Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. KERKELIJK LETEN. Uit de Laodbouwwereld Provinciaal Nieuws. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Ingezonden, Zaterdag 10 October 1925 46e Jaargang No. 4!. AK0NNKMKNTS1MÜJS PER KWARTAAL: voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij voo:uitbetaling) f 1,30 afzonder]. nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 ct elke regel meer 7*/t ci Advertentiën bij abonne- ment groote reductie. Melkveecontrole. Een veehouder dient de opbrengst van elk zijner koeien te kennen, om te weten wat ze hem waard zijn of hij ermee voort kan fokken, of ze moet wegdoen. Het controleeren van al zijn beesten op kwalileit en velgehalte, kost moeite en geld. Eigenlijk zou het dagelijks moeien gebeuren, maar daarvan kan natuurlijk geen sprake zijn. Kan men de veehoudeis er ioe krijgen, bet onder zoek om de li- dagen te doen geschie den, dan heeft men al veel bereikt. Vaak moet men zich tevrêe stellen met een 3-weeksche of maandelijksche con trole. Door sommigen wordt dit sterk afge keurd; zij beweren, dat de verkregen cijfers dan zoo ver van de werkelijk heid afwijken, dat ze vrij welontrouw- baar zijn. Anderen ontkennen dit laat ste en stellen zich, voor 't begin met een tusschenruimte van 3 weken tevreê, omdat daardoor toch, naar hun meening, een zoodanig inzicht wordt verkregen, dat de veehouders van lieverlede van het nut eener geregelde controle wor den overtuigd. Dr. Breen, Zuivelconsulent, die voor stander is van de 14-daagsche controle heeft bij een koe, welke een zeer regelmatige melkgeefster was, geregeld dagelijks de melk gecontroleerd. Hij verkreeg daarbij een melkopbrergst van 6678 K.G. met 3.41 pCt. vet. Uit de lange melklijst werd nu berekend, welke cijfers men zou hebben verkre gen als om de 14 dagen en om de 3 weken was gecontroleerd. De 14-daag- sche lijst gaf als hoogste melkgift 6810 K.G., als laagste 6610; de 3-weeksche 6942 en 6535 K.G. Men ziethoe groo- ter tijdsruimte, des te grooter ook de afwijking. En heeft men met een min der regelmatige melkgeefster te doen, dan is het verschil nog grooter. Twee dingen om er nota van te nemen. Menigeen verkeert nog in het onze kere welk zegel hij moet plakken voor zijn dagmeisje. De Centrale Raad van beroep heeft daaromtrent opnieuw uit spraak gedaan. De Raad oordeelde: meisjes, die alleen loon, dus geen kost omvangen, geven niet heur volle arbeidskrachten daarom moet voor haar een zegel ge plakt worden in verband met den leef tijd, onafhankelijk dus van de grootte van het loon. Voor dagmeisjes, die ge heel of ten deele den kost verdienen, en ook voor morgen meisjes (met of zonder kost) dient 40 cent per week geplakt te worden als zij jonger zijn dan 18 jaar boven 18 jaar wordt het 50 cent. Heeft men een dagmeisje den geheelen dag en zonder eenige kost, den moet geplakt worden naar het jaarloon, en wel25 cent bij een loon lager dan f 240; 30 cl. van f 240, tot beneden f 400, en 40 cent van f 400, tot beneden f 600. Ook het volgende verdient onze aan dacht. Als de landbobwer aangifte doet voor de inkomstenbelasting en hij heeft daartoe zijn jaarrekening in orde ge maakt, mag hij dan onder de onkosten opnemen den arbeid van zijn eigen inwonende kinderen, als deze in het bedrijf meewerken Een belangrijke vraag, welke de heer J. A Stroop, inspecteur der belastingen te Tiel, bevestigend beartwoordt voor meerderjarige kinderen (21 jaar ouder) maar in ontkennenden zin voor minderjarige kinderen. Voor de laatste mag volgens hem dus geen loon in rekening worden gebracht. Ten aan zien van de meerderjarige kinderen mag men onder de bedrijfsonkosten opnemen het volle loon, in gelden in geldswaarde. Evenwel men mag hierbij niet hooger gaan dan tot bel gebruike lijke, terwijl het kind, dat in het bedrijf werkzaam is, inderdaad een noodige arbeidskracht moet vervangen. Dat wil zeggener mogen op die wijze niet méér arbeidskrachten ten laste van het bedrijf worden gebracht dan voor het werk vereischt worden. Landbouwboekhouden. Men maakt het den landbouwer in vele opzichten wel gemakkelijk. Zoo b.v. m'et het voeren van een eenvoudige boekhouding, waardoor hij een over zicht kan krijgen van zijn bedrijf, en zijn aangifte voor de inkomstenbelas ting zoo noodig kan motiveeren en toe lichten. Wie zelf voor dat boekhouden geen tijd heeft of zichzelf 't werk niet toe vertrouwt, kan dan het boekhoudbureau zijner Organisatie worden geholpen. Hij zendt daartoe wekelijks of om de 14 dagen een getrouwe opgave van zijn ontvangsten en uitgaven in. De formulieren, waarop dit geschieden moet, zijn bij het bureau verkrijgbaar; eveneens de modellen voor het doen van een juiste opgave van den bedrijfs- invenlaris op den len dag van het boekjaar. Uit de verstrekte gegevens wordt dan door het Boekhoudbureau een boekhouding samengesteld, welke aan het eind van het jaar aan den landbouwer wordt toegezonden. Eenvoudiger en mooier kan het al niet Indien men althans niet zelf de pen wil voeren. Maar de kosten zal men vragen. Deze behoeven zeker de meesten niet af te schrikken. Vooral niet, als men bedenkt, dat men daar- Moor vrij en sterk staat tegenover den belastingambtenaar. In vele gevallen zal door een bi Hij ken aanslag in de belasting het bedrag te betalen aan heiJBoekhoudbureau, en vaak méér dan dat, worden vergoed. Om eenig denkbeeld te geven van de kosten, vermelden we de bedragen, welke gelden in één der provincies, waar een bedoeld bureau is gevestigd; in Gelderland in het gebied der G. O. Mij. v. Landbouw, is het tarief als volgtbeneden 5 H.A. f 5, van 510 H.A. f 7,50; van 10—15 H.A. f 10; van 15—25 H.A. f 15; van 25—35 H.A. f20; van 3545 H.A. f 25 van 4560 H.A. f 30boven 60 H.A. nader overeen te komen. Indien nadere inlichtingen worden gewenscht, kan men deze in winnen bij het bestuur van de plaatse lijke afdeeling zijner landbouworgani satie. De nieuwe Coüperatiewct. Overwaehts, op 15 Juni j.l., trad de nieuwe Wet op de Goöp. vereenigingen in werking. Er was voor dien datum voor de Coüp. vereenigingen geen tijd om zich zoo spoedig aan te passen. Daarom zijn thans honderden vereeni gingen (landbouwaankoopver. boeren- le°nbanken, zuivelfabrieken, e.a.) bezig haar statuten te wijzigen en in over eenstemming te brengen met de nieuwe Wet. De leenbanken en aankoopver. ontvangen daarbij de hulp hunner Centrales. Deze hopen te bewerken, dat de statuten van al die vereenigingen te zamen op een akte kunnen passee ren, waardoor de kosten voor elk der vereenigingen lot een luttel bedrag worden teruggebracht. Het is nu echter zaak voor de be sturen der talrijke coöperaties om zich in de nieuwe wet behoorlijk in te wer ken zij dienen met de verschillende bepalingen daarvan goed op de hoogte te zijn, teneinde niet alleen hun taak, maar ook de rechten en plichten der leden te kennen. Wij kunnen hun daartoe ten zeerste aanbevelen de »Practische handleiding bij de Wet op de Coöperatieve vereeni gingen", verschenen bij den Uitgever N Samson te Alphen aan den Rijn. Zij is bewerkt door M. Gezelle Meer burg, directeur der C. C. Raiffeisenbank te Utrecht, en twee hoofdambtenaren dier Bank. De werkkring der auteurs bracht hen in aanraking met allerlei coöperatievereenigingen, zoodat zij ge acht mogen worden de vragen en moeilijkheden te kennen, welke zich bij de toepassing der Wet in de prak tijk kunnen voordoen. Men vindt dan ook in de Handleiding niet enkel de Wet met een toelichting daarop, maar tevens uitvoerige aanwijzingen voor de inrichting der statuten, een bespreking van de aansprakelijkheid en van tal van andere bijzondere en belangrijke onderwerpen. Aan de hand van dit werkje is een vruchtbare bestudeering der Wet voor alle coöperator mogelijk geworden. Br 11 October. Negentiende Zondag na Pinksteren. GROEN. Zondag van de genoodigden ter bruiloft Tweede gebed a Gunctis, derde naar keuze van den priester. Vierde voor den Paus. Gloria Credo Prefatie der II. Drie vuldigheid. De H. Kerk vermaant ons in het Epistel den ouden mensch met zijn boosheden af te leggen en te wandelen naar den geest des Heeren, overeen komstig de genade van het H. Doopsel allen worden tot deze genade uitge- noodigd, maar niet allen beantwoorden daaraan en zelfs onder diegenen, die tot de H. Kerk behooren, vindt men er die niet getrouw zijn aan hunne roeping en zoo verloren gaan. (Evan gelie). 12 October. r Maandag. Van den dag. GROEN. (Zwart). De H. Mis als gisteren, zonder Gloria en Credo tweede gebed a GunctisDerde voor de geloo- vige zielen, vierde naar keuze van den priester; gewone Prefatie. 0— 13 October. Dinsdag. H. Eduard. Koning. Belijder. WIT. (Zwart). Tweede gebed a Gunctis derde naar keuze van den priester; vierde voor den Paus. Gloria geen Credo gewone Prefatie. De H. Eduard, koning van Engeland wijdde zijne beste zorgen aan de be langen van den godsdienst, overtuigd als hij was, dat daar, waar het geloof bloeide ook de vruchten des vredes overvloedig zouden zijn. Na een 'geluk kige en roemvolle regeering stierf hij den dood der heiligen f 1066. 0 14 October. Woensdag. H. Callistus Paus. Martelaar. ROOD. Tweede gebed voor den Paus Gloria geen Credo gewone Prefatie. De Heilige Callistus volgde Paus Zephyrinus in het bestuur der kerk op. Hij gaf aan de katacombe, die ter zijde van den appischen weg ligt en zijn naam draagt, een aanmerkelijke uit breiding. Ook legde hij een grooten ijver aan den dag in het opsporen van de lichamen der martelaren, waaraan de eer der christelijke begrafenis nog niet had kunnen bewijzen Hij werd in een volksoproer door de heide nen gedood f 224. 0— 15 October. Donderdag. H. Theresia Maagd. WIT. Tweede gebed voor den Paus Gloriageen Credo gewone Prefatie. De H. Theresia is een zeer bekende heilige. Allen hebben ongetwijfeld ver nomen van hare zeldzamen geest van afsterving, van hare nooit voldane lust naar lijden, van hare vlammende liefde, van haren ridderlijken mannenmoed. Zij was de grootste hervormster der Karmelietenorde in Spanje. Temidden van het rusteloos leven van stichteres en hervormster, en ondanks de groote moeilijkheden, die haar in den wej werden gelegd, vond zij nog den tij« om, onder goddelijke ingeving, wellicht de verhevenste geschriften samen le stellen, die ooit over jnijstieke godge leerdheid werden geschreven f 1582. (Deze H. Theresia niet te verwarren met Theresia van het Kindje Jezus, eenige maanden geleden door Paus Pius XI heilig verklaard). 0— 16 October. Vrijdag. Jaarfeest der Kerkwijding. WIT. Gloria. Credo; ge wone Prefatie. Iedere kerk wordt plechtig gewijd tot een waardig heiligdom van God, van het Allerheiligste Sacrament des Altaars tot eene bevoorrechte bidplaats, waarin God bij voorkeur de gebeden der pries ters en geloovigen verhoort, tot een heilige plaats voor het houden der goddelijke diensten. De gedachtenis dezer wijding wordt ieder jaar iedere geconsacreerde kerk gevierd door een bijzonder officie en een eigene H. Mis. Mocht ons christen-volk toch immer de waarde, de waardigheid van dit heiligdom beseffen, van dit God gewijde huis, van dit huis van God en veelvuldig de H. Diensten komen vieren. In het geheele Bisdom wordt boven dien jaarlijks het Kerkwijdingsfeest der Kathedrale Kerk van den bisschop gevierd, (10 September) de moederkerk van alle kerken van het bisdom en in de geheele Kerk op 9 Nov. dat van St. Jan van Lateranen die de eigen lijke Kathedrale Kerk van den Paus en de eerste waardigste is van alle kerken der wereld. Ook viert men nog 18 November het kerkwijdingsfeest van Sint Pieler en Sint Paulus te Rome, de twee zuilen der Kerk. —0— 17 October. Zaterdag H. Hedwigis. Weduwe. WIT. (Zwart). Tweede gebed van het Octaafderde Concede vierde voor den Paus; Gloria; Credogewone Prefatie. De H. IIudwigis, Hertogin van Polen, vervulde op den troon al de plichten van echtgenoote en moeder. Nog voor den dood van haren man trok zij zich met diens toestemming in het klooster te Trebnik terug, waar hare jongste dochter den sluier aannam en later tot overste werd gekozen. Alhoewel Hed wigis geen gelofte aflegde, onderhield zij toch met de grootste stiptheid den H. Regel. Zij eindigde haar leven, dat als een aaneenschakeling was van liefdewerken, in 1243. 0— Jaarfeest der wyding onzer kerk. Gelijk we de vorige week schreven in ons artikeltje over Kermis en Kerk mis, wordt ieder jaar feestelijk herdacht de plechtigheid der eerste Kerkconse- cratie of Kerkwijding. Dit jaarfeest is voor alle kerken van het bisdom (be halve de Kathedrale moederkerk van den bisschop) vastgesteld op 16 October. Vroeger was dit een heele feestelijkheid in de parochie Afgezien van de Kermis, werd er ook kerkelijk veel meer werk van gemaakt, hetgeen vanzelf zijn in vloed had op de geloovigen. Zoo wer den dan de kerken om maar eens iets te noemen getooid met bloem kransen op den wijdingsdag en de herinnering daarvan. Die kransen werden door het volk gekocht en op gehangen boven de gewijde steenen En er is ook wel reden, dit als een groot familiefeest, als een groot paro chiefeest te beschouwen, als een dank baar herdenken, wat immers zooveel honderden jaren lang als een blijven de, immer stroomende bron van zoo iallooze zegeningen in het midden der parochie staat, de kerk voor alle geloovigen samen zoowel als voor ieder afzonderlijk en dat zooveel honderden jaren lang, als het kerkgebouw bestaat de Heer zelf te midden der menschen in Zijn Huis woont Wanneer we de plechtigheid der kerk- en altaarconsecratie eenigszins uitvoeriger hebben verklaard, zullen we vanzelf beter begrijpen, waarom gedurende het H. Misoffer aan het altaar zooveel eerbied bewezen wordt, (kussen van het altaar, het bewieroo ken; de drievoudige witte altaardoeken enz.) en kunnen we, na behandeling hiervan, des te beter onze verklaring van het H. Misoffer voortzetten. We kunnen dan sprekende'over de Kerk- consecratie, daar 4 verschillende zaken in onderscheiden. I. De voorbereidende werkzaam heden, vooral de eerste steenlegging. II. De inbezitneming van het Kerk gebouw door den bisschop. III. De zuivering en heiliging van het Kerkgebouw. IV. De overbrenging der reliquiën en de zalving van het altaar. Reeds maanden voor de eigenlijke Kerkconsecratie, zoodra de fundamen ten gelegd zijn, wordt de eerste steen gezegend en wordt de plaats, waar het altaar komt, en worden de grondslagen van het heiligdom gezegend en met wijwater besproeid. Wat beteekent die eerste steen Hij herinnert ons aan den steen, dien de aartsvader Jacob eertijds oprichtte tot een altaar; en die steen beteekent vooral, is het zinnebeeld van Christus. De bisschop (of diens plaatsvervanger in dit geval) wijdt hem, met het gelaat naar het oosten gekeerd, want daar verscheen Christus, de zon dergerech tigheid, Christus de hoeksteen van het gebouw, waarop alles steunt. Gelijk de geestelijke Kerk, dat is de Katholieke Kerk, als eene vereeniging van geloo vigen, die onder gehoorzaamheid van het opperhoofd, den Paus, de ware leer van Christus belijden, gelijk die geestelijke Kerk steun op Christus, het onzichtbare opperhoofd en de bezieler van alles, zoo wordt ook het stoffelijk kerkgebouw gedacht te steunen op den eerste, voornaamsten hoeksteen, door de bisschop gelegd. Verder: de fundamenten van het steenen Kerkgebouw beteekenen de 12 Apostelen: maar zij hebben de kracht, om het gebouw le dragen, alleen ont vangen van den hoeksteen, die Christus is. En wij, de leden der strijdende kerk, zijn de levende steenen, die door de Apostelen het kerkelijk gezag) met den hoeksteen Christus verbonden zijn door het cement der christelijke liefde en vooral het geloof. En als dan de eerste steen wordt gelegd en de geloo vigen worden later in de gelegenheid gesteld ook een steentje te metselen, dan is dat niet slechts een gelegenheid om geldelijk bij te dragen tot den bouw van het godshuis, maar ook een belijdenis van het geloof, dat ook zij levende steenen zijn, door geloof en liefde met christus verbonden en in één heilige, Katholieke, Apostolische Kerk te zamen vereenigd. Is het nu eenmaal zoo ver, dat de kerkbouw is voltooid, dan legt de bis schip op den vooravond der Kerkwijding de relikwiën der H. Martelaren (die in het altaar worden «begraven") in een fraai kistje, voegt er drie wierookkor- rels bij en een perkamenten oorkonde, waarop dag en datum der wijding enz. vermeld staan. Tusschen 'wee branden de kaarsen wordt het zoolang weggezet. Vroeger werd wakende en biddende en vastende den nacht bij de relikwieën doorgebracht; nu vast alleen nog de bisschop en de pastoor of rector der kerk en wordt door hen een kerkelijk getijdenbed daarvoor gebeden. Op den binnenmuur der kerk zijn 12 kruisen geschilderdvoor elk kruis een bran dende waskaars, hetgeen beteekent de 12 Apostelen, die het licht van het Evangelie over gansch de wereld heb ben verspreid. Nadat aldus alle voorbereidende werkzaamheden in orde zijn bevonden, begint het eerste gedeelte der Kerk wijding, n.l. de inbezitneming van het kerkgebouw door den bisschop, waar over den volgende keer. nu toch niet, dat ik hier een mededin ger van antwoord moet dienen, wan1 zulke gespannen fokbeweging op lie^ gebied van varkensfokkerij hebben we hier in Venray nog niet; wel kan ik mij voorstellen dat juist door de Ten toonstelling de varkensfokkerij heel wat zal toenemen, en ondergeteekende dit ook zeer graag wil helpen bevorde ren. Ik zou schrijver van bovengenoemd ingezonden stukje eerst willen vragen, of hij wel een kwartje heeft overgehad om een catalogus te koopen, of is hij misschien te laat gekomen, daar de 2000 exemplaren nog te vroeg uitver kocht waren. Wanneer «Wijsneus" nu toch goed gelezen had bladzijde 147 Categorie V. »Jonge Zeugen" van 4 tot 10 maanden, dan had hij zich zeiven op deze manier niet behoeven te luch ten. Al stond in het programma vrou welijke scheutelingen" van 4 tot 10 maandenden naam deed niets ter zake, ofschoon men wel heeft kunnen merken, dat Wijsneus" een juisteren naam had geweten. De aanmerking die «Wijsneus" maakt hoe nu een zeug of vrouwelijk scheute- ling (van 4 tot 10 mnd.) binnen 4 weken een zeug met 13 weken dracht is ge worden, acht ondergeteekende nu toch wel overbodig hier te verklaren, het hoort in dit blad ook heelemaal niet thuis, en een «Wijsneus" zal dat toch zeker wel snappen. Ten slotte nog deze opmerking: On dergeteekende heeft wel kunnen mer ken dat het rubriekstelsel schrijver niet juist heeft geacht. Wanneer »Wijsneus" nu toch zelfs inzender is geweest, dan had hij lang van te voren in de ver schillende com. vergaderingen, daar de aanmerking op kunnen maken, of b.v. toen in »Peel en Maas" geschreven, dan had er waarschijnlijk een rubriek meer gemaakt kunnen worden, maar niet komen als de Tentoonstelling een maand ruim achter den rug is. Volgens art. 9 bladzijde 135 van den Catalogus (bijzondere bepalingen) had het Bestuur met Jury, het recht een Categorie toe te voegen, wat niet is gebeurd, daar zij zulks zeker niet noodig hebben ge acht. Wat de fokmethode betreft hoop ik dal Wijsneus" deze onder de hand ook kent, en is u zelfs fokker, plaats dan ook zulke advertenties, dat zijn fatsoen lijke aanbiedingen, maar onderteeken dan s.v.p. met juiste naam dan weten de menschen ook wat ze bij u kunnen koopen. Dat vindt ieder weldenkend mensch veel netter, dan iemand achter de schermen te benaderen. Gezonde critiek is goed maar durf er dan ook voor uit te komen. Met wijsneuzen is in den regel zeer weinig aan te vangen. Ondergeteekende hoopt dat «Wijs- neus" genoegzaam is ingelicht, en voor de varkensfokkers het raadsel tamelijk goed is opgelost, deze moeten er maar niet te veel notitie van nemen, dat is volstrekt niet noodig. U M. de R. dankend voor de ver leende plaatsruimte. Hoogachtend P. PUBBEN, landbouwer MerseloVenray. Buiten verantwoordelijkheid der Redaetie, M. de R. Naar aanleiding van het ingezonden stuk, in «Peel en Maas" j.l. Zaterdag 3 Oct., onderteekend «Wijsneus" ver zoek ik vriendelijk plaatsruimte voor het volgende Wel vind ik het nu minder aange naam, daar men oorspronkelijk door het stellen eener advertentie, daartoe wordt uitgelokt, en te meer daar een eenvoudig landbouwer hier moet reagee- ren tegen iemand, die zich zelf wel wijsneus durft te noemen. Me dunkt VENRAY, 10 October 1925. Onze dorpsgenoot, de Heer Leo Sala, slaagde aan de Universiteit le Utrecht voor het doctoraal examen Veearts eerste gedeelte. De Gastentoonstelling. De vanwege het Gemeente Gasbedrijf alhier gehouden gastentoonstelling is uitstekend geslaagd. De belangstelling voor deze tentoonstelling was zeer groot. Verschillende gasverbruikstoestellen waren op de gasleiding aangesloten en in werking gesteld, o.a. gaskachels, gashaarden, gasfornuizen, gaskook- ketels voor de huishouding en indus trie, gasstrijkijzers enz. enzzoodat de bezoekers zich op de hoogte konden stellen met de werking en het gebruik dezer toestellen. Bovendien werden door den Heei Paanakker, van de Firma' Polenz Co. te Nijmegen, eenige kook-, bak- en braadproeven gegeven op het Ega- gssfornuis, met uitstekende resultaten. Het grootste deel van de geëxposeerde artikelen werd verkocht. Wel een be wijs dat het publiek de voordeelen, aan het gebruik van gas verbonden, goed heeft ingezien. De Directie van het Gasbedrijf kan over het resultaat dezer tentoonstelling tevreden zijnhet doel waarvoor deze tentoonstelling werd opgezet n.l. het gasverbruik te bevorderen, is o.i. be reikt. Deze tentoonstelling heeft weer eens bewezen «Gas komt steeds te pas." In de Peel onder Ysselsteyn werd Zaterdag door de maréchaussees alhier tegen een strooper proces-verbaal op gemaakt, waarbij tevens twee jachtge weren werden in beslag genomen.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1