Men [jKTOtó Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Behoudenis OOSTRUM, KERKELIJK LEVEN. tens dftr"vLoftTe;rrse®£?^ srstlri'fWvoK S MANUFACTUREN '(VOORDELIGST/ Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. der Nog steeds zorgen. S"'Z :'t Gemengde Berichten. BLIJKEN TOCH HET PEEL EN MAAS 5 MANUFACTUREN^ BLIJKEN TOCH HET (VOORDELIGST/ PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 ct. per regel 71/* ct. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF - VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaalvoor Venray 65 ct., p. post 75 ct. bij abonnement lager tarief. Telefoon 51 voor het buitenland bij vooruitbetaling f 1.30, afz. nummers 5 ct. DE ONDERVINDING IS DE BESTE LEERRuim 40 jaren lang wordt beweerdWil men iets kóopen, mooi, degelijk en goedkoop, dan moet men zijn bij ■MB VIiS CENT PYL8, voorli. F. Oamps-Delhougne, Groole Straat 14 Telefoon 10 Postrek. 74991 Dekens, Bébe-artikelen. Het gedruisch, dat uit het buitenland sinds eenige dagen tot ons komt en dat z n invloed in economisch opzicht reeds duidelijk voelen laai, mag de aandacht niet afleiden van de belang wekkende uiteenzetting, welke Minister De Geer in onze volksverlegenwoordi ging heeft gehouden; daags voor zij met klein verlof naar huis werd ge zonden. Om 't kort te zeggen de minister president zegt het zijn onmiddellijken voorganger na de toestand van onze financiën baart nog groote zorg en de toekomst ligt nog grootendels in den mist. Het is begrijpelijk, dat de premier de daden van dit Kabinet allereerst gericht wil zien naar versobering van de al te royale uitgaven en gezond making van het economisch leven, mede door... belastingverlaging. Wie meent, daarin een tegenstelling te vinden, heeft het mis; belastingver laging is mede een eerste vereischte om het economisch leven in gezondere bedding te leiden. Hoe wil minister de Geer zijn doel bereiken Ilij wil A. halveering der verdedi gingsbela8ling II (schrapping opcenten Inkomstenbelasting gedeeltelijk, of die op het personeel geheel). B. Wijzi ging Successiebelasting (zooals reeds is voorgesteld) C de voorgestelde wijziging inkomstenbelasting (verhoo ging aftrek noodzakelijk levensonder houd) wordt ingetrokken D. herziening Per?oneele belasting (ten bate v. d. froote gezinnen). E. intrekking weelde elasling en vervanging door een gewijzigde Zegelbelasling. F. een verteringsbelasting. Het program is, gelijk men ziet, niel zoo heel licht; wat het zal ressorteeren, is met de thans ter beschikkiug slaande gegevens niel nader aan te geven. De minister zelf is niet zeer optimis tisch gebleken. Hij had zelf graag anders gewild; meer in overeenstemming met de ver wachtingen, welke breede kringen var. Z Exc. hebben gekoesterd. Maar hel kan nog niel; de toekomst opent nog geenszins schoone perspectieven. 16 Mei. Zondag onder het Octaaf van 's iïccren Hemelvaart. WIT. Tweede gebed ter eere van den H. Ubaldu8; Derde van hel OctaafGloria; Credo; Prefatie van Hemelvaart. Epistel: De H. Petrus vermaant de christenen tot voorzichtigheid en gebed om reden van het aanstaande oordeel, hij spoort ze aan tot werkdadige naas tenliefde, tot mededeelzaamheid en behulpzaamheid. Door de liefde vooral toonen wij ons leerlingen van Christus. Evangelie: Christus belooft den H. Geest, den Geest der waarheid en sterkte, Dien zijne leerlingen in het beoefenen van hun Apostelambt zoo zeer zouden noodig hebben. De II. Ubaldus, waarvan heden de gedachtenis, werd te Gubbio in Italië geboren. Hij voerde het gemeenschap pelijk leven weer in bij de Kannun niken van zijn geboorteland en werd door Paus Honorius II tot bisschop van Gubbio aangesteld. Door een wreede ziekle gedurende 2 jaar gemarteld stierf hij op het Pinksterfeest van het jaar 1160. o 17 Mei. Maandag. H. Pasclialis Baylon. Belijder. WIT. Tweede gebed ter eere van het Octaaf. GloriaCredo; Prefatie van Hemelvaart De H. Paschalis, in 1546 te Arragon (Frankrijk) uil arme landbouwers ge boren, was veehoeder gedurende zijne lirafe,hnif8j»ren1- ft 20'Jari««n Wftiid dar F J 'eekebroeder in de Orde Inooif eenTft"6^ """"ft in °°"noed noon eemg ander werk aannam Ilii HUV'at gebedftón" Heme Na ar t 1 C,"ed°; Prefa"a van auiiaTwerd'd CaJ"arin0 in Umbrië V werd deze heilige op 15-iariffen werd 0m°°r" Anli°ehus gevoerd. Hij- wijze gemarteld ftft °P vreeselijka f 250 K e,d en daarna onthoofd. o Colestinus p" WoensdaS- Petrus TweeZ ft T ,en 'lijder. WIT. o j £ebed ter eere van de II Gloria ftft Va" het Octaaf; n.,J Prefatie van Hemelvaart Deze heilige, omstreeks 1221 in Italië fiehoren, stichter va„ de Orde de! Galeslijnen, onder den regel van den H. Benedictus, werd Paus gekozen Vdü den „aam van Celeslinns V ft van ooimoedigheid deed hij „a eenig! en rodknzicft!a",d Van ^t Pausschap f 1296 eenzaamheid terug hare deelJ« "ie! Pius /"«n ftd huftwerden Pa®*! ^godsdienstig! oXfe gebed ter eere van den II bL Gloria; Credo; van gddeaCOredT'd WIT. '(!wari)VrÜea<H ftift™ '!!g- JCredo; Prefalie van Hemelvaart.' ge<5" vroego!-fteftnaft Te ftft ^n daar ift pSe' loe8ediend en van vft hl? n eerS' P'aals de wijding te beurt f! geialfe?6 niauw «edoopten het altaar. i de verk'aring van hel H. Mis ander willen zeggen over de beteekeni! beÖêld WeW wmJe!',VOerif hadde" ke'rkiftftft"!?'0 voorwerp i„ de oaiftnanftfted0ftaa'a' Wd" ft kiUnndrgel!geen.; of le bidden V® Preek 'e aanhooren daartoe lift Protestanten hebben al Teai keo°! erne derde n "daarop I Ma!r r°"n dieft? Rreeks'oe' geschaard. ::Cnk#lï bestemmftng'inTokt! moet geweest zijn. Maar ook weer met ft ft1 ,8°ddelijken Meester in Zijn A|,kUun,!f." aanhidden. M^n 1 Allerheiligste ook ergens anders kunnen bewaren (hetgeen ^roe- le haftdflfnftft' da sie handeling, de voornaamste plechtig heid van onzen H. Godsdienst hft lft he? nft der ''tnrgie of eeredienst ia het opdragen van het H Offer En dit geschiedt op het altaar. En om de g oovigon in de gelegenheid te stollen zich om dat altaar le scharen ter bij woning van dat H. Offer, daarom is de Kerk gebouwd Wij zouden ons der halve een Kerk kunnen voorstellen zonder Allerheiligste, maar een Kerk zonder allaar is geen Kerk. Hel allereerste Christen altaar was de tafel in de zaal van het Laatste Avondmaal of beter, in de zaal van het eerste H. Misoffer. De tafel bleef aanvankelijk voor het offer en voor den daarbij verbonden maaltijd bestemd, maar later wilden de Apostelen en hunne opvolgers, de bisschoppen, zich niet meer van eenzelfde tafel voor den maaltijd en het H. Offer bedienen en men scheidde ze van elkander. En zco namen ze daar aparve, verplaatsbare tafeltjes voor. Eén ander soort altaar kwam in gebruik door de Catacomben le Rome: onderaardsche begraafpaalsen, waarde Christenen hunne dooden, en bijzonder hunne Martelaren begroeven. En van den beginne af hebben de christenen verband gelegd tusschen de viering van Jezus' dood door de onbloedige vernieuwing van Zijn Kruisoffer en de jaarlijksche herdenking van den triomf dag der Martelaren en zij vonden het passend, dat op dezelfde plaats, waar de ledeinaten tegenwoordig waren, ook het Hoofd (.Christus) tegenwoordig kwam. En daarom droeg men het II Offer op boven hun gewijusgebeenten. En dit gaf den oorsprong aan hei tombe graf) altaar. Ziedaar dus de alleroudste vormen, waaruit zich het altaar heeft ontwikkeld en welke we nog altijd in alle altaren zullen terug vinden: tafel, offersteen, graftombe. Van een tafel heeft meestal ieder altaar min of meer den vorm behouden; de eigenlijke plaats, waarop het offer door do consecratie wordt voltrokken, moet van steen zijn (heel dikwijls de heele altaar oppervlakte); een graftombe wordt ieder altaar, doordat qr de relikwieën van mar telaren plechtig in begraven worden, gelijk we vroeger reeds uiteenzetten. Nu moeten we nog op drie zaken de aandacht vestigen 1. Dal het altaar (de eigenlijke of ferplaats) een zinnebeeldige beteekenis heeft gekregen en n.l Christus voor stelt en met name de altaarsteen: Christus, hoeksteen der Kerk. Zoo vin den we er 5 kruisjes in, welke de 5 wonden van den gekruisten Christus verbeelden. Ook kust de priester ge durende het H. Misoffer dien steen meermalen; eiken keer, als hij zich tot het volk keert om Dominus vobiscum de Heer zij met U, le zeggen. En zoo draagt hij den groet van Christus over aan de geloovigen. En zoo bewie rookt ook de priester in de plechtige H Missen hel altaar, ook als teeken van eerbied aan hel altaar, dat Chris tus voorsteld. 2 Hel altaar met de trappen ver beeldt den Kruisberg Want het eene, bloedige offer, dat Christus op den Calvarieberg opdroeg, vernieuwt Hij door den priester op onbloedige wijze op het altaar in hel H. Misoffer. Ge lijk de Calvarieberg, zoo staat ook het altaar in de hoogte verheven. Gelijk Jezus als Middelaar opgeheven hing tusschen God en de menschen, zoo staat de priester, zijn plaatsvervanger daar ook als middelaar boven het volk verheven. 3. Waren dus in de vroegste tijden de altaren heel eenvoudig, in latere eeuwen heeft men achter op het altaar volgens de verschillende stijlsoorten van dien tijd, groote opbouwsels ge maakt, met schilderijen, (triptieken of drie-luiken o.aen beelden rijkelijk versierd. Zoo zijn er prachtige kunst stukken ontstaan, waaraan de grootste genieën onder de kerkelijke kunste naars hebben medegewerkt, hetgeen echter wel dikwijls de eigenl jke be teekenis van offertafel elc. min tf meer op den achtergrond verdrong. In den laatsten lijd komt men hier van meer en meer lerug, om de volle aandacht te vestigen op het eigenlijke, eerste doel van het altaar en hetgeen daarvoor benoodigd is en dit dan kunst zinnig en smaakvol en leerend le doen uitvoeren. De varkensstapel op 1 Mei 1926. In het overzicht van 1 Februari (Ned. Strct. van 12 en 13 Februari 1926) werd medegedeeld, dat dank zij de gunstige verhouding tusschen de prijzen der voederartikelen er. die van de vette en Londensche varkens het aantal gedekte zeugen was toege nomen en mocht worden verwacht, dat in de maand Maart de marktaanvoer van jonge biggen daarvan een afspie geling zou geven. "Üit het onderzoek, dat door de Rijksveeteellconsulenten omstreeks 1 Mei is ingesteld en waarvan het onderstaande overzicht het resultaat is, I hliikt dan ook, dat de sterkte van den varkensstapel sedert de feenosmde publicatie is toegenomen, hetgeen tmnfYLaak de jongere dieren betreu. Uit de v ersc h i Hen de provinciën,kan het volgende worden R^ald, waarb j de toestand van begin Mei 1925 a's maatstaf is genomen. jachtige Friesland. Het aantal dracnuge zeugen is grooter dan in het begin v Mei 1925, terwijl het aantal biggen zeker wel 25 Peh ™er ftdraeg H aantal Londensche varkens is vrijwel normaal Zouters en vette PP ten gevolge van den grooien uitvoer van Londensche varkens thans slechts weinig, naar schatting 9^ minder dan normaal. Drenthe. In deze provinc.e .s het aantal gedekte zeugen en der biigge nlm 5 pet. grooter, terwijl dat voor de andere soorten vrijwel normaM is- Overijssel. De varkensstapel wordt pl.m 15 pet grooter gasckal dl8 1Q-25- bovendien worden veel mee zeugen gedekt. Het aantal vette varkens is kleiner dan normaal. w„rdi Gelderland. De toeneming word geschat voor gedekte zeugen op 10 I'S nrt voor biggen op 10 pel- Het "aantal Engelsche varke"a normaal, dat der opleggers 10 tol ^Ulrechft Gedekte zeugen zijn er veel volgens sommige correspondenten 20 tol 30 procent - meer; het asms, biergen is iets toegenomen. Doür Vee va"rkens als Londensche zijn verkocht, is het aantal der andere soorten ge rllf4oord Holland. Gemeld wordt, dal het aantal gedekte zeugen is toegono men, evenals dat der biggen. Er zijn minder Engelsche varkens; doch een grooter aantal opleggers. g Zuid Holland In deze Provincl° het aantal gedekte zeugeD en dat der biggen ongeveer 10 pet. minder dan verleden jaar, terwijl dat der varkens tot een gewicht van 100 Kg. p- pet. grooter is en dat der zware or.ge- VeZeel!nik Cl^eming der gedokte zeugen is 15 a 20 pet., dat der biggen r f 10 pethet aantal der overige soorten _is vrijwel gelijk aan dat van MNoord°Brahant. Het aantal gedekte zeugen wordt 10 tot 20 pet honger geschat, dat der biggen Si a P1*; dat der varkens voor de Engelsche markt '20 tot 25 pet. hooger en dat der opleggers 5 a 10 pet. lager dan in Me. 19Limburg. Zoowel de fokkerij ala de meslerij zijn eenigermate toegenomen, in hoofdzaak worden thans de varkens 'CL.-. Mt Februari ongeveer f 2 50 per week bedroeg. Hep* op lot half Maart toen f 3 tot f 3.7o werd betaald. Na aien lijd is een daling ingetreden lot den nriis van f 2 50 a f 2.7o per week. De prijs voor Londensche varkens volgde vrijwel hetzelfde verloop en Maart, om daarna terug te loop»n tot f 0.45 a f 047 per pond. De vette varkens zijn van f 0.46 f 0.47 op half Februari teruggeloopen l° Dfe°vo!d!rprij«nPvolgden een tegen overgesteld verloopde maisprijs, welke begin Februari f 172 per 000 Kg bedroeg, was op 8 Maart toe^ dus de varkens het duurst waren gedaald tot f_159 en is daarna opge- Ook de prijs van rogge en van gerst had dit verloop en is gestegen respec- lievelijk van f 8 20 tot f 10 en van f 10 tot f 11.50 per 100 De watersnood. Naar het «Huisgezin" uit betrouw bare bron verneemt, heeft het Rijk f 1.600.000 beschikbaar gesteld tot her stel en versterking der dijken in Noord- Brabant en Gelderland. De kruin van de dijken zal gebracht worden op een hoogte van een halven *meter boven den hoogslen waterstand in Januari 1.1. Op verzoek der waterschappen zal de provincie voor de uitvoering zorg dragen. Een landkolonic der U.K. Roclasseringsvereeniging Naar we vernemen zijn onderhan delingen gaande tusschen de gemeente Sambeek en het Bestuur der R.K. Re- classeeringsvereeniging over het ves tigen oener landkolonie. Het bestuur van genoemde vereeni- ging ziet reeds eenigen tijd uit naar geschikte terreinen voor hare slichting. Bij een bezoek aan de door gegadig- den voor het beoogde doel bij uitstek geschikt bevonden. Genoemde terreinen zijn die waarop eertijds het Rijks radio ontvangstation was gevestigd en welke in 1919 door hel Rijk voor den tijd van 39 jaren zijn gehuurd. Thans is echter een regeling getroffen, waarbij hetRijk tegen vergoeding van f 35000 en de beslaande gebouwen van de huur is ontslagen, zoodat Sambeek weer de vrije beschikking heeft over deze gron den. Worden thans de gevoerde onder handelingen met den gewensehten uit slag bekroond, dan zal in de bekende Sambeeksche heide, waar eenige jaren lang de radioberichten uit Indië wer den ontvangen, een slichting verrijzen waar men zich zal bezig houden om gevallen personen weder te vormen lol nuttige leden der maaiscnappij. Met spanning wordt naar de vestiging uitgezien, welke van belang is voor die streek. Landbouwers weet gjj dal art. 17 der Veewet u voorschrijft, dat indien uw vee verschijnselen van een besmettelijke ziekte vertoont, gij verplicht zijt, hiervan terstond kennis te geven aan den burgemeester der gemeente waar zich het vee bevindt? YY aarschijnlijk wel. Maar weet gij ook dal bij nalatigheid in deze gij u bloot stelt aan een hechtenisstraf van hoog stens een jaar, of een geldboete van ten hoogste f 500 W eet gij, dat ziek of verdacht vee niet mag vervoerd, noch te koop aan geboden, verkocht of afgeleverd wor- den Waarschijnlijk wel. Maar weet gij ook, dat op verzuim in deze dezelf de straf als pas genoemd, kan volgen? Weet gij, dal uit de gegevens der eontrolevereenigingen is gebleken, dat hel mogelijk is in betrekkelijk korten lijd de gemiddelde productie aanzien lijk op le voeren Waarschijnlijk wei- Maar weet gij ook, dat o.a. bij de zuivelfabriek te Ezinge (Dr.) is geble ken: dat vanaf 1911 lot 1925 de gemid delde bolervel-opbrengsl bij de ver. schillende jaarklassen ongeveer met 25 K g. is vooruitgegaan Tolpachtcrs die meer verdienen dan ministers. Er zijn lolpachters, wier baantje zeer lucratief is, deelt het weekblad De Bedrijfsauto mede, dat opkomt voor de belangen van de duizenden weggebrui kers, die hun penningske offeren aan de tollen. Dit tolgeld is bestemd voor het onderhoud van den weg, maar wordt het er voor gebruikt? Allerminst betoogt de Bedrijfsauto. Het verdwijnt meestal grootendeels in den zak van een of anderen particu lieren pachter, die het werk overlaat aan een tolhaas en van tijd tot lijd eens komt kijken. Tolbazen voor f 12 per week en pachters, die tien- en twintigduizend gulden per jaar winst maken, schrijft het blad. Behandeld worden de twee beruchte tollen tusschen Utrecht en Hilversum, waarvan de een verpacht is voor f 7400 per jaar en blijkens tellingen opbrengt f 28.073.50, waarvan de tol baas f 624 ontvangt. De rest is winst voor den pachter. Dit contract, voor 5 jaar gesloten, loopt nog anderhalf jaar. De andere tol, verpacht voor f 7298 per jaar, brengt blijkens tellingen op f 18.406 57, de tolbaas krijgt ook f 12 in de week daarvan. En nog altijd geldt de Gemeentewet zucht Bedrijfsauto, dat op een lol slechts een redelijke winst gemaakt mag worden. Is dit niet voldoende reden het tarief dezer tollen zoo spoedig doenlijk te verlagen? Verdronken. Maandagavond is te Leur de 80-jarige T., terwijl hij een wandeling maakte in het veld, jammerlijk in een sloot verdronken. Toen men hem uil het water haalde, waren de levensgeesten reeds geweken Voel animo. Voor de betrekking van opzichter bij het gemeentelijk bouw- en woningtoe zicht te Leiden hebben zich 110 sollicitanten aangemeld.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1