Moeders PUR0L Tweede Mad. Schrale Huid Ruwe Handen geneest men met PÜROL Akker Abdijsiroop Weekblad voor YENEAY, HORST en Omstreken. Uit de Landbouwwereld, Rheumatiek Het geheim van den millionnair. Ontstoken keel js het begin Noord-Limb Landbouw tentoonstelling te Venray -- -V Laat het zoover niet komen met Uw Gebruik dus tijdig Kloosterbalsem Zaterdag 14 Novëmber 1925 46e Jaargang No. 46. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij vooruitbetaling) f 1,30 afzonder!, nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 el elke regel meer 7ci Advertentlën bij abonne» ment groote reductie I)e beteeltenis der Coöperatie. De oud-Minister Dr. Posthuma heeft in de jongste algem. vergadering van den Noord-Hollap.dschen Zuivel- bond gesproken over de beteekenis der Coöperaties. Niet alleen over den omvang, welke de Coöperatie in den loop der jaren heeft gekregen, over haar groei en bloei, maar vooral ook over de zedelijke beteekenis er van. Hierover wordt zeer verschillend ge oordeeld. Eenerzijds wordt gezegd, dat de Coöperatie een geest van saamhoorigheid aankweekt, den meiisch leert voor zijn naaste te leven, ja leert den naaste lief fe heb ben als zichzelf. Anderzijds is be toogd, dat de Coöperatie is uitge dacht door heil, die eerst en vooral om zich zelf denken, dat zij de zelf zucht aanwakkert, geen rekening houdt met de belangen van anderen, in dit geval de belangen van die klasse van nijvere burgers (noem ze „Middenstanders"), wier belangen door den gestadigen groei der Coöpe ratie ernstig in het gedrang komen. Het is maar van welke zijde men de zaak beziet Coöperatie beteekentsamenwer king, van welken naam onze Zuid- Nederlandsche broeders zich ook tot heden bedienen. Deze naam stelt voor ieder buiten twijfel, dat niet anders bedoeld wordt dan elkander te helpen, elkander te steunen dat wij wenschen op te bouwen, Dr. Romeijn noemde in een artikel, dat hij in 1910 schreef in de „Econo- misch-Statistische Berichten," de Coöperatie een kind van den nood, geboren uit de behoefte der econo- misch-zwakkeren. Als de nood aan den man komt als men het alleen niet meer af kan, als de kracht van den eenling te kort schiet, als men dreigt onder te gaan in den moei lijken strijd, wordt de Coöperatie geboren. Dit was zoo met den oudsten vorm van de Coöperatiede ver bruikscoöperatie. De geschiedenis is bekend arme wevers in Rochdale, in een tijd van werkeloosheid, die tot een tijd van groote ontbering werd, hebben zich vereenigd, en de eerstbekende en geslaagde coöpera ties in het leven geroepen. De eerste cooperator in Europa, de Engeische econoom Robert Owen, fabrikant, die, getroffen door de ellendige toe standen in de Engeische industrie, op middelen zou om het lot zijner arbeiders te verbeteren, heeft ge vochten voor zijn idealen. Hij stichtte in Engeland, in Ierland en in Ameri ka talrijke gemeenschappen „com munities", dorpen van eenheid en coöperatie, landbouw- zoowel als KfcüUTLiLihJTON. 33. Alex dacht eenige oogenblikken na keerde zich loen naar Leslrange' Ge zuil nu zeker wel inzien, dat ge uw spel in elk opzicht hebt ver loren, zeide hij bedaard. Uw komedie, om u voor den vader van Sophie uit te geven, is nu doelloos. De tegen mij uitgebrachte beschuldiging vervalt even zeer. Het zou dus het allerbeste zijn, mijnheer Lestrange, als u maar stil letjes naar Jamaica terugkeerde Niet zonder geld I hernam deze. Oho! dus afzetterij! Ik heb van den beginne wel gedacht, dat het daar op zou uitdraaien. Want iemand met zuivere handen en eerlijke bedoelingen zou'geen gemeene zaak gemaakt heb ben met een erkende smeerlap, zooals Cicero er een is. Mag ik ook vragen, waarvoor je eigenlijk geld verlangt Omdat ik bewijzen kan, dat Beaufort mijn neef heelt vermoord. Welk nut zou dat hebben Beaufort is dood, en dus aan uwe wraak ontrukt. Ja, ja, dal stemt, zeide Joseph grijnzend. Mijn patroon is thans daar, waar jij hem niet bereiken kunt mijn heer Jean. En als jij eenmaal sterft, kom je toch niet meer met hem in fabrieksdorpen." Ze liepen alle op mislukkig uit, zoodat hij in 1858 doodarm en verlaten stierf. Meer succes hadden vermelde arme wevers, die in 1844 een vereeniging stichtten, aanvankelijk slecht 28 leden tellende, met e^i kapitaal van 28 x 1 pond sterling. Zij beoogden het lot der arbeiders te verbeteren door middel van den coöperatieven inkoop van huishoudelijke benoodigdheden. Twintig jaar tater had de vereeniging 16 winkels met een jaarlijkschen om zet van 4 miliioen gulden. De ver bruikscoöperatie heeft zich in den loop der jaren krachtig ontwikkeld inzonderheid in Engeland, maar even zeer op het vasteland van Europa en in Amerika. Ook in Nederland heeft deze coöperatie in den loop der jaren voortdurend aan beteekenis gewon nen. Op 1 Januari j.l. waren niet minder dan 536 verbruikscoöperaties bij het Handelsregister ingeschreven Voorst waren ingeschreven 1553 inkoop-, verkoop- en productie- cooperaties, waarvan er niet minder dan 1182 uit den landbouw zijn. Van de 860 ingeschreven crediei-coopera- ties treffen we er 763 uit den land bouw aan. Als dan werkelijk de coöperaties uit nood is geboren, dan moet de nood op landbouwgebied wel bijzonder groot zijn geweest. Dat dit inderdaad het geval was, betoogde Dr. Posthuma in het tweede deel zijner rede, waarin we hem niet ver der zullen volgen. De Wei iter kaasfabrieken en Tuberculose. 't Vorige jaar werd door den Bond van Coop. Zuivelfabrieken in Drenthe een Commissie benoemd om in studie te nemen de verwerking der afval producten eener zuivelfabriek. Deze commissie heeft onlangs over dit onderwerp een uitvoerig rapport uit gebracht, dat waard is gelezen te worden. Over den inhoud er van spreken we thans echter niet. Wel is er een enkel onderdeel, dat onze aandacht trekt. Er wordt op gewezen dat de wei, zooals die door de meeste kaasfabrieken in Friesland nog wordt teruggegeven, afkomstig is van niet gepasteuriseerde kaasmelk een groot gevaar oplevert voor de verspreiding der tuberculose (t.b.c.) onder het jongvee en varkens. Dat gevaar zegt het rapport is niet denkbeeldig, doch bestaat in werke lijkheid. Bij den „Gezondheidsdienst voor het vee" in Friesland, welke Dienst aanraking, want jij gaat den anderen weg op in de eeuwigheid; namelijk regelrecht naar de hel. Ellendeling die je bent Lestrange, die onder deze woorden ineenkromp, als hadde hij zweepslagen ontvangen, sprong nu op, en sliet een vloed van verwenschingen en vloeken uit, welken de oude zeerob met onver stoorbare bedaardheid over zich heen liet gaan. Ik vertrek niet zonder geld, ein digde hij. En ik wil een behoorlijke som hebben, anders ga ik naar het meisje. Als je het hart hebt, het miss Marlow nog een enkelen maal lastig te maken, laat ik je in hechtenis nemen, wierp Alex op scherpen loon hem tegen. Bij ons te lande, kan men zich vrij. waren voor zulke uitbuiterij Ik zal Beaufort's slechtheid in alle couranten zetten, bulderde Le slrange. Als je dat plezier kan doen, ga gerust je gang. Den overledene kan je daardoor niet meer benadeelen. Er. wat zal het meisje ervan zeg gen? Zal mejuffrouw Sophie dat kalmp jes aanzien, en de nagedachtenis haars vaders laten schandvlekken Je schijnt te vergeten, viel Torold met scherpe slem hierop in, dat mijn heer Marlow niet de vader was van miss Sophie. Doch spreken wij niet verder daarover. Wanneer ge u hier onverdraaglijk maakt, zal de wet u wel de grenzen wijzen, En ik zal den vlegel den weg wijzen, voegde Joseph erbij. Ik maak daar Teeds 5 jaren bestaat, is dit duidelijk gebleken, en het groote getal aan t.b.c. lijdende graskalveren, die ieder jaar uit die provincie over de Drentsche grenzen komt, bewijst dat eveneens, 't Is echter mogelijk gebleken kaas te maken uit melk waarvan 8090 van de 100 L., dus 90 pCt., gepasteuriseerd is, en waar bij de 20 tot 10 L. niet gepasteuri seerde melk genomen wordt van bedrijven, waar t.b.c. vrij vee wordt gehouden. Waar men deze werkwijze wil volgen, zal de vereeniging de fabriek te zorgen hebben voor het t.b.c. vrijmaken en houden van het vee op de daarvoor aan te wijzen stallen. Wordt dit aan enkele veehouders zelf overgelaten, dan zal uit den aard der zaak een hooger prijs voor zulke t.b.c.-vrije melk betaaid moeten wor den, of een bijzonder premiestelsel kunnen worden ingevoerd. Zelfs zijn er verschillende bedrijven onder na burige kaasfabrieken, welke kaas maken uit volledig gepasteuriseerde kaasmelk, zonder toevoeging van rauwe melk. Wei, afkomstig van zoo danige melk levert geen besmettings gevaar met het oog op de t.b.c. op, en is evenmin gevaarlijk als de nu hoog gepasteuriseerde ondermelk der boterfabriek. Evenwel, met wete; dat de wei afkomstig van gepasteu riseerde kaasmelk minder voedings waarde heeft, doordien de waardevolle albumine daaruit, vooral bij hooge en niet te korte verhitting, voor het grootste deel verdwenen is. De opbrengst aan kaas uit ge pasteuriseerde melk moge iets hooger zijn, de kwaliteit van het product wordt iets minder, en die twee wegen Laat die niet verergeren en stel U niet bloot aan 't gevaar het slachtoffer te worden van een ver waarloosde verkoudheid .Wordt geen borst- of asthmalijder. Be schermt U daarom dadelijk met de slijmoplossende, verzachtende De groote flacons zijn beide oogen nog zwarter, dan ze van nature reeds zijn. Laat hem met rus», Joseph, ver maande Torold, hij zal wel heengaan Ik ga niet heen, schreeuwde Lestrange. Ik wil mijn geld hebben. Alex haalde de schouders op. Ik geloof dat ik je toch nog een rammeling met de zweep moet geven. Laat mij dat doen, mijnheer Torold viel Joseph hierin in met oogen, die fonkelden van verlangen. Het zou me almachtig groot pleizier doen. Dit zeggende, trad hij ook reeds op Le strange toe. De anders volstrekt niet lafhartige man, deinsde voor de woeste drift, welke op het gelaat van den ouden zeerob stond geprent, achteruit, en was met één sprong bij de deur van de zijkamer, die hij achter zich sloot Joseph bleef hijgend daarvoor slaan als een wild beest, wiens prooi hem ontsnapt was. Laat maar Joseph, bracht Torold den opgewonden bediende tot bedaren. Het is le hopen, dat wij hem nu kwijt zijn. Ik geloof, dat hij Heaton nu wel zoo spoedig mogelijk zal verlaten. Ik zal hem aan het slation op wachten, bromde de oude, terwijl hij den jeugdigen kasteelheeer uit de kamer volgde. Het zou verduiveld jam mer zijn als de .schoelje er ongestraft afkwam. De regen had inmiddels opgehouden te vallen. Alex keek op zijn horloge en zag, dat het reeds laat was, en be sloot naar huis le gaan. Eensklaps schoot hem le binnen, dat Joseph hi Als uw Kinderen zich bezeerd hebben, gebruik dan onmid dellijk 30-60 90 ct. mogelijk tegen elkaar op. De pasteurisatie der kaasmelk en het besmettingsgevaar van ongepasteu riseerde wei, treden naar de meening der voornoemde Commisie zoo zeer op den voorgrond, dat zij met den meest mogelijken nadruk de besturen der fabrieken wijst op de noodzake lijkheid, deze vraag goed onder de oogen te zien, alvorens een of ander besluit te nemen. Ernstig toch zouden de gevolgen voor den veehouder zijn, indien na verloop eens mocht blijken, dat men mogelijk iets meer geld van fabriek zou hebben ontvangen door kaas makerij, doch de tuberculose op de stallen was toegenomen. Dan zou den Drentschen veehou der meer duurzame schade zijn toe gebracht, dan het tijdelijke voordeel der kaasmakerij. Aldus de uitspraak der Drentsche Commissie. Evenwel is deze zaak niet alleen voor de Drentsche zuivel fabrieken en den Drentschen boer van belang, maar van groote alge- meene beteekenis, waarom weer hier de aandacht op hebben gevestigd. B—r. Officieel en ünaucieej verslag. ONTVANGSTEN. Garantiefonds f 725. Subsidies f 950.— Medailles f 1271. Advertcntiën f 976 09 In leggelden f 1345 88 Entreegelden f 5158.80 Verloting f 3u00. Terrein en Kermesse délé f 1255.40 Wijnbuffet f 411.60 Diner f 36 95. Onkosten f 47.33 Totaal Ontvangsten f 15478.05 UITGAVEN. Garantiefonds f 725. Terreinen enz. f 4110.16 Medailles en Diploma's f 1708 05 Verloting f 1751 1( Diner f 1282.65 Drukwerken f 1755 64 Salaris Secrelaiis f 500.— Opluistering Muziek f 420. Wijn buffet f 306.55 Reclame en Advertenliën f 443.01 Vrachten f 150.35 Juryleden f 347.90 Voeder voor vee f 87.47 Reductie entreé f 216.— Onkosten (diversen) f 910.78 Porto's f 167 80 Verdeeling batig saldo. R. K. Kerk, Ysselsteyn f 200.— Eigen Boer f 50.— Paarden fokdag f 50 nog niets betreffende zijn afwezigheid had gezegd. Hé, Joseph, vroeg hij, waar ben je eigenlijk geweest? Naar hem te zoeken 1 Joseph wees met zijn duim over zijn schouder ach ter zich. Toen het lijk van mijn patroon gestolen werd, dacht ik, dat die kerel daarbij een hand in 't spel had. Ik wist, dat hij uit Jamaica zou komen, daarom ging ik naar Southampton, om bij zijn landing tegenwoordig te zijn En heb je hem niet gezien Neen, klonk het op somberen toon gegeven antwoord. Maar ik heb de passagierslijst van de boot inge keken, waarmede hij kwam. Zijn naam stond erop. Hij kan derhalve de daad niet bedreven hebben. Dat had ook ik reeds geconsta teerd. Neen, Leslrange is onschuldig. Als ik geweten had. dat hij Ier stond naar hier was gegaan om mijn miss onaangenaamheden te bereiden, dan hadde ik gewacht, zeide de oude man. Doch ik dacht, dat, als ik hem onderweg mocht snappen, ik hem zou kunnen tegenhouden. Hij was je te vlug af, Joseph Ben je al dien tijd te Southampton ge weest Ja, mijnheer Torold, dèèr en in Lfhnden. Maar nu is immers alles in den haak. De kerel zal voortaan miss Sophie wel met rust laten. Nu weet u ook, mijnheer Torold, waarom ik des tijds dien landlooper een souverein gaf. Hij sprak van iemand, die hem gestuurd had, en ik dacht, dat hij daarmedej .J-?9Q4ifal™nce.bedoelde den 1 Maréchauseé f 25.— Gemeentepolitie f 25 Broeders Franciscanen f 35.— R. K. Armenbestuur f 30 St. Josephgesticht f 30 Landbouwschool f 15 Zemerij f 15 Handolscursus f 15 H. Hart-Standbeeld f 95.59 Totaal Uilgaven f 15478 05 Uitgebracht rapport van do Commissie van Comptabiliteit. Ondergeteekende aangewezen tol onderzoek der rekering van Ontvang sten en Uitgaven van de alhier op 26 en 27 Augustus j.l gehouden Land bouwtentoonstelling hebben de eer nu vervulling der hun opgedragen taak U mede te deelen, dat gemelde rekening in overeenstemming is met de overge legde bescheiden en deze alzoo in orde is bevonden. Venray 21 September 1925, De Commissie J. STOOT. L. VAN HAAREN. W. LAURENSSE. BERN. KRUYSSEN P. S. Eenige kleine prijzen der Loterij welke niei waren afgehaald zijn geschonken aan het Sl. Josephgesticht. HET BESTUUR der N.L L.T. Wacht toch niet totdat Uw handen voor goed krom en misvormd zijn. Wachttoch niet totdatgeals een stumper door de kamer strompelt. Rheumatiek wordt veroorzaakt door ziektestoffen, die zich op de pijnlijke plaatsen gaan vastzet ten. Wrijven met Akker's Kloos terbalsem voorkomt dat gevaar. welke zoo fijn verdeeld i», dat zijn geneeskrachtige bestanddeelen tot diep in de huid doordringen. Daardoor stilt Akker's Kloosterbalsem direct de pijn en is zijne werking zonder weerga bij alle rheomatische - pijnen, spit in den mg, jicht, stijve nek. pijn in rag en de ledematen, stramheid. Pc» groote pot van 20 gram 50 cent Alom verkrijgbaar. Cottaa van 50 gram f 1.- en 100 gram 11.75 nog voordeellger. Ingezonden. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie. M. do R. Na aanleiding van het ingezonden stuk in uw geacht blad van j I. 31 Oct. onderteekend met »Inzender" verzoek Daarom wilde ik hem maar gauw kwijt zijn, opdat miss Sophie niets zou ver nemen. Ha gromde Joseph, zijn vuisten ballend, dal is er nog een, die een pak ransel hebben moet. Zeg eens, mijnheer Torold, heeft u nog niet ge hoord, wie dokter Warren heeft ver moord Neen. Ik geloof, dal het Brown geweest is, dien men »den stillen heer'' noemde. Weet jij ook, wie dat geweest kan zijn? Nu, dal weet ik niet, antwoordde Joseph kortaf Wel le rusten, mijnheer Torold Na dit gezegd le hebben, verwijderde de oude zich in allerijl. De jeugdige kasteelheer slapte voort, en dacht den geheelen weg erover na, waarom Joseph zoo afkeerig was, om' over dien Brown zich uit te laten. Ik zal hem morgen ernaar vra gen, zeide hij bij zichzelven. Maar den volgenden dag had hij wel wat anders te doen. Toen hij aan 't ontbijt zat, werd hem een kaartje gebracht, dat hem met een kreet van blijdschap deed opspringen. Inspecteur Berger 1 riep hij, en wierp het naamkaartje op de tafel. Breng mijnheer terstond binnen, juf frouw Hester. Te drommel, ik hen waarlijk nieuwsgierig, wat die mij le vertellen heeft I Het is mij hoogst aangenaam u hier te zien, mijnheer de inspecteur. Wees zoo goed, neem plaats, en gebruik met mij het ontbijt. p'r: -'—.-.-i—n rnuni uil n

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1