TZ h£Esrjxzr«- ^'■VT.=:S'isSi§ Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Twaalfhonderd verzekering -EWnsssr-k ".te? rtr ffinsri Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. afhi'd en' j een 8root aantal "ellen arbeiders «P straat De Kippenhouderij op het platteland Svitmir6" -d "CZ ■n'i.'Jt Zaterdag 24 October 192 5 46e Jaargang No. 43. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij vooruitbetaling) f 1,30 afzonder!, nummers 5 c. EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY - Telefoon 81. PRIJS DER ADVERTENT1EN 1—8 regels 60 ct elke regel meer 71/» ci Advertentlön bij abonne- ment groote reductie- Twaalfhonderd menschen waren ver leden Zondag bijeen in de reuzen-zaal van SittardOphoven. Twaalfhonderd mannen Allen Limburgers; allen leden der derde Orde van Sint Franciscus. Uit eiken stand waren ze opgeko men mijnwerkers, fabrieksarbeiders, middenstanders, landbouwers, leeraren, enz. enz. Opmerkelijk was het, dat ook zoo vele vertegenwoordigers van de zooge naamd hoogere standen naar't congres waren gegaan. Niet dat zij beter zijn dan andere menschen of bij Onzen Lieven Heer hooger staan aangeschre ven neen, de menschgeworden God riep arme herders naar Zijne kribbe en koos nooddruftige visscherlieden tot Zijn apostelen en grondvesters van het Christenrijk. Maar het was een ver blijdend feit. Want de katholieken uit de z.g. hoogere standen hebben in onzen verschrikkelijken lijd van Gods wege een allergewichtigste taak te vervullen, waarvan eenmaal gestrenge rekenschap zal worden geëischt hierboven, voor den rechterstoel dien geen sterveling ontwijken kan. Jammer dat Zijne Exellenlie Ruys de Beerenbrouck tot zijn levendige spijt onmogelijk kon aanwezig zijn op dit Congres der Orde, waarvan ook hij de professie heeft afgelegd. Sillards flinke burgemeester, tertiaris bezette thans de eereplaats. Venray was met honderd man ge komen. Eere vooral aan diegenen onder hen, voor wie de niet gemakkelijke en niet goedkoope reis werkelijk is ge weest een offer. Een offer voor de goede zaak van Koning Jezus en zijn Veldheer Franciscus van Assisië Het Congres stond in het leeken van het Leeken-apostolaat. In onzen gewel digen lijd keerpunt der Geschiede nis moeten o$k zij die geen geeste lijke zijn maar leek, toch apostel zijn Apostel van naastenliefde en zielen- ij ver 1 Des morgens om half twaalf was er II. Mis in de Rectoraalskerk. De H. Eerw. heer deken van Sittard, deze vurige ij veraar voor de Derde Orde, hield de predicatie. «De gewijde spre ker" aldus de Limburger Koerier deed vooral uitkomen, dat de II. Communie de kracht moet zijn voor een volmaakt leven en het apostolaat, zooals de eerste Christenen tijdens de vervolgingen werden gesterkt en de Christenen in de Middeleeuwen werden gevormd tot helden ter Kruistocht. Ook thans moet de H. Communie apostelen vormen in onzen tijd van strijd en gevaren." Des middags dan, om twee uur had de groote vergadering plaats. Venray's kleine Fanfare zette in het «Aan U, o Koning der eeuwen En de 1200 (of iets meer of iets minder; de tellingen verschillen) rezen op van hunne zit plaatsen en hoorden staande de hymne aan ter eere van Christus. Dezelfde Fanfare speelde vervolgens «Solidarité" (broederschap) en deed dit op eene wijze die, naar 't oordeel van kenners den jongen muzikanten tot eere strek te en bewees dat zij vooruitgaan. De gewezen rector van Venray's Gymnasium, thans Overste der drie Orden van Sint Franciscus in Neder land opende het congres in keurige bewoordingen, waarin de aandoening trilde, gewekt door dit machtige Lim burgsche gebeuren. Het woord was nu aan den W.E.G. Heer Emile van Oppen, advocaat en lid der Provinciale Staten, tertiaris Onderwerp: «Het apostolaat van de eerbaarheid". In ademlooze stilte hoorden de hon derden de voortreffelijke woorden aan van den even weisprekenden, als geest- driftigen en zakelijken redenaar. De Vrijmetselarij schrijft de hedendaagsche onzedelijke mode voor. Amerika im porteert geile negerdansen. Veel meer dan driekwart der bioscoopfilmen is verderfelijk. Een schrikkelijk aantal Nederlanders lijdt aan geheime ziekten, straf van eigene of anderer zonden. Een stortvloed van vuile geschriften en wulpsche illustraties golft over de wereld.. Altoos driester treedt hij op, de helsche vijand der oneerbaarheid 1 Paus Benedictus riep de Derde Orde op ten feilen kamp tegen de oneer baarheid. Welnu, dan dapper gestreden tertiarissen, als eene keurbende van Christus' strijdende Kerk De Commissaris der Derde Orde in Nederland, de Z.Ew. Pater Petrus, dankte den spreker voor zijn aangrij pende redevoering en onderstreepte nog eens enkele uitingen. Zoo b.v. zullen Limburgs tertiarissen geen vrouwen of meisjes meer groeten en zeker niet in hun huizen toelaten, hetzij als onder geschikten, hetzij als gast, die de laffe slavinnen zijn eener oneerbare Mode.. Zoo zullen zij alle koopwaar weigeren die door onzedige reclame wordt aan geprezen. Vervolgens gaf eene Harmonie van Duitsche Tertiarissen, in Limburg woon achtig, muzieknummers, waarvan vooral hot tweede bijzonder goed was en zongen Tertiarissen uit Sittard zeer verdienstelijk eene cantate ter eere van Hèm, die alles regelt en bestuurt in Hemel en op aarde Begroet door handgeklap verscheen Pater Dr. Cassianus Hentzen op hel spreekgestoelte.*# Zijn onderwerp was «Het apostolaat van den Tertiaris in Limburg." »Deze prachtige en nTachtige, her haaldelijk en luid toegejuichte rede" aldus de N. Venlosche Courant in haar nummer van 19 Oct. wilden wij door eer. sterke inkorting niet van haar kracht en schoonheid berooven. Wij hopen ze morgen in extenso le plaatsen en zoo al onze lezers in de gelegenheid te stellen van deze ideale en heerlijke rede le genieten." Het is spijtig, dat een weekblad dit voorbeeld nu eenmaal niet kan volgen Wij doen dan hier en daar een greep uit den rijken overvloed. «Ons congres van heden heeft ten doel de geestelijke welvaart van ons Liraburgsche volk. Wij zijn hier bijeen om de geestelijke sieraden van ons volk te beschermen. Om te beraadslagen hoe wij, kinderen van Franciscus voor al de roeping hebben om tegen te houden degenen, die een geestelijken ondergang beoogen van ons goede, trouwe, katholieke Limburgsche volk... Het is verheugend hier zooveel van onze katholieke mannen te zien, die het oude ingevreten vooroordeel, als zou de Derde Orde eigenlijk een leger van kwezels zijn, of op zijn hoogst, een religieuse aardigheid voor vrouwen, zoo ferm door hun daad tegenspreken. ...Velen willen wel zwoegen en tobben, voor het behoud van Limburgs groot sten schat kalholiekgeloof en zeden doch schijnen maar niet te kunnen leeren, dal eerste voorwaarde voor alle vruchtbaar apostolaat is: die geest wel ke juist karakteristiek is aan de Derde Orde Volgend jaar is 't zevenhonderd jaren geleden dat Sint Franciscus van Assisië stierf. Men voelt overal in heel de katholieke wereld en ook daar buiten dat men dezen armen, onge evenaarden mensch eeren moet Limburgsche Tertiarissen, eert hem door uw apostelschap I Wilt gij goede Derde-Ordelingen zijn, dan moet gij werken doen van apostolaat. Geen ge west. in ons vaderland waar dit van de Derde Orde met meer aandrang ge vraagd en met meer recht verwacht wordt dan hier in Limburg... Hecht is de band van zeven eeuwen tusschen Limburg en de kinderen van Sint Franciscus.... In de laatste dertig jaren is een nieuw Limburg gegroeid... Maar welk een 1 Iloevelen zijn er hier van buiten ons gewest ingevoerd, die zoo ruw verstoorden de Limburgsche zielen met haren fijnen katholieken aard en ongerept vertrouwen God en het nageslacht zullen rekenschap eischen van onzen arbeid, dat de economische ontwikkeling van Limburg het katho liek karakter van ons dierbaar gewest niet schadeDat de plicht van ons Franciscaan8che priesters, hetzij van de Derde, hetzij van de Eerste Orde; dat is de plicht van u, Franciscaansche leeken 1Wat geven ons de jaarlijk- sche luisterrijke processies, de kruisen en kapellen langs onze wegen; de torenspitsen met het gouden kruis, als elke nieuwe schrede van het econo misch leven voorwaarts beleekent een terugdringen van het oude katholieke geloof en de oude, goede Limburgsche zedenAls wij lijdelijk toezien, dat hoe langer hoe meer de meest gewich tige posten worden ingenomen door hen die ons volk niet begrijpen, omdat zij niet aanvoelen wat ons volk het innigst belieft: zijn katholiek geloof!" Vervolgens besprak de redenaar het droeve en schrikaanjagende feit, dat dagelijks karrevrachten on-katholleke en anti-katholieke lectuur ons Limburg worden ingevoerd.... dat deze «brutale pers tot onnoemlijke schande van de katholieke gezinnen altijd meer invloed krijgt"Wat geven ons de rijen van R. K. sociale vereenigingen, als de geest niet verandert, als zelfs onder de werkgevers vau den ouden Limburg- schen stam de katholieke gedachte maar niet schijnt begrepen le kunnen worden I In dit Limburg, dit nieuwe Liraburg, staat gij als kinderen van Franciscus en ten opzichte van dit nieuwe Lim burg, hebt gij eene roeping te vervul len, de roeping van het apostolaat.... Mannen van de Derde Orde van heel Limburg wij hebben u thans voor het eerst op een congres bijeen. Maar met al de kracht waarover ik beschik roep ik u toe: Wilt gij tertiarissen zijn zijn, Limburgsche tertiarissen, dan moogt gij niet rusten voor ge overal den verderfelijken invloed gebroken hebt." Nog eens, wij kunnen deze werke lijk ontzagwekkende rede. die herhaal delijk door daverend applaus werd onderbroken, niet in haar geheel weer geven. Maar deze conclusies hebben de Congressisten eruit medegenomen naar huis het zijn geen tertiarissen, die zich van den apostolischen geest der Orde weinig aantrekken, vooral indien er ter eere Gods eens wat gevraagd wordt uit hun niet leege beurslaat staan een offer van hun eigen ik, die er alleen maar op uit schijnen te zijn dat eenmaal een heele purochie of dorp gemobiliseerd zal worden om luister bij te zetten aan hun begrafenis de tertiarissen moeten er voor zorgen dat het eindelijk eens gedaan zijn met het droeve feit «dat men voor goede socia'e werken bijna altijd moet aan kloppen bij dezelfden (die nemen het aan, hoewel reeds overladen, doen wat ze kunnen..en toch, als anderen eens medehielpen, wat zou het werk dan beter gedaan worden de tertiarissen moeten gaarne ter liefde van Jezus Christus medewerken aan het R.K. Jeugdwerk, ook al is dit niet immer even prettig, en niet om een of andere teleurstelling dezen God-gevalligen arbeid erbij nederwer- pen de leden der Orde moeten ijverig medewerken om «de Jeugd tot de Derde Orde te brengen.... de jeugd actie van de Derde Orde is voor ons gewest van het hoogste belang." En zoo wijders. Zeker... menschen zijn menschen, en de weg naar de Hel is geplaveid met goede voornemens... Maar onmogelijk is het, onmogelijk dat van de goede besluiten, gevormd op dit heerlijke Congres, niet heel veel wordt ten uit-; voer gebracht! Daarvoor zorgt de goede God, op voorspraak van den Serafijn- schen Vader Franciscus en de patronen der Orde Sint Lodewijk en Sint Elisa beth Daarvoor ook spreekt ons borg de machtige geestdrift van de honderden, die onder de muziek van Venray's Kleine Fanfare, instemden met hel Vaandellied der Derde Orde. „Waar wellust hel leven der zielen vermoordt, Ontwijdend het lichaam, Gods tempel. Daar staat onze reinheid als marmeren poor1 Daar waakt onze kracht op den drempel I Waar hoogmoed en weelde de harten verblindt. Gods vrede verdrijft uit de woning Daar keere weer ootmoed als Godminnend Kind, Daar heersche weer eenvoud als Koning j" Oin half zes had tot slot van dezen schitterend geslaagden eersten. Lim- burgschen Congresdag een plechtig Lof plaats, met assistentie van verscheide ne heeren geestelijken uit de Derde Orde. Het geheel werd bekroond door den lofzang Te Deum: U, God, loven wij. N. Niettegenstaande de vele resultaten door de arbeidersorganisatie op elk genied behaald in het belang der ar beiders, slaan nog duizenden arbeiders buiten de organisaties. Niettegenstaande de bijzondere mo tieven, die voor den Katholieken ar beider gelden, positief voor zijn eigen belang, negatief om sterk te staan tegenover het socialisme, slaan ook nog honderden Katholieke arbeiders, ook in deze streken, buiten de katho lieke arbeidersbeweging. Een der meest belangrijkste insti tuten der vakorganisatie, vooral in tijden van economische crisis, is de werkeloosheidverzekering. Dit wordt door de meesten pas ontdekt als het voor hen reeds te laaf is. Men blijft ongeorgariseerd en als men werkeloos is, meldt men zich maar bij het Arm bestuur of Gemeentebestuur. Wanneer dit nu een enkel geval betreft, is dit voor een gemeente niet van veel be- teekenis. Erger wordt het, wanneer een geheele fabriek of een bepaald bedrijf wordt stopgezet, zooals zich dat dezen tijd weer heeft voorgedaan op de fa brieken van P. de Wit te Helmond. Ongelukkig genoeg zijn van dit eenige honderden arbeiders tellende personeel velen niet georganiseerd en zijn dus direct overgeleverd aan de armenzorg. In verband daarmede hebben Burge meester en Wethouders der gemeente Helmond nu een oproep gericht aan de arbeiders en verder in loondienst zijnde personen in die gemeente. In dezen oproep wordt o.m. het vol gende betoogd «De stopzetting van een der grootste wirii|k9rl -A deze 8emeente heeft de werkloosheid weer zeer groote afmetin gen doen aannemen. Evenals vroeger is bij deze gelegen- arbeiders mei die maatregelen heeft f«n »eni' uU", ln de eerste weken van werkeloosheid voor annlasligheid hadden kunnen behoeden, doordat zii ,3^" nagelaten zich tegen werk* loosheid te verzekeren. Het instituut der werkeloosheidsver- nn> "i,nig 1 j" °?s 'and ia reeds zoodanig omwikkeld, dat niemand zich op be hoorlijken grond aan de verplichting van verzekering kan onttrekken.. Arbeiders, die zich door verzekering bij eventueels onvrijwillige werkloos heid, een recht op uilkeering verschaf fen, worden dan ook door het Rijk en de gemeente in die poging tot zelfhulp g f :nd door het verleenen van een subsidie van minstens 100 pet. op de dopr hen zelf betaalde bijdragen. Hoewel inen- dus zou mogen ver- wachten, dat deze overheidshulp door i u'iri op pr'is Z0U wrden ge steld, blijkt dat zeer velen voor die hulp onverschillig blijven en blijkbaar van meening zijn, dat indien zij werkloos worden, het gemeentebestuur wel zal hel pon moet helpen misschien. h achten het noodig er uitdruk kelijk op te wijzen, dat niemand een recht op ondersteuning hij werkloos- heid tegenover de gemeente kan doen gelden. De niet legen de nadeelige ge volgen van werkloosheid verzekerden verkeeren in een volslagen toestand van rechteloosheid in dit opzicht en moeten daarom genoegen nemen met elke ondersleuning, die hun, in een toestand van armlastigheid gekomen door de particuliere of openbare lief- aadigheid wordt gegeven. Gunstig steken bij dezen toestand af de omstandigheden van hen, die zich door verzekering, een recht op een ÏÏÜTïï!"" ui[keerin8 bij werkloos- neid nebbon geschapen. Wij achten het daarom noodic de onverzekerde arbeiders, in hun eigen belang te wijzen op hunne moreele verplichting om zich zoodra mogelijk ifSfü f ,n,deell8? gevolgen van werk- loosheid le verzekeren. Zij kunnen zich van deze verpichting kwijten, o.m. door zich aan te sluiten dij hunne vakvereeniging, waardoor zij 'evens lid worden van de daaraan verbonden werkloozenkas. Wij raden allen ten sterkste aan, zien naar deze vingerwijzing te ge- dragen, <je ksns nie( gerjng j dal voor de toekomstige gevallen steun uit de openbare kas alleen zal worden eralrekt aan hen, die eerst voor een behoorlijke zelfhulp zullen hebben feev°errgzekerem 'ege" warkl°°aba'd Dit is taal, die aan duidelijkheid niets te wenschen overlaat en waarvan hel mal ongewenscht zou zijn dat een der- gelijke aankondiging op meerdere plaa.lfn *ard gedaan. Ook "in deze slreken. We behoeven geen namen te "rnm« bi ,de verschillende groote en kleine plaatsen staan hon derden fabrieksarbeiders builen de vak organisatie en daardoor buiten de ^era rtu SVerzekerinS' In dit ver- band hebben we ons wei eens de vraag gesteld, wat het voor een toestand zou worden wanneer zich op een dezer fabrieken eens eenzelfde geval voor deed zooals nu te Helmond. Stopzetting r»eM If- plolselln8e booge invoer rechten bij een industrie welke op export is aangewezen, bankmoeilijt heden (zooals nu weer le Dongen) knnnen plotseling een gezond bedrijf We rneenen daarom goed te doen de aandacht voor het bovenstaande te vragen, op de eerste plaats voor de arbeiders, tweeden» voor de burgerlijke overheid derdens ook voor de werk gevers. liet mankeert bij deze drie kategorion nogal eens aan medewer king om een goede arbeidersorganisalie te bevorderen en le steunen. Naast de algemeene overwegingen beidersorgan,salie te bevorderen, is ook de overweging van VOORZORG, door middel van de werkloosheidsverzekering van de vakbonden, een krachtig argu ment voor vakorganisatie in hel alge- fnrid?" "i slreken van KATHO- LIEKE vakorganisatie in het bijzonder Moge men dit overal toch spoedig inzien en met wachten tot hel le laai Aan de arbeiders de DAAD van aan sluiting, de Overheid door middel van bepalingen waardoor het lid-zijn eener We zullen zoo afgemeen'mö^lijk blijven zonder namen te noemen omdat het ons le doen 13 om de zaak en niet om de persoon. Laat daarom ieder die in deze iets doen kan en dat zijn er velen deze zaak eens ernstig overwegen en daarnaar handelen. de Z. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Gist en levertraan. Ofschoon ik nimmer gist en der geveif? e voer daardoor min- Antwoord Gedroogde «rist en Ipvap. dere stoffen behoefte hebben Men tien6 e1enhgroWot<id1eTndveanVhgel3 T' stoffen in voldoende maten, doch de hoenders, die opgesloten zitten en s winters ook de loslnopende niet heel°wnt kippenlichaam wordt vo-eu L nï,8eVergd' dan van wilde 0oeis, die met meer eieren leggen dan Ka7^{0ind1de°vthrouSfng0tn^d7e2 in den'wimer 2 pCP'd i'T °"S ,zepgan eeu anu?Ce'b"nd 1,0 eeu snuifje bij doen, doch dan telkens de eene kin6" men«en- «""Iers heeft misschien nieV aen andara hefehal6dV;^rraamnenk|en„.mrvbreeret?endr goed6Snd"er gDaa"' Me" roerl het dan fels onder d« Precies als de boer e s onder de rogge mengt, tegen het makkelijk! Hel ™ngt H De grootste hoeveelheid hardvoer fff! ,me" a winters onder een flinke kan men'met ^niraa^etmTngenen Witte ontlasting. Vraag: Sinds Donderdag der vorige week zijn bij mij reeds 7 kippen3 gegaan en ik denk, dat er ïog meer sterven. De zieke eten niet meer. heK ben een zeer dunne, witte slijmerige ontlasting, die zeer vloeibaar is, want s morgens liggen er breede plakken VanerJhe,Z"at°k!Cen °P den mestv!oer Van achteren z,en de kippen er vies u t. De kam wordt blauwachtig en do kippen kruipen ergens onder of achter. Antwoord: Het kan best'zijn, dat de dieren eene darmziekte hebben De faff n fn fele«en z'jn in hel kou- vatten. Ook beschimmeld voer is er wel de oorzaak van, zoo ook bedorven aan fff "l k'Ppe" drinken graag aan het vuil van de mealvaalt en dat heden3 f"/" ?ommige omstandig heden gevaarlijk zijn. Hoe menigmaal toch zitten tusschen de mest befchim- ""ltd?' 8'stende beslanddeelen Hebben uw kippen niet veel dorst? Ik g /r 8ew°onlijk mee gepaard. Ik raad u aan, de dieren warm en droog te houden en slechts gemakke als ofd wfffh V°fdae' 'e geven- zo°' als oud wittebrood, gekookte riist eïïüw:. «i- ««35 Verder wordt wel aangeraden als drinken te geven afkooksel van IR„ zaad of van eikenschors. Het is licht genoeg Hf"' 1. U gr0eit eikl-'i>boul fe zijn geen dr°8p 8chora De zieke zou ik zoo mogelijk aoart zetten, want door de mest, die ze los laten, worden de overige dieren anders misschien ook ziek. anaers Kunt u ze niet apsrt zetten dan zon eens een' Z2 'v "t° J h^s'meUe"^ f8faanrakmp 11 jZ,jn die men8chen toch wiis Sepet^C„-^Ziak" heaven faarnbij2|IJn '°Ch a<m *eluk'haalt rny?la k'PPenhouders, die-bij ons om ik er weie"h-pel",gd8n voortaan zal wel blJ 21Jn> als ik iels merk wijs wo'rd'em' ve'en Pas door schade

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1