Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. EEREEL1JE LEVEN. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Aan de inwoners van Venray. Vrijdag 27 November. De Kippenhouderij op het platteland in ingekomen en vertrokken personen. Zaterdag S December 1925 46e Jaargang No. 49. A M(N N KM KN TS11 RIJ S PER K WAR P/fAL voor VKNljAY f>5 c. franco per post 75 c. voor hel buitenland (bij voo uitbetaling) f 1,30 ftfzomtpH. nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 61. PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 ct elke regel meer 7ct Adverientiën bij abonne ment groote reductie. Welk een ramp ons klooster Vrij dagavond getroffen heeft, behoeven wc niet meer te herhalen. Kerk en klooster zijn totaal uitgebrand en vernield. Dat is het nuchtere feit, doch waarvan wij, Paters, nu met de dag al het tragiese, al het m- droevige meer en meer gaan voelen. Kerk en klooster zijn uitgebrand. Het is gauw gezegd en neergeschre ven, doch wat het in zich bevat aan zorg en kommer, dat is beter te voelen dan te zeggen. Wie in een gebouw een hoop steenen ziet, zonder meer, die zegt enfin, we bouwen het maar weer op. Doch wie achter deze muren terugziet geheel zijn geestelike fa milie, al zijn medebroeders die hier 280 jaren lang leefden met dezelfde idealen als wij, die zegtdat is on herstelbaar. De kerk met heel haar antieke meubeleering, één der weinige gave tvpiese kloosterkerken der 17e eeuw, de grafsteenen in hel koor, kloostei- pand en kapittelzaal, waaronder onze weldoeners en broeders rusten, de ruiten en wapens in de ramen, -ie de liefde van liet volk voor ons, Paters, levendig hielden, de biblio theek met zijn verzameling kostbaar heden, waaraan de eeuwen hebben meegewerkt, dat alles sprak tot ons een taal, die een voortdurende pre diking was, gelijk Chateaubriand het zeide monniken zijn eeuwig. In die oude, niet-moderne, doch daarom dikwels zoo intieme gebouwen leefde een ziel, die in een modern gebouw tevergeefs is te zoeken. En dat juist is verloren, totaal verloren. We zien tans op een troostelooze hoop steenen. Onze Lieve Heer heeft het toege laten Zijn H. Wil zij gezegend. Doch bij al miserie zit een stukje geluk Ook dat geluk hebben we gevonden. Wij, kinderen van Fran- ciskus, zijn nu eenmaal het weldoen gewoon. Het heeft dikwels voor ons geen opvallendheid, dat we ontvan gen waar we toch allerminst recht kunnen doen gelden En ookin Venray moeten al de geslachten onzer broeders vanaf 1647 tot op dezen dag, op de vraag des Heeren of het ons aan iets heeft ontbroken, sinds Hij ons uitzond zonder geld, op bloote voeten, antwoorden Neen, Heer, niets. We zijn het weldoen van Venray en zijn omstreken gewoon. Doch dat de liefde en aanhankelikheid zich zoo openbaren kon als Vrijdagavond en volgende dagen neen dat konden zelfs wij niet bedenken. Mij persoonlik heeft het diep getroffen hoe bij het eerste gerucht van brand reeds Venraysche vrouwen en meisjes bij de poort stonden om de zieken en oude paters en broeders te halen en te vei zorgen. En wat daarna is crebeurd, hoe alles wat kon heef gedraafd en gesjouwd en gewerkt om te redden wat te redden viel, dat is ieder bekend. Uren lang is er gesjouwd nachten lang is er ge werkt; paters en broeders zijn overal met de grootste liefde opgenomen en onthaald hulp en huisvesting is geboden alterwege. Dat alles heeft ons diep gegrepen m het hart en al is dit alles niet geschiedt om van ons een bedankje te verwerven, toch zal Venray het moeten goed vinden, dat wij in naam van den Hoogeerwaarde Pater Provinciaal, van Pater Ouardiaan en alle Paters en Broeders diepgrondigen dank brengen voor alles wat Venray bij deze ramp voor ons heeft gedaan. In het ongeluk leert men zijn vrienden kennenwij weten tans wie onze vrienden zijn. En zoo ooit, dan is thans van ganscher harte ge boden Oewaardig U, Heer, aan allen die om Uwen Naam ons wel- daden bewijzen, het eeuwig leven als loon te schenken. Met Venray's hulp is dit klooster en deze kerk vóór 280 jaren opge richt met Venray's hulp is het 280 jaren lang onderhouden we zijn er èn klooster èn kerk weer worden opgebouwd. Wat Venray en de Paters bindt, is onverbreekbaar. in naam onzer kloostergemeente, P. LUCIDIUS O.F.M. Venray kon zijn gymnasium maar niel vergelen'" schrijft. P. LucidiusVer schueren in zijn belangwekkend ver- haai over de geschiedenis v h. Gym nasium van Venray. Uit genoemd schrijven vernemen wij heel nauwkeurig hoelang de Minder broeders vanuit hun kleine kloosler met kerk de zielzorg waarnamen in Venray en omstreken: sinds 1647. Dus bijna 3 eeuwen lang,hebben »de Paters" hun zorgen gewijd aan het zielenheil van Venraygeen moeite, geen offers zijn gespaard om te helpen en te troosten waar ze konden. Wanneer ooit een geschiedenis zal geschreven worden over het Klooster der Minderbroeders, zal dan niet aan gehaald moeten worden Ven ray kan zijn Patersklooster, zijn Paterskerk maar niet vergeten!" Nu minder dan ooit, nu bij de dank bare herinneringaan al de ondervonden weldaden, een pijnlijke gedachte zich aan onzen geest opdringt, door het treurige schouwspel, waarvan bijna iedere inwoner van Venray getuige is geweest. Verleden week Vrijdag, om 5 uur wist niemand nog, dat wè vijf kwartier later een angstige, ontembare brand zouden zien, vlammen hoog oplaaiend en loeiend door en over het dak van Patersklooster, van Paterskerk. Met honderden hebben we geslaan, machteloos, klein en bang toen we zagen, dot kerk en klooster onherroe pelijk verloren waren. Pijnlijk was dat spannende afwachten, hoe schrikwek kendsnel het razende vuur de zooveel eeuwen gekende en beminde gebouwen zou gaan vernielen. Hel krakende instorten en verdwijnen van den toren werkte als de genade slag na een lang lijden. Gebeurd.... Voorbij Voor de Minderbroeders was de avond van 27 November een rampzalige avond. Maar het leven streeft voort, drijft voort. Niemand kan, bij welken tegenslag ook, bij de pakken blijven ziiten nog minder bij de puinen in deze kou en sneeuw. Dat doen aller minst de Paters, de zwaar beproefden; zij willen het werk in 1647 in Venray begonnen, tot geen prijs opgeven. Daarom »zegt men" zullen Paters klooster en Paterskerk zoo spoedig mogelijk weer uit hunne assche ver grijzen in de gedaante zooals Venray ze eeuwen, lang gekend heeft en »maar niet vergeten kan." H. M. 6 December. Tweede Zondag van den Advent. PAARS. Tweede gebed ter eere van den H. Nicolaas; geen GloriaCredo Prefatie der Allerh. Drievuldigheid. EpistelDe H. Paulus maant de geloovigen aan lot wederzijdsche ver draagzaamheid en liefdadigheid en stelt ons het voorbeeld van Christus voor oogen, die de versmadingen met geduld verdroeg en niet ^alleen de verdwaalde schapen van Israël, maar ook de heidensche volkeren in zijn rijk de H. Kerk, toeliet. Dit was het groote doel Zijner komst op aarde, en daarom verlangt de II. Kerk ge durende den Advent komst) naar de komst van Christus. Evangelie: Toen Joannes de Dooper in de gevangenis geworpen was, liet hij door zijne leerlingen aan Jezus vragen, of hij de Christus was. lflj deed dit niet voor zich zeiven, want hij had Christus reeds aangewezen met de woorden «Zistjaar het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld", maar hij wilde het geloof van zijne leerlingen door een persoonlijk geiuigenis van Jezus versterk-m. De H. Kerk heeft dit Evangelie voor den Advent uitgekozen, omdat Christus hier toont dat de voorzegging aan gaande zijnen H. Voorlooper (H. Jo annes) reeds vervuld en bijgevolg de tijd van den Messias daar is De H. Nicolaas, waarvan heden de gedachtenis, was in zijn jeugd een voorbeeld van een degelijken, flinken christelijken jongen, die alle waarlijk goede zaken met evenveel liefde op zijn lijd deed. Kloosterling geworden, werd hij spoedig tot abt gekozen later op wonderbare wijze tot bisschop van Myra, in Klein Azië. 't Is toen, dat hij door zijn stille milddadigheid (hij gooide heimelijk geld naar binnen in de huizen der armen), welke natuur lijk weldra bekend word, aller harten won Van zijn tallooze wonderen is o. a. bekend, dat hij drie jongelingei ten leven wekte. o— 7. December. Maandag. H. Am* brosius. Bisschop, belijder, Keiklee- raar. WIT. Tweede gebed van den dag: derde van de Vigilie van O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Viérde voor den Paus- Gloria; gewone Pre falie (ook mag de H. Mis van de Vigilie gelezen worden). De H. Ambrosius was nog leek, toen al de inwoners van Milaan hem als bisschop verlangden. Hij bestreed de ketterij der Arianen (die zeiden dal Chrislus geen God was), verspreidde de Ooslerscho gezangen in de Kerken van het Westen, dichtte vele kerke lijke hymnen, (zoo zou hij hel bekende Te Deum laudamus. U o God, loven wij, hebben gemaakt), was de samen steller van uitmuntende geschriften en werd tot een der grootste Kerk leeraren der Westersche Kerk uitge roepen. Hij bekeerde den H. Augus- tinus. f 379 o 8 December. Dinsdag. Onbevlekte Ontvangenis van 0. L Vrouw. WIT. Voornaamste Patrones van ons Bisdom. Tweede gebed van den dag; Gloria; Credo Prefatie van O. L. Vrouw. Maria, als toekomstige Moeder van onzen Heer Jezus Christus, genoot het geheel buitengewoon voorrecht gevrij, waard te worden van de erfzonde (Onbevlekte Ontvangenis) waarin alle kinderen van Adam geboren worden Dit voorrecht, plechtig afgekondigd door de dogma-verklaring van de On bevlekte Ontvangenis door Paus Pius IX, 8 Dec. 1854, was sedert eeuwen erkend door de Katholieke Overleve ring o 9 December. Woensdag. Tweede dag van het Octaaf. WIT. (Zwart) Tweede gebed van den dag; Derde van den H. Geest; vierde voor den Paus Gloria Credo Prefatie van O.L.Vrouw. o 10 December. Donderdag. Derde dag van het Octaaf. WIT. (Zwart). Tweede gebed van den dag derde ter eere van den H. Melchiades vierde voor den Paus Gloria Credo Pre falie van O. L. Vrouw. De H. Melchiades, waarvan heden de gedachtenis, mocht na de Maxi miaansche Kerkvervolging den vrede der Kerk aanschouwen, f 314. 11 December. Vrijdag, li. Da> masus. Paus en Belijder. WIT. (Zwart) Tweede gebed van het OctaafDerde van den dagvierde voor den Paus Gloria; Credo; Prefatie van O. L. Vrouw. Paus gekozen in 366, beschutte hij gedurende 18 jaren zijne kudde tegen de woeste aanvallen der Arianen. Aan den II. Hieronymus gaf hij de op dracht de* IT. Schriftuur in het Latijn te verlalen. f 384. o 12 December. Zaterdag. Yjjfcle dag van het Octaaf. WIT. (Zwart). Tweede gebed van den dag. Derde te eere van den H. Geest; vierde vóór den PausGloriaCredoPrefatie \an O. L. Vrouw. Drie groote Advents-Figuren. Om hare bedienaren (prieslers( en kinderen (geloovigen) in de vereischte stemming le brengen in dezen advents tijd, den tijd van voorbereiding op de komst van Christus, laat onze Moeder de H. Kerk in hare liturgie of eere- dienst vooral drie figuren optreden als we het zoo eens mogen noemen in haar officieel gebed der H. Mis en in het Breviergebed van den Priester en in hare feestviering nl de Profeet Isaias, de H. Joannes de Dooper en de II. Maria. I. De Profeet Isaias. Laten we het eerst even zeggen wat de Profeten waren. Een profeet is eigenlijk iemand, die optreedt als woordvoerder van een ander. Zoo waren in den tijd vöör Christus de Vrofelen de woordvoerders van God, wien Hij op bovennatuur lijke wijze Zijn leer en wil bekend maakte en tevens den last gaf dit aan anderen mede te deelen. Dus was niet do eerste en voornaamste laak van den Profeet: de toekomst te voorspellen, maar vooral 1) boeteprediking 2) hel betere deel van hel volk van Israël meer en meer op de hoogte te bren gen van den loekomsligen Verlosser en Diens Rijk. En het heerlijkst van alle Profeten heeft dit gedaan Isaias, die dan ook in de H. Schrift zelve wordt geprezen als de groote profeet, ja zelfs door den H. Hieronymus genoemd wordtDe Evangelist van het Oude Testament, omdat niemand meer dan hij onder de profeten geschreven heeft over den Verlosser: over Diens komst, godde- lijken en menschelijken oorsprong, geboorte uit eene maagd, Zijn tijden, dood, verheerlijking en verspreiding van zijn rijk (Katholieke Kerk) over geheel de wereld. En daarom moeten ook de priesters in hun breviergebed veel lezen uit de geschrift. kom°sTlreekS 700 jaren VÓÓr Ghristus' hol* if*e ^oan,ies de Dooper. Bij het geboonefeesl .a,, den H. Joannes een tZIrl24 Jani) «aTen 'eed, een tamelijk uitvoerige .levonsbe- en tal'"8 VSn dezen allergrootsten en toch zoo vergeten heilige we be- Starffi" Lr C!US nU niet meer le d°en ui iJl- ""m woorde" nog om goed H ?rfn|, u'.lkonV!n. waarom en hoe de M. Kerk in den Adventstijd den II Joannes Iaat optreden va7r„ïm: 'Er 8lond een ">onsch op, van Godswege gezonden; zijn naam was Joannes. Hij kwam tot getuigen is, Pi' goloigon van het Licht (Jezus Chustus) opdat allen door hem zouden gelooven. Hij was hel licht niet maar (kwam) om van het licht le getuigen" (Laatste Evangelie der H. Mis) Gehjk de H. Joannes dus door zijn persoonlijk voorbeeld, door zijn predi- '"?ne'1 do°r zijn doopsel de menschen tot boelvaardigheid aanspoorde om des èn ,;!l vU"ne gez"iverde harten VeHoè L genade-lijk van don -i losser te kunnen ontvangen, dal Kerk°d1S! LWaS' ,Z°° °°k laat de H. Adv 00k telken J'ere >n den da Fvnn i 'j Hoe: vuoral door in do Evangelies der Zondagsmissen te spieken van de zending van St Jan. heef'wel° fagd Maria' Men neen wel eens den Adventstijd ge- hik"}!' Meimaand van het kerke- n et v«„T lerechL Is de Moeder dèet J ?°°J" 'e scl>eiden, zeker doet dut niet de H. Kerk in haren eeredienet, gedurende den Advenls- ijd. wie zal meer uitzien naar de j v,an hel Goddelijk Kind dan Moeder Maria Maar o"k gedu rende geheel den Kerstkring zal lC"a ter eere1." "6 fee8l"e"Sda. haren zoön VVe willen hier nu eens een en mXh\Uk^Te,n■■ Waaruil ailerduide- van hèl t/ i ge?" e,,kelön Ujd van het Kerkelijk Jaar de Maria in''deènV00^0-1 UHinS komt als J'ulst n den Kers kring. Vooreerst zijn er èn m degH M-" 1,el Breviergebed in de H. Mis ter eere van Maria en haar Goddelijk Moederschap van 'de "a8j W6rd de ^rste Zondag van den Advent vroeger te Rome de"0 Mpp g.evierd ,n da kerk van Maria héller T' hot «Ponste Maria heiligdom ter wereld, zonder twijfel ting6 me' haa'' bl'Jde verwach ..Ban; vieren we op 8 Decemher Manas Onbevlekte Ontvangenis. Vroe „er werd bovendien het feest van eèa"eaven haf> 8rV'erd Dece'nher eveneens een feest, apart gewiid 18"dpc Ve.rWaC,hli"g d"r gehoorfe, op M»h! u' 'J he' Bezoek van Mana aan hare nicht Elisabeth (O L Vrouw Visitatie) ook in den Adventstijd' vie., lm is nu nog de Gulden Mis eigenlijk iets anders dan de vierina van het geloofsgeheim van deMensch Want hm P r SCh0<" van Maria? de, en E,anSe'le va" de Boodschap des engels wordt dan gezongen <*pliiLr van hét1" BmPek Vrijda8 he' évangelie helh P aeTk Va" Maria aa" Elia'a Un ,e 0elaafdag van Kerstmis, Jan., met o.tn. gewijd aan de ver- ®a"ng van het ongerepte Moederschap an Maria; herdenken we op Drie koningen met o m. het eerste wonder door Jezus op Maria s voorbede gedaan °,™ren we «iel op 2 Februari dë MariaVa" kcrkKa»8) van Sicut aurora, vaide rulilans, als het trillende dageraadslichl, zoo verschijnt dë"!?8 Vj Advent, aankondigend de komst der zon, die Christus is; als een bloeiende Meimaand, met de belofte van een volle en rijno zomervrucht door JUS BOSHOUWERS ic LENT Op den bodem. Vraag: Indertijd, ik denk einde September (of begin October) heb ik in mijn kippenhok zand gedaan en daar stroohaksel op, doch nu hebben de kippen alles door mekaar gewerkt en is het haksel zelfs iels vochtig gewor den. Mij dunkt dat zal niet goed zijn. Wat raadtt0 mij aan te doen S. te V. Antwoord: Wij zelf hebben in onze hokken ook zand (rivierzand) met stroo haksel. Ook den vorigen zomer was dat onze bodembedekking Tot nog toe hadden wij in het geheel geen last van vochtig worden. Maar onze hokken zijn ook zoo ingericht, dat er steeds de zou volop in kan vallen. Nu is hel wel waar, dat 's winters soms dagen achter mekaar de zon schuil blijft achter wolken en mist, doch als er maar eens een dag in de week de zonnestralen invallen, jdunkt me, dat het krabmatriaal niet vochtig worden kan. Maar, was het zand wel goed droog toen u het er in bracht? En hebt u ook omdat het gauw gaal schimmelen. En daarom raad Ik u aan, er heel .fijn turfmolm doorheen te werken. Turf molm toch houdt het eventuecle vocht vast. Waar men nu op letten inoet. De eere jong hen voor, de andere na, gaat nu aan den leg. Daarom is het goed, 's morgens direct bij het voeren eens nauwkeurig in het hok te zien, of er soms geen ei gevallen is geduren de den nacht of den donkeren morgen. De legneslen moeten nu gemakkelijk te bereiken zijn, zelfs in het halfdon ker. En dat er vooral niet hoog ge sprongen moei worden. Voor een hen die een ei bij zich heetl, blijven hoogo geforceerde sprongen en stooten altijd riskant, met hel oog op eierbreuk in het lichaam. Hel kan zijn, dat het eerste ei wat moeilijkheden veroorzaakt en als wind of vliesei komt. Een niet vermoede, ongewenschte beginnende vervelling kan daar de oorzaak van wezen of wel gebrek aan kalkdeelen in het bloed. Fijngeklople oude kalk, stukjes schel pen en houtskool zijn natuurlijk in de ren voorhanden. 'Mocht hel een of ander nagelalen zijn, dan dadelijk het verzuim herstellen: Sommige worden ongeduldig als de hennen, die er zoo bijzonder bloeiend uitzien, toch maar geen eitje geven. Controleer ze eens, of ze niet walzwaar zijn en voer dan wat minder hardvoer. Dierlijk voedsel zet tot leggen aan. Ook wat groene erwten door het graan is prima, vooral met bijvoeging van een fijngesneden rauwe ui door het zachte voer. Wie het meer te doen is, om over eenige maanden beste broedeieren te krijgen, die zette zijn beesten niet zoo aan, inaar laat de natuur meer haar eigen weg gaan. Die persé eieren wil rapen in deze dagen, werkt ook wel met kunstmatige verlichting van de ren. Bij vriezend weer zeker 3 maal daags versch water geven, telkens met een scheutje warm water er door. Water, waar ijs in ligt is voor de kippen veei te koud. Ook is droog ochtendvoer thans beter dan vochtig, omdat vochtig aangemaakt bij vriezend weer dadelijk ongenietbaar wordt. Snij eiken dag een of meer boeren koolstronken af en hang die aan een ijzerdraad of touwtje in de ren, ruim een halven meter boven den grond. De kippen springen er wel naar toe. T Is een gezonde beweging. Ook kan men de boerenkool in een netje met wijde mazen doen.' Van de mestplank vaak de uitwerp selen verwijderen. Als de kippen bin nen moeten blijven liefst iederen morgen. Vergeel ook niet te ventileeren, want benauwde lucht in het hok werkt slecht op het kippenlichaam. Het hardvoer nu meermaalen daags geven, telkens een beetje en ondereen dikke laag krabmateriaal gewerkt. Gedurende de mannd November. INGBKOMEN PERSONEN. J. J Mulder*, verpleger. Stationsweg 14 van Geunep H. B. Bericers, verpleger. Stationsweg 14 van Helmond B. A. P Titseler, dienstbode, Holstr. 12 van Horst M. G. Janssen, tonder beroep, Kruisstr. 6 van Maashees A. W. Kleus- keus, dienstknecht, Oostrum D 39 van Meerlo P. J. Klaassens en echtten landbouwer. Oostrum C 83 van Maashees P J. H. v. d Munckhof, zonder beroep, Grootestr. 31 van Eindhoven J. W. Boom, dienstbode, Merseloscheweg 31 van Boxmeer; J. W. M v. Stiphout, dienstbode, Schoolstr 7 van Venlo Th. Hulsenbek, zonder beroep, Leunsche weg 2a. van Hilversum J M. H Peeters, dienstknecht C 75 van HorstN. Min, boschwachter, Merseloscheweg 9 van Boxtel M C. E Vissers, dienstbode, Holstr. 12 van Horst H. P. Baken, zonder beroep, Schoolstr. 9 van Rotterdam A. M van Welt, zonder beroep, Maasbeescheweg 24 van Boxmeer C- J. Ariens, dienstbode, Patersstr 23 van Roermsnd O. J. Elberg, aroeider, Gasstr. 14 van Blerik A L E. M. v. d. Kan, Pater, Leuuscheweg 1 van Maas tricht J.M. W. P. Verhoogan, verpleegster, St Annalaan 5 van Eindhoven P. M. H Vallen, verpleegster, St. Annalaan 5 van Venlo J. W G van Workum. zonder beroep. Leunscheweg 1 van Maastricht; P, H. Deters en echtg., land bouwer, Veulen van Ottersum. VERTROKKEN PERSONEN. J. L. Truijan, meubelmaker naar Blerik, Kleine Lambertusstraat P L. Visser zonder beroep, naar Delft, Maarten Trompstraat 16 E. M. A. de Vries, zonder beroep, naar 's Hage, Vaillants- ltian 474 S. M. Lemmens, ïonder beroep, naar Utrecht, Plompe Torengracht 3 W. Th Dings, dienstknecht, Heerlen, Heerenweg 7 L. C. C. Vogels, dienstbode, Eindhoven, Broekscheweg 150; A- H. F. Franssen, onderwijzeres, Kerkrade, O L VrouweDstr 33 J. C. v. d. Poel, Pater, na*r Woerden, Klooster G- Schillemsn, gap. Rijks'eldw., naar Nymegen, Biezenstr 24 H. |*C Smals, dienstbode, naar Venlo, Vleenchstr. 60 A. J Beerkens, dienstbode, naar Dsurne, Langstr. B 291cA. M. H. Maassen, dienstbode, naar Weert M. H Reynders en gezin, arbeider, naar Horst, America G 166; P. H. J. Coort, dienstbode taar Horst L. J Weberink, kleermaker, naar Druteu M M W. v. Opbergen, dienstbode, naa* Venlo. Parklaan Ch. Maaskant, timmerman naar Rotterdam, Athjeestr. 70 H. v. Stiphout, Bouwk. opzichter, naar Helmond 3de Baagstr. 1 A. R. A Greefkens, zonder beroep, naar Venlo. Maatrdenbarnerwac KK W 4.» .va.vu, wuuucnwitRcir, oninu- tilakeq. snurricsta"

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1