mm PELIEKIJEN W Inter-Ondergoederen Molton, wollen en gewatteerde S1111S. Uilenspiegel Ontvangen de nieuwste modellen in Dames Mantels en Hoeden, gebreide Vesten Dames Jumpers en Regenmantels. Heeren Gabardine en Holka Regenjassen, gebreide wollen Vesten en Truien. Zaterdag 10 October L925 No. 41. Qemengd Nieuws. De Kippenhouderij op het platteland in alle soorten. Prachtsorteeringen. Klinkerweg naar de Kerk. „Onder den Boog." Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene kennis, dat de doorgang onder den Boog naar de Kerk, welke met klinkers is bestraat voor karren en vrachtauto's VERBODEN. Venray 6 October 1925. Burgemeester en Wethouders voorn. O. VAN DE LOO De Secretaris, VAN HAAREN. De verdwenen huzaren terecht. Naar de »Arnh Grt." verneemt, zijn beide huzaren uit Amersfoort, die na een familiebezoek te Arnhem te zamen op een rijwiel den 27en September op weg gingen naar hun garnizoen, doch daar niet aankwamen, thans terecht, Zij werden in de kazerne te Amersfoort in arrest gesteld. De jongelui zijn aan het passagieren geweest, terwijl hun families te Arnhem een ernstig ongeluk vreezende, acht dagen lang grooten angst om hen uitstonden. Door rioolgassen bedwelmd. Dinsdagmorgen zijn, naar de »Arnh. Crt." meldt, drie gemeentewerklieden aan den Vosdijk te Arnhem begonnen met het schoonmaken van het riool in den weg. Een hunner daalde daar toe in het riool af, maar de achterge blevenen bemerkten spoedig, dat hun afgedaalde kameraad geen levensteeken meer gaf. Een tweede werkman ging daarop in den rioolkelder, maar keerde niet terug. De derde, die daarop een onderzoek naar het lot van zijn voor gangers instelde, vond beiden in be- wusteloozen toestand in het riool, blijk baar bedwelmd door de daarin ver zamelde gassen. Hij slaagde er met behulp van een touw in om beiden uit het riool op den weg te brengen. Zij kwamen spoedig weer bij kennis. Een hunner bleek in staat om loopende naar zijn woning te gaan, de tweede die het langst in het riool had vertoefd, werd per rijtuig naar het gemeente ziekenhuis vervoerd om daar, met het oog op mogelijke gevolgen van riool- gasbewelming, gedurende enkele dagen in observatie te blijven. Finsche torpedoboot gezonken. De Finsche kanonneerboot «Haenee- na" en twee torpedofcooten zijn in den nacht op een tocht naar Wasa in de Botnische golf door een hevigen storm overvallen. De torpedoboot S 2 is daar bij gezonken. De commandant, een officier, de scheepsdokter en 50 man equipage zijn verdronken. Militaire vliegtuigen zijn naar de plaats van de ramp gezonden. De Zweedsche regeering heeft schepen aangeboden voor het instellen van een onderzoek, de Italiaansche gezant twee hier aanwezige vliegtuigen. De verongelukte torpedohoot was in 1900 gebouwd. Zij had een waterver plaatsing van 260 ton, voerde twee kanonnen van lift cM. kaliber en was van een torpedolanceerinrichting voor zien. „Opvoeding" van machinisten. Een Amerikaansche Spoorwegmaat schappij laat hare machinisten zoo nu en dan eens een reis maken als passa gier in een der laatste rijtuigen van den trein, opdat zij kunnen ondervinden hoe onaangenaam het is, wanneer een trein niet naar behonren gereden wordt. Op de machine staande, kan, vooral bij lange treinen, zulks door den ma chinist niet worden opgemerkt. Eigenaardige bewonings-wedstryd. Onder een groep bewoners der ge meentelijke woningen te 's Hertogen bosch, werd een bewonings-wedstrijd gehouden, waarvoor bij raadsbesluit f 500 aan prijzen en f 50 aan premies werd toegestaan. Deze wedstrijd had ten doel de gezin nen, die vroeger in bekrompen, vunzige huisjes en oude krotten moesten leven, en thans van nieuwe doelmatige, flinke, aangenaam gelegen huizen zijn voor zien aan te moedigen, die woningen in behoorlijken* staat te laten en goed te onderhouden. De eindcijfers werden vastgesteld door de jury, gevormd uit dames, leden van den R. K. Vrouwenbond en van de Ned. Ver. van Huisvrouwen afdee ling Den Bosch. Er werden 135 pi ijzen en premies toegekend, waaronder 35 met diploma, dat ontworpen werd aan de Bossche Kon. School voor Kunst, Techniek en Ambacht. De uitreiking aan de winnaressen- huisvrouwen zal plaats hebben ten stadhuize. Ernstige mishandeling. Men meldt uit Exloo: De 61-jarige arbeider K. D., te Valthermond (Dr.), is op zoodanige wijze mishandeld, dat een zijner polsen op twee plaatsen is sfuk geslagen. Onmiddellijk is het slachtoffer naar ziekenhuis vervoerd. De dader G., een bekende van de politie, is reeds gevankelijk naar Assen over gebracht. Slecht bouwwerk. Als de storm „het uitbrengt. In de Ingenieur schreven de architect Slagter en de ingenieur Postema over de steenconstructies en kappen van de vernielde huizen te Borculo en komen daarbij tot de volgende slotsom Uit de Borculosche ramp valt dit ie leerer. a. Bij het meerendeel der gebouwen heeft aan de uitvoering van het met selwerk vrijwel alles ontbroken. De mortel was doorgaans niet versteend wegens de foutieve samenstelling en verder moet veel met droge steenen gemetseld zijn. b. Indien het metselwerk oordeel kundig en goed was uitgevoerd heeft de storm op het muurwerk zelf geen vat gehad, ongeacht of het bestond uit baksteen of kalkzandsteen. De door ir. Alph. Siebers ten dezen opzichte, nl. van de steensoort absoluut foutief ge trokken conclusie, is reeds door prof. Van der Kloes weerlegd. Metselwerk van alle steensoorten is als regel op de voeg en afgescheurd, zooals vanzelf spreekt: bij alle steen soorten vindt men daarnaast scheuren door steen en voegen en mortellooze steenen met eenige mortel er aan en stuiken metselwerk. Een fabrieksschoorsteen van de be kende radiale steenen met gaten, ligt dicht bij het station neergeveld. De steenen vertoonen nauwelijks en bij vele zelfs gansch geen aangehechte mortel. c. Huizen met beschoten en goed verankerde daken hebben meer weer stand geboden dan die met een open sparrendak, vooral wanneer dit laatste van zoo'n lichte samenstelling is, als in Borculo gemaakt werd en wordt. d. voor den opbouw is noodig deugdelijk metselwerk, dus specie van de juiste samenstelling, soort steen on verschilligeenvoudige kappen op de juiste manier, geconstrueerd en behoor lijk verankerd aan het muurwerk, welke beschoten moeten zijn. Dit laatste is geen klemmende eisch,' omdat een storm dan hoogstens de kap alleen zal kunnen vernielen of dat alleen de pan nen worden afgerukt. De storm heeft dus in Borculo de slechte bouwmethode bloot gelegd. Hoe zal het elders zijn Scherp toezicht lijkt wel een eisch van dringende noodzakelijkheid. HELDEN. Bij de gebr. Poulissen kwam dezer dagen eene duif op het hok terug, die in het begin van het vliegseizoen 1923 van Noyon (Frankr.) was achtergebleven. door JOS. BOSHOUWERS te LENT By kunstlicht voeren. Dezer dagen kwam mij in een land bouwblad de volgende vraag onder 't oog»Kan een extra avondvoedering de jaarlijksche eierproductie van een kip verhoogen Iemand vertelde me, dat zulks niet kan, omdat het aantal eitjes van den eiertros door sterke voe ding niet verhoogd kan worden." De Redactie van het Boerenweekblad want in die krant stond het gaf kort tot antwoord, dat het wél kon. En zoo is het ook. Wanneer een kip zoolang zou leven totdat al de eiertjes van den eierstok gelegd zijn, dan zou zij door de avond voedering geen enkel ei meer gepro duceerd hebben, dan zonder dat, want een kip kan nu eenmaal niet meer leggen dan ze in voorraad heeft. Als het kuiken geboren is, zijn al de dooiertjes reeds aan den eierstok. Wat men ook doet, daar komt geen eentje meer bij; ook niet door geregel de avondvoedering in den winter. Maar wat men er wol mee bereiken kan Dat de eitjes eerder komen. En dat is in den winter een groot voor deel. Een kip, die bijv. 40 eieren in den winter en 90 daarna legt (dus in totaal 130) is voordeeliger dan eene, die er na Januari 140 legt, al zijn er in het laatste geval 10 meer. Wintereieren tellen dubbel, soms nog meer 1 We moeten er dus alles opzet ten, om zooveel mogelijk eieren in den winter te rapen. Eerstens heeft men dan duurdere eieren, maar en dit is ook van groot belang dan duurt ook de legtijd langer. Een kip, die 's winters niet gelegd heeft, zal doorgaans geen hoog leg- cijfer bereiken, daar duurt de legtijd te kort voor. Want in September, uiter lijk in October komt ook zij in den rui. Om wintereieren te rapen is op de eerste plaats noodig, dat men niet laat broedt. De kuikens moeten einde Oc tober, zeker in de eerste helft van November legrijp zijn. En dat bereikt men nimmer met Juli- of Augustus- kuikens. Als de dieren aan den leg zijn, moet men ze ook aan den leg zien te houden. Daarvoor is noodig: doelmatige huis vesting en verzorging, rationeele voe ding en veel beweging; dit laatste bij slecht weer in het hok, waar het hard voer dan onder eene flinke laag krab- materiaal geharkt wordt. Wie in den winter de kippen bij heel slecht weer buiten laat, zal er varen, dat de leg spoedig ophoudt. Dus binnen houden En dat kan ook in goed verlichte, zuivere hokken. Buiten vinden ze dan toch niets van waarde. Wel veel kou en nat, maar dat moeten ze juist niet hebben. De dagen zijn in den winter kort, vooral wanneer het triestig of regen achtig weer is. Om acht uur's morgens komen de dieren van stok en om half vier vaak nog eer zitten ze weer op de hort In het Land van Raven- stein zegt men: op het vèke Enfin, hoe het uitgedrukt wordt of niet, de nacht" duurt voor die dieren 16 uur of langer, soms wel 18. Ieder een snapt, dal de kroppen dan vele uren leeg zullen zijn, want bij een kip verteert alles ving. En als er weinig voedsel in het dier lijk lichaam zit, kan het 't slechtst tegen de kou. Na het middagmaal zijn wij des winters zelf ook heel wat meer mans dan van te voren. Om nu te voorkomen, dat de kippen zoo buitengewoon lang zonder voedsel zitten, heeft men een deugdelijk middel uitgevonden: 's avonds voeren bij kunst licht. Het wordt reeds op veel plaatsen gedaan: de een doet het den ander na omdat ze van mekaar... de resultaten zien. In Doornenburg en Gendt (twee dorpen in de Boven-Betuwe) wordt het tegenwoordig op de meeste boerderijen gedaan. Ook 's morgens, om 6 uur bv. en 's avonds te 9 of 10 uur. Het komt er op een half uurtje niet op aan. Bij kunstlicht ziet een kip niet bijs ter scherp. Daarom dient gezorgd voor helder licht, vlak bij het voer. Het hoeft niet lang te duren, want men verstrekt enkel korrelvoer, b.v. heele mais of dikke haver. Wanneer het een paar avonden gebeurd is, gaat het als van een leien dakje. Overdag geeft men het hardvoer onder haksel, maar bij kunstlicht niet. Dan doet men het liever in een langen bak, waar het licht vlak boven op valt. Wij zagen dat wel met een flinke carbid lantaarn, waarin zoo weinig carbid gedaan was, dat hij na een half uurtje vanzelf uit moest gaan. In dit geval hoeft men er niet bij te blijven. Als het licht merk baar begint te verflauwen, dan gaan de dieren vanzelf naar boven. Meestal gebruikt men electrisch licht Men kan dat niet pardoes uit doen, als de ^kippen nog aan 't pikken zijn, want dan zouden ze de zitstokken niet meer opzoeken. In 't donker is eene kip daar te voorzichtig Een goed middel is, na een goed kwartier of een half uurtje het licht te laten «flikkeren", door het telkens uit en aan te draaien, met kleine lusschenpoozen, of anders te zorgen voor zwak licht na helderlicht (doorschakelen). Met kunstlicht merkt men ook direct of er kippen bij zijn, die iels mankee- ren, zulke komen niet van de hort af. Meestal zal blijken, dat sommige op de stokken staan, in plaats van zitten. Zulke zijn niet goed, en moeten er dus tusschen uitgenomen worden, tijdige afzondering is in groote koppels het eenige middel, om weinig last van ziekten te hebben. Wie een ruim genoeg hok heeft, neme maar eens de proef. De weinige moeiten worden ruimschoots beloond door meer dure wintereieren. N.B. De data der Midden-Limburg- sche internationale pluimveetentoonslel- ling »e Roermond zijn eene week yer vroegd, en gezet op 12 en 13 December a.s. Het secretariaat is gevestigd bij den heer H. Vissers te Roermond. de bekende Klucht-Volksalmanak voor 1926 is weer verkrijgbaar bij Boekhandel van den Munckhof

Peel en Maas | 1925 | | pagina 5