Benauwd Abdijsiroop EwBrL,8* Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Tweede blad. PDROL 30 c Planten van Vruchtboomen Het geheim van den millionnair. tot stikkens toe Behandel de dieren met zachtheid Behandel huiduitslag altijd direct Kloosterbalsem Zaterdag 28 November 1925 46e Jaargang No. 48. PEEL EN MAAS M ADVEKTENTIEN (bij voo:uitbetaling) f 1,30 afzonder!, nummers 5 c. (bijvooruitbetaling)fi_,3o Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. ment groote redupiie Als de bladeren der boomen begin- nen te vallen, is de lijd gekomen voor het planten der vruchlboomen. Het verliezen van het blad is het teeken, dat de boom in rust gaat, en in den rusttoestand heeft de boom bij het ver planten het minst te lijden. IIet zijn juist de fijnste worteltjes die het bodemvocht moeten opnemen, én men kan de verplanting nooit zoo uitvoeren, of een deel der aarde raakt om do worteltjes los en zelfs een groot deel dor fijne worteltjes wordt ver scheurd. De rusttoestand dor boomen is van October lot April, en die lijd is dus geschikt om boomen te verplanten. Met deze beperking evenwel, dat het niet gaat bij vriezend weer. Dan toch zouden de wortel uiteinden kienen bevriezen en kan de aarde niet regelmatig lus- selien de worteltjes worden uitgespreid. De vraag rijst, wat het beste is ver planten in den herfst of in 't voorjaar. En dan is het antwoord: de beste planltijd is de herfst. Een boom is in den winter niet geheel werkeloos, en reeds vroeg in 't voorjaar begint hij teekenen van leven te geven. Men ziet dan dunne, witte worteltjes ontstaan, die bij de voorjaarsplanting weer wor den vernietigd, en waardoor de groei tegengehouden wordt. Een najaars planting nu heeftr dit voordeel, dat de boom in den winter al kan aangroeien. Alleen op lage, natte gronden is het aan te bevelen, de planting uit te stel len lot het voorjaar. De boomen moeten reeds in den zomer worden uitgezocht. Wie wacht met den aankoop tot het najaar moet zich tevreden stellen mot hetgeen er dan nog over is. Nog slechter is 't te koopen op mark ten of publieke veilingen. Datis meestal uitschot en van de soort weet men gewoonlijk niets. Wat de soort betreft, lette men eens op de boomen, die in den omtrek op eenzelfde soort grond staan en daar goed groeien. Dat voorkomt vaak teleur stelling. Ook vrage men het oordeel van den boomkweeker over de verschil lende soorten, die men wil aankweeken Bij sommige boomen is het eigen stuif meel niet geschikt voor de vrucht vorming, en daar zullen dan geschikte variëteiten tusschen geplant moeten worden. Te vo$en dient de grond tot op een behoorlijke diepte losgemaakt te wor den. Is de ondergrond een harde laag, die geen water doorlaat, dan is hei aan te raden, daar geen boomen te planten. Daarom moet de grond te voren eerst worden onderzocht. Het beste is, den grond overal tot een diepte van 60 c.M. los ie maken en goed te bemesten. Dan hoeven de plantgaten niet grffoter gemaakt te worden dan voor een goede berging der wortels noodig is. In een bestaande weide gaal dat niet. Maar toch is het Verkeerd er diepe plantgaten te maken en die liefst nog vol te sloppen met mest. Dan worden de wortels naar den benedengrond gelokt, waar al spoedig door gebrek aan lucht de planten gaan kwijnen. Vele menschen hebben graag vrucht- hoornen met veel hout. En de boom- FKtJILLBTON. 35. Juffrouw Martin vertelde dit wonder" baarlijke nieuws met een waarlijk triomphanlelijk gezicht. Zij besefte volstrekt niet, welk ge volg dat kon hebben voor den «stillen heer" en in welken gevaarlijken toe stand zij haar niets kwaads vermoe denden kostganger daardoor bracht. Gisterenavond kwam hij terug, vervolgde zij. En door de vingertaai vertelde mij die goede heer, dat hij al dien tijd in Londen ziek had gelegen Zoo'n stumperd. Hij had zich voorge nomen eens naar Londen te gaan, waar hij een en ander te verrichten had en vertrok met den avondtrein. Hij wilde den volgenden morgen weer terugkomen. Maar toen kreeg hij de influenza. Ach, ik kan u niet zeggen hoe blij ik ben, dat hij er weer is, riep juffrouw Martin, stralend van vreugde, want hij betaalt zoo prompt op tijd, veroorzaakte mij niet den minsten last en is zoo goed en lief als een kind. Na dit gezegd te hebben vervolgde zij haastig haren weg De beide heeren keken elkander aan Brown teruggekomen! riep Alex Voorkom die folterende benauwd heden die Uw gestel ondermijnenl Geen vergiften of verdoovings- middelen maar geneeskrachtige, borstzuiverende kruiden zijn de oorzaak van de krachtdadige en onschadelijke werking van Akker's bij Asthma, Bronchitis en Hoest. kweeker moet zich in deze wel naar de zienswijze zijner afnemers richten. Toch is dit verkeerd. Een boom met 3 gesteltakken is voor een 'appelboom de beste vorm. Meer 3an 4 gesteltakken moeten de boomen zeker niet hebben. Vóór het planten worden de wortels nagezien. Beschadigde deelen worden met een scherp mes glad afgesneden, enkele-dikke kunnen worden ingesneden maar men dient de dunne zooveel mogelijk te behouden. De kuil wordt niet dieper gemaakt dan 60 c.M. Men brengt in het midden een hoop aarde aan, waarop het boomp je komt te slaan. De boom wordt zoo hoog geplant dat de stam niet in de aarde komt. Daar losse aarde altijd wat zakt, wordt de boom iets hooger geplant, i/t lot 1 d.M. naar gelang van de losheid van den grond. Te diep geplante boomen kwijnen. Men zet dus den boom op een heuvel tje aarde in den kuil en spreidt de wortels zooveel mogelijk in alle rich tingen uit Nu brengt men nieuwe aarde aan en drukt die met de handen tusschen de wortels, waardoor alle ruimten gevuld worden. Dan wordt bijgevuld, tot de wortels heelemaal met aarde bedekt zijn. Het is altijd aanbevelenswaardig, nu een laagje stalmest aan te brengen. De stalmest geeft in de eerste plaats ge leidelijk voedsel aan den boom, maar wat nog een gropter voordeel is, hij beschut de boom tegen uitdroging. En vooral de lichtere gronden hebben daar in droge zomers veel van te lijden, Meestal wordt het jonge boompje aan een paal losjes aangebonden De boom moet altijd gelegenheid hebben met de aarde mee te zakken. Vast aanbinden is dus verkeerd. Het bindmateriaal moet zacht zijn. Men gebruikt daar voor apart bindtouw, wat stroo, een stuk fietsband of iets dergelijks. De waarheid te weten komen. Hm, wie weet, hernam Berger droog, zonder een spoor van opgewon denheid te laten blijken. Ik geloof het nog niet zoo vlug, dat wij nog iels vernemen zullen, mijnheer Torold. Wanneer hij ook maar het geringste met den moord had uit te staan, zou hij waarachtig niet teruggekomen zijn Maar hij moet er iels mede te doen hebben gehad, mijnheer de in specteur. Heeft u dan heelemaal ver geten, dat deze man den sleutel ven den grafkelder uit mijn schrijftafel ge stolen heeft? Neen, volstrekt niet, antwoordde Berger bedaard Ik heb echter ook geenszins vergeten, dat Brown den sleutel in het geheel niet gebruikte, daar Joseph Brill het was, die den grafkelder opendeed. Zoo en waar had Joseph dien sleutel vandaan? Toch zeker van Drown Neen, dat lijkt er niet naar. De u ontstolen sleutel werd in het geheel niet gebruikt. Er bestond nog een der de sleutel, waarvan gij, noch pastoor Philips het bestaan vermoedde. Mar- low had dien laten maken. Het denk beeld zich schijndood te houden en werkelijk te laten begraven, was door hem en Warren reeds lang geopperd, voor het geval, dat Lestrange mocht komen. Marlow bezai derhalve den derden sleutel, die door Joseph in den bewusten nacht gebruikt werd. Nu goed, toegegeven dat zulks het geval was, om welke redenen hoeft Af - V/l.flA G poal slaat men aan den kant, waarde wind gewoonlijk vandaan komt, dat is aan de Zuid-Westzijde. Om beschadiging van dieren in weide te voorkomen, wordt de boom nog van een omrasle ring omgeven. Een eenvoudig hekwerk is drie palen in den grond, waar om heen prikkeldiaad gewikkeld wordt. Het is aan te bevelen, in weiden om de jonge boomen de eerste jaren vooral een cirkelvormige plek van een halve meter van den stam open te houden, dus niet met graszoden te bezetten. Dan kan de lucht goed loetreden en dit is noodig voor een krachtige ont wikkeling. H. D. Gesprongen Winterhanden Jeukende Wintervoeten Ruwe, Schrale Huid Springende Lippen Bij Apoth. en Drogisten. No. 384-12 David Tomkins rijmt in het Vad. Wees zacht voor alle dieren En doe geen vogel leed Dat zijn zoo van die woorden Die niemand meer vergeet. Ze staan alom op bordjes En zijn dan het bewijs, Dat liefde voor de dieren Is: een beschavingseisch o Het: Rijd niet met een auto Voordat je 't heel goed kunt Dat zie je niet op bordjes, Dat is je wel vergund! De vogels moet je sparen, De menschen laat je gaan, Ze hoeden voor gevaren, Dat komt er niet op aan. o— Wees zacht voor alle dieren, Spaar merel, musch en kauw, Maar neem het met besturen Van auto's niet te nauw! 't Zijn hoogstens maar wat kinders Die je te pletter rijdt. Daar kun je niet op Ietten In den modernen tijd! Landbouwers, beschermt cte duiven. Is de reisduif schadelijk of nuttig voor den Landbouw Deze vraag kwam in den laatsten lijd zeer dikwijls ter sprake, vooral in landbouwkringen. Dat de reisduiven zeer nuttig zijn voor de velden en den landbouw, hoop ik door de volgende regels te bewijzen. Ik ben een groot duivenliefhebber in alles wat op deze dieren betrekking heeft stel ik het grootste belang zoo heb ik dit jaar bij een twintigtal duiven die naar de akkers vliegen, opgemerkt, dat ze zich voeden met onkruidzaden, zooals vogelwikken, herik en witte mosterd, zelfs tuinslakken. Bij twee duiven, die ik geslacht heb, merkte ik onder andere het volgende opIk doodde de duiven terstond toen ze hoe wist hij, dat deze zich in mijn schrijftafel bevond Ik meen daarover reeds gespro ken te hebben, hernam de inspecteur kalm. Wij hebben immer verondersteld en aangenomen, dat Brown uw gesprek met pastoor Philips heeft afgeluisterd. Waar wilt ge heen, mijnheer Torold? Naar Brown. Ik moet de waarheid weten. Berger keek hem met een zonder lingen blik aan. Welnu, goed, mijnheer Torold, zeide hij, ga maar heen. Het hindert niet. als ge den man opzoekt. Ik ga inmiddels naar mevrouw Warren. U moet liever met mij meegaan en dien Brown arresteeren. Daartoe heb ik niet genoegzame aanwijzing, mijnhóer Torold. Om een man te arresteeren, als verdacht van moord, daartoe zijn bewijzen noodig. Ik wil hem ook geenszins in hechtenis laten nemen wegens moord, maar wegens het openbreken van mijn schrijftafel. Dat zou zeker kunnen. Nu, ga eerst maar eens naar hem toe, mijn heer Torold. Ik breng in den tusschen- tijd mevrouw Warren een bezoek. In het naar huis gaan zal ik even bij Brown aanloopen. U kunt wel bij hem blijven tot ik kom. En dan arresteert ge hem Als u 't dan nóg hebben wil, ja Goed. Ik ga. En Berger haastig toeknikkend snelde de jonge man weg De inspecteur keek hem met een eigenaardig glimlachje op zijn anders teruggekeerd waren van het veld, waar ze voedsel gezocht hadden. In de krop pen dezer duiven vond ik 78 tarwe en roggekorrels, kleine steentjes en zoowat 10.000 vogelwikzaden, daarbij zaad van korenbloemen, madeliefjes, winde enz. Hierbij aannemend dat half zooveel onkruidzaden in den voormiddag ge bruikt, reeds naar de maag waren ver huisd, verhoogt dit het aantal lot 15 000. Deze cijfers bewijzen duidelijk genoeg, welk nut de duiven opleveren voor den landbouw. Dat de duiven behalve het onkruid zaad, ook veel blootliggende zaden op pikken, is zeker. Deze zijn echter toch reeds half verloren voor den land bouw ze komen te laat op, groeien achterlijk en ontnemen, tot ze weg sterven, van andere planten het voed sel uit den grond. De duif behoort niet tot de schar rende vogels, ze moet zich tevreden stellen met blootliggende zaden. Haar zwakke pootjes zijn niet er toe geschikt om te scharren. Ze kunnen daarom, als het zaad goed ingeëgd is, er geen kwaad aan doen. Het herikzaad, dat het meeste nadeel doet aan den land- houw, wordt door kwartels en patrijzen niet gegeten, daarentegen door de reis duiven als zij honger hebben, gaarne en veel. Wat de vliegduiven aan slak ken en verdere schadelijke weekdieren gebruiken, weegt honderdvoudig op tegen het zoogenaamd nadeel dal ze doen, door 't oppikken van blootlig gende zaadjes. Daarom, landbouwers, verjaag nog- veel minder de vliegduiven die uwe akkers bezoeken hei zijn juist zij die u vorlossen van onkruidzaden en schadelijke insecten help M de plaats daarvan mede deze dieren te bescher men. Het praatje, dat de duif slecht is en nadeel doet aan den landbouw, is nog veel te véél in omloop. Een duivenliefhebber. In.gamden MiideeilagsD. Yoor uw t\jd oud? Ontwaakt gij 's morgens met pijn in den rug? Zijt gij vermoeid, zwak en ellendig na de minste inspanning.? Voelt gij u jaren ouder dan gij zijt? Zóó kunt gij niet voortgaan Zoek de oorzaak op. Rugpijn wordt vaak veroor zaakt door nierzwakle. Als de nieren door een kou of bij zondere inspanning verzwakt zijn, filtreeren zij de vergiften en onzuiver heden niet uit uw bloed. De spieren in uw rug en ledematen, de gewrichten en zenuwweefsels, uw aderen en slag aderen worden alle aangetast door het met vergiften beladen bloed. Rheuma- tische aandoeningen, waterzuchtige zwellingen, aanvallen van duizeligheid, hoofdpijn en hinderlijke blaasstoornis- sen zijn enkele van de te verwachten gevolgen. Gij moogt deze waarschuwingen niet verwaarloozen. Als gij weder gezond wilt worden, moetgij uw nieren te hulp komen. Waarom dan niet Foster's Rugpijn Nieren Pillen gebruikt! Dit speciale niergeneesmidde! heeft duizen den nieuw leven verschaft en moet toch ook u helpen. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijg baar), waardoor gij zeker zijt geen verlegen builenlandsch goed te ontvan gen. Prijs f 1.75 per flacon. 34 had zoo zijn eigen denkbeelden erover, hoe het gesprek van Brown en Torold zou afloopen. Mevrouw Warren was thuis, toen inspecteur Berger zich liet aandienen. Eerst wilde zij hem niet ontvangen, want het denkbeeld met de politie in aanraking te komen, was haar onver- dragelijk en stuitte haar tegen de borst Zij vroeg zich heim'elijk af, of Berger wellicht de bloedverwantschap tusschen haar en Cicero Gramp ontdekt had, en alleen het verlangen om zich*hier- omtrent zekerheid te verschaffen, deed haar besluiten, den inspecteur bij zich te laten. Wanneer haar broeder poogde geld van haar los te krijgen, dan moest zij alle hefboomen in beweging brengen, om hem zulks te beletten. Mevrouw Warren was een zeer leepe vrouw, met een bijzondere voorliefde voor kuiperijen. En zij was bij zich zelve er vast van overtuigd, het zelfs tegen een inspecteur van politie gemakkelijk te kunnen opnemen. Zoo kwam het, dat inspecteur Berger geleid werd naar het salon, welks meu bileering en stoffeering in elke kleinig heid den twijfelachtigen smaak der doktersweduwe te kennen gaven. yan deftigheid was nergens een spoor te zien, daarentegen deed het vertrek een overladen pronk en praal aan schouwen, een tooneelkoningin waar- diK\. Zij liet hem eerst een poosje wach ten en kwam toen te voorschijn in een (ionkerrooden, loshangenden japon, met Eerst is het een klein plekje maar snel wordt het grooter, omdat daarna de ziektestoffen de omringende huid besmetten voorkomt uitbreiding. zuivert en geneesi Gtemengd Nieuwe. Melkoorlog. In Baarn is een vinnige strijd uitge broken tusschen de boeren en dn melkslijters. De boeren vroegen eenige weken geleden 1 ct. per Liter meer voor de melk, welke cent verhooging de slijters weigerden te geven. Er volgden hierop Langdurige onderhande lingen. Vergadering op vergadering werd gehouden van de besturen dor afd. Baarn van den Bond van Melk veehouders en van het bestuur der Melkslijtersvereeniging, waarbij ook meermalen de secretaris van den Prov. Bond van Melkveehouders te Utrecht aanwezig was. Het resultaat is geweest dat partijen niet tot overeenstemmi ng zijn gekomen en dat de boeren be sloten hebben zelf hun melk te gaan uitventen met uitschakeling van den tusschenhandel. Bij alle ingezetenen vak Baarn is namens de melkveehou ders een circulaire verspreid waarin aangekondigd wordt, dat de boeren de versche melk, zoo van de boerderij, met ingang van heden zullen gaan verkoopen. Bij enkele boeren kan de melk zelfs voor 13 cent van de boer derij worden afgehaald. De slijters worden door dezen maatregel gevoelig getroffen en men mag nieuwsgierig zijn, welke zijde het publiek in deze zal trekken De strijd heeft een vinnig karakter en zal niet zoo gauw beslecht zijn. Liefhebbers genoeg. Volgens het »Nbld. van Leeuwarden" bedraagt het aantal sollicitanten om vaste knecht bij de provinciale griffie te Leeuwarden 990. Een zwaar beestje. Op Üe markt te Apeldoorn was ter bezichtiging gesteld een buitengewoon zwaar tweejarig varken dat gemest was op een der boerderijen te Slaver den. Het dier had een lengte van 2,30 M. bij een hoogte van 1,10 M. en woog 976 pond. zoogenaamd »teagown". Alhoewel het nog vroeg was, droeg zij een kwistige hoeveelheid juweelen. Berger had tamelijk veel smaak voor schoonheid, en hij kon niet ontkennen dat" deze vrouw zeer schoon was, of schoon zij zich te opzichtig kleedde. Het verwonderde hem, haar niet in rouwgewaad te ontmoeten. Waarschijn lijk had zij haren echtgenoot slechts zeer weinig, of in het geheel niet lief gehad, dat zij kort na zijnen ongeluk- kigen dood reeds kleurige kleederen kon dragen. Mevrouw Warren had echter nooit de leederminnende echt- genoote gehuicheld, maar er geen ge heim van gemaakt, dat zij haren man getrouwd had, om verzorgd te wezen. Goeden morgen, zeide zij, terwijl zij het ondoorgrondelijk gelaat van Berger scherp opnam. Wanneer ik mij niet vergis, behoort u tot de politic. \Vat verlangt u van mij? Wanneer u het mij permitteert, zal ik het u verklaren, gaf de inspec teur op beleefden toon ten antwoord. Mag ik zoo vrij zijn, erbij te gaan zitten Dipïk u. Zoo, nu kunnen wij op ons gemak praten. Zekerlijk betreft het den droeven dood van mijn armen man, zeide zij op meewarigen toon, die met heel haar voorkomen in schreeuwende tegenspraak was. Heeft u de waarheid ontdekt? Neen, maar ik hoop, dat mij zulks spoedig zal gelukken, door uwe mede werking. Mevrouw Warren keek verwonderd op- 'u vuoiienijiHKen, orano-

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1