Abdijsiroop Weekblad voor VENKAY, HORST en Omstreken. Het Gymnasium van Venray. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Springende Kloosterbalsem De Kippenhouderij op het platteland Openbare vergadering Gemeenteraad te VENRAY. Elke lepel helpt Akker's Zaterdag 7 November 1923 46e Jaargang No. 45. A BONN KM KNTSPK IJ S PICK KW AR'! AAL: voor VICNKAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij vooruitbetaling) f 1,30 afzondert* numnvrs 5 c. PEEL MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. PRIJS DER ADVERTENTIE,N 1—8 regels 60 cl elke regel meer 7'/t ct Advertentiën bij abonne ment groote redu.-ii'» geen geschikt schoolgebouw aanwezig was, stond het gemeentebestuur belang loos het raadhuis daartoe af, totdat er een nieuw gebouw zou zijn. De opening der school werd aangekondigd En in Oktober 1652 begon het Gymnasium van Venray zijn zegenrijk werk onder- de bescherming van de patrones der wetenschap, de Heilige Catharina. L V. In een zijner lezenswaardige artieke len noemt de bekende A. F. van Beur den Venray »de toevlucht der verdruk ten". Terecht heeft de geleerde schrijver aan Venray die eeretitel toegekend. In 1646, toen heel het land van Cnyk en de Meijerij van Den Bosch in handen kwam der Protestantische Staten van Holland, brak er voor de Katholieken dier streken een noodlottige tijd aan. Op bevel der Staten werden de kerken en kerkelijke goederen onteigend, de geesteliken groolendeels verbannen, de scholen gesloten, de katholieke onder wijzers afgezet. En alsof dat alles nog niet genoeg was, deed een heel leger van hervormde predikanten en school meesters zijn intree in het katholieke land. De Peel alleen werd bedacht met 18 predikanten. Goddank, dat alles is zonder sukses geweest. De katholieken zijn trouw gebleven aan de godsdienst en gingen jarenlang uren en uren ver door weer en wind om in een schamele noodkerk hun godsdienstplichten te vervullen. In die jaren heeft Venray zich de eeretitel verdiend die Van Beurden hem gaf: toevlucht der verdrukten. Door een beschikking der Voorzienig heid bleef Venray behooren bij hetz.g. Geldersch Overkwartier, dat deel uit maakte van de Zuidelijke Nederlanden en de katholieke Koning van Spanje als wettig vorst erkende. Daardoor bleef in Venray en omstreken het katho licisme gehandhaafd en kon er zich vrij ontwikkelen. Toen de abdij van Binderen der Cisterciënsen-nonnen (bij Helmond) door de Protestanten werd in bezit ge nomen, werden de zusters uil hun woning verjaagd. Eenige vluchtten de Peel over en vestigden zich te Venray, waar ze trachtien zoo goed als het ging de kloosterregel van de H. Bar nardus te onderhouden. Ze stelden zich onder de leiding der Paters en werden bij haar dood in het Pontiuncula- Kapelletje begraven. Vier grafsteenen met naam en wapenschild wijzen tans nog de plaats der rust aan. De katholieken van Bakel, Deurne, Vlierden, Gemert en andere plaatsen zochten eveneens op Venraysch gebied een toevluchtsoord om hun godsdienst plichten te vervullen en de H. Sakra inenten te ontvangen. Aan de Kraaien hut en Hazenhut bouwde ze twee houten noodkerken en bleven deze als hun parochiekerk bezoeken totdat betere tijden aanbraken. De geloovigen van Overloon, Holt- hees, Maashees, Vierlingsbeek en tal- looze uit het Land van Cuyck gingen 200 jaar lang kerken in hun lage noodkerk met strooien dak aan Smakt. Zoo was Venray in waarheid de vooruitgeschoven post van het Katho licisme. Ook het Gymnasium dankt zijn ont staan aan die edele, echt-katholieke gezindheid. Toen in de Meijerij en het Land van Cuyck alle scholen gesloten waren, besloten de Pastoor en het Gemeentebestuur van Venray op hun grondgebied een Gymnasium te openen waar de jeugd in de Lalijnsche taal en dc Godsdienstleer, zou worden onder wezen. Ze zonden daarom in 1651 aan Aartshertog Leopold, die als Gouver neur-Generaal de Zuidelijke Nederlan den bestuurde, een adres, waarin zij goedkeuring vragen van het plan, dat ze hebben opgevat »gedreven door een goeden ijver voor de handhaving en uitbreiding van ons heilig Geloof'. Aartshertog Leopold keurde de 2e Mei dit plan goed en stond een groote sub sidie toe, mits het Gymnasium binnen een jaar werd geopend. Ook de Bis schop van Roermond, Andreas Creusen, gaf 29 Januari 1652 zijn goedkeuring in deze woorden: »Deze bedealszijnde rechtvaardig en godsdienstig en strek kend tot vermeerdering van de gods dienst en het algemeen welzijn en tot versterking van het rechtzinnig geloof, staan Wij met liefde toe Wij keuren goed de oprichting der nieuwe school tot meerdere eer van de almachtige God, de zalige Maagd Maria en alle Heiligen en tot uitbreiding van de Katholieke Godsdienstbij dezen slaan wij toe en prijzen en keuren goed en bevestigen met ons gezag de slichting der school". Aanstonds namen nu Pastoor Ver- berekt en de Schepenen van Venray de noodige maatregelen. Om als eerste rektor van het Gymnasium op te treden werd bereid gevonden de Venraysche priester, Goswinus Coninx. Daar er Van de W. L. hebben we tegenwoor dig veel meer productieve dieren dan vroeger. Het gevolg daarvan is, dat de jonge Leghorn thans over 't algemeen veel vroeger aan de leg gaan als voor jaren terug. Wat 'n massa eieren komen te Roer mond nog aan de mijn. Dat zijn er beslist voor een groot gedeelte al van jonge hennen Stroo of Riet? Vraag: Ik ben een nieuw hok aan 't bij bouwen en wou gaarne weten of het riet onder de pannen ook vervan gen kan worden door grof geschud stroo? Dat heb. ik *zeJf. J. te G. Antwoord: Ik zou toch riet nemen, 't Is maar eene uitgave van een keer, want onder de pannen (sluitpannen) bederft het niet gauw. In stroo komt eerder ongedierte en.... het ventileert niet zoo goed. In één nacht door het gebruik van Akker's Kloosterbalsem, de wondere balsem die U als 't ware een nieuwe huid zal geven. Inwrijven met bijt niet, doch verzacht Beroemd huismiddel bij schrale en ge sprongen huid, winterhanden, wintervoe ten, kloven, wonden, open plekken, uitslag Per groote pot van 20 gram 50 cent. Alom verkrijgbaar. Potsen v. 50 gram f 1.en 100 gram f 1.75 nog voordeeligerJ door JOS. BOSHOUWERS te LENT Nu al in den rui. Vraag: Wij hebben een aantal Witte Leghorns van begin April, die reeds September en October heel wat eieren gelegd hebben. Doch nu liggen zooveel veeren in het hok, dat ze wel in den rui lijken. Vooral de halzen zijn kaal. De leg is bijna gedaan. Wal raadt U aan, te doen? Hei hok is groot genoeg en goed ook. L. te V. Antwoord Uw W. L. zijn wat vroeg geboren en misschien hebt U den uit groei nog geforceerd ook. Dai zoo vroeg aan den leg gaan, is allemaal heel aardig en de meesten zien dat wel graag, doch wij vinden het beter, dat ze pas in October, of begin November aan het leggen gaan; dan houden ze het beter vol. Uw dieren zijn ongetwijfeld in den rui gevallen. Het begint gewoonlijk met den halsrui, boven op den nek. Het verloop van den rui is vaak zeer verschillend, doch voor zoover wij zelf meermalen constateerden is zoo'n on tijdige rui niet in een paar dagen afge- loopen. De hernieuwde leg laai meestal heel lang op zich wachten. Natuurlijk het weer werkt niet mee om dezen tijd van 't jaar, de dagen zijn boven dien kort. Een voordeel is wel, dat u later groolere eieren zult rapen en dat u van deze eenjarige hoenders in het a s voorjaar gerust broedeieren kunt nemen. Ze zijn dan eenigszins te vergelijken met overjarige hennen. Ik raad U aan, flink te voeren, ook wat meer fosforzure voederkaïk in het ochtendvoer te doen en de dieren bij nat weer maar binnen te houden. Ruiende of half ruiende hoenders zijn toch al niet erg beweeglijk. En, het volgend jaar niet meer zóó vroeg broeden. U hebt ditmaal de eieren reeds half Maart in de machine of onder de kloek gelegd. Dat is voor Leg horn te vroeg. Voor Barnevelders, Wyandotten, Reds en dergelijke zwaar dere rassen is dat wel goed, omdat deze dieren er langer over doen, eer ze vol groeid zijn en ook, omdat deze niet zoo licht in den rui vallen. Rond 1 April, dat vind ik voor Leg horn een mooie geboortetijd, ook de heele Meimaand. Reds van April. Vraag: Onze Reds zijn nu bijna 7 maanden en nog leggen ze niet, of schoon ze er wel naar uitzien. Te vet zijn ze ook niet, dunkt mij. Wat raadt U me aan J. te G. AntwoordReds zijn doorgaans 7 maanden oud, voor men er eieren van kan verwachten. Dat gaat langzamer dan bij Leghorns. Me dunkt, als ze er legrijp uitzien, dat het dan in erk geval niet lang meei1 duren zal, alvorens de eieren komen. U zou de hoeveelheid ochtendvoer iets kunnen vergrooten en 't hardvoer met dezelfde gewichts- hoeveelheid verminderen. De afstamming heeft ook veel invloed op het vroeg leggen. De beste beginnen doorgaans het eerst. van den WOENSDAG 4 NOVEMBER nrn. 4 uur Afwezig de heeren Wethouder Jans sen en Winters, eerstgenoemde met kennisgeving. De voorzitter opende de vergadering met gebed. 1 Notulen der vorige vergadering De notulen der vorige vergadering werden door den secretaris voorgele zen en na eenige bemerkingen van de heeren Odenhoven en Fonck en toe lichting van den Voorzitter ongewij zigd goedgekeurd. 2. Aanbieding van het Gemeentever slag over 1924. De voorzitter deelde mede, dat het Gemeenteverslag met de daarbij be hoorende bescheiden voor Heeren Raadsleden ter secretarie ter inzage zou worden gelegd. Werd goedgevonden. 3. Mededeeling Kasopname van den Gemeente-Ontvanger over het 3e kwar taal. De voorzitter deelde mede, dat B. en W. op 25 September jl. de boeken en kas van den Gemeenteontvanger had den gecontroleerd en .alles in orde bevonden. Voor kennisgeving aangenomen. 4. Ingekomen schrijven van den Heer W. Winters, dat hij ontslag neemt als lid van den Gemeenteraad. De Voorzitter las het schrijven van den heer Winters voor en deelde mee, dat hij in een volgende vergadering nog wel gelegenheid kreeg om hierop nader terug te komen. 5. Verzoek van A. G J. Arts en A. A. Claessens om overschrijving van pacht. De Voorzitter las dit verzoek voor en deelde mede dat B. en W. voor stelden hetzelve in te willigen en de overschrijving te doen plaats hebben op dezelfde voorwaarden als deze indertijd door den Raad werden vast gesteld. Werd goedgevonden. 6. Voorstel van B. en W. tot ver" pachten der gemeentegronden in he1 Venraysch broek aan de hoogste bieders De Voorzitter deelde mede, dat de publieke inschrijving had plaatsgehad om de gemeentegronden m het Ven raysch Broek te pachten, B. en W. stelden voor deze gronden toe te wijzen aan de hoogste bieders. De totale op brengst is dan f 218 tegenover f 220 vorig jaar. 7. Voorstel van B. en W. tot ver koop van 3 H. A. ontginningsgrond aan M. A. Geerets. De Voorzitter deelde mede, dat Geer- rets reeds een ontginning te Ysselstsyn heeft, doch te weinig grond om goed weiland van te maken. Het thans aan gevraagde stuk is daarvoor uitstekend 'likt. B. en W. stelden voor om dezen grond aan Geerrets te verkoopen voor f 250 per H.A. 8. Verzoek van F. van Baar tot aankoop van grond. De Voorzitter deelde mede, dat van den heer van Baar bericht was inge komen, dat deze voorloopig van den koop afzag. 9. Voorstel tot benoeming van twee leden in de commissie van toezicht op het Lager onderwijs wegens periodieke aftreding van de heeren J. J. Hende- rickx en W. H. de Haan. De Voorzitter deelde mede, dat B. en W. voorstelden om voor de vacature Henderickx voor te dragen als no. 1 de heer Henderickx en als no. 2 de heer De Haen en voor de vacature De Haen als no. 1 de heer W. H. de Haen en als no. 2 de heer J. J. Henderickx. Werd goedgevonden. 10. Schrijven van A. M. A. Thieleni dat hij ontslag neemt als lid der com missie van Toezicht op het lager onder wijs. De Voorzitter deelde mede, dal de heer Thielen niet langer lid dezer Commissie kon zijn omdat hij geen schoolgaande kinderen meer had en nam hij daarom zijn ontslag. Ter ge legener tijd zou door B en W. wel een voordracht ter voorziening in deze vacature aan den raad worden voorge- Sd- Werd goedgevonden. 11. Vaststelling der toe te kennen bijdrage aan de Vakteekenschool, inge olge de Nijverheidsonderwijswet. De voorzitter deelde mede, dat deze bijdrage voor 'dit jaar volgens de inge zonden rekening en verantwoording diende te worden vastgesteld op f 686,30 hetgeen iets minder was dan 't vorig jaar Werd goedgevonden. 12. Behandeling der aanvrage om subsidie van commissie van advies i./z. beroeps keuze en vakopleiding b. Patronaat afdeeling gymnastiek, c. Fanfare Mer- selo. d. Fanfare Ooslrum. e. Venray's Fanfarecorps, f. Districtsarbeidsbeurs Venray. g. Handelscursus Venray. h. Kruisverbond. i. R. K. Vereeniging Hel Groene Kruis, te Venray. De voorzitter deelde mede, dat de sub a genoerhde commissie in vorige jaren eene subsidie had genoten van f 25, doch vroeg zij thans eene subsi die van f 40, B. en W. achtten deze Commissie echter wel van zoo'n groot belang, dat zij deze geringe verhooging gaarne wilde toestaan. Werd goedgevonden aan deze Com missie voor 1926 eene subsidie te ver- leenen van f 40. Wat de sub b gevraagde subsidie, betrof, vermeende B. en W. den Raad te moeten voorstellen deze subsidie toe te staan, te meer wijl de gemeente bij openbare feestelijkheden zooals thans ook wederom met hel Koniriginnefeest steeds gratis de beschikking kreeg over het Sportterrein. Nadat de heer Odenhoven nadere toe lichting gevraagd en verkregen had, werd goedgevonden aan het Patro naat voor de Afdeeling Gymnastiek eene subsidie te verleenen van f 350. Aan de Fanfarecorpsen te Venray, Leunen, Merselo en Ooslrum werd wederom eenzelfde subsidie toegekend ais vorig jaar, benevens aan de Dis trictsarbeidsbeurs te Venray De Handelscursus van de Venraysche Middenslandsvereeniging, die hel vorig jaar eene subsidie had genoten van f 600, vroeg thans f 500, en werd dit wzonder discussie toegestaan. Aan het Kruisverbond werd evenals vorige jaren een subsidie verleend van f 25, terwijl de subsidie voor de Afd Venray van het Limb. Groene Kruis bepaald werd op respectievelijk f 150, voor de Afd. Groene Kruis en f 300, voor de Afd. Tuberculosebestrijding. Ten slotte werd nog een subsidie van f 125, toegekend aan het Kerkbe stuur te IJsselslein 13. Aanbieding der rekening van het Burgerlijk Armbestuur over 1924. 14. Aanbieding der begrooting van het Burgerlijk Armbestuur over 1926. De voorzitter deelde mede, dal deze beide stukken met bijbehoorende be scheiden ter goedkeuring waren inge komen en wenschte hij tot leden der Commissie, van Onderzoek hiervan aan te wijzen de heeren Houben, Geui ts en Haenen, die daaromtrent dan in een volgende vergadering rapport kunnen uitbrengen. 15. Oninvorderbaarverklaring van diverse te ontvangen bedragen op den dienst 1924. De voorzitter deelde mede, dat enke le posten op den dienst 1924 oninvor- derbaar verklaard dienden te worden en wel f 33,45 van schoolgelden wegens onvermogen van betrokkenen en f21,54 van Hoofd. Omslag, schoolgelden enz. en wel wegens onvermogen en onjuiste aanslag. Werd goedgevonden. 16. Aanbieding der Gemeente-reke ning dienst 1924 17. Aanbieding der Rekening van bedrijf der Gasfabriek, balans, winst en verliesrekening per 31 Dec. 1924. De voorzitter deelde mede, dat deze stukken den Raad hierbij ter goed keuring werden aangeboden. Wat de Gemeente-Rekening 1924 betrof, kon spr. tot zijn genoegen mede- deelen, dat deze rekening een gunstig resultaat opleverde. De gewone dienst sloot n 1. met een batig Saldo van ruim f87000, en de Kapitaaldienst met een batig Saldo van ruim f7000. Nu was er in het bedrag van f87000 wel een bedrag van f 15000 inbegrepen, wal niet kon worden overgebracht naar den dienst 1926, doch in ieder geval was het resultaat toch gunstig en behoefde er in de eerstvolgende jaren nog geen Belastingverhooging plaats te hebben, ofschoon er groote extra werken moes ten uitgevoerd worden. Belastingvar- laging zou er evenwel ook nog niet kunnen plaats hebben. De heer Odenhoven zou B. en W. echter in overweging willen geven om om Uw ontstoken keel te verzachten en die afmattende hoestprikkel weg te nemen Akker's Abdijsiroop dankt haar snel werkende geneeskrachtige eigenschappen aan de kruiden extracten in haar samenstelling. Stilt als bij tooverslag de hevigste hoestbuien en verruimt de borct! Overal per koV f 1.50 £2.75 £4.50 de opcenten op de Personeele Belasting zoo zulks maar eenigszins mogelijk wat te verlagen. Ook de heer Fonck was deze meening toegedaan. De heer Pubben zou gaarne de op centen op de Grondbelasting en Ver mogensbelasting, waardoor speciaal do landbouwers getroffen werden, verlaagd zien. De Voorzitter antwoordde hierop, Jat de opcenlen op de Grondbelasting in ieder geval moesten gehandhaafd blij ven en wat de opcenten op de Perso- neele Belasting betrof zouden B. en W. nog nader onderzoeken, wat hierin gedaan kon worden. Tot leden der Commissie van Onder zoek van de aangeboden rekeningen werden daarop door den voorzitter aangewezen de' heeren Dr. Janssen, Nelissen en Jacobs. 18. Voorstel tot onttrekking aan den publieken dienst van diverse strookjes grond in verband met den verkoop van g. aanscheulen. Dit voorstel van B en W. werd na eenige discussie en met enkele kleine wijzigingen met algemeene steromen goedgekeurd. 19. Voorstel van B. en W. tot vast stelling van een rooilijnenplan voorde kom van Venray. De voorzitter deelde mede, dat de leden dit plan op het bureau van Ge meente-Werken hebben gezien. *n Ge deelte van dit plan was natuurlijk nog toekomstmuziek. Spreker lichtte de indeeling nog nader toe en deelde mode, dat de heer Inspecteur van de Volks- gezondheid na zijn bezoek ter dezer zake had medegedeeld, dat hij zich in groote lijnen wel met dit plan kon vereenigen Als dit plan eenmaal was goedgekeurd, dan was er volgens spr. ten minste een rooilijnenplan voor de toekomst, waarop voortgebouwd kon worden. Dit plan werd daarna zonder verdere discussie goedgekeurd. 20. Voorstel van B. en W. lol ver laging van gasprijzen, met rapport van den directeur der Gasfabriek. Op een desbetreffende vraag van den heer Nelissen deelde de voorzitter mede, dat hij bij dit punt mede wenschte te behandelen een request van de Ven raysche Middenslandsvereeniging, het welk daarna door spreker werd voor gelezen. In dit request werd erop. ge wezen, dat sedert de laatste gaspnjs- herziening de prijs der steenkolen aanmerkelijk was gedaald en werd in verband daarmede verzocht ook tot verlaging der gasprijzen over te gaan. Naar aanleiding van dit request vermeende de voorzitter al aanstonds te moeten opmerken, dat de Midden slandsvereeniging zich deerlijk vergislo als zij vermeende, dat de gaskolen aanmerkelijk verlaagd waren. De prijzen van alle andere soorten steen kolen waren wel aanmerkelijk ver laagd, doch die der gaskolen, waren tamelijk stabiel gebleven. De heer Odenhoven vroeg hoe of 't ging met het inkoopen der kolen en of deze langen tijd vooruil gekocht werden, waarop de voorzitter antwoord de, dat B. en VV. in overleg met dm» Directeur de kolen op de meest vooi- deelige wijze zien te koopen en weid

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1