Weekblad voor VENBAY, HOBST en Omstreken. Tweede blad. Scheren PUROL Abdijsiroop Brieven van Pieter Paulus. FEUILLETON. Het geheim van den millionnair. Vereeniging tot Bescherming van Dieren. voordat het te laat is!! Een pot Kloosterbalsem in huis is een groot gemak Zaterdag lO October 1925 46e Jaargang No. 41. A RONNK.MENTSPKÏJ5 PER KWAK TAAL: voor VENKAY c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij vooruitbetaling) f 1,30 afzonderl. nummers 5 c. EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon SI. PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regel9 60 et elke regel meer 7ct Advertentiën bij abonne ment groote reductie. Nu zullen jullie na mijn eersten brief wel gedacht hebben, dat ik een tamme geworden ben en alles maar goed vind zooals het in deze zalige maatschappij eruit ziet. Maar dan hebben jullie het mis. Ik heb me alleen de weelde veroorloofd over verschillende dingen, zooals die ons voorgekauwd worden, eens een beetje na te denken en dat bracht mij aan het brieven schrijven. Ten eerste heb ik dat voor me zelf uitgemaakt dat je elk ding net zoo kan zien als je zelf wilt. Het hangt er maar van af van waar je het ziet en hoe je uit je oogen kijkt. Jan en Klaas kregen laatst hoogloo- pende mot omdat Jan het aandurfde om te zeggen dat hij het meisje van Klaas foei leelijk vond en dat nog wel waar anderen bij waren. Klaas vond ze nou net een meisje om te zoenen. Ja, dacht ik toen, dat komt nou omdat Jan anders uit zijn oogen kijkt dan Klaas. En toen pie kerde ik daarop wat door en dacht zoo bij me zelf als dat meisje nou eens altijd met een bombakkes voor haar gezicht geloopen had, zoodat Klaas nooit van zijn leven haar ge zicht gezien had, zou hij dan toch verliefd geweest zijn? Ik geloof zeker van niet. En toch was het lieve kind dezelfde gebleven. is het nou zoo iets niet met onze maatschappij ook Je kunt haar foei leelijk vinden en erop schelden en je kunt haar nog zoo kwaad niet vin den, b.v. als je ereens aan denkt hoe de lui het vijftig en zestig jaar geleden hadden en dat nog wel in een tijd toen er voor zooveel minder monden brood te geven was. Met die scheld partijen zonder meer op de bestaande samenleving komen we er niet, daar maak je ze niet mooier mee, even min als Jan het meisje van Klaas veranderde met zijn kwaadsprekerij. Maar alle gekheid op een stokje, een maatschappij is wat anders dan een meisje en alle vergelijkingen gaan mank. Maar ik kom nog eens terug op het geroep om de macht. Als je de macht maar hebt dan ben je er. Stemhuis schijnt in de socialisatie- commissie ook aldoor maar geroepen te hebben, zoo vertelden ze me, dat al dat gepraat daar maar onzin was. Als de arbeiders maar de macht had den dan kwam die socialisatie er van zelf. Dat klink wel goed. Maar toen ik het ongeluk had ook daarover eens te gaan nadenken werd het me steeds duisterder, vooral toen ik iets begon te snappen van wat ze kapi taal beheer noemen. Ik ging er eens op letten wat onze menschen ik bedoel onze arbei dersvertegenwoordigers zoo in de Kamer en de gemeenteraden zeiden, 28. Alleen dit, hernam Lestrange ge jaagd, dat Torold een schurk is. Zoo, gaf de pastoor ten antwoord, terwijl hij tevens de driftig opspringen de Sophie verzocht te zwijgen en waarom Omdat, hij het was, die het lijk van den heer Marlow stal. NV Sophie en de pastoor keken elkaar glimlachend aan en schouwden vervol gens naar Lestrange. Zij kenden Alex veel te goed, om ook maar dén enkel oogenblik aan deze monsterachtige be schuldiging geloof te slaan. Zij scheen Sophie zoo allergrappigst toe, dat zij het uitschaterde. Lestrange fronste het voorhoofd. U lacht nu, maar later zult ge schreien, zeide hij. Ik spreek de waar heid. l'orold stal het lijk uws vaders van uw zoogenaamden vader voegde hij er smalend bij, want ge moogt zeggen wat ge wilt, gij zijt en blijft mijn kind. Ik erken die bloedverwantschap niet, gaf het jonge meisje fier ten ant woord en zal dat trouwens nooit doen. telkenmale als er over het beheer van overheidszaken gesproken werd. Een vorig maal zeide ik reeds iets over het mijn- en het spoorbeheer, nu neem ik het beheer van gemeen tewoningen. Dit is toch een begin, al is het dan een klein begin, van socialisatie van woningen. Ik gevoel voor die gemeente-bouwerij veel. Van dat akelige gedoe van die huis jesbouwers, die ons zooveel fraais bezorgd hebben enfin dat hoef ik jullie niet te zeggen most ik niet veel hebben. Ik was dus blij toen de gemeenten dat zaakje eens aanpakten en ze kunnen zeggen wat ze willen in de kapitalistische pers er is toch wat voor den dag ge komen naden oorlog, waar we trotsch op kunnen zijn. Nou dacht ik bij me zelf, dat het goed zou zijn om daarmee door te gaan, maar omdat zoo lang mogelijk te kunnen doen, zouden we motten zorgen dat dat woningzaakje geen extra geld gaat kosten. Want dat geld mot dan uit de belasting be taald worden. Als nou een gemeen tewoning vijf gulden huur moet doen om aah den eigenaar dat zijn we dus met z'n allen zelf geen ver lies te geven en de huur is in wer kelijkheid vier gulden per week, dan betaalt de belastingbetaler een gulden per week voor de te geringe huur welke de bewoner betaalt. Zoo'n tijdje kan dat wel. Maar als wij nu steeds meer gemeentewonin gen willen bouwen, zoodat langza merhand bijna de heele bevolking in zulke woningen kan gaan wonen, dan wordt het broekzak-vestzak. Dan betaal ik een gulden belasting omdat ik een gulden te weinig huur betaal en dan wil ik je wel zeggen, dat ik het gevoel krijg bedot te worden. Waarom stemmmen die lui van ons in de gemeenteraden dan toch altijd voor huurbijdragen bij de gemeente- woningen en waarom roepen ze al tijd om hnurverlaging zonder er bij te zeggen, dat het ten slotte op be- lastingverhooging uit mot loopen Ik weet wel wat ze antwoorden zullen; daar zal ik 't in een volgende brief eens over hebben. Tot een vol gende maal dus. gegroet PIETER PAULUS. Door de huidverzachtendc en huidversterkende eigenschap pen van Purol kan men hel stukgaan en naschrijnen voor komen als men vóór het inzeepen zich telkens [inwrijft met een weinig 30 60-90 ct. Donderdagavond 1 October j.l. had er in Café »Centraal" van den heer J. Oudenhoven alhier eene vergadering plaats ten einde te komen tot oprichting eener Afdeeling van de Limburgsche Vereeniging tot Bescherming van Die ren. Waarschijnlijk in verband met andere vergaderingen, welke er dien avond gehouden werden, was deze vergadering slechts matig bezocht. Te ruim 8 uur opende Wachtmeester de Broek als lid van het voorloopig bestuur de bijeenkomst, heette alle aanwezigen hartelijk welkom en con stateerde hij met genoegen, dat, ondanks de vele andere vergaderingen, welke er hedenavond gehouden werden, toch zoovele genoodigden aan den oproep van het voorloopig bestuur hadden ge hoor gegeven. Een speciaal woord van welkom riep spreker toe aan den opperwachtmees ter den heer De Klerk, thans inspec teur der Limburgsche Vereeniging en verzocht hij dezen de vergadering te willen voorlichten omtrent doel en streven der vereeniging. De heer De Klerk, daarop het woord nemende, deelde allereerst mede, dat de heer Gannegieter, voorzitter der Limburgsche Vereeniging, door ambts bezigheden verhinderd was deze ver gadering te komen bijwonen en dat vermoedelijk door een misverstand de Algemeen Inspecteur der Nederl. Ver eeniging, die den heer Gannegieter hier zou vervangen, niet was overgekomen en was daarom aan spreker opdracht verstrekt om deze vergadering hier hedenavond het doel en streven der vereeniging nader uiteen te zetten. De Limburgsche Vereeniging, aldus spreker, is aangesloten bij de Neder- landsche Vereeniging en vormt eene afdeeling daarvan, doch op hare beurL bestaat ook de Limburgsche Vereeni ging weder uit verschillende afdeelin gen. O.a. zijn Afdeelingen gevestigd te Maastricht, Roermond, Venlo enz. en De heer Marlow was mijn vader en ik zal steeds als zijn kind aan hem den ken. Wat uw belachelijke beschuldi ging betreft van den heer Torold, dat is eenvoudig weer een streek van u, om mij onrust en zorg te bereiden. Een volgende keer zult ge mogelijk beweren, dat mijnheer Torold ook dok ter Warren vermoord heeft Dat heb ik weliswaar nog niet beweerd, hernam Lestrange, die door hare blijkbare minachting zich gegriefd gevoelde, maar wie weet of hij die misdaad ook niet op zijn geweten heeft Ik zeg alleen wat ik bewijzen kan. Deze belachelijke aantijging kunt ge in elk geval niet bewijzen, viel pastoor Philips hierop in. Mijnheer Torold is ten eenemale niet in staat tot zulk een misdaad. Ei, hernam de ander doodbedaard Ge moogt niet vergeten, dat mijnheer Torold in de geneeskunde heeft gestu deerd en hij zijn daad geenszins als misdaad beschouwt, Hoe bedoelt ge dat vroeg de geestelijke op scherpen toon. Dat de heer Torold voorheen student in de geneeskunde was en zeer gaarne dokter zou zijn geworden tenminste, zoo' heeft men mij verteld. Dat is inderdaad de waarheid, gaf Sophie toe, en in haar oogen lag een verwonderde vraag, daar zij in hare onnoozelheid niet begreep, waarop dat gezegde doelde. Pastoor Philips daaren tegen snapte het wel en schrikte. Hij voorkwam den ellendigen beschuldiger door hem te vragen U beweert, dat mijnheer Torold Hoesten is een verschijnsel van den strijd, dien het lichaam voert tegen alles wat de ademhaling belemmert. Zuiver Uw luchtwegen en kom de natuur te hulp met de slijm- oplossende en ontsteking genezende De groote tiacoos Ujo voordedigcri het lijk tot wetenschappelijke doeleinden zou hebben gestolen Ja, juist, om te ontleden. Mijnheer Torold heeft nog heden ten dage liefde tot de wetenschap, Marlow of eigen lijk Beaufort stierf aan een ziekte, die nog niet geheel en al bekend is onder de geleerden. Dokter Warren en Torold vervoerden het lijk om daarmede hunne studiën te maken. Zij waren de twee mannen, die Cicero Gramp in dien bewusten nacht zag. U ziet, dat ik goed op de hoogte ben. Waarschijnlijk brach ten zij het lijk naar de eenzame hut, om het daar te ontleden. Of zij toen ruzie met elkaar gekregen hebben dat weet ik niet. Ook kan ik niet zeg gen, dat Torold den dokter vermoordde. Ik beweer alleen, dat zij met hun beide het lijk stalen. Zoo hernam de pastoor schamper en toen bergde mijnheer Torold het lijk van dokter Warren in den graf kelder, niet waar Maar wat heeft hij dan gedaan met het lijk van Marlow? Dat weet ik niet waarschijnlijk begroef hij het in de heide. Mijnheer Torold bezat immers geenszins een sleutel van den grafkel der, wierp Sophie vertoornd op. Dien hij bezeten had werd gestolen door den »stillen heer." Dat heb ik ook alreeds, gehoord, gaf Lestrange bits ten antwoord. Maar wie heeft dat beweerd Mijnheer Torold zelfl Geloof mij, dus keerde hij zich tot pastoor Philips die sleutel werd nooit gestolen Torold had hem rin zijn zak. Hij heeft de leugen uitgevonden voor zijn eigen veiligheid. hoopte spreker hier in Venray heden avond ook een Afdeeling tp kunnen stichten. Het doel der vereeniging was, volgens preker, de kwelling van dieren, op welke wijze dan ook, tegen te gaan. Aan de hand van de Statuten behan delde spreker vervolgens de middelen, welke de vereeniging aanwendde om haar doel te bereiken en toonde hij met voorbeelden aan, hoe die middelen behoorden te worden toegepast. Na eene zeer uitvoerige toelichting van den heer De Klerk deelde Wacht meester De Broek mede, dat, wanneer hier werkelijk een afdeeling werd op gericht, het geen plagerij en geen filterij moest worden, maar diende er steeds kalm te worden tewerk gegaan. Nog deelde de heer De Broek mede, dat er een schrijven was ingekomen van den EdelAchtb. Heer Burgemeester waarbij deze mededeelde, dat hij wegens vergadering elders verhinderd was deze vergadering bij te wonen, doch dat hij zijne volle sympathie betuigde met de oprichting dezer afdeeling. Nadat alle aanwezigen op een des. betreffende vraag hunne medewerking hadden toegezegd, werd overgegaan tot verkiezing van een definitief bestuur en werden als zoodanig gekozen de heeren Dr. Sala, Wachtmeester De Brock, P. Gooren, V. Pyls, en J. van den Boom. De verschillende bestuursfuncties werden na een korte beraadslaging als volgt verdeeld: Dr. Sala, voorzitter, P. Gooren, onder-voorzitter tevens commis saris, J. van den Boom, secretaris, De Broek, penningmeester en V. Pyls, commissaris. Nadat de gekozen leden aan de be stuurstafel hebben plaats genomen, be dankte de heer Dr. Sala voor het vertrouwen in hem gesteldoorspron kelijk had spreker gehuiverd eene bestuursfunctie aan te nemen, wijl hij geen uur zeker was van zijn tijd, doch had hij thans het voorzitterschap aan genomen onder voorwaarde, dat hij een Hinken onder-voorzitter zou krijgen spreker vermeende nu, dat het bestuur daarin volkomen geslaagd was, wijl de heer Gooren in alle opzichten [geschikt was om eene vergadering te leiden. Spreker hoopte, dat deze vereeniging mocht groeien en bloeien en dat het daarmede niet zou gaan als met zoovele andere vereenigingen, bij de oprichting eener veieeniging, aldus spreker, is men steeds vol enthousiasme, doch reeds na een jaar begint gewoonlijk de ijver al te verflauwen en lijden de vereenigingen een kwijnend bestaan Deze vereeniging is hier in Venray zeer zeker niet overbodig en indien er met kalme hand wordt aangepakt, zijn ook hier nog vele verbeteringen aan te brengen. Spreker wees vervolgens op verschillende misstanden welke ook hier nog bestaan en welke verbeterd kunnen worden en haalde hij daarbij enkele voorbeelden aan. Ten slotte bracht de voorzitter dank aan den heer Inspecteur voor zijne inleiding en aan wachtmeester De Broek voor zijn werken ter dezer zake, want aan hem was het volgens spreker voornamelijk te danken, dat deze ver eeniging hier was tot stand gekomen. De heer De Klerk besprak hierna nog enkele propagandamiddelen, en wenschte deze jeugdige vereeniging mede namens het Hoofdbestuur veel succes. Wachtmeester De Broek bedankte de vergadering voor het vertrouwen in Ik geloof het niet, hernam de geestelijke beslist. Op den avond, waarop de misdaad gepleegd werd, bevond de heer Torold zich te Bournemouth. Dat kan ik het best bevestigen, viel Sophie met klem hierop in. Hij was daar met mij en juffrouw Prasch. In dit opzicht vergist gij u alle tweeHij keerde dien nacht naar Heaton terug en spoorde den volgenden morgen, voor 't aanbreken van den dag weer naar Bournemouth. Voor zoover ik weet, heeft men slechts een uur noodig van hier naar Bournemouth. Het is niet waar, hield Sophie vol, ik was met mijnheer Torold dien avond in het Sudanhotel. Dat ontken ik geenszins. Maar om tien uur was hij ontegenzeggelijk te Heaton. Hoe kunt ge dat bewijzen Permiteer mij een oogenblik... dit zeggende stond Lestrange op en verliet de kamer. Nog voor de eerwaarde heer pastoor en Sophie een enkel woord konden wisselen, keerde de kapitein terug met een man, die klaarblijkelijk voor de deur had staan wachten. Jarks riep de pastoor met onver holen ergenis, wat heeft Jarks met die malle geschiedenis te maken Wanneer u 't hem vraagt, zal hij het u zeggen, gaf Lestrange op uiterst beleefden toon ten antwoord en ging weder zitten. Pastoor Philips keek toornig naar zijn doodgraver, die als ondergeschikt persoon de oogen voor dien blik had moeten neerslaan Niet aldu3 Jarks. De oude man was arglistig als een ekster Het is zoo prettig goed te kunnen helpen als iemand zich verwondt. Akker's Kloosterbalsem zal de pijn stillen en U snel genezen. Akkers Kloosterbalsem is door zijn bijzondere eigenschappen onover troffen bij ontvellingen, schrammen, brandbla ren, puisten, wonden, zweren, insectenbetcn. wintervoeten. Ook bij spierverrekkingen, spit, spierpijnen, rheumatiek. O Per groote pot van 20 gram 50 cent. Potten van 50gr. f 1.— 100 gr. f 1.75. Hoe grooter hoe voordeeilgcr. Alom verkrijgbaar hem gesteld, doch vermeende dat hem door den voorzitter te veel lof was toe gezwaaid, wijl deze eveneens toekwam aan den heer ontvanger Smeets, de gemeente-secretaris van Haaren, de heer J. van den Boom en de voorzitter zelf en niet het minst aan den Edel Achtb. Heer Burgemeester en zou spreker dan ook willen voorstellen aan den EdelAchtb. Heer Burgemeester het eere-voorzilterschap der vereeniging aan te bieden, waartoe met algemeene stemmen werd besloten. De voorzitter bedankte ten slotte nog voor de welwillende woorden tot hem gericht en met den wensch, dat deze jeugdigde vereeniging mocht groeien en bloeien sloot hij de vergadering. Venray is dus wederom een hoogst nuttige vereeniging rijker geworden en naar we vernamen hebben zich reeds ruim veertig personen als lid opge geven. lageioades MgfledeeUages. Slachtoffers van rugpjjn Duizenden voelen zich rampzalig door rugpijn. Kruipen de dagen voor u zonder dat uw rugpijn ooit ophoudt? Wordt gij gekweld door ontstoken en rheumatische ledematen, pijn in het hoofd en de schouders, waterzuchtige zwellingen en urinestoornissen Geen wonder, dat gij u overdag zenuwachtig, zwak en ziek voelt en 's nachts te naar om te slapen of zelfs te rusten. Waarom zoudt gij het slachtoffer blijven van dergelijke ongemakken en pijn? Die afmattende rugpijn, weet gij, is dikwijls de eerste waarschuwing van verzwakkende nieren. Andere zullen spoedig volgen hoofdpijn, duizeligheid, zenuwachtigheid, graveel, blaaszwakte en waterzuchtige zwellingen. Wacht niet, tot het te laat isIedere minuut uitstel kan gevaar voor ont wikkeling tot ernstige nierkwalen be- teekenen. Herstel uw gezondheid tijdig en gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen. Foster's Pillen hebben duizen den geholpen en kunnen ook u helpen. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijg baar), waardoor gij zeker zijt geen ver legen buitenlandsch goed te ontvangen. Prijs fl.75 per flacon. 31 en evenzoo praatziek. Knorriger kijkend dan ooit, draaide hij zijn handen om en om, en rustte nu eens op het óéne, dan op het andere been. Ik heb mijnheer Torold gezien, wis en zeker heb ik. 's Avonds op den dag der begrafenis was ik op het kerk hof. Eensklaps zag ik mijnheer Torold. Hij beschouwde den grafkelder, waarin de heer Marlow lag. Hoe laat was dat vroeg de pas toor ernstig. Nu, zoo tegen tienen ongeveer, mijnheer pastoor. Ik zag mijnheer Torold; hij zag mij ook en hij zeide: Ik kom enkel maar eens kijken. Je behoeft niet te zeggen, dat ik hier was. Ja waarlijk, dat zei-ie, en daarbij gaf hij mij geld. Natuurlijk zei ik niemen dal, want het is toch geen sterveling verboden, eens op het kerkhof te gaan en naar de dooden te kijken. Hoe lang stond mijnheer Torold met je te praten Misschien een minuut of vijf. Hij had niet veel tijd, daar hij over een uur weer weg moest met den trein, die hem naar miss Marlow zou terugbren gen. Deze laatste woorden richtte Jarks lot het jonge meisje, dat bleek en aan alle leden bevend wegens deze onzalige bevestiging daar stond. Waarom heb je mij daarvan niets gezegd, Jarks? Ik zag er geen kwaad in, mejuf frouw. Misschien had u zich daarover boos gemaakt. Toen ik ontdekte, dat het lijk van mijnheer Marlow verdwe nen was, zeide ik tegen mijnheer Torold,

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1