FEESTPROGRAMMA Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. KEREELIJK LEVEN. Donderdag 22 October 1925 Afscheidsgroet Veulenmonstaring te Horst De Kippenhouderij op het ptatteland Zaterdag 17 October 1923 46e Jaargang No. 42. A BONN KM N l'SBkïJS ïEli KW IA AL: voor VENRAY 65 c. franco pet post 75 c. voor het buitenland (bij vooruitbetaling) f 1,30 afzondert, nummers 5 c. PEEL MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 rt elke regel meer 71/» ct Advertentiën bij abonne ment groote reductie- bij gelegenheid van het 's Morgens aankondiging van 't Feest door kanongebulder. Komt de Koninklijke trein in zicht saluutschoten. Om 1.05 uur feestelijke ontvangst en huldiging van Hare Majesteit de Koningin en H.H. K.K. H.H. Prins Hendrik en Prinses Juliana. (Zie hiervoor afzonderlijk programma). Onmiddellijk na hei vertrek van den Koninklijken trein gezamenlijk in optocht met muziek naar het Dorp. Van 3 tot 6 Volksspelen op het Henschenius-plein. Ringsteken per fiets en andere Volksvermakelijkheden, opgeluisterd door muziek. Van 6 tot 8Prachtige verlichting van het Raadhuis en openbare pleinen, waaronder muziek- en zanguitvoering. 8 uurSchitterend vuurwerk op het Sportterrein. Na afloop daarvan opstellen van den Lichtstoet of Fakkeloptocht door het Dorp Patersstraat, Groote straat, Hofstraat, Maash. weg, Gasstraat, Overl. weg, Eindstraat, Schoolstraat, Leeuwstraat, Langstraat, Paterslaan, Henscheniusstraat, Henscheniusplein, naar de Groote Markt, waar de stoet ontbonden wordt. Ten slotte gezellig samenzijn. HET ORANJE-COMITE. N.B. lecfer deelnemer aan den lichtstoet zorgt voor eigen lampion, hangende aaij een stok. In den fakkeloptócht zijn ook feest- en reclame-transpiranten van ver- eenigingen en particulieren welkom. Aankomst van Hare Majesteit do Koningin in Venray. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis dat thans definitief officieel is vastgesteld, dat de Konink lijke trein om 1 uur 5 minuten zal binnenloopen en Hare Majesteit om 1.40 uur zal vertrekken. Het verblijf te Venray duurt dus 85 minuten. Venray, 13 October 1925. De Buffcemeester van Venray O. VAN DE LOO. Regeling verkeer op liet Stationsplein tydens het Koninklijk bezoek. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat de regeling van het verkeer op Jiet Stationsplein en omgeving gedurende het bezoek van Hare Majesteit de Koningin in handen is van de Maréchaussée, Rijksveld wacht en Gemeente-politie, terwijl de Weled. Gestr. Heer Werner, Kapitein-districts commandant der Kon. Maréchaussée, de opperleiding heeft. De regeling op het stationsplein ver oorzaakt vele moeilijkheden. In verband hiermede noodig ik allen zonder uit zondering met den meesten aandrang uit zich stipt te gedragen naar de be velen en voorschriften van de verkeers politie. In dit geval alleen is het mogelijk eene goede regeling te treffen. Ik reken dus op de medewerking van allen en twijfel niet of een ieder zal er toe bijdragen om de moeielijke taak der politie te vergemakkelijken. Venray, 13 October 1925. De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. Regeling Tramdienst. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene kennis dat de tram Venray—Slation op Donder dag 22 October van af tien uur voor middag tot drie uur uitsluitend zal rijden van de kom tot bij Jac van de Voort vise versa. Venray, 13 October 1925. De Burgemeester en Wethouders-voornd. O. VAN DE LOO De Secretaris, VAN HAAREN. Sluiting verkeersweg. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene kennis, dat de weg Ooslrum-Oirlo vanaf Jac. van de Voort, tot op een afstand van tweehonderd meter voorbij het slation op Donderdag 22 October vanaf tien uur voormiddag tot drie uur namiddag voor ALLE voertuigen is afgestoten. De weg van Jac. van de Voort tot vóór bet station, zooals door de ver keerspolitie aangeduid, is vanaf elf uur voormiddag tot twee uur namiddag ook afgesloten voor voetgangers, tenzij het betreden van dien weg als bewoners of wegens speciale aangelegenheden, waarvoor vergunning is vereischt, noodzakelijk is. Venray, 13 October 1925. Burgemeester en Wethouders voorn. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Uitsteken der vlaggen. De Burgemeester van Venray ver zoekt de ingezetenen, zoowel van de Kom als van de gehuchten om op 22 vlaggen om de gemeente ter gelegen heid van het bezoek van Hare Majesteit een feestelijk aanzien te geven. Venray, 13 October 1925. De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO Bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan Venray. Burgemeester en Wethouders bren gen ter algemeene kennis, dat de- kantoren van den Gemeenteontvanger, Publieke Werken en Gasfabriek op Donderdag 22 October voor het publiek gesloten zijn De Secretarie is uitsluitend voor Burgerlijke Stand en zeer dringende aangelegenheden geopend van 9-10 uur voormiddag. Venray, 13 October 1925. Burgemeester en Wethouders voornmd, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. 18 October. Twintigste zondag na Pinksteren. H. Lucas. Evangelist ROOD. Tweede gebed "an den Zondag GloriaCredo Prefatie der Apostelen. Laatste Evangelie van den zondag. De H. Lucas was een bekeerde neesheer van Antiochië en bijzonder bevriend met den H. Paulus, dien hij gewoonlijk op diens reizen vergezelde, om met Hem het Rijk Gods te ver kondigen. Vooral echter is hij hekend door het schrijven der 2 gewijde boeken het (derde) Evangelie en de «Iiande. lingën der- Apostelen". DooY deze schrif ten, meer nog dan door zijne predikin gen, klonken zijne woorden lot aan de wereldgrenzen. Het Zondagsevangelie verhaalt ons de genezing van den zoon van den hofbeambte. 0— 19 October. - Maandag. H. Petrus van Alcantara. Belijder. WIT. Tweede gebed van het Octaaf van Kerkwijding Derde voor den PausGloriaCredo gewone Prefatie. De II. Petrus, te Alcantara in Spanje geboren, nam op zijn 16de jaar het arme kleed van St. Franciscus aan. Ilij onderscheidde zich door eene buitengewone boetvaardigheid van levenswijze en God beloonde hem met de gave eener hooge beschouwing van hemelsche dingen en lal van zielsver rukkingen. Hij was de geestelijke leids man der H. Theresia, waarvan het feest was 15 October. -0— 20 October. Dinsdag. H. Joannes van Kente. Belijder. WIT. Tweede ge bed van Octaaf van Kerkwijding; Derde voor den Paus Gloria Credo gewone Prefatie. De H. Joannes, in het dorp Kenti in Polen geboren, was hoogleeraar aan de Universiteit van Krakau, waar hij de beoefening der deugden met de studie der wetenschap vereenigde. Na het ontvangen der priesterwijding ver wisselde hij zijn leerstoel met de her derlijke bediehing eener parochie, waarvan hij echter weer afstand deed om geheel afgezonderd van de wereld te leven Bij dit alles was hij vooral bekend om zijn naastenliefde. De armen wel te doen was zijn grootste vreugde en niet zelden beroofde hij zich van zijne kleederen om den behoeftige Ie 0— 21 Oclober. Woensdag. Zesde dag van het Octaaf van Kerkwijding. WIT Tweede gebed van den vorigen Zondag; derde van den H. IlilarionVierde van de H. Ursula en Gezellinnen. Gloria Credo gewone Prefatie. Ook kan de TI. Mis van den vorigen Zondag gelezen worden. Tweede gebed van het Octaaf; derde van den H. Hilarion; vierde van de H. Ursula en gezellin nen, geen Gloria of Credo gewone Prefatie. De H. Hilarion, waarvan wij heden de gedachtenis vieren, reisde van Palestina naar Egypte om door den kluizenaar Anlonius in het geestelijk leven onderricht te worden. In zijn vaderland weer gekeerd, volgde hij dat leven navelen kwamen zich onder zijri leiding stellen. Om zich te onttrekken aan de verstrooiingen van hét bestuur en de talrijke bezoeken, vluchtte hij naar Egypte. Meermalen moest hij nog van woonplaats veran deren f 372. De H. Ursula, waarvan wij heden de gedachtenis vieren, was de dochter van den Brittenkoning Dionelus. Om zich aan het huwelijk te onttrekken en hare maagdelijkheid te beschermen stak zij met meerdere gezellinnen over naar het vasteland en kwam eindelijk te Keulen aan. Wijl zij hare zuiver heid niet aan de barbaren, die toen Keulen belegerden, wilde prijsgeven, werd zij, evenals hare gezellinnen, door hen om het leven gebracht. (Vde eeuw). 0- 22 October. Donderdag. Zevende dag van liet Octaaf van Kerkwijding. WIT. (Zw.) Tweede gebed Concede Derde voor den PausGloria Credo gewone Prefatie. 0— 23 Oclober. Vrijdag. Octaafdag van de Wijding onzer Kerk. WIT Tweede voor den Paus. G'oria Credo gewone Prefatie. 0— 24 October. Zaterdag. H. Raphael. Aartsengel WIT. Tweede gebed voor den PausGloriaCredogewone- Prefatie. De H. Aartsengel Raphael is ons voldoende bekend door het boek Tobias als reisgezel werd hij door God aan den jongen Tobias op zijn verren tocht meegegeven.; veilig bracht hij dezen bij zijn ouden vader terug, dien hij eveneens van zijn blindheid genas Heel de Misliturgie zinspeelt op de goddelijke bediening van den liefde vollen bewaarengel: voor allen, die op den Heer vertrouwen, is hij een veilige gids, die hen geleidt, versterkt en op beurt en hun een zekere weg aanwijst naar het hemelsche vaderland. Het Jaarfeest der wijding onzer kerk- I)e Kerkwijding verklaard II. De inbezitneming der kerk door den Bisschop. Als eerste der drie groote deelen der eigenlijke Kerkwijding mogen we noe men de inbezitneming der kerk door den Bisschop. In -ambtsgewaad gehuld met mijter en staf, teekenen der bis schoppelijke waardigheid en macht, gaal de Bisschop de kerk rond en he sproeit het bovenste gedeelte der muren. Aan den ingang der kerk teruggekeerd, slaat hij met het onderste van zijn staf éénmaal tegen de kerkdeur, die toch gesloten blijft, want de bisschop stelt voor Christus, Die de kerk op den duivel moet veroveren. Ten tweede male gaat de bisschop rond, en besprenkelt nu de muren aan den grondslag, en teruggekeerd aan den ingang der kerk, smeekt hij God voor zijn kudde om de eenheid des geloofs en der liefde. Dan nadert de bisschop weer de kerkdeur en weer vraagt hij om te worden binnengelaten maar weer tevergeefs. Ten derde male wordt de kerk bestormdde kerkmuren worden nu in het midden besprenkeld met wijwater. Teruggekeerd slaat hij weer met zijn staf tegen de deur, maar nog blijft ze gesloten. Maar dan neemt de bisschop zijn staf, teekent den dor pel met het H. Kruis en zegt: «Ziet het teeken des kruises, dat alle booze vluchte." En open gaan de deuren door het kruis(offer) gewonnen. Deze drievoudige besproeiing dei- muren met gewijd water en de daarbij telkens herhaalde uitroep*In den naam des Vaders enz. doen ons denken aan de drievoudige afwassing met doop water onder den begeleidenden aanroep der H. Drievuldigheid, waardoor de duivel en de'zonde uit onze ziel wor den verdreven en deze werd opgebouwd tot een kostbaren tempel, waarin de H. Drievuldigheid woont door goddelijke genade. Daarop treedt de bisschop de kerk binnen met den groet: «Vredezij dezeg huize" (dezelfde groet, die de priester bidt, als hij een huis binnentreedt bij een bediening enz) In het midden der kerk neergeknield, heft de bisschop dan het »Veni Creator" Kom, Schepper, Hi Geest aan en roept opnieuw de van den patroonheilige der kerk en van de H. Martelaren, wier gebeente in de kerk zal worden bijgezet (in den altaar steen). Intusschen heeft een der dienaren asch gestrooid op den vloer, vanaf de linker en rechterhoek bij de deur tot aan den linker- en rechterhoek bovenaan, dwars over elkaar. Die breede aschlijnen vormen het Andreas kruis (X) en die lijnen worden door den bis schop met den punt van zijn staf be schreven met de letters uit het Griek- sche en Latijnsche alfabet. Dit alles duidt op Christus, Die het begin en het einde is van alles, endoor dit Christus zegel neemt God bezit van het kerk gebouw. En in de kerk van Christus worden alle volkeren der aardedo.or het Latijnsche en Grieksche alfabet voorgesteld tot een Christenvolk vereenigd door de kracht van Christus kruis. Allen vinden elkander terug in dat alles verbindende kruis, gelijk de muren (der kerk) van het zonnige, Joodsche Zuiden en die van het koude, heidensche noorden te samen loopen in het heilige Oosten, waar Christus verscheen, en waar het steunpunt, de eerste steen, de hoeksteen Christus, aan onzen ZeerEerw. Heer Rector tiljj zjjne benoeming tot Pastoor te Oirlo Rector Gerards, die met vaste hand Als priester trouw zijn kudde leidt, Neemt thans den herderstaf ter hand, Door den wil van Gods voorzienigheid Als eenvoudig zoon uit Venlo Stond gij hier veertien jaar paraat, Als bemind kapelaan te Oirlo En leider van ons Rectoraat. Ons kerkje eenzaam en verlaten, Stond daar als 'n arme wees, Totdat eindelijk na besliste daden De gloriezon ter kimme rees. In negentienhonderd-zestien Gingt gij vol moed Uw herder vragen Om 't II. Sacrament ook hier te zien, Waar de Godslamp brand nu dag aan dagen-. Voor 't U toevertrouwde zielenheil Dal U zoo zeer ter harte ging, Had men hier een prachtig offer veil Hetgeen zoo heerlijk slaagde onderling. En als thans na veertien volle jaren Hier dat liefdevuur zoo schoon ontvlamt, Zullen wij ons onder Uw hoede scharen Bij d'aanvaarding van Uw herdersambt Uw kalmen strijd blijft onzen dank Voor Uw lankmoedig en trouw geduld, Ook de lieve jeugd, zoo rein en blank, Voelt hief een schoone eereschuld. Als Rector gaat gij van ons scheiden De Bisschop sprak en riep U verder Om een nieuwen schaapstal in te leiden In hoedanigheid van Oirlo's herder. Uwe roepstem klonk weleer zoo schoon In zoo menig vroegen morgenstond. En knielden 's avonds fot Gods eerbetoon Waar U de vrucht Uws arbeids vond Wij groeten U, als nieuwe herder In naam ons aller parochianen, Voor het doel dat ons steeds verder Geleide moog' in veil'ge banen. Waar boer en werkman samengaan In vereeniging trouw, ondef kerkgezag, Daar groeit het volk zijn welvaart aan, Dat ons ten zegen strekken mag. Castenray, 17 October 1925. J. H. G. op Dinsdag 13 October. Cat. 1. Merrieveulens geboren 1925 afst. van Cavalier de Grubben. Ie. Cavalina de Hulst, eig. A. Gooren, Swolgen 2e. Gerda van Stepkes, eig. G. van Enekevort, Sevenum 3e. Bles de Helpeney, eig. Joh. Soberjé, Horst; 4e. Flora de Gunne, eig. Kind. Beurs- kens, Swolgen5e. Cavaline, eig. H. Strijbos—Friezen, Castenray; E V Ca valine de Mazel, eig. L. Poels, Hcide- Venray; E V N.N., eig. P. J. Houben, Horst; E V Fina, eig. P. van Kempen, Heide-Venray. Cat. 2. Merrievoulens geboren 1924 .afstam, van Cavalier de Grubben'. Ie Cavalla van Sevenum, eig. J. van den Bosch, Sevenum; 2e Roza, eig. A. Gielen, Sevenum 3e Donna van de Hees, eig. J. Vullings, Sevenum; 4e Frigga, eig. V. Pyls, Venray; 5e Liza, eig. Wed. L. Zanders, Horst; 6e Mia, eig. P. J. Vullings, Horst; E V Ger- mania, eig. J. Litjens, Horst; E V Ro za, eig. M. Verrijdt, Sevenum E V Irma de Helpeney, eig. Joh. Soberjé, HorstE V Mimosa, eig. II. Strijbosch- Strijbosch, Castenray. Cat. 3. Merrieveulens geboren 1923 afstam, van Cavalier do Grubben Horst2e Elsbe, eig. YVed. C. Peeters, Velden 3e Ella van Vullingshoeve, eig. A. J. Raaymakers, Li erop; 4e Ma rie, eig. Jac. Jacobs, Horst; 5e Caline de Helpeney, eig. Joh. Soberjé, Horst; E V Hana, eig. P. v.d. Goor, Sevenum; E V Wiesje, eig. W. Verheijen, Seve num E V Flora, eig. Jac. Jacobs, Horst. Cat. 4. Merrieveulens geboren 1925 afstam, van Germinal de Loyers.' le Beatrix, eig. P. J. Hanssen, Oyen 2e Prinses de Riebroek, eig. L. Geurls Venray2e Dora van de Hees, eig. Jac. Vullings, Sevenum3e Emmelie - van de Krukken, eig. P. J. Smits, Se venum 3e Jenny, eig. L. Tacken Hanssen, Meterik4e Cato, eig. H. Heidens, Horst5e Dina van de Hees, eig. Jac. Vullings, Sevenum. Cat. 5. Merrie veulens geboren 1924 afstam, van Germinal de Loyers. le Princes de Steeg, eig. Jac. Henclrix, Grubbenvorstle Emma de Germinal, eig. J. Litjens, Horst2e Flora, eig. G. Bovee, Broekhuizen 2e Cordula, eig. J. Smeets, Maasbree3e Bertha, eig. H. Hanssen, Horst3e Germaine, eig. P. J. Hanssen. Oyen ,4e Bertha, eig. G. Wijnhoven, Blitterswijk4e Ger- mania de Gratjes, eig. P. J. Haenen, Sevenum 5e Lena, eig. L. Hermans, Sevenum. Cat. 6. Merrieveulens geboren 1923 afstam, van -Germinal de Loyers. le Irma de Gratjes, eig. P. J. Haenen, Sevenum 2e Esta van de Krukken, eig. P. J. Smits. Sevenum 3e Agnes, eig. Wed. Thielen, Oostrum 4c Annie de Erve, eig. P. A. Sinions, Grubben vorst 5e Heijdebloem, eig. Th. Droesen HeideVenray. Cat. 5. Merrieveulens geboren 1925 afstam, van Carnaval d'Ahéa. le Julie, eig. G. Bovee, Broekhuizen; 2e N.N. eig. P. J. Keysers, Horst. Cat. 8. Merrieveulenj geboren 1925 afstam, van Togo d'Elène. le Lina, eig. G. II. Ileijligers, Meerlo; 2e Roza, eig. Fr. llendrikx, Wanssum; 3e Mirza de Kampshoeve, eig. W. Janssen, Horst; E V Gabby de Schoor, eig. L. Heidens, SchoorVenray; E V Bertha, eig. P. van Dooren, Sevenum. Cat. 9. Merrie veulens geboreu 1924 afstam, van Togo d'Elène. le Emma, eig. J.M. Jenneskens, Meterik Cat. 10. Merrieveulens geboren 1923 afstam, van Togo d'Elène. le Emma, eig. Firma Wed. A. Peeters, Horst2e Heideprinses, eig. W. van Meyel, HeideVenray; 3e Roza, eig. Jos. Verstappen, Oirlo E V A. Gieleh Sevenum. Cat. 13. Hengstveulens geboren 1925. le Cavalier de Cedron, eig. J. Camps, Oostrum 2e Elegant de Cavalier, eig. II. Billekens, Sevenum; 3e Jan van Laatberg, eig. J. F. Joosten, Helden 4é Carlo de Riebroek, eig. Wed. Duy- kers, Iioogriebroek-Venray5e Carlo- man van Groot Westering, eig. J. Smeets Maasbree6e Max, eig. Wed. Thielen, Sevenum 7e Ideal de Helpeney, eig. J. Soberjé, Horst; 8e Indigène van Oostrum, eig. Wed. Thielen, Oostrum; E V no. 158cE V Milord, eig. G. Bouten, Sevenum. Cat. 14. Hengstveulens geboren 1924 le Cavalier de Laatberg, eig. J. F. Joosten, Helden; 2e Max v Germinal, eig. M. Houben, Ilorst—Meterik3e Hector, eig. P. van Kempen, Heide Venray4e Col van America, eig. M. Houben. HorstMeterik. Kampioen 1925Beatrix, eig. P. J. Hanssen, OyenBroekhuizen vorst. Kampioen 1924: Emma de Germi nal, eig. J. Litjens, Horst. Kampioen 1923Irma de Gratjes, eig. P. J. Hanen, Sevenum. Ook thans was de belangstelling van paardenliefhebbers wederom groot, ondanks het minder gunstige weder. De kwaliteit der aangevoerde dieren wordt jaarlijks beter, vooral wat been- derwerk betreft. De jury was dan ook vol lof over den vooruitgang der paar denfokkerij in Noord Limburg. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Te Yroegc leg. VRAAGOp 10 April dit jaar heb ik 62 W.Lkuikens betrokken van het hoenderpark X. le X. Ze waren toen een dag oud, volgens opgave. De uit komst was 35 hanen en 27 hennen. De kuikens zijn opgevoed met Sluis' opfokvoer en kuikenzaad, met het resultaat, dat de haantjes reeds mei ruim 4 weken kraaide, ik heb ze al gauw apart gezet. Twee hennetjes zijn op den leeftijd van 2i/* 3 maanden gestorven, zoodat hel aantal nu 25 stuks is. Deze zijn gaan leggen op 21 Augustus en legden in die maand nog 15 eieren. In September 143 en daarna zijn ze van lieverlede gaan minderen, /noria Lik van da», er jjo.n ni. ia

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1