Tweede blad. Moeders PUR0L Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Uil de Mijnstreek Het geheim van den millionnair. Zaterdag 7 November 1925 46e Jaargang No. 49. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij vooi uitbetaling) f 1,30 afzonderl. nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 ct elke regel meer 71/» ct Advertentiën bij abonne ment groote reductie. Met ingang van 1 November werd dan de verlengde werktijd voor on- dergrondsche mijnwerkers in het mijnbedrijf ingevoerd. Blijkens aan kondigingen op de mijnen worden de diensten des Zaterdags als volgt geregeld ochtenddienst van 6 uur v.m. tot 2 uur n.m.middagdienst van 2—10 uur en nachtdienst van 10 uur n.m. tot 4 uur v.m. Alleen de Christelijke Mijnwerkersbond heeft onder protest en onder de verwach tingen, dat deze maatregel slechts tijdelijk zal zijn, de nieuwe dienst regeling op Zaterdag aanvaard. De Christelijke Bond weet, dat hij een mooi stuk Zondagsrust heeft moeten prijsgeven. Langen tijd is er in de vroegere dagen gestreden voor het verkrijgen van een vrijen Zondag, een geheel vrijen Zondag. Toen door het ruste loos streven van den Christelijken Bond eindelijk die vrije Zondag be haald werd, had de Bond een onge- kend succes te boeken, daar hij niet alleen strijdt voor de materieele be langen der mijnwerkers, maar ook hun godsdienstige belangen niet verwaarloost. Het moet wel pijnlijk geweest zijn voor den heer Stins, den voorzitter van den Christelijken Bond) om in de besturenconferentie namens het hoofdbestuur in Gods naam maar te aanvaarden het voor stel der mijndirecties. Wanneer een organisatie aan den 6 urigen arbeids dag op Zaterdag mocht vasthouden dan was het toch wel de Christelijke Bond. Deze dienstregeling verzekerde den mijnwerkers het genot van een vollen vrijen Zaterdag, terwille hier van heeft de Bond zich zeer zware offers moeten getroosten. De voor het meerendeel katholieke arbeiders in de mijnstreek, die zich destijds bij den Christelijken Bond hadden aangesloten, hadden daartegen destijds zulke ernstige bezwaren (daar waren er velen onder, die vreesden in 6 uren minder te verdienen dan in 8 uren) dat de Christelijke Bond in een kort tijdsbestek niet minder dan 2500 leden verloor. Dit geschiedde in den jare 1920 in de tijden van de hoog conjunctuur. De mijrfwerkers wensch- ten nu zonder eenig voorbehoud, op Zaterdag twee volle 8 uren-schichten. Des Zondagsavonds 12 uur wilden ze den derden dienst doen aanvan gen om de mijnwerkers dan 6 uren te laten werken, alzoo tot Zondag v.m. 6 uur. De derde dienst bestaat FEUILLETON, echter voor het overgroote deel uit dezelfde mijnwerkers, die op Zondag avond geregeld hadden moeten op komen. Van arbeiderszijde rezen daarover onoverkomelijke bezwaren, Op de vergaderingen der contact commissie is de Christelijke Mijnwer- kersbond zich steeds als principieele vo.orstander van den 6-urendag op Zaterdag blijven uitspreken. De twee schichten van 8 uren op Zaterdagen stelden de directies als eisch. En minister Bongaerts had deze dienst regeling ook opgenomen bij zijn maatregelen om de loonen voor lan- geren duur te doen gelden. De minister sprak tenminste de verwach ting uit, dat er nadien meer rust in het mijnbedrijf zou komen. De aan gekondigde loonsverlaging van 5 pet. zou zelfs ingetrokken worden, als de voorgestelde werktijdregeling werd aanvaard. Doch in de contact-com missie verklaarden de directies, dat de door haar voorgestelde werkiijd- regeling zelfs dan nog zou worden doorgevoerd, als de mijnwerkers de 5 pet. loonsverlaging zouden aan vaarden En toen dan ook het Hoofd bestuur van den Christelijken Bond gebleken was, dat de socialistische mijnwerkersbond voorloopig den 8-urendag wou prijsgeven, in ruil voor enkele verbeteringen van het collectieve arbeidscontract, heeft ook het hoofdbestuur van den Christe lijken Bond punten, die betrekking hebben op het arbeidscontract, naar voren geschoven. En ingediend werd toen een voorstel om'de beide eerste diensten des Zaterdags op 7 uren te bepalen en den derden dienst van 6 uur daar direct te doen aansluiten. Zoodat de arbeid dan des Zondags- ochlends om 2 uur zou geëindigd zijn. De Zondagsheiliging werd hierdoor het minste in gevaar gebracht en van verdere zorgen om Zondags avondsnaar de mijn te moeten gaan, was men dan af. Doch dit voorstel werd zelfs in de contact-commissie door geen enkelen bond ondersteund. De directies heb ben echter verklaard, dat zij bereid zijn ten alle tijde op verzoek van de vakbonden de arbeidsregeling voor den Zaterdag opnieuw te bespreken, zonder dat de bonden daartoe de collectieve arbeidsovereenkomst zou den behoeven op te zeggen. Door den Christelijken Bond wordt nog maar steeds gepropageerd voor het verplichte lidmaatschap. In de jongste vergadering der contact commissie hebben zijn vertegenwoor digers andermaal een lans voor dat verplichte lidmaatschap gebroken. Natuurlijk zonder succes. De socialistische mijnwerkersbond blijft afwijzend staan tegenover het verplichte lidmaatschap. En wel om begrijpelijke redenen. De directies 32. Permiteert u, dal ik erbij ga zit ten vroeg hij met gekunstelde beleefd heid. Zeker, mijnheer, zeker. Mag ik u een cigarette aanbieden Neen, dank u. Of een verfrissching Neen, dank u Ahl merkte Lestrange schamper aan, terwijl hij zich op de sopha wierp. Uw bezoek is dus niet van vriend- schappelijken aard, zooals ik hoopte U komt tot mij als vijand U kunt denken, wat u wilt. Ik kom om u te vragen, wat u beweegt mij te beschuldigen, het lijk van den vader mijner verloofde te hebben ge stolen. Mijn gezegde is waar! Ik zal zulks voor het gerecht bewijzen U zult waarschijnlijk eerder voor de rechtbank slaan dan u vermoedt, hernam Alex droogjes, en aan het plotseling verbleeken van zijn gezicht, zag hij, dat de pijl doei getroffen had En op welke bewijzen steunt uwe aanklacht Wanneer pastoor Philips het tus- schen ons gevoerde gesprek heeft mee gedeeld, dan zijn die bewijzen u be- zelf, ook al om verklaarbaare rede nen, voelen niet veel voor het ver plichte lidmaatschap. Misschien zien ze niet niet al te graag een te groote machtsontwikkeling van de bonden in onze mijnstreek. Duizenden mijn werkers blijven den vakbonden den mg toedraaien. 25000 mijnwerkers behooren tot het gilde der ongeor ganiseerden. Een goede 5000 mijn werkers hebben zich slechts georga niseerd. Tal van vrijgestelden zijn dagelijks in de weer om de ongeor ganiseerden tot aansluiting bij hun bond, waartoe zij krachtens hun beginselen behooren, te bewegen. Doch de heeren mijnwerkers pas sen en geven niet thuis. Dat is na tuurlijk zeer jammer, op de aller eerste plaats voor de mijnwerkers zelve, die, als ze als één man ge organiseerd waren, meer kracht zouden kunnen ontplooien en een organisatie vormen, waarvoor ieder een de pet zou afnemen. Bij de laatste onderhandelingen is nog verkregen, dat de loonen van 1 Januari a.s. af om de week, wij vernemen des Vrijdags, zullen wor den uitbetaald. Wij kunnen deze concessie door de directies gedaan, niet anders dan toejuichen en hopen, dat daardoor het pofsysteen, dat in onze mijnstreek welig tiert, moge verminderen en spoedig geheel tot het verleden zal gaan behooren. Ook bestaat er nog in vele gemeenten verplichte winkelnering, die de mijn werkers met handen en voeten kluistert aan den winkelier. Afschaf fing van de verplichte winkelnering zal het mijnwerkersgezin ook zedelijk verheffen. Ook het streven hiernaar blijve doelwit. N. K. KOOLPUTTER. kend, hernam Lestrange kregel. Teneinde geen tijd met u te ver kwisten, nu goed, ilt erken, dat pastoor Philips mij alles heeft medegedeeld Jarks en Cicero spraken de waarheid Lestrange keek verbaasd op. U erkent dus schuld? Neen, dat, is heel iels anders, ik erken op dien bewusten nacht op het kerkhof te zijn geweest, toen Jarks mij zag. Wal ik daar kwam doen, dat gaat u niemandal aan, mijnheer Lestrange. Overigens kan ik bewijzen, dat ik dien avond voor twaalven weer te Bourne mouth was. Op mijn woord, ik hield u voor schuldig 1 riep Lestrange uit. Ongetwijfeld, luidde het toornig gegeven antwoord. In dit geval heeft waarschijnlijk het verlangen mij schul dig te zien, die gedachte doen geboren worden. Ik zou u echter raden mij niet weder valschelijk te beschuldigen. U dient nog te verklaren, hoe uw lancet in de hut gevonden kon worden. Dat werd uit mijn schrijftafel ge stolen, gelijk met den sleutel van den grafkelder. Volgens mijne meening is een zekere Brown de dief van beide voorwerpen, U behoeft derhalve geen verdere moeite te doen, om die schuld op mij te schuiven. Ik kan mij verde digen, en om een van uw gelief koosde uitdrukkingen te bezigen zelfs voor de rechtbank, ais dat noo- dig mocht zijn. En nu raad ik u het volgende aan Maak dat ge hier zoo gauw mogetijk vandaan komt. Wan neer ge Heaton niet onmiddellijk ver laat, dan zal ik u in rechten laten Als uw Kinderen zich bezeerd hebben, gebruik dan onmiddellijk 30 60-90 ct. Wat elke maand te doen geeft. (Ie helft November) Wij zitten volop in den herfst en af en toe kwam reeds de winter om den hoek gluren, 't Wordt tijd dat het veld nu ontruimd wordt van wat oogstbaar is. Wat is men dan ook overal druk met het bietenrooienMet vaart met voertuigen met breede velgen over het land, zooveel mogelijk steeds hetzelfde spoor houdende, vooral bij nat weer. Laten we in het midden dezer maand althans het rooien afhebben; 't zou immers niet de eerste maal zijn, dal anders de winter ons verraste en de bieten in den grond moesten blijven. Het vrijkomende bietenland gaan wij, zoo mogelijk, nog voor den winter ploegen, en op een behoorlijke diepte. Er wordt tarwe of rogge in gezaaid. Meer en meer wordt de rijenteelt toe gepast. Wel een kwarteeuw geleden reeds werd dit aanbevolen, maar toen had de landbouwer verschillende be zwaren, waarvan het voornaamste wel was, dat in de streek de zaaimachines ontbraken. Nu deze er zijn mag op de groote voordeelen van het op rijen zaaien nog wel eens worden gewezen. Ze zijn: 1 Het bespaart veel zaad, want het is goed om dik te mesten en dun te zaaien. 2 Het gevaar van legeren is minder groot. 3 Men kan lusschen het gewas schoffelen en aldus den akker van hinderlijke onkruiden zuive ren. 4 Doordat de zaadkorrels ongevf e even diep in den grond komen, krijgt men een regelmatiger gewas. 5 De plantjes maken betere kroonworteltjes zij stoelen daardoor beter uit en het gevaar voor uitwinteren neemt dien tengevolge af. 't Mond- en klauwzeer teistert onze veestapels weer. Verschillende genees middelen worden als vroeger met de noodige humbug aanbevolen. Geen enkel er van kan zich als geneesmid del handhaven. Wel brengen zij vaak verzachting en een goedaardiger ver loop, te danken aan de toepassing der neven voorschriften die elke veearts geeft, maar dan meestal niet in acht worden genomen. Bij een goede ver zorging der zieke dieren, zorgvuldige behandeling van klauwen en bek en doelmatig voedsel, kan veel lijden en schade worden voorkomen. Voorts kan worden aanbevolen aan de dieren een rustbed te geven van middelfijn turf- strooisel, dat een desinfecteerende (ontsmettende) werking schijnt te heb ben. Er wordt van verteld dat bij 't gebruik er van de hoeven spoedig ge nezen, de uiers niet worden aangetast of in korten tijd genezen. Turfstrooisel is goedkooper dan stroo Ook uil dit oogpunt is het aan teraden zijn stroo te verkoopen en zijn stal- dieren op turfstrooisel Ie zetten. In tuin en boomgaard. Het is nu de lijd bij gunstig weer, om nog vrucht- boomen te planten Veelal wordt dit in 't voorjaar gedaan, ofschoon grond en weersgesteldheid een najaarsplantiug wel toelieten En dan is dit veel beier. De geplante boom kan zich dan ge durende den winter herstellen van de beschadiging der wortelsvele fijne worteltjes toch gaan vaak verloren, en dit kan oorzaak zijn, dat in 't voorjaar als de boomen bij drogen Oostenwind veel vocht verdampen, er geen vol doende worteltjes zijn om dit water verlies te vergoeden. De boomen kwij nen of gaan dood. Leg lijmbanden aan bij uw vrucht- boomen, als bestrijdingsmiddel tegen de wintervlinders. Deze komen voor den dag zoodra het gevroren heeft. Uit de eitjes komen de rupsen, die wij kennen als de trekmaden op onze kersen- en appelboomen vooral, zij vreten de jonge vruchten aan en ver nieten de bladeren* Als het loof gevallen is, harkt men al het loof op hoopen en gebruikt dit voor verschillende doeleindenter vervolgen wegens laster en afzetterij- BahLestrange haalde veelzeg gond de schouders op. Zulk een hoog geplaatst man moest zich van andere middelen bedienen. Ik weet zeer goed, welke midde len in dit geval de besle zijnl wierp Alex daartusschen. Ik verlang u met het gerecht in aanraking te brengen. En uit dien hoofde wanneer ge dus niet liever Heaton voor dien tijd ver laat zal ik de aanklacht indienen en kort recht aanvragen. En wat zou het gerecht mij kun nen doen? vroeg Lestrange uitdagend Ik heb geen kwaad gedaan. Maar ge waart voornemens dat te doen. Ik weet weliswaar dat gij het lijk van Marlow niet gestolen en ook dokter Warren niet vermoord hebt, maar ge tracht miss Marlow geld af te persen, door haar te bedreigen, haar overleden papa te brandmerken als moordenaar. Ik ben hier om mijn vaderlijke rechten te doen gelden, schreeuwde Lestrange woedend. Ik ken geen Sophie Marlow Marie Lestrange is de doch ter van Achilles Lestrange en die, bij deze woorden sloeg de vreemdeling theatraal op zijn borst die ben ik I Terwijl hij nog in die tooneelachlige houding stond, ging de deur open en juffrouw Timber liet Joseph Brill binnen. Nauwelijks was de deur ge- sloteh, toen de oude zeerob een stap voorwaarts deed en plots bleef staan als ware hij versteend, als hadde hij een geest gezien. Lestrange werd bleek als de dood en ditmaal niet door woede, maar uit vrees. Tijdens de doodsche stilte die nu volgde, keek Alex ontsteld nu eens den eenen, dan den anderen aan, zich heimelijk af vragend, welke onthullingen er nu zouden plaats hebben. Joseph herkreeg het eerste de spraak. Hel en duivelriep hij, daar heb je zoowaar kapitein Jean XVIII. Joseph was hoegenaamd niets ver anderd. Waar hij ook geweest mocht zijn, in welk avontuur hij gewikkeld was, hij bleef de ruwe, door het weer gebruinde zeeman, dien niets kon ver' steld doen staan, of overbluffen. Na die woorden te hebben geuit, trok hij op matrozenmanier zijn broek omhoog en keerde zich naar Torold. U verlangde mij te spreken, mijn heer Torold, zeide hij met een zijde- lingschen blik op Lestrange. Deze ge raffineerde schurk had eindelijk zijn koelbloedigheid verloren en staarde met onverholen woede op zijn bleek gelaat, naar den ouden man. Joseph, zeide de heer des kasteels na eenigszins den toestand van zaken te hebben begrepen, je vergist je. Ik niet mijnheer. Wanneer ik eenmaal een valsche, kwaadaardige kat heb gezien, ken ik haar overal terug. Maar deze heer is kapitein Achil les Lestrange Hij is heel iels anders, bromde Joseph toornig. Achilles is nooit kapi tein geweest. Deze weliswaar,, is er dekking van ingekuilde vruchten, van planten en struiken, en ook om er blad- aarde van te maken. Men vult, als men bakken heeft, deze met versche bladeren, die reeds 't volgend najaar versteend zullen zijn tot grove blad- aarde. Brengt men deze half vergane massa op een hoop bijeen, en zet men ze nu en dan om, dan verkrijgt men de gewenschte bladaarde, welke voor de cultuur onzer kweekplanten onmis baar is. Geef aan uw te overwinteren planten een goede plaats. Fuchsias vereischen weinig zorg; men kan ze zelfs overhouden in een vorslvrijen kelder. Eerst snijdt men het jonge lot, dat zich in den zomer ontwikkeld heeft op twee leden na in. Water behoeft men ze niet Ie geven. In 't voorjaar verpoot men ze of geeft ze dunne gier of verdunden koemestdan ook goed vochtig houden. Struikrozen houdt men gemakkelijker over dan stamrozen de fijnste soorten kan men evenwel binnen brengen in een kouden bak of schuur. Struikrozen dekt men met blad of, als men er veel heefl, met aarde, tot even boven de oculalie is voldoende, het overige hout wordt in 't voorjaar toch ingesnoeid. Snijd nu aan de rozen niet te veel, alleen aan de te lompe takken Stam rozen doorstaan geen strenge vorst. Tegen dat het begint te .vriezen, buigt men de stammen om zoodat de kroon op den grond ligt. Hierbij zij men voorzichtigis de stam wat dik, dan zou die kunnen breken; daarom make men eerst den grond om den stam wat los. Ligt de kroon op den grond, dan brenge men er een laag zand en ver volgens een laag blad op de plant is hiermee tegen de winterkoude beschut. lagssaaiia UdalsiUagta. Hoodt u voor nierzwakte I Al wordt onnoemelijk veel last ver oorzaakt door zwakke of zieke nieren, toch worden de eerste verschijnselen vaak verwaarloosd. De zorgen en eischen van het hedendaagsche leven leiden tot nierzwakte, tengevolge waar van het bloed niet behoorlijk gefiltreerd wordt. Zoodoende blijven vergiften in het lichaam achter, die de zenuwen aantasten, de gewrichten en spieren doen ontsteken en tot pijnlijke en zelfs ongeneeslijke nierkwalen aanleiding geven. Rheumalische pijnen, hoofdpijn, rugpijn en kwellende blaaskwalen zijn er het gevolg van, gij wordt zenuw achtig, prikkelbaar en moedeloos, ver moeid, afgemat en zwak, de eenvou digste laak schijnt u een zware last. Het is gevaarlijk deze waarschuwin gen le veronachtzamen net verstan digst is de nieren zonder uitstel bij te slaan en te versterken. Foster's Rugpijn Nieren Pillen ver sterken de nieren, zij maken u gezond en houden u gezond. Laat een flacon halen en overtuigt uzelftal van mensehen in uw omgeving kwamen tot dezelfde ondervinding. Let op de verpakking in ^glazen flacons met geel etiket (alom verkrijg baar), waardoor gij zeker zijt geen verlegen builenlandsch goed te ont vangen. Prijs f 1.75 per flacon. 34 een maar wat voor een, God beter 't. Hij heet Jean en niet anders. Ik ben Achilles Lestrangebe weerde stokstijf de man met schelle, hijgende stem. Deze man liegf. Zegt dat nog eens, dan sla ik u de landen uit je bek knorde Joseph als een wild geworden stier. Jij en Achilles. Ik heb je immers reeds ge kend twintig jaar geleden. En welk een leelijke fielt was toen al Jean Lestrange? een akeliger sujet beslaat op de heele wereld niet! Ook tegen Achilles heb ik nooit hoog opgezien, ondanks al zijn geld Maar jij Deze man is derhalve niet de vader van Sophie? vroeg Alex. Geen denken aanHeeft de smeerlap dat soms gezegd Hé, wat een schoelje! Miss Sophie's vader Die fielt is nog niet eens waard, haar schoenpoetser te zijn I Achilles was nochtans haar vader zeide Lestrange, thans somber en met fonkelende blikken, want hij had in gezien, dat het nutteloos was, tegen over Joseph zijn leugens vol te hou den. En al ben ik dan ook niet haar vader, dan ben ik toch haar oom 1 Dat is een afschuwelijke leugen, hernam Joseph driftig. Jij bent anders niets dan een neef van Achilles. Mijn juffrouw heeft niemandal met je uit staande. Die wil ook niets met je le doen hebben, oplichter en zwendelaar. Joseph, is het waar, dat je over leden patroon niet Sophie's vader was? Natuurlijk is dat waar. Het zou tenslotte toch uitgekomen zijn en dus zal ik het maar liever bekennen om aan de arglistige streken van dien schurk een einde te maken. Sophie is

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1