kinkhoest. Abdijsiroop Tweede blad. Purol geneest en verfraait de Huid Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Adverteert in dit blad Brieven van Pieter Paulus. V tóTTIIj L. EJTO N Het geheim van den millionnair. Laat uw. lieveling niet kwellen Geef het dadelijk f Akker's O-emeng-d Nieuws. Zaterdag 31 October 192 3 46e Jaargang No. 44. PEEL EN MAAS ABONNEMENTSPRIJS PEK KWARTAAL: voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij vooruitbetaling) f 1,30 afzonder!, nummers 5 c. Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. PRIJS DER A D VEKTKNTI RN 1 —8 regels 60 ct elke regel meer 7ct Advertentiën bij abonne ment groote reductie 5. Toen ik van m'n kameraden zoo den wind van voren had gekregen, omdat ik ze wai vertelde over het verband tusschen loonen en werk loosheid, heb. ik weken lang geen boek meer in mijn handen genomen. Ik was er ontdaan van dat zij met een enkele rake opmerking zoo maar ineens alle wijsheid, die ik uit de boekjes van de leeszaal verzameld had, naar den grond sloegen. Ik vond het zoo beroerd, dat ik me voornam geen voet rrfter in de lees zaal te zetten en geen boek.meer in handen te nemen. Het bleek toch allemaal geklets onze lui die dage lijks in de fabriek werken weten door hun practijk en hun gezonde ver stand er veel meer van dan al die heele en halve geleerden. Toen gebeurde het op een Zater dagmiddag dat mijn vrouw me vroeg of ik voor mijn dochtertje, die een tijdje voor den dokter in bed had moeten liggen en nu weer eens op mocht staan, niet nog eens van die raadsels mee kon brengen, die ik vroéger altijd uit een kinderkrant haalde, welke op tafel van de lees zaal ligt. Ik dorst mijn vrouw niette zeggen, waarom ik niet meer naar die leeszaal ging en wilde een uit vlucht zoeken, maar toen ik het kind met d'r bleeke warfgen zoo zag, be sloot ik toch maar te gaan om haar een pretje te bezorgen. Dus ging ik weer als vroeger naar de leeszaal. Maar toen ik er eenmaal was en de raadsels opgezocht en overgeschreven had, kon ik er niet van af ook nog even naar de tafel te gaan, waar de pas uitgekomen boeken liggen. Vroeger scharrelde ik altijd zoo'n beetje om die tafel rond. Ik kreeg toen een 'boekje in handen met den titel erop„De moeilijk heden der grensondernemingen". Waar de schrijver een bekende in de partij is nam ik het op en bladerde erin. Ik wist niet wat een grenson- derneming is, maar in het eerste hoofdstuk zag ik een uitlegging ervan Die kwam zoowat hierop neer In een bedrijfstak heb je tal van fabrieken, die allemaal zoowat het zelfde maken en elkaar dus becon curreeren. Nou zijn er geen twee, die met hetzelfde resultaat voor den dag komen. Er zijn er een paar die reuzen winsten maken. Die hebben b.v. hun fabrieken en machinerieën in den tijd voor den oorlog, toen alles mog goedkoop was, opgezet, of ze liggen op terreinen van waar het transport goedkoop kan plaats vinden, doordat er b.v. een goed vaarwater in de buurt is. Dan komt er een reeks fabrieken, 31. Ik ook nietl voegde de oude heer erbij. Wij beiden hebben den kerel gezegd, dat hij loog. Doch ik moet be kennen, zooals hij de zaak voorstelde, zag ze er leeiijk genoeg voor je uit, Alex. Waarom hebt ge ons niet gezegd, dat ge in dien bewusten nacht le Heaton waart? Waarom trouwens zijt ge over gekomen Voor zulk geheimzinnig gedoe bestond toch eigenlijk geen reden? Een reden? Neen, die bestonder inderdaad niet, gaf de jonge man rond borstig toe. Ik wilde alleen maar Sophie niet ongerust maken. Ik vertrok met den trein van 8.40 van Bournemouth en keerde te half 11 weer terug. Opdat niemand iets van dezen tocht te wetm zou komen, vertrok ik van een ander station, .larks zag mij tegen tienen op het kerkhof en daar ik niet wenschte, dat mijn aanwezigheid op zulk een uur bekend werd, schonk ik hem een stuk geld, opdat hij zou zwijgen. Dit laatste schijnt hij niet gedaan te hebben. Waarschijnlijk heeft die Lestrange hem omgekocht. Eigenlijk niet, hernam de pastoor althans niet rechtstreeks. Jarks had te diep in het glaasje gekeken en de geschiedenis aan Cicero Giamp \erteld die wat ze noemen zoowat normaal werken en dan krijg je onderaan de stumperds, dat zijn de fabrieken, die b.v. groote schulden hebben, omdat ze net in den duursten tijd enorm gebouwd hebben of omdat ze geen pientere lui aan het hoofd hebben. Die fabrieken komen net uit of lijden verlies. Die stumperd nou noemen ze met een mooi woord: grensondernemin gen. Toen ik daar nou wat over gele zen had, ook over de loonen in zulke grensondernemingen, ging ik denken over het gesprek met m'n kornuiten, toen ze me zoo in mijn hemd lieten staan. Je weet wel, waar ik mijn laatsten brief over schreef toen ze me zeiden dat ik niet meer moest aankomen met de bewering dat hooger loon werkloosheid ten gevolge kon hebben, want dat hun fabriek zoo'n reuzen winst maakte dat er best hooger loonen konden worden betaald. Nou dat was ook zoo Maar nou krijg je dit geval In een bepaalde streek of stad zijn een stuk of vijf fabrieken die hetzelfde maken. Een gaat prachtig: de laatste jaren ge middeld 13 en 14 procent dividend. Twee gaan er redelijk, die halen een dividend gelijk aan de gewone lee ningsrente, en twee gaan beroerd, vier jaar lang geen dividend, de laatste twee jaar verlies Nu hebben onze lui, die in dit bedrijf een sterke organisatie hebben, voor alle vijf fabrieken bij collectief contract de arbeidsvoorwaarden weten vast te leggen. Nou wil de organi satie meer hebben. Want het is maar gekheid, als je 13 a 14 procent divi dend maakt, kun je meer loon be talen. Dat is een heele herrie gewor den en de bourgeoisbladen schreven, dat die dividenden gebruikt worden voor nieuwe beleggingen en noodig zijn om het maatschappelijk kapitaal uit te breiden. Nou, daar wil ik het nou - niet over hebben. Als wij een dee! van ons loon belegden, zou ook het kapitaal vermeerderd worden. Maar ik dacht bij me zelfals die eene fabriek 13 a 14 procent divi dend blijft geven en bovendien een behoorlijke pot weet te maken om aan een nieuwe crisis in de toe komst weerstand te kunnen bieden en machines te kunnen vernieuwen als dat noodig is, dan kan daar best wat hooger loon worden gegeven Maar de organisatie wil overal het zelfde loon. Het loon heeft met de fabriek niks te maken zeggen ze. Als ze nu hun zin krijgen, dan zie ik toch die twee grensonderne mingen, de twee stumperds, eraan gaan. Die gaan hun werk inkrimpen en hebben vee! kans dat ze hun fabriek motten sluiten. Want hooger loon wordt voor henmeer verlies. En met verlies werkt op den duur niemand, geen particulier en geen overheid. Het laatste kan je in Rus land zien. Maar als die twee fabrieken in die, op zijn beurt, haar weer aan Les trange mededeelde. Er zijn er dus twee die hun best doen, ons verdriet en onaangenaam heden te berokkenenEen mooi paar schurken Maar, viel Sophie hem in de rede, je hebt ons nog altijd niet gezegd waarom je naar Heaton gingt. Ik kwam, hernam haar verloofde om naar den grafkelder te zien of daar alles in orde was. Bij deze woorden liet de pastoor een zachte kreet van verwondering hooren' Verwachtet ge dan, dat er iets bijzonders bij den grafkelder zou ge beuren, Alex? Hm, wat zal ik ervan zeggen! 't Is zoo gelegen. Nadat mijnheer Marlow dien brief uit West-Indië had ontvan gen, waarin hij blijkbaar voor Lestrange gewaarschuwd werd, geraakte hij in hevige opgewondenheid. Hij wilde mij de reden van zijn zenuwachtigen toe stand niet noemen, maar sprak telken male van een schrik, dien hij bekomen had, en die wellicht zijn dood kon veroorzaken. En ik weet niet, of de schurk mijn lijk zelfs in het graf met rust laat, zeide hij op hartstochtelijk opgewonden toon tegen mij. Ik vroeg hem, wien hij met dien schurk bedoelde doch hij gaf mij daaromtrent geen op heldering. Toen hij eenige dagen daarna zoo plotseling stierf, kwamen mij zijn gezegden voor den geest. Ik vroeg mij in stilte af, of hij inderdaad vijanden kon hebhen, die zijn stoffelijk overschot niet met rust zouden laten en voelde mij den geheelen dag daarover zóó krimpen of sluiten, worden er een hoop van ons werkloos. Toen ik dit uitgeprakkizeerd had en thuis de raadsels had verteld, dacht ik dat ik dit toch mijn kor nuiten vertellen most. ik maakte geen haast, maar wachtte een paar dagen op een goede gelegenheid. Ik most zien dat ik ze kalm en duidelijk de zaak uitlei, temeer omdat ik het eigenlijk beroerd, vond dat de zaak was zooals z'e washooger loon kan meer werkloosheid tengevolge hebben als geen rekening gehouden wordt met de grensondernemingen. Ik zei het mijn kameraden. Zoo kalm mogelijk. Wat zeiden ze me toen? Niks, maar ze keken boos. Maar nou schei ik eruit met mijn schrijverij. Eén ding nog. Jullie wil len zeker wel weten wie ik ben? Maar dat zeg ik niet en ik zal je vertellen waarom niet. Om te begin nen kennen de meesten van jullie me toch niet. En verder zouden jullie, als je mijn naam wist, uitvïs- schen of ik rood, zwart of geel was en naar gelang van mijn kleur zou je op me schetteren of het met me eens zijn. En ik wil juist alleen dat jullie eens kalm denkt over de zaken, waarover ik schreef en waarover ik zelf lang geprakkizeerd heb. In ons aller belang. Ik blijf me dus maar noemen. PIETER PAULUS. lageianiea Hidsdesilagss. HET LIGT NIET AAN HET WEER Gij. behoeft bij vochtig weer niet rheumatisch te zijn, als gij slechts zorg draagt voorgoed werkendenieren. Onder normale omstandigheden stroomt door uw gestel rijk bloed, dat de weefsels herstelt en voedt. Dit bloed zuiver te houden is de taak der nieren. Te veel werü, zorgen en weersver anderingen verzwaren deze taak, en dan kunnen de niereii overspannen worden. Zij kunnen dan niet hel urine zuur en andere schadelijke onzuiver heden behoorlijk uit het bloed fïltreeren. Scherpgekante kristallen vormen zich in de spieren, gewrichten en weefsels der zenuwen. Dit leidt tot rheumatische aandoeningen bekend als spit, ischias, of rheumatiek,'naarmate de rug, beenen of andere tieelen van het lichaam worden aangetast. Zoodra men urinestoornissen, rugpijn, waterzuchtige zwellingen of andere verschijnselen van een nieraandoening opmerkt, gebruike men Foster's Rug pijn Nieren Pillen. Zij hadden succes, zelfs in gevorderde gevallen van nier kwalen. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijg baar), waardoor gij zeker zijt geen verlegen buitenlandsch goed Le out vangen. Prijs f 1.75 per flacon. 33 ongerust, dat ik besloot, 's avonds naar Helton te sioomen, en na te zien, of alles in orde was. En ontdektet gij niets verdachts? Niet het minste, mijnheer pastoor Ik hield mij ongeveer een kwartier op het kerkhof op. Ik onderzocht de deur van den grafkelder. Alles was behoor lijk in orde. Toen ik heen wilde gaan ontmoette ik Jarks. Het overige is u bekend. En ge hebt niets van den land looper op het kerkhof gezien Neen, waarschijnlijk sliep hij toen ik daar was. Volgens zijn zeggen heeft hij de zonderlinge waarneming gedaan na middernacht. Alex, hoe komt het, dat men u niet aan het station te ITeaton heeft gezien vroeg Sophie, die zich buiten gewoon verlicht gevoelde. Ik ben niet tot Heaton gespoord. Ik stapte uit in Murbury en ging van daar te voet door de heide naar Heaton. Ik keerde langs denzelfden weg terug- Ik deed dat, om aan de babbelkousen alhier geen stof tot praten te geven. Ik wilde je niet ongerust maken, lieve Sophie. Overigens had ik, behalve de zonderlinge woorden van je papa, in't geen reden tot argwaan. O, ware ik maar een paar uren langer op het kerkhof gebleven, of ware ik een paar uren later gekomen, misschien ware al dat onheil alsdan verhinderd gewor den. Dan zou die arme Warren zeker niet vermoord geworden zijn De pastoor knikte bij die woorden. De beschuldiging van Lestrange was wederlegd er bleef nu nog alleen Keuring voor den dienstplicht. De Burgemeester van Venrav brengt het volgende ter kennis van belang hebbenden 1. In November en December a s. houdt de Herkeuringsraad in verschil lende gemeenten zilting. De Voorzitter van den Herkeu ringsraad kan aan voor den dienst plicht ingeschreven personen, die nog niet bij de land- of de zeemacht zijn ingelijfd en aan gewone, zoowel als aan buitengewone dienstplichtigen, die nog niet in werkelijken dienst zijn geweest, de gelegenheid geven om bij genoemden raad een geneeskundig onderzoek naar hun geschiktheid voor den dienstplicht te ondergaan. 3 Behoudens bijzondere machtiging van den Minister van Oorlog worden tot het onderzoek NIET toegelaten personen die als vrijwilliger behooren tol de Landmacht de vrijwillige land storm hieronder begrepen de zee macht of 'de overzeesche weermacht; b. die in 1925 tijdelijk ongeschikt voor den dienst werden verklaard. 4. Overigens wordt een persoon, als in het derde lid bedoeld, tot het onder zoek slechts toegelaten, indien door hem of te zijnen behoeve daartoe een aanvraag wordt gedaan en in de aan vraag aannemelijk wordt gemaakt, dat zich een der volgende gevallen voor doet i. dat hij vroeger door een der keuringsraden voor den dienst geschikt werd verklaard, doch na de uitspraak van dien raad, ziekten of gebreken heeft gekregenwaardoor hij vermoede lijk ongescnikt voor den. dienst is geworden b. dat hij vroeger bij het onderzoek door een der keuringsraden behepL was met ziekten of gebreken, welke toen niet tot zijn ongeschikt verklaring voor den dienst hebben geleid, doch welke na de uitspraak van dien raad in zulk een mate zijn verergerd, dat hij ver moedelijk ongeschikt voor den dienst is geworden c. dat hij vroeger verhinderd was voor een der keuringsradente ver schijnen op den daarvoor vastgestejden tijd, ook geen der keuringsraden uit spraak omtrent hem heeft gedaan en hij vermoedelijk ongeschikt voor den dienst is. I. In de aanvraag moeien worden vermeld de geslachtsnaam en de voor namen van den ingeschrevene, het jaar de datum van zijn geboorte, de gemeente, waar hij voor den dienst plicht is ingeschreven, tie lichting, voor welke hij is ingeschreven, het korps, korps'onderdeel of diensLvak, waartoe hij behoort of waaraan hij is toege wezen een en ander voor zoover het hem bekend is en zijn nauw keurig adres. 6. De aanvraag moet worden gericht aan den Voorzitter van Jen Herkeu ringsraad en zoo spoedig mogelijk aan dezen worden toegezonden onder het volgende adres«Aan den Voorzitter van den Herkeuringsraad, gebouw van het Departement van Oorlog, Plein no. 5 's-GRAVENHAGE." 7. De aanvraag behoeft niet op ge zegeld papier te worden geschreven, maar moet wel gefrankeerd worden verzonden. Ven ray 20 October 1925, De Burgemeester van Venrav, O. VAN DE LOO. maar het beweren van Cicero over. Sophie scheen deze gedachte van het gelaat des geestelijken te hebben afge lezen. Kapitein Lestrange bracht Cicero mede hierheen, zeide zij eensklaps, en deze beweerde, dat ge dien nacht in de eenzame hut op de heide waart geweest. Dat is niet waar, stoof Torold driftig op. Ik ben zelfs niet eens in de buurt ervan geweest. Reken zelf maar uit, of ik de tijd had erheen te gaan als ik van Murbury naar Heaton en weer terug had te wandelen en nog een kwartier op het kerkhof heb ver toefd. De hut ligt veel te ver afgelegen Natuurlijk natuurlijk ik heb aan die bewering dan óok geen geloof geslagen.... maar die Cicero.... Welnu, Iaat hij bewijzen dat ik er geweest ben, hernam Alex kwaad. Hij vond in de hut een voorwerp dat u toebehoort. Wat voor voorwerp?, Een lancet Een lancet? Waarom zou dat juist mij behooren Warren was dok ter hij hielp bij het vervoeren van het lijk waarom kan dat instrument niet van hem geweest zijn Wanneer hij inderdaad het lijk wilde ontleden wat volstrekt niet onmogelijk is, dan had hij daartoe een lancet van moode. Ongetwijfeld, gaf droogjes de pas toor ten antwoord. Maar dat lancet draagt uw initialen, daarin gegraveerd, Alex. Het instrument is dus uw eigen dom en bevindt zich op het oogenblik in het bezit van Cicero Gramp. Hm, dat is vreemd. Mijn initialen... door den Kom de natuur te hulp de taaie kleverige slijm los te maken en te verwijderen. De telkens terugkee- rende krampachtige, benauwde hoestaanvallen maken licht van U: stevige kleine een zwak poppel (je. kr Bii Acotnc.'tO 501—13 Eerste uitkecring van de Hanzebunk. 25 pCt. Volgens de eerste uitdeelingslijst in het faillissement der Credietvereeni- ging »De Hanzebank" te 's Bosch, die' door de Curatoren öp 22 dezer ter Griffie der Arondissemenls-Rechtbank te 's Bosch is gedeponeerd, en aldaar gedurende 10 dagen kosteloos ter inzage van crediteuren ligt, zal eerstdaags aan de concurrente crediteuren eene eerste uitkeering van 25 pet. van hunne vorderingen plaats hebben. Geen onderwijzeres, maar dagliitje. Het «Handelsblad" schrijft «Onder het opschrift «Kranig maar erin gegraveerd? Dan moet het natuur lijk van mij zijn. Maar hoe kwam het daar Hebt ge dokier Warren wel eens een lancet geleend? Dat kan ik mij niet herinneren. Dan is misschien did andere kame raad, die Brown. Wacht! viel Alex hem in de rede, sprong eensklaps op en liep met groote stappen de kamer op en neer. Nu wordt mij alles duidelijk. Hoe bedoel je dal, Alex? IToe dat lancet in de hut kwam. Die Brown heeft het mij ontstolen! Ontstolen Natuurlijk! Heeft hij ook niet den sleutel van den grafkelder uit mijn schrijftafel gestolen? In datzelfde vak lag mijn etui met lancetten hij heeft er een uitgenomen. Ha! dat bewijst dat Brown het lijk gestolen, en dat hij ook dokter Warren vermoord heeft. En mijn lancet stal hij, om de verdenking van den moord op mij te werpenAlex balde zijne vuisten en keek den pastoor en Sophie ontsteld aanGerechte hemel 1 wat mag die schurkerij beoogen Alle drie keken elkander vragend aan; niemand wist een verklaring te geven. Waarom was het lijk gestolen? Wanneer men daarbij afzetterij op het oog had, dan hadden Sophie en Alex reeds lang daarvan gehoord. De politie had evenmin een spoor gevonden als Alex. En inspecteur Berger.... Weet Berger van deze tegen mij uitgebrachte beschuldiging? vroeg plot seling de jonge man. Dat geloof ik niet, gaf de pasl-ior

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1