Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Politiek gesjacher Provinciaal Nieuws. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Openstelling Bureaux Secretarie, Burger). Stand en Gemeente-Ontvanger. Het Kerkelijk Jaar. Oe Roermondsche Eiermijn De Kippenhouderij op het platteland Zaterdag 28 November 1825 46e Jaargang No. 48. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij vootuitbetaling) f 1,30 afzonder], nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon BI. PRIJS DER ADVERTENTIEN ^1—8 regels 60 ct "elke regel meer 7ct Advertentiën bij abonne ment yroote reductie. De Secretarie is voor het publiek geopend iederon dag van 9 tot 12 voormiddag en van 2 tot 4 namiddags. Zaterdags alléén van 9 tot 12 voor middag. o liet Kantoor van den Gemeente ontvanger is voor het publiek geopend, met uitzonderiag van den laalsten dag van elke maand van 9 lot 12 voormiddag en van 2 tot 3 namiddag. Zaterdag alléén van 9 tot 12 voormid dag. o Na drie uur is dus het Kantoor van den Gemeente-Ontvanger en na vier uur de Secretarie voor het publiek GESLOTEN. Hot gezantschap bij den Paus wordt aan de Katholieken op het oogenblik gepresenteerd namens eenige partijen, die op 11 November gezorgd hebben dat de gezantschapspost werd verwor pen, dat de gezantschapspost werd ver worpen. De katholieken hebben maar één voorwaarde te vervullen: deminis- terszetels te deelen met de vrijzinnig- democraten en socialisten. De heer Marchant offreerde te Rot terdam hel gezantschap aan de katho lieken, de heer Vliegen te Heerlen. Beiden zien de katholieken voor tollen aan, die even hard draaien als zij zelf. Nog geen veertien dagen na dato zijn beide heerèn böreid hun partijen precies omgekeerd te laten stemmen. En zij schijnen waarlijk hoop te hebben, dat de Katholieke Kamerfractie juist het tegenoverstelde zal doen als Dr. Nolens namens haar heeft aange kondigd, toen hij de heeren aan het versland bracht, dat zij niet moesten rekenen op een samenwerking van de katholieken met een partij, die aan de verwerping van den gezantschaps post debèt zou zijn. De Katholieken zullen hunne waar digheid beter weten op te houden dan de heeren Marchant en Vliegen, die met zulke sjacherpolitiek zich zelf nog meer blameeren dan toen zij, bij de stemming over het voorstel Kersten, den gezantschapspost misbruikten voor hun avontuurlijke politiek. »De cheque ligt op tafel," zeide de heer Marchant Zondag in een beeld spraak, die bij dit sjacheren past. In ie zien, hoe beleedigend hun aanbod li; daarvoor schijnen deze policiti te grof le voelen. Wij schreven reeds over de min achting, waarmede de linksche partijen den Paus bejegenden doof te stemmen voor het voorstel Kersten, het aan bod om dit besluit tegen zulk een prijs ongedaan te maken, toont nog meer hun geringschatting van den Paus. De nieuwe beleediging doet de klove tusschen de katholieken en de «over winnaars" van 11 November steeds breeder gapen. Parlementaire zede legt de 52 van toen de taak op, den wagen uit het moeras te trekken. Het adres voor de heeren Marchant en Vliegen is dan ook dominee Kersten te Ierseke. Met den eersten Zondag van den Advent (-=» komst) begint het nieuwe Kerkelijke Jaar. Wat moeten we daar nu eigenlijk onder vérstaan? We kun nen daar onder verstaan de heilige Tijden (b.v. Adventstijd, Vastentijd, tijd na Pinksteren) en Feestdagen (der heiligen) welke de TI. Kerk ieder jaar weer opnieuw viert, Gode ter eere en de geloovigen tot geestelijk nut en stichting. Daarin heerscht de persoon van Christus op een werkelijke en meer geheimzinnige wijze en wordt het werk, het gebed, het onderricht van den Zaligmaker werkelijk voortgezet, te zamen met het onderricht en het gebed der gewijde schrijven van het oude verbond (tijd vöör Christus) en van het Nieuwe Verbond (begint met Christus tot het einde der wereld). Be gint het Kerkelijk Jaar dus met den lste Zondag van den Advent, n.l met den bondag, die het dichtst staat bij 30 Nov. feestdag van den H. Andreas, het eindigt met de week van den laatsten Zondag na Pinksteren. Het bevat twee reeksen van verschillende vieringen, die gelijktijdig vooruitgaan door elkander heen loopen en aanvul len I het Tijdeigen II. Het Feesteigen der Heiligen. Zoo vieren we b.v. inden Adventstijd (behoort tot het Tijdeigen) een reeks van feesten, b.v. van S. Andreas, G.L. Vrouw Onbevlekt Ont vangen, Sint Nicolaas enz., die tot het feesteigen der Heiligen behooren I. Het Tijdeigen omvat de reeks van feesten, die de groole geheimen van het Verlossingswerk, n.l. de Mensch wording, de Stichting der H. Kerk en de genade-werking in die Kerk door den H. Geest herdenken in het bij zonder dusde Geboorte, het Leven, het Lijden, de Dood, de Verrijzenis en de Hemelvaart van onzen Zaligmaker met de Zending van den H. Geest Al deze vieringen bewegen zich rond de twee hoofdfeesten van Kerstmis (25 Dec.) en Paschen (vastgesteld op den Zondag na de volle maan die volgtop 20 Maart tusschen 22 Maart en 25 April). Zoo doende wordt het Kerkelijk Jaar ver deeld in twee hoofdkringen De Kerst kring en de Paaschkring. II. Het Feesteigen der Heiligen omvat de reeks van feesten, ingesteld ter eere van de H. Maagd en de Heiligen, die, na geleefd, gebeden, ge streden en geleden te hebben met en voor Christus, nu deelgenooten gewor den in Zijne verheerlijking. Uitzondering dient echter gemaakt te worden voor die heiligen, de gezel len van Christus, als Stephanus(26 Dec.) Joannes de Evangelist (27 Dec.), Onnoozele Kinderen (28 Dec.), wier feesten in het Tijdeigen zijn geplaatst door de H. Kerk om het nauwe ver band van hun leven met Christus feesten als van de H.Thomas (27 Dec/ en Silvester (31 Dec.) omdat zij dooi de H. Kerk bedoeld zijn als behoorende tot den Kersttijd. Sommige feesien van heiligen worden niet door de ge- heeie Kerk gevierd, maar alleen in bepaalde bisdommen hiervoor vindt men op het einde van het missaal het feesteigen van de verschillende bis dommen. Men merke echter wel op, dat de verdeeling in Tijdeigen en Feesteigen der heiligen vooral van dienst is voor het gebruik van het Missaal, dat dus vooral in die twee groole deelen is verdeeld en waar men de viering van een tijd (b.v. Adventstijd, Quatertemper dag enz) of van een feest (b.v. Onbe vlekte Ontvangenis) dan moet zoeken ,zooals dat iedere keer volgens den datum in den kalender hier vooraan staat aangegeven. En met een beetje goeden wil, vol hardingsvermogen en oefening raakt men er langzamerhand wel in thuis. Men neme eens de proef. Al wie aan het gebruik van een Missaal eenmaal gewoon is, gebruikt geen ander Kerk boek meer. Dat leert de ondervinding. En het is ook alleszins begrijpelijk! Een nieuw veilingsgebouw met spoorwegaansluiting. De Coop. Vereeniging Eier-, Pluim vee- en Konijnenhandel van den L. L T. B en den N.C.B. hield Zaterdagnam. een buitengewone algemeene vergade ring in het Landbouwhuis, die ook werd bijgewoond door den Raad van Commissarissen. De voorzitter, de heer J. W. v. Hel den, Liessel, feliciteert bij zijn openings woord den heer J. Breukers, directeur, namens de vergadering, met zijn be noeming lot ridder in de orde van Oranje-Nassau. De talrijke aanwezigen gaven door applaus hunne instemming hiermee te kennen. De heer Breukers dankt den voorzit ter voor zijn felicitatie en de vergade ring voor hare betuiging van instem ming. Spr. zegt, dat deze onderscheiding niet zoozeer zijn persoon, doch meer nog de Eiermijn zelf geldt en dat zijn geringe persoonlijke verdiensten voort spruiten uit de vervulling van zijn plicht als directeur. Aan de orde was een voorstel van het ^bestuur en commissarissen tot het stichten van een nieuw veilingsgebouw met spoorwegaansluiting. Omtrent dit voorstel deelt de heer Breukers nader mede, dat het bestuur zich, na daartoe door de vurige alge meene vergadering gemachligd te zijn in verbinding had gesteld met de Ned. Spoorwegen voor het vinden van een geschikt terrein. Het spoorwegbestuur was niet te vinden voor den vorkoop van een terreinhet was wel bereid tot afstaan in huur doch kon geen verzekering geven ten aanzien van de bestemming in de toekomst. Aangezien op dergelijke losse schroeven geen be slissing kon genomen worden, wendde het bestuur zich tot de Tram en meer dere particulieren, doch ook toen kwam het nog niet tot het gewenschte resul taat. Ten slotte is men na vele onderhan delingen zoover gekomen, dat de Ned, SufrjQm waarin is vastgelegd, dat voor rekening der Eiermijn een gebouw kan geslicht worden op een terrein, gelegen aan het einde der Spoorlaan langs de lijn RoermondM.-Gladbach. De Ned. Spoorwegen hebben met dit terrein voorloopig geen plannen, zoodat de kans, dat het gebouw daar in de toe komst zou moeten verdwijnen, zeer gering is. Bovendien is in de voor waarden de bepaling opgenomen, dal, indien na het 2e jaar het mijngebouw ten behoeve der Spoorwegen zou moeten opgeruimd worden, deze 90 pet. van de kosten zulle:/ dragen het 3e jaar 80 pet. het vierde 70, het vijfde 60 pet.; en daarna elk jaar 3i/x pet. minder. Spr. acht dit een zeer aannemelijk voorstel. Het nieuwe gebouw zal naar schat ting f 90.000 kosten, De aanvoer aan de mijn bedroeg dit ar ongeveer 100 millioen eieren waarvan s/4 gedeelte per spoor. Dit moet gelost, gemijnd en weer pe spoor verzonden worden, waarvoor in totaal 2500 wagons noodig waren. Rekent men de kosten van lossen en sleepen naar magazijn op f4 per wagon, dan vorderen deze een uitgave van f 10,000 Bij spoorwegaansluiling worden deze kosten z.i. tot op de helft teruggebracht En doordat er minder vervoer, op- en afladen noodig is, komt men van zelf ook le staan voor minder breuk. Per jaar worden 250000 kisten met eieren vervoerd indien in elke kist een ei minder gebroken wordt, geeft dit per jaar reeds een voordeel Jaan. minder breuk van f 7500. Gezamelijk wordt hierdoor dus een bedrag van f 12.500 aan mindere uitgaven verkregen. En indien een obligatieleening met 5 pet. rente wordt aangegaan, blijft er nog een voordeel van f 7500, zoodat noch voor rente, noch voor afschrijving noch voor aflossing iets van de leden behoeft gevraagd te worden. Spr. zegt, dat getracht zal moeten worden een obligatieleening van 5 pet. volteekend te krijgen. Hij twijfelt niet, of de leden en ook particulieren zullen deze gaarne steunen, temeer nog, waar het hier geldt een instelling, welke ulle vertrouwen waardig isj De heer H. Francken, afgevaardigde, Maasniel, acht de ruimte, waar thans de veilingen gehouden worden, te klein, hij wijst tevens op de daar steeds op de mijndagen heerschende drukte, welke een geregeld verkeer en de veiligheid in den weg staat. Spr. juicht het bestuursvoorstel toe en vertrouwt, dat het zal worden aangenomen. De afgevaardigde van Geldrop heeft bezwaar, dat het nieuwe gebouw niet op eigen grond kan gesticht worden. De afgevaardigde van Gastenray vraagt, of het bestaande mijngebouw niet met te veel schade van hand zal moeten gedaan worden. De heer Breukers zegt, dat de tegen woordige ruimte le klein is; wanneer deze daar ter plaatse moest uitgebreid worden, zou dit duur uitkomen. Ook spr. vindt het wel bezwaarlijk, dat het terrein niet in eigendom kan verkregen worden. Doch de Ned. Spoor wegen zijn dermate aan het contract gebonden, dat de kans, dat moet opge ruimd worden, uiterst gering is, zegt spreker. De heer Brinkman, Roermond, geeft in overweging, om van de S.S. een termijn van opzegging te vorderen. Op desbetreffende vragen van de afgevaardigden van Sevenum en Oploo, antwoordt de heer Breukers, dat dit jaar de aanvoer met ongeveer 50 pet. is toegenomen. Als er ook enkele afdeelingen uittreden, omdat zij in Venlo iets meer uitbetaald krijgen, acht spr. toeneming van den aanvoer moge- lijk. Ten aanzien van het tegenwoordige veilingsgübouw deelt spr. mede, dat het plan beslaat om het te verkoopen. Of dit zal kunnen geschieden met weinig of grooier verlies, kan volgens spr. niet gezegd worden. Bij verhuring zal er wegens zijn gunstige ligging heel wat uitgeslagen kunnen worden. Voldoende huur of een behoorlijk bod acht spr. goed mogelijk. In elk geval zal het meer opbrengen dan het be drag waarvoor het op de balans voor komt. Met algemeene stemmen wordt het voorstel van het bestuur aangenomen. Vervolgens komt aan de orde de be slissing omtrent de bestemming van het renteloos voorschot, voor 5 jaar door de leden aan de Eiermijn ver strekt. De secretaris, de heer L. Simons, Swalmen, doet hieromtrent nadere mededeeling. Spr. zegt, dat hier betreft, een kapitaal, groot f 79000. Dit werd verkregen doordat de directie in de oorlogsjaren van de Centrale Einkauf- stelle 10 cent per 10 eieren meer vor derde Van de zijde der Einkaufstelle werd bedongen, dat die meerdere op brengst niet aan de leden mocht uitbe taald worden, doch op andere wijze moest worden besteed. Na afloop van den oorlog werd hierdoor een bedrag dit geld te beschikken als renteloos voorschot voor den bouw van het fok- station Horst. Daar dit fokslation thans zich zelf kan bedruipen, en de termijn is ver streken, moet aan dat bedrag een nieuwe bestemming gegeven worden. - Met het oog op de groote moeilijk heden welke zich event, eerlijke en preciese verdeeling in de afdeelingen zouden voordoen wat door spr. met een duidelijk voorbeeld wordt gedemon streerd, wordt voorgesteld dit bedrag als bedrijfskapitaal aan de mijn over te laten, opdat alle leden ervan zullen kunnen piofiteeren. Na ampele discussie wordt dit voor stel met op vier na algemeene stem men aangenomen. Ten slotte wees de heer Breukers op het feit, dat meerdere afdeelingen in het noorden der provincie van de Kamer van Koophandel te Venlo een aanschrijving ontvingen, waarbij wordt aangedrongen op inschrijving in hel handelsregister ingevolge art. 2 der Handelsregisterwet, hetwelk zegt, dat naamlooze vennootschappen en coöpe ratieve vereenigingen beschouwd wor den als kooplui Aangezien door de afdeelingen van de Eiermijn geen enkele handeling van koopmanschap in den zin der wet wordt veréischt, zegt spr., is die door Venlo geeischte inschrijving niet noodig of verplichtend. Na afloop der vergadering, die een kalm en zeer aangenaam verloop had, werden diverse werkzaamheden aan de mijn op het doek vertoond. door JOS. BOSHOUWERS le LENT De huisvesting. De tijd, dat op een boerderij maar 10, 20 kippen liepen is sinds lang voor bij. Het getal is geworden 50, 60, 100, ja nog veel meer. Iedereen begrijpt, dat het nu ook niet meer aangaat, ze ergens in den veestal te huisvesten, b.v. op een hort achter de koeien, boven de stalmest. Zoo was het voorheen, maar thans moet voor de kippen een afzonderlijk hok gebouwd worden. In den koeienstal is het 's winters ook te vochtig warm vanwege de uitstraling van het grootvee Vooral tegen den morgen. De boer heeft dat gaarne voor zijn grootvee, doch voor de kippen, die daar overdag niet kunnen verblijven; is dat hoogst nadeelig. Als het goed en wel licht is, zouden ze naar huiten moeten en dan is het daar op z'n koudst. Die overgang is voor de kippen zéér slecht. En in den veestal houden, gaat ook niet. Daarom moeten de kippen een eigen hok hebben, waar de lucht van het grootvee geen invloed kan uitoefenen Zoo'n hok kan men in een deel der boerderij bouwen, doch over het alge meen is daar het gansche jaar dooi geen voldoende ruimte beschikbaar er daarom zien we haast altijd, dat op deze manier de hokken veel te klein worden genomen. Wij vinden het daarom in zeer vele gevallen de beste weg, een apart hok te bouwen. Wie daartoe wenscht over te gaan, bestelle aan het fokstation te Horst k 25 cents eene teekening. Men kan ook anders terecht, doch het ontwerp van den heer W. Janssen komt ons voor de boerderij tot nog toe het meest ge schikt voor In deze streken zijn er al 'n massa naar dat model gebouwd, in Lent alleen reeds meer dan vijftien! Ze voldoen best. De wanden zijn van hout, bestaande uit duimsche, geploegde planken, doch het onderste gedeelte is van beton of steen, zoo wat tot 15 c.M. boven den grond. Dat voorkomt het inrollen van de ondereinden der opslaande wanden. De achterwand (naar het Noorden of N. W. gericht) kan bij elke grootte gevoeglijk zijn zooals op de teekening is aangegeven 1.50 M. hoog. Dan heeft men overal in het hok gelegenheid, om er overeind in te gaan staan Dat is gemakkelijk bij het reinigen en men heeft ook veel meer lucht voor de kip pen, dan in die kleine, lage pruts hokjes, welke zoo vaak in de bladen te koop worden aangeboden. Het dak moet eene zekere schuinte hebben, anders blijft de afgewerkte, vochte lucht, die de kippen uitstralen en uitademen te veel in het hok han gen. Hoe breeder het hok, hoe hooger de voorwand. Onthoud het volgende, dan weet je altijd, de verhoudingen. Voor eiken meter breedte van het hok moet de voorwand 30 c.M. hooger zijn dan de achterwand. Is het hok 3 M. breed, dan krijgen we dus: achterwand 150 hoog en voor wand 1.50 M. en 3 X 30 c.M. 2.40 M. hoog, Bij een hokbreedte van 4 M. wordt de voorwand 1.50 M. en 4 maal 30 c.M is 2,70 M. Bij 3i/t meter breedte 1.50 ST. NICOLAAS Zilveren Rozenkransen in beursjes Enorme sorteering H. CAMPS, Horlogerie. Een vaste bodem kan in het hok wel gemist worden. Wel is noodig eene minstens 10 c.M. dikke laag droog heide- of rivierzand. Dan trekt het vocht van den ondergrond niet meer op. Hoe droger de bodem, hoe beter, 's Winters nemen de kippen daar dan evengoed een zandbad in, als's zomers buiten in het mulle zand. In den voorwsrtd komen de ramen, liefst van boven af loi bijna aan den *rond, n.l. tot 30 c.M. er vandaan. Men leeft niet gauw te veel glas in den zonkant, doch bijna altijd te weinig. De uitloopgaten komen evenals de ventilatieopeningen in den voorwand. In denzelfde wand, dan tocht het niet. Anders kan het geweldig trekken vlak bij die uitloopgalen. Menige kip loopt er het snot door op. In den Westwand kan men, even boven den grond, b v. 30 c.M. een lang werpig raam horizontaal aanbrengen, dicht bij den achterwand. Dan valt er van meer zijden licht in het hok en zullen de kippen dus niet steeds het haksel e.d. naar één kant wegkrabben. In de lengte langs den achterwand brengt men den mestzolder aan, onge veer 90 c.M. boven den grond. Hel raam in de Westzijde blijft daar dus beneden, wat ook noodig is. Boven deze meslplank de zitstokken op losse schraagjes. Deze zitstokken hebben liefst eene dikte van 5 maal 6 c M. en komen 30 c.M. boven den mestvloer. De grootte van het hok hangt af van het aantal hoenderseen hok kan evengoed te groot zijn (in den winter) als te klein. Bij een bouw naar het model van den heer Janssen, rekent men 1 vierkante Meter bodemopper vlakte per 4 kippen. Iemand die dus 80 hoenders houdt, heeft noodig 20 v.k. M. bodem, b.v. 5 maal 4 M. of 6 maal 65 M. Het hok mag niet al te smal worden, want anders zitten de kippen 's nachts te dicht bij de ramen Voor 100 kippen neme men 6 M. voorfront en 4 M. breedte. De beste dakbedekking is riet en daarboven le kwaliteit sluitpannen. Dat ventileert uitstekend, zorder tocht le veroorzaken. .De legneslen kunnen aangebracht worden langs de beide zijwanden tus schen den mestvloer en het voorfront, en de deur, 'die vooraan, in één der zijwanden komt. VENRAY, 28 November 1925 Onze RubriekKerkelijk Leven. We willen er nog eens bijzonder de aandacht op vestigen, dat heden, Zon- g, de Nieuwjaarsdag is van het Kerkelijk Jaar. Dat dus het Kerkelijk Leven vandaag weer geheel opnieuw begint. Zijn er inderdaad velen, die deze rubriek trouw blijven volgen en ze niet gaarne missen, er zijn er ook nog velen, die het overslaan, wel licht denkende dat is allemaal van die heiligheid, die goed is voor zusters of heel vrome zielen of die misschien wel zeggen preeken hooren we in de Kerk. Toch niet! Het is werkelijk iets heel aparts en wanneer men er een maal mee begonnen is, wordt men er vanzelf een vaste lezer van. Probeer het maar eens! Men zal van zelf dan zeggen 1 'k Heb nooit geweten, dat er zulke diepe en schoone beteekenissen aan verbonden waren. Probeer het maar eens, zoo herhalen we. Belasting betalen. Ter voorkoming van onkosten wor den belastingschuldigen er aan her innerd, de Grond- en Personeele Be lasting in December af te betalen. Benoeming. Bij Resolutie van 'den Minister van Financiën, is de heer G. M. A. Paulus- sen, particulier klerk ten kantore der Directe Belastingen en Accijnsen alhier, met ingang van 1 December benoemd lot Rijksklerk ten kantore der Invoer rechten en Accijnzen te Rotterdam. Vitesse—D.S.O. 0-2. Daar D.S.O. Zondag in Gennep een zeer fraaie wedstrijd speelde, wisten zij een overwinning te behalen met 2—0. Gennep had wat spel betreft, geen kijken aan D S.O. De achterhoede was zoo op dreef, dat de Gennepsche voor hoede geen kans zag om voor de mid dellijn te komen. Ook de voorhoede van D S.O. was puik. D.S.O. II heeft de competitie slecht ingezet door met niet minder dan 4—0 van I.V.O. Velden te verliezen. A.g. ST. NICOLAAS I Armbandhorloges Schitterende modellen Alle prijzen LA TM PC J&rvmJ

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1