Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Provinciaal Nieuws. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. H. M. de Koningin en Gerard Brom. De Kippenhouderij op het platteland Turnclub „St. Christoffel- Zaterdag 31 October 1925 46e Jaargang No. 44. A RONNRMKNTSPRIJ S PER KWARTAAL voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij vooruitbetaling) f 1,30 afzonderl. nummers 5 c. L EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 ct elke regel meer 71/» ct Advertentiën bij abonne ment groote reductie- Venray, 24- October 1925 Het is mij een bijzonder genoegen aan de bevolking te kunnen mede- deelen, dat ik van Zijne Excellentie den Heer Commissaris der Koningin in Limburg het navolgende schrijven mocht ontvangen: De Burgemeester van Ven ra v, O. VAN DE LOO. Kabingt van den Commissaris der Koningin in de provincie Limburg. No. 1797. (407. 531) Het heeft Hare Majesteit de Konin gin behaagd bij herhaling Hoogst Derzelver groote ingenomenheid te betuigen met de buitengewoon harte lijke en schitterende wijze, waarop Hare Majesteit, Z.K.IT. Prins Hendrik en H.K.H. Prinses Juliana overal door de bevolking ziin ontvangen gedurende Hoogst Derzelver bezoek op 20, 21 en 22 (lezer maand aan de provincie Lim burg. De Koninklijke Familie was diep getroffen door de menigvuldige en ondubbelzinnige bewijzen van liefde en trouw, waarmede Zij overal werd begroet en waardoor de aanhankelijk heid van de Limburgsche bevolking aan het ITuis van Oranje wederom ten duidelijkste aan het licht kwam. Hare Majesteit, zoowel als Z.K.H. Prins Hendrik en H. K. H. Prinses Juliana verklaarden, dat Zij van het driedaagsch verblijf in Limburg onuit wischbare herinneringen zullen be houden. Hoezeer Hare Majesteit door de schitterende ontvangst in Limburg ge troffen is, moge nog blijken uit het navolgende teleg.am BARON VAN HüVELL TOT WESTERFLIER Commissaris der Koningin, Maastricht. Het Loo, 22 Oct. 1925, 9 uur nam. Op hel Loo teruggekeerd wensch ik U nogmaals onze bijzondere erkente lijkheid te betuigen voor de warme en geestdriftvolle ontvangst ons in geheel Limburg ten deel gevallen. Ik ben diep getroffen door de tallooze blijken van liefde en verknochtheid die wij ont vingen. Ik herhaal der bevolking van Lim burg daarvoor Onzen warmen dank. WILHELMINA. In een rede te Tilburg moet de Nij- meegsche hoogleeraar dr. Gerard Brom o.a. hebben verklaard «Het geloof zit er diep in bij ons katholieke volk. Het is van geslacht op geslacht tot ons overgegaan, en we herinneren ons allen, welke offers soms voor bet behoud gebracht zijn moeten worden. En toen dan ook in 1918 de angstige revolutie-dagen aan braken, waren de katholieken het, die het land redding brachten. Ook een eenheid en een broederschap vormen wij op sociaal gebied. Bij ons geen klassenstrijd, maar een groeiend gevoel van solidariteit." »Staat en Kerk", het officieel orgaan der Heryorjnde..Gereformeerde Staats partij, repliceert op deze woorden in het nummer van 18 October volgender wijs Dat praatje over die Roomsche redders des vaderlands in 1918 heb ben we nu al zoo vaak gehoord in de ultramontaansche pers, dat we het nu wel eens even mogen recht zetten. Wanneer de roomschen niet mei die «operette-revolutie" meedoen wilden, was dat waarlijk niet uit liefde voor Oranje, voor Koningin Wilhelmina, voor^het vorstelijk huis of voor het «vaderland 1" Neen I Want wanneer de vreemdeling in het Vaticaan in Italië het voorschrij ven zou, stonden er honderden Bal- thasar Gerards en honderden Alva's op om het bevel van den heer Ratti uit Rome op te volgen Over de RoGmsche bewoners van Nederland heerscht de heer Ratti het allereerst. De Roomschen hadden er geen belang bij, dat het November-avon- luurtje slaagde. Er was voor hen geen voordeel in ten bate van Room sche machtsuitbreiding. Ware er wel voordeel te behalen geweest, ten bate van Rome, dan had al watRoomsch was meegedaan. Zoo zit de zaak in elkander. Rome dacht nu ga op zij met je poging om de macht in han den te krijgen als het gelukken mag, hebben wij, de Roomschen, er niets aan. We doen niet mee en zul len tegenover u staan. Wanneer wij den tijd gekomen achten, dan. zullen we het zelf wel doen, en ten onze bate. Dat, en dat alleen w^s in de dagen van November 1918 de Roomsche mentaliteit. Wij weten wel, dal deze uitleg door het Nederlandsche volk, dat waarlijk Nederlander is, aanvaard werd en wordt, doch wij willen dit nog eens even vastleggen. Feiten zijn feilen en daarom mogen wij misschien tegenover dit leugen achtig fanatisme er even aan herinne rea, hoe II; M. de Koningin dezer dagen haar zegetocht door het katho lieke Limburg maakte. De Landsvrouwe deed o.a. ook het dorp Venray aan. Waarom «Het is bekend, aldus het dagblad »De Telegraaf" van 22 October, dat het ingezetenen van Venray waien, die in de donkere dagen van 1918 zich ten dienste van het Oranjehuis stelden en zich als eersten in Den Haag kwamen aanmelden. De 14 landstormers, die ploeg of werkplaats verlieten en zonder vragen in 1918 zich spontaan aanmelden, zijn ook thans aanwezig. H. M. bracht deze aan het Oranjehuis verknochten thans dank voor deze trouw." Koningin Wilhelmina zelf heeft die trouw der katholieke Limburgers niet vergeten. In haar korte toespraak te Venray zei H. M. «Dankbaar ben ik echter, dat het mij gegeven is persoonlijk te ervaren, dat de inwoners dezer gemeente en van heel den omtrek in trouw aan het ondeelbaar vaderland en in ver kochtheid aan Mijn huis, bij niemand achterblijven. Mogen zij, die in nacht en ontij pal wisten te staan, aan den nieuwen morgen hun vol deel en een gelukkige toekomst legemoetgaan." Dit wilden wij hier maar eens even vastleggen en voor de rest aan de predikanten, die de redactie voeren in «Staat en Kerk" vragen, of zij zich niet een weinig schamen voor boven staand onbeschaamd on onbeschaafd geschrijf over «den heer Ratti (Tijd.) Wij willen even opmerken dat niet, zooals de «Telegraaf" meldde 14, maar 52 van uit Venray in 1918 vrij willig naar den Haag trokken, om de Koninklijke Familie hun diensten aan te bieden. Dit maakt in evenredigheid tot het inwonertal van Venray een groot verschil uit. door JOS. BOSHOUWERS te LENT De eeii verdient geld, de ander geeft toe met z'n kippen. Wanneer de kippen bij iemand slecht leggen, dan gooit hij niet zelden de schuld op de kwaliteit der kippen en op de kwaliteit voer. De kwaliteit der kippen kan zeer zeker de oorzaak zijn van het even- Lueel ongunstig resultaat en is dst inderdaad ook vaak. Want de afstam ming is een machtige factor. In deze streek begint men dat hoe langer hoe meer in te zien, vandsar dat velen thans b.v. broedeieren of eendaags kuikens verkiezen van een of ander goed fokstation (Horst e a.) Maar daar willen we 't vandaag niet over hebben, ook niet over de kwali Leit voer, ofschoon deze laatste natuur lijk ook van grooten invloed zal zijn Onze bedoeling is, te laien uitkomen dat twee kippenhouders met volkomen gelijkwaardige dieren, die bovendien hetzelfde voer kriigen, toch verschil lende uitkomsten kunnen hebben. Hier ligt het dus niet aan de dieren, ook niet aan het voer. De oorzaken van dit verschil zijn meestal gelegen in de huisvesting, de verzorging en de voedermethode. In Nijmegen kocht het vorig jaar een ambtenaar een 7tal P. L. van een boer uil Malden. Het waren allemaal jonge dieren, tegen den leg. De boer had er thuis zoo ook nog een heele boel. Te Nijmegen werden ze opgepast, gehuisvest en gevoed zooals het behoort en het resultaat was schitterend. De man zond mij zijne boekhouding, waar uit bleek, dat er zelfs, na afschrijving op de hokken en op de hoenders eene flinke winst was gemaakt. De dieren hadden gemiddeld bijna 200 eieren gelegd. Daarom ging die man in dezen herfst weer naar Malden, denzelfden boer, om te probeeren nogmaals een stelletje jonge hennen te koopen Toen hij binnentrad, begon de boer zonder dat er over de kippen een woordje gesproken was, zich te ver ontschuldigen eo sprak ongeveer in deze vroege «Mijnheer, u moet me niet kwalijk nemen, dat ik u zulke slechte kippen heb geleverd, ik kan er ook niets aan doen. Ik ben u al eens in de slad voornij geloopen en was blij, dat u me niet opmerkte, want ik schaamde me op dat oogenblik. Enfin, 't is nu eenmaal zoo geweest, ik kan er ook niet in kijken De Nijmegenaar was natuurlijk niet weinig verwonderd, deze taal te hooren, Hij liet er dan ook dadelijk op volgen dat hij juist buitengewoon over die kippen tevreden was geweest en daar om kwam hooren, of hij er weer kon krijgen. Dat kon de boer haast nietgelooven en daarom kwam het gesprek al gauw over de oppassing, de huisvesting en de manier .var. voeren. En toen bleek, dat er een reirzen verschil bestond tüs- schen de positie der Nijmeegsche en die der' Maldensche kippen. We kunnen zeggen, dat de kippen van dezelfde kwaliteit waren. Maar... Te Nijmegen zaten ze in een (wel eigen getimmerd) hok, waar veel licht en lucht aanwezig was. Dal was te Malden niet. Daar zaten ze in een bedompt klein hokje, met een vierkant raampje als in een cel. Te Nijmegen werd het hok geregeld eiken Zaterdagmiddag schoongemaakt en om de maand eens met creoline- oplossing bespolen. In Malden zat er de mest nog in van 't heele jaar. Te Nijmegen hadden de dieren het gansche jaar ochtendvoer van goede kwaliteit gehad, te Malden alleen in den winter en dan nog zeer ongeregeld. Bij navraag bleek, dat het ochtendvoer van Malden ook van een goede firma was, dus aan de kwaliteit lag het niet. Maar te Malden werd niet zoo met regelmaat en orde gevoerd. Het hard- voer werd buiten op den naakten grond geschudt en te Nijmegen 's winters altijd verstrekt onder eene dikke laag haksel. De drinkwatervoorziening was te Nijmegen prima, te Malden moesten de kippen maar zien, dat ze aan drio ken kwamen; alleen als 't vroor, werd er wel eens water gebracht, maar dal bevroor toch dadelijk, daar het niet in hel hok gegeven kon worden, omdat het daar te vies en te donker was. Dé Nijmegenaar» hieid bij heel slecht weer z'n dieren binnen aangenaam bezig, te Malden zaten ze dan te ver- armoeien van de kou en het nat. Hier ontmoetten mekaar twee uiter sten van kippenhouders, waarvan de resultaten met dezelfde dieren ook uitersten waren. Wat leeren we hier nu uit? Dat de zorg, aan de hoenders besteed, ruimschoots vergoed wordt. Wat blijft er op menige boerderij toch nog een massa geld in de kippenhouderij steken, waarvan de boer grootendeels zelfs de schuld is. Nu moet men niet komen aandragen, dat de boer geen tijd heeft. Als hij er den heelen dag naar om moest zien, fa, dan zou ik nu dat kunnen begrijpen. Maar dat is niet noodig. Op vele plaatsen wordt er ge heel niet naar omgekeken. Verwaarloosd men de paarden de koeien, de varkens, de geiten, enz. omdat het druk is? Weineen immers, alleen de kippen Waar men geen goed hok heeft, ja, daar heeft men 's winters veel werk om de dieren eenigszins te beschutten. Maar daar juist doet men er niets aan. Bij een goed hok is het werk, dat de kippen vorderen, heel gering. lede ren dag een kwartiertje aan de dieren besleed, zal in vele gevallen al vol doende zijn. En welke kwartiertjes zullen op de boerderij meer geld op brengen? Je kunt ze me niet opnoemen. Wij hopen daarom, dat zij, die tot nog toe nalatig bleven in de juiste behandeling hunner kippen, er eens wat meer werk van zullen maken. Van ziekten zal men dan ook, veel minder last hebben. Zelfs de dieren van de puikste af stamming werpen 'bij verwaarloozing geen winst af. Na de afstamming is de oppas alles «Om precies zes uur (niet later)" - zoo stond er op het programma. En... daar heeft men zich, bij de uitvoerin gen op 24 en 25 October j.l., aan ge houden 1 Goed zool Op vele plaatsen gescliiedt hel tegenwoordig aldus, en het publiek vindt dit hoogst aangenaam Men moet niet kunnen denken ik zal nog maar een half uur thuis blijven, want het begint toch niet eerder. Over de uitvoering van Zaterdag zal ondergeteekende het niet hebben die is hem maar matig bevallen. Niet dat het gebodene min goed was Geens zins Maar het «avanceerde" nietsn dan wordt het te laat. Daar is dan wel niemand de schuld van, maar... het onaangename feit ligt er eenmaal. Wat liep het Zondagavond altemaal flink van stapelEerst 'n paar vroo- |ijke fanfaremar^fiH, fn gon het groote stuk «De Morgen na Carnaval". Nu sloeg het spel goed in vermaakten zich de toeschouwers. De Standen der jongere gymnasten waren heel aardig. Wat de praestalies van de Turnclub betreft wie die zag, begreep dat de club dezen zomer schoorie prijzen moet hebben gewon nen en dat zij nog steeds vooruitgaat. Sint Christoffel", wel gefeliciteerd Het ga met u cresendo Iets nieuws waren de Paard-oefeningen en de Acrobatiek. Deze nieuwigheden vielen bijzonder in den smaak Ook de clowns deden het uitstekend. Leuk en grappig was het spel van de kleinen in «De Spokende Geest van den Kasteelheer". Twee of drie van de jonge spelers kunnen bij een vol gende gelegenheid gerust wat luider, of liever: duidelijker, spreken. Maar het geheel was werkelijk heel aardig Wat aangaat het ritmische Knods- zwaaien wij wenschen geen onge vraagden raad te geven. Trouwens.de leiding is in goede handen. Maar wij voor ons zouden liever zien, dat men deze fraaie oefeningen eerst deed op verlicht tooneel en ze dan herhaalde met electrische lampjes in plaats van spiritus-vlammen. Ten slotte, als apotheose, een ben- gaalsch verlicht «marmerbeeld" Sint Christoffel met het Christus- kindeke. Mooi Als er in Venray electrisch licht is gekomen, dan moet men in deze richting verder zien te werken. Om half elf was alles afgeloopen. ofschoon men een pauze had gehouden. Dat is de goede manier 1 Lang leve de Turnclub «Sint Chris toffel." Naar wij nog nader vernemen, heeft de Weled. Heer P. J.'Janssen welwil lend het beschermheerschap van «Sint Christoffel" op zich genomen. Ook zal* de Club binnenkort Turn oefeningen en Marmergroepen ten beste geven in de tooneelzaal van het St. Servatius gesticht. Ingezonden. Suiten verantwoordelijkheid der Redactie. Geachte Redactie. Naar aanleiding der ingezonden stukken van «Wijsneus" en den "heer P., wenscht ook onderget zijn meening eens uiteen te zetten. De zaak waar 't om gaat, is m.i. deze: «Waren de varkens in kwestie in die categorie geplaatst waarin ze thuis hoorden, of was dit niet het geval Volgens mijne meening moet deze vraag met neen beantwoordt worden om de volgende reden de dieren waren drachtig, dus behoorden bij de drachtige varkens. Wanneer de heer P. enkel den ouder dom in aanmerking neemt, slaat hij in zijn volste recht, doch er komen hier meer factoren in aanmerking. Gat. III stond aangeduid met den naam drachtige zeugen, zonder dat ouderdom werd bepaald. Volgens mijne meening zou men bedoelde varkens in cat. Ill behooren te brengen. Dit is trouwens ook de meening geweest van meerdere inzenders (zie blz. 145 No. 35 van de Catalogus). Zoowel in vraagprogramma alscata l&gus werd Cat. V steeds aangeduid met den naam «Vrouwelijke scheutelin- gen" van 410 maanden. Dus werden in deze rubriek toch zeer zeker geen drachtige varkens gevcaagd. Dat het niet de bedoeling der Com missie is geweest, drachtige varkens onder te brengen in Cat. V bewijst m.i. duidelijk Art. 2 van het keurings reglement dat zegt: slechts inzendingen welke in de zelfde klasse thuis hooren en dus onderling vergelijkbaar zijn, kunnen naar de zelfde bekroning mede dingen. Drachtige varkens zijn toch niet te vergelijken met scheulelingen en hooren ook volgens dit Art. niet in Gat. V thuis. Met dank voor plaatsing Hoogachtend, Een inzender. Aan vriend V. Het is duizendmaal beier dat ande ren u vragen «Waarom zijt gij niet tot ridder geslagen Dan dat er gezegd wordt door ken nis en vriend «Waarmede hebt gij toch dal lintje verdiend Je vriend, Ch. d. C. VENRAY, 31 October 1925. VERLOREN Zilveren rozenkrans in etui. GEVONDEN 2 rijwielplaatjes en een beursje met geld, te bezorgen resp. terug te bekomen bij de Gemeente politie. Dinsdagavond werd voor reke ning van de heeren J. Jeuken en M. Poel» alhier aanbesteed het bouwen van twee winkel- en woonhuizen aan de Groote Straat. Ingeschreven werd als volgt: Th. Maassen en Gebr. Votlenberg perceel A f9511 perceel B f 9186, massa f 18697. M. Veldhuizen Maashees, A f 8950 B f8376, massa f17326. Piet Spee A f9430 B f7850, massa f17280 Piet Wijn hoven A f8790 B f8510, massa f17300. Gebr. Siebers en A. Tacken A f8460 B f 8216, massa f 16627. Arn. Pijpers A f 8335, B f 8183, massa f 16518. G Verstralen, A f 8500, B f 7895, massa f 16395. Firma Gebr. Oudenhoven, A f 814-0, B f 7895, massa f 16035. Begrooting f 16200. Aan de laagste inschrijvers is het werk gegund. De Venraysclie Paardenmarkt. Wij willen nogmaals de landbouwers van Venray en omstreken opwekken om de Venraysche Paardenmarkten te steunen door er zooveel maar eenigs zins mogelijk is de paarden, die zij ten verkoop hebben aan te voeren en te verhandelen en door er de paarden, die zij noodig hebben, aan te koopen. Als er maar veel wordt aangevoerd en vooral veel verhandeld, dan komt hel met onze paardenmarkten, vanzelf terecht. Dat trekt de kooplieden en dezen maken toch ten slotte de markt. Onze paardenmarkten evenals ook onze veemarkten hebben zich in enkele jaren weten op te werken tot, na Valkenburg, de belangrijkste van geheel Limburg. Dat is een bewijs, dal Venray gunstig gelegen is voor mark ten en het kan ook moeilijk anders wijl Venray het centrum is van geheel deze bloeiende landbouwstreek, die op het gebied van paardenfokkerij mede bovenaan staat in Nederland. Geen wonder dan ook, dat onze markten steeds meer gezocht worden en er van heinde en verre kooplieden komen, ook uit het buitenland. liet is het belang yan.de Venrayscho bevolking, speciaal van de landbouwen de bevolking, dat het .zoo blijve niet alleen, maar dat onze markten steeds in groei en bloei toenemen. Het is daarom dat wij, met het oog op de paardenmarkt van Woensnag a.s. de laatste van dit jaar bij herhaling deze korte opwekking plaatsen. Ieder een heeft gaarne, dat de streek, waarin bij woont, op alle gebied vooruitgaat. Dat is ook trouwens ieders eigen be lang. Welnu, landbouwers, wat u betreft, hebt gij dat voor een belang rijk onderdeel den vee- en paarden handel zelf in handen, door uwe eigen markten, dat zijn de markten te Venray, met alle macht te steuuen Komt dus allen. Woensdag a.s. naar de Venraysche paardenmarkt. Gij steunt daardoor uw eigen zaak. Wij maken onze lezers er op attent, dat in hel tweede blad voor komen de dienstregelingen der auto bussen VenrayBoxmeer, Vepray Helmond en VenrayVenlo, over Wanssum. Daar de diensten met in gang van 1 November, eenigszins. gewijzigd zijn, raden wij aan deze uit te knippen en te bewaren. Voetbal. Zondag speelde D.S.O. een competitie wedstrijd tegen Olympia Boxmeer. Het publiek kon genieten van een spannend en goed spel. Een der spelers van D.S.O. moest wegens een been kwetsuur uitvallen, waardoor het elftal zeer verzwakt werd. D.S.O. verloor deze wedstrijd met 10, een gelijk spel had de verhouding beter weergegeven. Door het Oranje-Comité, alhier, werd het volgende telegram aan H.M. de Koningin verzonden Aan Hare Majesteit de Koningin Oranje-Comité Venray ter vergadering bijeen, brengt Uwe Majesteit innige» dank, dal Uwe Majesteit onze Gemeente met «Hoogstderzelver bezoek heeft wil len vereeren, en betuigt mede namens de Venraysche ingezetenen onwankel baar hou en trouw aan ons dierbaar Vorstenhuis. De Voorzitter Oranje-Comité Venray H. JANSSENT Het volgende telegram werd hierop terugontvangen Aan H. Janssen, Voorzitter Oranje-Comité Venray IT. M. de Koningin is zeer ge"oelig voor het telegram haar toegezonden ter gelegenheid vergadering Oranje- Comité Venray en voor de daarin uitgesproken woorden van trouw en verknochtheid Hare Majesteit herdenkt met dankbaarheid de mooie oogenblik- ken te midden van Ven ray's ingezete nen doorgebracht en draagt mij op u allen Harer Majesleils welgemeenden dank voör uw telegram over te brengen. VAN GEEN,

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1