Tweede blad. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Uit de Laodbonwwereld. Brieven van Pieter Paulus Het geheim van den millionnair. niet komen met uw Rhevmatiek Laat het zoover Gebruik dus tijdig Kloosterbalsem Elke lepel helpt Akkcr's Abdijsiroop ibe Jaargang no. *4*3, A HONMEM LNTS l'R ÏJ S PER KWARTAAL: voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij vooruitbetaling) f 1,30 afzondert, nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. PRIJS DER ADVEKTENT1EN 1—8 regels 60 ct elke regel meer 71/* et Advertentiën bij abonne ment groote reductie In mijn laatsten brief heb ik een beetje lang gebabbeld over de huren van de woningen welke de gemeente betaalt. Dat komt omdat ik zelf niet in zoon woning woon, maar wel mijn kennissen. En dan vind ik het eerlijk gezegd een beetje beroerd als ik bij ze op bezoek kom en we praten er zoo eens over, te merken dat ik eigenlijk een deel van die lui der huur betaal zonder dat ze je eigenlijk er dankje voor zeggen. Niet omdat ze onbeleefd zijn, maar ze gelooven niet dat ze wat cadeau krijgen, doordat ze het niet zien. En wat je niet ziet, dat geloof je niet. Dat bleek al bij Thomas. Maar nu ga ik 't eens over heel iets anders hebben. Een van de be roerdste dingen van onzen tijd vind ik, dat zooveel lui werkloos zijn. Als je zoo die lange slierten voor de sjeunkantoren ziet staan met een hoop sterke, flinke lui eronder kerels die het heelemaal niet aan d'r zeiven te danken hebben dat ze geen werk vinden dan krijg ik een belammerd gevoel over me. In Engeland schijnt het ook schrikbarend te zijn naar wat je zoo in de kranten leest, maar bij ons is het toch bij tijden ook welletjes. Als iets je vervult, ga je er over prakkizeeren. Zoo ging ik over die werkloosheid prakkizeeren. Ik sprak er met lui over, maar ik merkte al gauw dat de meesten maar wat na- babbelden wat ze van anderen ge hoord hadden en er eigenlijk niets van wisten. Ik kon op de openbare bibliotheek er wat boekjes over vin den. Nou, daar waren er ook bij, die niet veel meer dan kletskoek waren, maar ik kreeg er toch een paar in handen, van lui, die toch blijkbaar goed uitgekeken hadden en hun hersens hadden gebruikt. Maar alles navertellen wat er in die boekjes stond, kan ik niet, vooral omdat ze niet alle hetzelfde beweerden. Maar er was één ding, daar waren ze het tenminste alle over eens en daarover wil ik het nu eens hebben, vooral omdat ik zelf vroeger daar over nooit had nagedacht. De lui, die die boekjes geschreven hadden toonden namelijk allemaal aan dat er verband is tusschen de hoogte van het loon en het aantal werkloozen Ze redeneerden zoowat als volgt Een onderneming in een bepaald bedrijf, zeg nou maar een metaal bedrijf betaalt in een jaar een millioen aan loon, twee millioen aan materialen onderhoud der fabriek, rente van leeningen, afschrijving daarop, huur van gronden en tal van andere zaken en kan dan laten we zeggen, honderd vijftig duizend gulden winst maken. Deze cijfers zuig ik natuur. FEUILLETON 30. Slecht, althans voor ons, luidde het antwoord Lestrange is inderdaad aangekomen met de boot op den door hem genoemden dag. Ik zag zijn naam Achilles Lestrange, op de passagiers lijst der .Negerin." Zoo, zoo. Ja, soms spreekt ook de duivel de waarheid, merkte pastoor Philips aan. En hoe is het met Beaufort? Ileb je hem gevonden, nem ge- sproken vroeg Sophie gejaagd. Neen, antwoordde Alex somber. Maar ik heb wel van hem gehoord.... Beaufört is dood. XVI. Dood herhaalde Sophie na een poos. Was deze heer Beaufort nu inder daad mijn voder, of een bloedverwant. Ik geloof, dat het mijnheer Mar- low was, lieveling, zeide haar verloofde ernstig. Ongetwijfeld veinsde uw papa dood te zijn, om Lestrange te ontsnap pen; het schijnt mij evenwel, dat hij de zaak overdreven heeft en inderdaad Seslorven is. Ik heb den directeur van e Continentalbahk gesproken, en van hem vernomen, dat hij een brief ont ving, waarin Bem den dood van Beaufort lijk uit mijn duim, maar het doet er niet toe, het gaat alleen om een voor beeld. Weten onze lui nou een flinke loonsverhooging af te dwingen, dan gaat dat van de winst af. Zijn we heel sterk en weten we 15 percent loonsverhooging te krijgen dan wordt de winst nul. Immers 15 percent van een millioen is honderd vijftigduizend gulden. Dan is de fabriek aan een grens. Eischen we nog meer, dan maakt de fabriek verlies en marcheert op de flesch aan, waarmede dan al de lui die er werken op de keien komen. De loonsverhooging waarvan ze eerst pleizier hadden, maakt dat ze een paar jaar later geen werk meer hebben. Eigenlijk is de grens reeds eerder bereikt. Want uit de honderd vijftig duizend gulden krijgen de aandeel houders hun dividend. Krijgen ze nou een paar jaar geen dividend, omdat de winst te klein wordt, dan kan de fabriek zich niet uitbreiden. Want niemand neemt nieuwe aan- deelen als hij niet de kans heeft een dividend te maken dat minstens ge lijk is aan de rente van obligaties. De staat en de gemeenten betalen -zoowat 5 procent op hun leeningen. Een fabriek welke nieuwe aandeelen uit wil geven om geld voor uit breiding of verbetering der fabriek in handen te krijgen, zal dan toch zeker wel een groote kans moeten bieden om minstens 6 of 7 procent op die aandeelen te kunnen betalen, anders steekt niemand daarin zijn geld, maar neemt ieder die te beleg gen, heeft, obligaties. Kan nou de fabriek zich niet uitbreiden, omdat de winst niet groot genoeg is om het beleggend publiek vertrouwen te geven, dan kunnen er niet meer lui te werk worden gesteld dan tot nu toe. Maar waar onze bevolking sterk toeneemt, moet er meer werkgelegen heid komen en moet dus de fabriek zich uitbreiden anders loopen er meer lui op straat inplaats van te verdienen. Ik heb wat ik hier schrijf eens aan een paar kornuiten verteld. Ik kon het niet zoo duidelijk zeggen als het in sommige boekjes stond, maar ze snapten het toch wel. Weet je, wat ze me zeiden? Kletskoek, zeiden ze. Nou mot jij me vertellen dat de fabriek van die en die (ik noem nou maar geen namen) niet een stuk hooger Toon kan geven die kerels maken, God betert liet, geen 6 7 maar 15 pro cent dividend Nee maar zeg, jij moet nog eens met je boekjes aankomen. Toen was ik beteuterd. Wat me echter verder overkwam, vertel ik in een volgenden brief. Inmiddels uw dw. PIETER PAULUS. Merkwaardige verschijnselen. In Gelderland, in het ambtsgebied werd medegedeeld. Wanneer was dal? Ongeveer een week geleden. En wie schreef dien brief? Daaromtrent weigerde hij ophel dering te geven. Had hij dezen mijnheer Beaufort, aan wien geld moest worden uitbe taald, ooit gezien Nooit 1 Uw papa had hem mede gedeeld, dat hij aan Beaufort een jaar- lijksche rente vermaakt had en dat de betreffende assignatie aan een bepaald adres moest worden verzonden. Waar heen, dat weet ik niet. De bank zond een assignatie, die echter terugkwam met de opmerking dat Beaufort over leden was. Ik ben van meening dat Beaufort Marlow zelve was. Zijn oog merk, zich voor Lestrange te verbergen, is hem maar al te goed gelukt. Thans mengde de pastoor zich in het gesprek. Dus berust ons vermoeden, dat Lestrange de «stille heer" was, op een dwaling Dat moet wel zoo zijn. Lestrange bevond zich mei in Engeland, toen de »slille heer" hier in het dorp woonde. Ik geloof, dat aan den lijkroof en aan den moord op dokter Warren, Brown deel heeft. Maar Brown is Lestrange niet. Wie hij eigenlijk is, dat is mij een raadsel. Alex, aldus wendde Sophie zich tot haar verloofde, je bent niet oprecht tegenover mij. Zeker, ben ik dat, gaf hij ten antwoord, terwijl hij haar verwonderd aankeek. Ik heb je uitvoerig meege- Wacht toch niet totdat Uw handen voor goed krom en misvormd zijn.Wachttochniettotdatgealseen stumper door de kamer strompelt. Rheumatiek wordt veroorzaakt door ziektestoffen, die zich op de pijnlijke plaatsen gaan vastzet ten. Wrijven met Akker's Kloos- terbalsem voorkomt dat gevaar. van den Rijkslandbouwconsulent te Zulphen, zijn zooals we al vroeger meedeelden een aantal proefvelden aangelegd met het doel te demonstree- ren het verschil in werking tusschen een zure en een alcalische bemesting. Wij herinneren, dat zure meststoffen b.v. zijn superfosfaat en zwavelzure ammoniak, en alcalische slakkenmeel, kalk, mergel, Chilisalpeter en Norge- salpater. Zeer leerzaam zijn die velden, ook nog in ander opzicht dan alleen het oogresultaat. Wij willen enkele voorbeelden noe men. Te Harfsen stierven in den nazomer de meeste aardappelplanten af door de aardappelziekte (Phytophtora infeslans), maar het eerst en het ergst werden de kalkarmste perceelen aan getast het loof was hier reeds geheel geel en zwart, toen het op de kalk- rijkste perceelen nog groen was Op de laatste had het loof een lengte van wel een meter, op de eerste niet meer dan een paar decimeter. Op proefvelden te Iiummelo en Nijkerk werden koolrapen geteeld, niet van den korrel, maar van planten, die een tijdlang op een goeden grond hadden gestaan Ook deze plan ten bleken zeer gevoelig voor den kalk- toestand te zijn. De zuurbemeste plan ten stierven totaal afop de kalkarme perceelen ontwikkelden de planten zich matig; op de kalkrijkere perceelen groeide een prachtig gewas. Te Warms veld, op het bedrijf van de stichting Groot Graffel, verdwenen al de bieten op de kalkarme perceelen waar een zure bemesting was gegeven. Hoewel het zaad ontsmet was, werden de plan ten hier hevig aangetast door bieten- brand. Men weet, dat de oorzaak dezer ziekte een schimmel is. Blijkbaar leeft deze schimmel het krachtigste op de kalk armste perceelen. Schimmels houden van èen zure om geving, gelijk, iedere huisvrouw wel ervaren heeft, terwijl de meeste bacte riën meer kalk wenschen. Men zag dan ook op de kalkrijkere perceelen de bietenbrand niet optreden. Later in den deeld, al wat ik meen ontdekt te heb ben. Waarom zou ik je misleiden Waalrom Ja, waarom ?riep Sophie vol bitterheid. Je weet, hoe zielsveel ik van je houd en toch verzwijg je voor mij dingen, die ons beiden betref fen, dingen, die ik allereerst gerechtigd ben Ie weten. Misschien had de jonge man eenig vermoeden, waarop zij zinspeelde, want hij kreeg een donkerroode kleur. Hij beheerschle zich niettemin. Vragend keek hij pastoor Philips aan. Ik geloof, dat je het wel kunt raden, zeide de oude heer op koeleren loon, dan hij anders tot zijn vriend sprak. Neen, op mijn woord, ik.... Sophie sprong op en hield hem met hare kleine hand den mond toe. Niet! nietl riep zij geheel buiten zichzelve. Ik Verdraag het niet 1 Kapitein Le strange... zij hield op. Ozeide Alex minachtend. Ik had wel kunnen denken-dal hij onheil zou stichten. Wat heeft hij gezegd Dat jij het lijk van mijn papa hebt gestolen, Alex. Ik ik, het lijk gestolen? Ja, kwam nu ook de pastoor er tusschen en hij zegt ook nog, dat ge het vervoerd hebt naar de hut in de heide, waar het lijk van dokter War ren werd gevonden. Kijk, kijkInderdaad, riep de jonge man uit. Misschien heb ik ook wel dokter Warren vermoord? AlexAlex Ik smeek je, drijf er niet den spot mee. Als ge mij liefhebt spreek dan de waarheid. tijd zag men echter op de kalkrijksle stukken de bladeren geel worden het eerste verschijnsel van Veenkoloniale haverziekte de grond had te veel kalk Een paar jaar te voren was die grond zoo zuur, dat er geen biel kon groeien; nu was hij door bemergeling reeds in een te alcalischen toestand gebracht De door de Veenkoloniale haverziekte aangetaste bieten kregen bovendien nog te lijden door een bladvlekschimmel en zwarlzwam. Men zieteen verkeer de, averechtsche bemesting bederf' niet alleen den oogst, maar maakt hel ge was ook vatbaar voor verschillende ziekten. De bodemtoestand luistert nauw. Wij hebben te zorgen voor den meest ge,- wenschle hodemtoesland, en dit is alleen mogelijk door grondonderzoek. Het rooien van bieten. In verschillende deelen van ons land is de bietenteelt in de laatste jaren zeer toegenomen. Waar men voor 10 êi 15 jaar geen biet meende te kunnen verbouwen, wordt nu de teelt, dankzij den kunstmest, vrij algemeen toegepast Van groot belang is daardoor voor steeds meerderen de vraag geworden hoe rooi ik mijn bieten het beste? In 't Zuiden van ons land, Zeeland—Bra bant, was men al lang zoekende naar een geschikten rooiploeg. De Commis sie voor het Bietenvraagstuk zocht daartoe in Saksen, België en Noord- Frankrijk en kwam thuis met een vin ding van het Pomrnrilzer proefstation, die daar goed b°viel en waarmee zij daarom dit najaar in ons land proeven wilde nemen. Onder leiding van Prof. Visser to Wageningen had onlangs een demon stratie plaats in den Eendrachlspolder op land van den heer G. Braat. De proef voldeed echter niet; onze Hol landsche grond bleek andere eischen te slcllen een groot deel, bijna de helft der bieten, kwam beschadigd of gebro ken uit den grond. Na deze teleurstelling kwam de heer Braat voor den dag met een rooiploeg, waarmee hij vier jaar geleden bieten had gerooid gekopte bieten en 'over de werking was hij tevreden. Toch had nij de ploeg niet meer gebruikl, omdal voor het rooien de bieten eerst »gekopt' moeten worden en liet afsnijden van het loof bij vaststaande bieten niet ge makkelijk gaat. Zetle hij den ploeg in werking op de bieten met vo! loof, dan stropte dit op tusschen den verti calen, cirkelvormigen beugel, waaraan de geleiders zijn bevestigd. Bij de ge noemde demonstratie bleek dit ook, De bieten zelf werden dan ook ernstig beschadigd, en werden niet goed schoon de plueger moest voortdurend-op de bieten trappen om bet loof uit den beugel te verwijderen, 't Ging mot dezen ploeg dus evenmin als mot de Duilsoho. Maar de eerste, die van den heer Braat, zou wel dienst kunnen doen, als het mogelijk was om de vast staande biet goed en snel te koppen Hierop is nu werkelijk iels gevonden Ook al een vinding van voornoemd Pommritzer proefstation. T Is een scherpe schoffel, voorzien van eenigc- ronde draadstangeljes, als bij een oude handhooihark. Op die stangetjes komt het loof te ruslen, dat bij het afschof felen direct in den wagen kan worden geworpen of in zwad op het land komt te liggen. De bieten worden bij deze rooimethode meerendeels aan tw zijden schoongeschiaapl- Het systeem berust op het feit, dat de biet door de Sophie, wat moet dal beteekenei;? Haastig schoof hij zijn bord weg en stond op. Hecht je dan inderdaad aan de woorden van dien kerel ook maar een oogenblik geloof? Ben ik de man, die in staat is, een grafkelder binnen te dringen, in het holst van den nacht om het stoffelijk overschot weg te halen van een man, dien ik eerde en hoogachtte? Je moet krankzinnig zijn, om zoo iets van mij te gelooven. Hoe durft die kerel zulk een afgrijselijke beschuldiging legen mij uit te bren gen Waarom zou ik naar zijn mee ning de daad bedreven hebben? Waarschijnlijk spreekt hij zoo uit wraak, hernam de pastoor, want hij haat u, Alex. Hij zegt, dat ge het lijk hebt meegenomen, om het te ontleden En hij baseert zijn leugen op het vermoeden, dat ik mij heden nog voor de wetenschap interesseer nietwaar riep de jonge man, thans inderdaad verontwaardigd. Ik zal dien ellendeling met de zweep afrossen, lot er geen adem meer in hem overblijft. O, Alex, ik ben zoo blij.... Ik heb het terstond gezegd nietwaar, mijn heer pastoor? dat jij het niet ge daan hebt. Niet gedaan? Natuurlijk heb ik het niet gedaan Welke reden zou ik daartoe gehad moeten hebben Gelooft u soms dat verzinsel, mijnheer pastoor aldus keerde hij zich driftig tot den geestelijke. Neen, voor zoover ik u ken, acht ik u voor zooiets niet in slaat. Maar ik moet bekennen, dat die Lestrange hij is trouwens een zeer gevaarlijk wigvormige lusschenruimte der «gelei ders" naar boven moet uitwijken. Do ploeg werd bij de demonstratie getrok ken door twee paarden en liep met een snelheid van een gewonen ploeg. De grond werd slechts oppervlakkig losge maakt. De ploeg van den heer Braat gaat dus niet naar den rommelzolder terug, maar zal in combinatie met den schoffel goede diensten kunnen bewij zen. Het koppen met den schoffel ging best: 3 man kopten in anderhalf uur 20 rijen van 120 Meter lang. Ten slotte zij nog vermeld eere wien eere toe komt! dat de poeg een Hollandsche vinding is, en wel van twee smids, de heeren P. Visser te Zevenhuizen er. B. Monster te Bleiswljk.j Goed kokende erwten. Hoe teelt men goedkokende erwten? Dit vraagstuk is al sedert jaren met tusschenpoozen aan de orde. Men heeft de oplossing vooral in de richting der bemesting gezocht. De heer W. W. Schipper te Winschoten, die er zich al lang mee bezig houdt, is in't vorige jaar begonnen erwten te verbouwen op pas ontgonnen heidegrond, dus op een maagdelijken bodem. Uit de verkregen resultaten meent hij het volgende te mogen afleiden le. Door louter var kens- of koemest laat zich op schralen, kalkarmen zandgrond, ook zonder j enten, een gopde erwtenoogst winnen. Bij gebruik Van varkensmest kan de j opbrengst nog vermeerderd worden door toevoeging van kalk. 2e. Phos-3 phorzuur in den bodem heeft onmid-9 dellijken invloed op de kookbaarheidg van erwten in gunstigen zin. 3e. Kalks heeft geen onmiddeUijken invloed op del kookbaarheid. 4e Kalk heeft een gun F om Uw ontstoken keel te verzachten én die afmattende hoestprikkel weg te nemen Akker's Abdijsiroop dankt haar snel werkende geneeskrachtige eigenschappen aan de kruiden extracten in haar samenstelling. Stilt als bij tooverslag de hevigste hoestbuien en verruimt de borst I Overal per koker f 1.50 f 2.75 £4.50 mensch zware aantijging jegens u ten berde bracht. Zoo, zoo, en waarop steunden die aantijgingen Alexl Sophie schreed fluks naar hem toe en legde de hand op zijn arm Alvorens wij je nog iets vragen moot je ons eerst bekennen, of je iets voor ons verzwegen hebt. De jonge man keek zijn verloofde verwonderd aan. Toen scheen hem eensklaps een licht op le gaan en hij keek den grijzen pastoor peinzend aan. Ha, nu begin ik het le begrijpen Jarks heeft het u gezegd. Wat heeft hij mij gezegd, vroeg de oude heer met goed geveinsde ar geloosheid. Ik versta het alIk begrijp het al. Alex ging weer zitten. Alles is in. den haak, Sophie. Ik heb dat slechts voor u verzwegen, om je niet ongerust Le maken. Lestrange is le weten ge komen ongetwijfeld van Jarks dat "ik des avonds op den dag der be grafenis te Heaton, en bij het praal graf ben geweest. Ja 1 ja Is dat waar? Zeker is dat waar. Waarom zou het niet waar zijn? Heeft dan het feil, dat ik in dien bewuslen nacht hier was, iets met die snoode geschiedenis te maken Je moest waarachtig mij toch beter kennen, Sophie en uook mijnheer pastoor Ik kon het niet gelooven en ik heb het dan ook niet geloofd, riep het jonge meisje uit. Wordt vervolgd. a niHPnmnvéo

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1