakende gewrichten krijgen. Als uiterste concessie gaat er als het heel erg wordt, 's avonds een warme kruik in bed, die legen drie uur morgens steenkoud is. Spr. behandelde vervolgens de vraag of het wel volkomen zuivere lucht is, die wij dan inademen en of dat open raam inderdaad zoo gezond is, als men denkt. Gedurende een groot deel van hel jaar is.de lucht buiten relatief vochtiger dan binnen, open ramen beteekent dus vooral in den winter bij nat weer, de vochtigheid van de slaapkamers ver hoogen En niets is voor hel ongedierte en voor de schimmels en bacterieën en gisten, die allergenen doen ontstaan, zoo aangenaam als vocht. Wie iels er voor voelt, om allergenen ofmaismen uit het huis te houden moet zorgen dat het zoo droog mogelijk is en daarop in den winter één middel stoken vooral op uw slaapkamer. Vele menschen beselfen nog altijd niet dat^het de moeite waard is om aan onze kinderen en ons zelf evenveel zorg te besteden op dit gebied- als de sigarenwinkelier aan zijn sigaren be steed. Stoken in den winter, anders worden ze vochtig. een werktuig van dien Lestrange. Dat deze zelf niet Brown is, daarvan hen ik overtuigd. Berger heeft zich de passagierslijst laten voorleggen. Is u ervan overtuigd, dat Brown den dokter heeft vermoord? Overtuigd? Neen, want ik heb het niet gezien, hoe de moord gepleegd werd. Ik was op dat tijdstip nog zonder bewustzijn maar dat is een lange geschiedenis, en als je haar goed be grijpen wilt, moet ik beginnen bij het begin. Een oogenblik Alex. Beaufort begaf zich naar de deur, en deed die op slot. Ik zou niet graag willen, dat juffrouw Martin ons verraste. Zij zal uwe slem hooren, en daar zij meent dat ge stom zijt.... Ik zal zeer zacht spreken. Kom dicht bij me zitten. Doch vertel mij eerst eens: hoe gaat het met Sophie? Zij is zeer terneergeslagen. Zij denkt, dat ge dood zijt, en dat uw lijk gestolen is. Ach, mijnheer Beaufort, waarom heeft u mij en Sophie niet in uw vertrouwen genomen riep Alex hartstochtelijk. U hadt ons zooveel onaangename uren kunnen besparen. Ja, zeide Beaufort met eendiepen zucht, dat heb ik ook ontelbare malen gewenscht. Doch ik deed het om best wil. Alles ging zoo overhaast in zijn werk. Eiken dag vreesde ik, Lestrange te zien verschijnen. Wanneer ik niet zoo krankzinnig opgewonden ware geweest, wanneer ik eerst de zaak rijpelijk hadde kunnen overleggen. Maar het is thans doelloos, daarover uit te weiden, er valt immers toch niets Uw eerste taak 's mogens zij zorg te dragen voor goede ontlasting. Tenzij dit geregeld geschiedt, krijgt gij hinder van hoofdpijn, gedruktheid, maagpijn, onzuiver bloed enz. Foster's Maagpill<m genezen verstopping, regelen de lever, maag en ingewanden, en vet sterken zoodoende uw geheele gestel. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0,65; in apotheken en drogistzaken. 10 de Geen zachte kussens voor zuigelingen De directeur van den gemeentelijken Geneeskundigen Dienst te Heerlen geeft de volgende waarschuwing: «Verleden week schouwde ik hel lijkje vaneen zuigeling, ongeveer zeven maanden oud. Den avond te voren was de baby volkomen gezond Ie slapen gelegd en tot haar groolen schrik vond de mofd^r den volgende morgen het kindje dood in de wieg. Wat was er gebeurd Hel kindje was 's avonds te slapen gelegd m^t zijn hoofd op een zacht, week, veeren kus sen. Des nachts is het door een of andere oorzaak omgewenteld en met het hoofdje in den kuil van het kussen gekomen. Het heeft zich daaruit niet kunnen vrijmaken en is wegens gebrek aan adem in deze houding gestikt. De verschijnselen van dezen verslikkings dood waren duidelijk op het lijkje waarneembaar. De baby was altijd kerngezond geweest. Dit betreurenswaaidige feit is voor mij aanleiding, moeders te waarschuwen tegen het gebruik van zachte, weeke mL Sophie zullen weldra veranderen in een l lijden lach dal is te zeggen, wanneer ze mij ook nu nog bemint, nu zij weet, dat ik niet haar vader ben De oude man zuchtte diep. In dat opzicht behoeft u niets te vreezen, zeide Alex glimlachend, nu hij zijn ontsteltenis te boven gekomen. Sophie wil niets met Lestrange te doen hebben, alhoewel zij zijn verdichtsel half en half geloofde. Zij blijft er hard nekkig bij, dat gij haar vader zijt, en zal uw terugkomst met vreugde be groeten. Dat moet echler in 'l geheim ge beuren. Waarom? Wanneer uwonschu'd bewezen wordt, kunt ge toch als Richard Marlow.... Wat? Opdat de geheele geschiede nis in de couranten komt? Liove hemel! Neen, Alex, ik zal het overige van mijn leven doorbrengen onder mijn werkelijken naam en leven van de jaarlijksche rente, die ik op mijzelf heb vastgezet. Jij en Sophie trouwen en krijgen het overige geld Ik ga op reis, en neem Joseph met mij mee. Misschien is dat zelfs hel beste, zei Torold peinzend. Maar zeg mij eens, hoe kwam het, dat de directeur van de Continenlalbank zeide, dal ge dood waart Joseph had hem op mijn verzoek dat bericht doen toekomen. Toen Joseph te Brighton kwam en mij verhaalde welk een opschudding de dood van Warren en het verdwijnen van mijn lijk veroorzaakt had, was ik bang dat hoofdkussens in wiegen en bedjes harer kinderen. Men vervange deze door kussens, gevuld met zeegras of niet te zachte kapok Muylwjjk tot 6 jaar veroordeeld. De^yierde Kamer der Amsterdamsche Rechtbank deed Zaterdag uitspraak in de zaak tegen Marcellis Muylwijk, in verband met het dooden van den koop man Busch in 1915 in een perceel aan den Overtoom- Blijkens het voni.i* achtte de Rechtbank zoowel de moord Is de doodslag en den diefstal gepaard gaande aan geweld niet wettig en verluigend bewezen en sprak beklaag- van deze ten laste gelegde feiten vrij. De Rechtbank achtte beklaagde wel schuldig aan de mishandeling den dood van Busch ten gevolge hebbende en den diefstal en veroordeelde mits dien beklaagde tot een gevangenisstraf voor den tijd van 6 jaren met aftrek van acht maanden, welke hij preventief heeft doorgebracht. Met een sneeuwbal doodgegooid. Eén dominee het slachtoffer. Men meldt uit Sittard. Toen de heer Van den Bergh, predi kant te Sittard, met zijn fiets gereden kwam uit de richting Geleen op weg aar zijn woonplaats, werd hij in de nabijheid van de kolonie «Kleindorp" (gemeente Sitlard) door een troepje op geschoten jongens met sneeuwballen nageworpen Een der sneeuwballen trof den dominee juist tegen den slaap door de kracht waarmede geworpen was kwam deze worp zeer ernstig aan, want onmiddellijk stortte de geestelij iets van zijn rijwiel en bleef bewusteloos liggen. Voorbijgangers, die het ongeluk zagen gebeuren, snelden direct toe en vonden dominee Van den Bergh buiten kennis Geneeskundige hulp was spoedig ter plaatse. De dienstdoende geneesheer kon slechts den dood constateeren. Door de politie werd onmiddellijk een onderzoek ingesteld. Dit had tot gevolg, dat een der sneeuwballenwer pers werd gearresteerd en naar 't politiebureau werd overgebracht. Bij navraag bleek het duideiijk, dat men hier te doen heeft met jeugdige, onbezonnen baldadigheid, die helaas een achtenswaardig en hoogstaand lensch als slachtoffer heeft geëischt. Een ander bericht meldt, dat Ds. van den Berg, tengevolge van eene beroerte zou zijn overleden. Limburgsehc Vorkcorsbrigade. De provincie Limburg heeft thans ook een Vrijwillige Verkeersbrigade. Zij is opgericht-onder de in Limburg wonende autobezitters. Deze vereeniging lelt reeds een 100 tal leden. Het bestuur is gevormd uit de heereu Mr. Gh. van Oppen, burgemeester Maastricht, voor zitter; Kannegieler, Maastricht, secre taris, J. House, Maastricht, penning- mec-s'er, Graaf Marchant d'Ansembourg Amstenrade. J. van Wessem, Sittard, G. van Gorkum, Roermomd, Dr. J. van dezen moord beschuldigen Daarom liet ik aan de bank dal bericht toe komen. Hadt u mij maar in uw vertrou wen genomen. Al die verschrikkelijke angst en nood ware niet noodig ge weest. Ik zou toch meenen, uw Ver trouwen te verdienen. Zeker, Alex, zeker. Op dien dag, stond ik op het punt je in mijn ver trouwen te nemen. Maar later deod ik dat toch niet. Reeds toen had ik hel plan opgevat, mij schijndood te laten begraven. Ik achtte dat den eenigen uitweg om Lestrange te ontgaan. Vertel mij alles van den aanvang af, verzocht Alex, ik weet alleen eenige bijzonderheden. De aanvang speelt op Jamaica, Alex, zeide Beaufort met droeve slem. De geheele geschiedenis nam haar oorsprong uit de liefde, welke ik koes terde voor de moeder van Sophie. Arme Zelia Hadde ze mij gehuwd, wat zoude zij dan een rustig en heerlijk leven gehad hebben. Maar zij nam Achilles Lestrange, een losbol en een speler, een bedrieger en een schobbejak Ik zou het nooit over mij kunnen verkrijgen, Sophie te zeggen, welk een ellendige kerel, een gemeene slampamper, haar vader was. Hij behandelde de arme Zelia afschuwe lijk. Was dat enkel en alleen zijn schuld, mijnheer Beaufort? Joseph was van meening, dat Jean Lestrange on heil stichtte. Dat deed hij ook, de smeerlap, --o-»"- - "•*■"•"1 wwudcuBtBncir, uruna

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1