Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Tweede blad. KERKELIJK LEVEN. Arbeid PUR0L Openstelling Bureaux Secretarie Burgert. Stand en Gemeente-Ontvanger. BBTJTIjLETOlSr Het geheim van den millionnair. Zaterdag 3 October 1926 46e Jaargang No. 40. ABONNEMKNTSPK1JS PER KWARTAAL voor VEN RAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij vooruitbetaling) f 1,30 afzonderl. nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 ct elke regel meer 71/» ct Advertentiën bij abonne- ment groote reductie. Do Secretarie is voor het publiek geopend iederen dag van 9 tot 12 voormiddag en van 2 tot 4 namiddags. Zaterdags alléén van 9 tot 12 voor middag. Het Kantoor van den Gemeente- Ontvanger is voor het publiek geopend, inet uitzondering van den laalsten dag van elke maand van 9 tot 12 voormiddag en van 2 tot 3 namiddag. Zaterdags alleen van 9 tot 12 voor middag. Na drie uur is dus het Kantoor van den Gemeente-Ontvanger en na vier uur de Secretarie voor het publiek GESLOTEN. S.v.p. uitknippen en goed bewaren 4 October. Achttiende Zondag na Pinksteren. GROEN. Tweede gebed ter eere van den H Franciscusderde voor den Paus. Gloria Credo prefatie der H. Drievuldigheid. De Aangen dezer H. Mis noodigen ons uit tot het opdragen van offers in Gods Huis. De epistel wijst op de vele genaden die de christenen ontvangen en in het Evangelie vergeeft Jezus de zonden van den lamme, welken hij tevens van zijne lichamelijke lamheid geneest. De zonde vergeving heeft Hij aan de kerk toever trouwt. Zondag van den lamme. De H. Franciscus, waarvan wij heden de gedachtenis vieren, werd te Assisie in Italië geboren. Hij zeide vaarwel aan de wereld, deed afstand van al wat hij bezat en van zijn erfenisrechten bedelde zijn levensonderhoud en ves tigde zich in de eenzaamheid buiten de stad. Daar sloten zich vele volge lingen bij hem aan, wien hij een levensregel voorschreef. Zoo ontstond de orde der Minderbroeders, wien de armoede ten grondslag ligt. Later stichtte de Serafijnsche heilige, zijn tweede Orde der arme Clarissen en zijn Derde Orde voor hen, die in de wereld Franciscus' H. Regel zooveel mogelijk wilden navolgen. Franciscus ontving de wondeteekenen van Christus op den berg Alverna ingedrukt, waar van we nog pas, 17 September, het feest vierden. In 1226, in zijn klooster Porliuncula bij Assisie gaf hij zijne reine ziel aan den Schepper Zijne leuze was«de Liefde wordt niet be mind". 0— 5 October. Maandag. H. Placidus Toen hij de herberg »De Barmhartige Samaritaan" voorbijkwam, holde juf frouw Timber het huis uit en riep hem reeds van verre hoogst opgewonden toe: Mijnheer Torold Mijnheer Torold! en toen deze zijn paard tot staan bracht, ging zij buiten adem voort: Is het met dien vreemdeling in den haak! Ik neem nooit onbekenden op, als ik niet weet, dat ze betalen kunnen Wat wilt ge van mij, juffrouw Timber, vroeg de jonge man verwon derd. Wel, ik vraag u naar den vreem den heer, dien u naar mij toegestuurd hebt -r- Ik? Ik heb geen heer naar u toegestuurd, beste juffrouw. Wacht eens. Meent ge wellicht kapitein Lestrange? Ja, ja, zoo heet hij. Hij zei, dat hem mijn herberg had aanbevolen. Ik ben u daarvoor zeer dankbaar, mijn heer Torold. Hier maakte juffrouw Timber een ouderwetsche dienaresse en glimlachte zuurzoet. Maar ik vraag u nogmaals: Kan hij betalen? Ik weet niemendal, totaal nieraen dal van dien heer, juffrouw Timber, zeide Alex, terwijl hij zijn paard de sporen gaf. Ik ken hem in het geheel en gezellen. Martelaren. ROOD, (Zwart). Tweede gebed a Cunctisderde naar keuze van den priestervierde voor den Paus; Gloria; geen Credo gewone prefatie. De H. Placidus werd als knaap door zijn vader Tertullus aan de zorgen van den H. Benedictus toevertrouwd. Spoe dig werd hij een toonbeeld van vol maaktheid, zoodat de H. Ordestichter niet aarzelde hem te belasten met de oprichting van een klooster in Sicilië. Daar werd Placidus met zijn monniken met zijn broeders Eutychus en Victo- rinus en met zijne zuster Flavia door Saraceensche zeerooveis gedood, f 541. 0— 6 October. Dinsdag. H. Bruno. Belijder. WIT. Tweede gebed voor den PausGloriageen Credogewone Prefatie. De H. Bruno, te Keulen geboren, begaf zich met zes gezellen naar de wildernis Chartreux, waar hij den •ondslag der strenge Karthuizerorde gde. Hij stierf in Callabrie, in Italia f 1101. Zijn leuze was: «O Bonitas: Goedheid Gods." —0— 7 October. Woensdag. Allerheilig ste Rozenkrans der H. Maagd Maria. WIT. Tweede gebed ter eere van de ,H Marcusderde gebed ter eere van den H. Sergius en gezellen; Gloria; Credo: Prefatie van O. L. Vrouw. Paus Leo XIII heeft den maand Octobér op bijzondere wijze aan de H. Maagd toegewijd, onder den zoo beken den titel van O L. Vrouw van den Rozenkrans; het feest dat wij heden vieren, werd echter reeds door Paus Pius V ingesteld ter dankbare herin nering aan de overwinning door de Christenen op de Turken behaald, 7 October 1571. Gelijk de Rozenkrans als een welriekende bloemruiker aan Maria wordt aangeboden, zoo is ook de liturgie dezer H. Mis als een geu rige ruiker van uitgelezen lofspraken op Maria (EpistelEvangelie) die zelf als een rozestruik tusschen de doornen op de aarde werd geplant. Laten wij, door het bidden van deze H. Misge- beden en van de Rozenkrans de ge heimen, daarin herdacht, zoo vieren, dat wij ook de goederen verwerven erin beloofd. De H. Marcus, waarvan wij heden de gedachtenis vieren, volgde den H. Sylvester als Paus op; hij-bestuurde de kerk slechts 8 maanden, f 336. De H. Sergius en Bachus bekleedden een hoogen rang in het Romeinsche leger: omdat ze niet aan de afgoden wilden offeren, werden ze na vele fol teringen om het leven gebracht, f 300- De H. Marcellus en Apulezus, vroe ger leerlingen van Simon den Toove- naar, waren door den H. Petrus bekeerd en bezegelden hun geloof met den marteldood. 0- 8 October. Donderdag. II. Brigitta Weduwe. WIT. Tweede gebed ter eere van den H. Amor. Derde voor den Paus Gloria geen Credo gewone Prefatie. De H. Brigitta was eene princes uit het Zweedsche koningshuisna den dood van haar echtgenoot Ulpho, prins van Norice, legde zij zich nog meer dan vroeger op de christelijke vol maaktheid toe. Dikwijls verscheen haar de goddelijke Zaligmaker, die haar vele geheimen, vooral aangaande Zijn lijden en sterven openbaarde. Zij ondernamen een bedevaart naar Rome en het H. Land en stierf te Rome in 1373, waar zij zich met hare dochter, de H. Catha- rina van Zweden, gevestigd had. Zij stichtte eene kloosterorde onder den regel van den H. Augustinus, naar haar Brigittinessen genoemd. De H. Amor, waarvan wij heden de gedachtenis vieren, was Aquitaan (in Frankrijk) van geboórte. Hij ondernam een pelgrimstocht naar Rome en vestig de zich op zijn terugreis te Maastricht, waar hij na een heiligen en strengen levenswandel ontsliep. (IVde eeuw). Zijn heilige overblijfselen berusten te MunsterBilsen, waar hij bijzonder vereerd wordt. -0- 9 October. Vrijdag. H. Dionysiuu, Rusticus en Eleutherius. Martelaren. ROOD. (Zwart). Tweede gebed a cunctis; derde naar keuze van den priester, Vierde voor den Paus Gloria geen Credo gewone Prefatie. De H. Dionysius, de eerste bisschop van Frankrijk, werd door den Paus naar Frankrijk gezonden, om er het Seloof te verkondigen. Hij werd met en priester Eleutherius en den diaken Rusticus onthoofd. De legende houdt hem voor denzelfden persoon, die in de Handelingen der apostelen als Dyonisius de Ascopagiet vermeld staat en door den H. Paulus bekeerd werd. 0— 10 October. Zaterdag. H. .Francis cus Borgias. Belijder. WIT. (Zwart). Tweede gebed a Cunctisderde naar keuze van den priester. Vierde voor den Paus. Gloria geen Credogewone Prefatie. De H. Franciscus Borgias, uit een zeer voornaam geslacht gesproten, be kleedde een der eerste rangen aan hel hof van Karei V. Edelmoedig bracht hij zijne schitterende loopbaan aan God ten offer en trad in de Sociëteit van Jezus, waarvan hij de derde alge- meene Overste werd. f1572. 0— Iets over den Rozenkrans. Het gebruik van bidsnoeren is be kend in de oudste tijden van het chris tendom en was zelts in gebruik bij de heidenen. Sozomenes, een geschied schrijver, verhaalt, dat de H. Kluizenaar Paulus, die in de IVde eeuw in de woestijn Thebe, leefde, dagelijks 300 vastgestelde gebeden verrichtte. Om zich niet te vergissen, nam hij bij het a zijner gebeden 300 steentjes, en wierp er na elk gebed een weg. Omdat evenwel het gebruik van losse steentjes moelijk was, begon men zich te be dienen van snoeren, waarin men even veel zaadkorrels of steentjes reeg als men gebeden wilde storten. Het gebed, dat men meestal aan deze bidsnoeren bad, was het «Onze Vader," of in het Latijn, het «Pater noster", en daarom werden deze snoeren paternosters ge noemd (en zegt men op vele plaatsen niet. Ei, ei, is het zoo gelegen prevelde de kasteleines bij zichzelven, toen Alex wegdraafde. Nou, wacht maar, de kerel krijgt niet eerder wat van mij te eten of te drinken, dan nadat hij mij geld heeft laten zien. Zulk een brutaliteit om zich op mijnheer Torold te beroepen terwijl deze hem in het geheel niet kent. Waarschijnlijk is die buitenlander een bedrieger van weduwen en weezen. Maar ik zal hem bijlichten. Rcod van kwaadheid ging juffrouw Timber naar de herberg terug, om haren nieuwen gast onder handen te nemen. Alex reed ijlings weg, als het ware om den vloed van denkbeelden, die zijn geest doorkruisten te ontgaan. De aan komst van Lestrange de zonderlinge geschiedenis, welke hij verhaalde de beschuldiging, dat Marlow 'n moord zou hebben bedreven, en het beweren dat Lestrange Sophie's vader was dat alles stelde nieuw onheil in het vooruitzicht. Alex had van verschillende dingen zoo zijn eigen gedachten, die juist niet van aangenamen aard waren, maar hij besloot ze vóör zich te houden, ze niet eens den pastoor toe te ver trouwen, alhoewel deze zijn beste vriend was. Dit besluit was echter een groote fout een fout, welke hij eerst inzag toen het te laat was. Torold had juist nog tijd van kleeding te verwisselen, alvorens zijn gast ver scheen. Men at alsdan in oogenschijn lijk opgeruimde stemming. Alex hield zijn nieuws binnen, totdat ze zich naar de rookkamer begaven. Hier, bij een m'n «nosterke" of «nusterke", dat ook wel daar van daan zal komen). Deze bidsnoeren of paternoster waren vooral gebruik bij de leekebroeders, die, plaats van de Kerkelijke Getijden, paternosters baden. (Onder de Kerke- ijke Getijden verstaat men het door de kerk vastgestelde gebed, dat door en kloosterlingen op vaste van den dag (of nacht) moet worden. Het is verdeeld in 8 priesters tijden" gebeden tijden). Toen gegroet kopje overheerlijke mokka en een uit" muntende sigaar, ging de jeugdige kas teelheer regelrecht op zijn doel af Ik heb vandaag eenige zeer on aangename nieuwtjes, mijnheer pastoor, begon hij. Sophie had heden een won derlijk bezoek. Zoo? De een of ander, die in ver band staat met die geheimzinnige ge schiedenis In zekeren zin, ja... in een ander opzicht weer niet. Het is een zekere kapitein Lestrange. Lestrange?.... Lestrange?.... her haalde de pastoor. Die naam is mij onbekend. Wie is die heer? De vader van Sophie, gaf Alex plomb ten antwoord en stak een sigaar op, terwijl pastoor Philips zich haastte te zeggen: Mijn beste Alex, als dat een grap moet verbeelden.... Het is volstrekt geen scherts, eerwaarde, maar een zeer ernstige zaak, De man komt uit Jamaica. Hemel! Uit Jamaica Daarvandaan kwam ook Marlow. Kent hij.... Hij kent Marlows' verleden. Wat? Niet mogelijk! En wie was Marlow Wanneer men aan Lestrange's woorden geloof mag hechten een moordenaar 1 Pastoor Philips nam de sigaar uit zijn mond en staarde zijn jongen vriend ontsteld aan. Alex, ben je krankzinnig? Neen, voor het oogenblik althans ben ik volkomen bij mijn "erstand Deze vreemdeling, beweert, als gezegd in de 12de eeuw het Wees algemeen in gebruik kwam, begon men ook dit gebed aan het paternoster te bidden en met het Onze Vader te verbinden. Hierin ligt wellicht het eerste begin van hel Rozenkrans gebed. Toen eindelijk het eigenlijke rozenkransgebed was ingevoerd en aan het bidsnoer werd gebeden, ontving dit laatste ook den naam van rozenkrans, Volgens een godvruchtige overleve ring is de rozenkrans, gelijk hij nu bestaat, ingevoerd door den H. Domi- nicus, den stichter der Dominicanerorde. Toen in het begin der 13de eeuw de ketters, de Albigeuzen genoemd, alles te vuur en te zwaard verwoestten, be gonnen bisschop Diego van Osma en de H. Dominicus de missie onder de ketters. Hun pogingen bleken vruchte 'oos. Nu verscheen pl.m. 1206 de H. Maagd aan Dominicus, leerde hem den rozenkrans en sprak «Verspreid den rozenkranshij zal het middel zijn tegen zoovele rampen". Grootmoedig begon bij den strijd voor de katholieke kerk, niet vertrou wend op wapengeweld, maar op het gebed, dat hij eerst onder den naam van rozenkrans had ingesteld en in persoon zoowel als door zijn volgelin gen algemeen verspreidde. Door den rozenkrans werd de ketterij overwonnen, werden de katholieke wapenen gezegend, toen de Albigeuzen overwonnen werden. Veel andere geleerden echter zeggen, dat de H. Dominicus den rozenkrans niet heeft u i ook niet verbreid, maar dal dit gebed zich langzamerhand ont wikkeld heeft uit het bidden van Onze Vaders en Wees gegroeten aan het bidsnoer, en uit overoud gebruik, eenige gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria te overwegen met bijvoeging van Onze Vader en Weesgegroet Het geen we immers nu nog doen, en wat we noemen Cde 15 mysteriën of ge heimen van den Rozenkrans De rozenkrans, als gebed beschouwd, is een vaste wijze van bidden, waarin wij 15 tientallen Weesgegroeten door tusschengeplaatste Onze Vaders van elkander scheiden, en bij elke tiental een geheim onzer verlossing door god vruchtige overweging herdenken. Die gebeden en overwegingen zijn als zoovele geestelijke rozen, tot een krans van rozen <5( ïozenkrans saamgevloch- ten. Vandaar zijn benaming van rozen krans. Onze voorouders noemden dit gebed «OnzeVrouwePsalter" of »Souter", omdat het 150 Weesgegroeten lelt, gelijk er 150 psalmen zijn. Een derde van den Souter noemden ze Vrouwehoed of Rozekrans. In onze dagen geeft men algemeen den naam van rozenkrans aan de 15, en den naam van rozenhoedje aan de 5 tientjes, zoodat de rozenkrans uit drie rozen hoedjes bestaat. (Uit: Potters' verklaring van den Ca techismus IV p. 100, 101). Het woord »psalm" komt hiervan daan, omdat vroeger bij de godsdienst oefeningen der Joden, die geestelijke liederen werden gezongen met bege leiding van snarenspel, hoofdzakelijk van citer of harp («psalter"). De geheele verzameling van liederen, pl.m 150 in getal, werd oudtijds reeds «Psalter van David" of «Davids harpgezangen" ge noemd, omdat een overgroot aantal van die liederen door Koning David werden gedicht. Onder de psalmen verstaat men nu dus een getal van 150 geestelijke lofzangen, die beurtelings door een gebed of een verhaal, een triomfzang of een dankbetuiging, een zedeles of een voorspelling Gods lof verkondigen. De psalmen zijn vooral belangrijk wegens de daarin vervatte voorspellingen over den Verlosser over zijn godheid, priesterschap, lijden, verrijzenis, hemelvaart en heerschappij. De Zaligmaker zelf heeft een ervan gebeden, toen Hij aan het kruis hing. Op den eersten Zondag van Octol or wordt de plechtigheid van den Rozen krans gevierd. Dan mogen alle II. Missen gelezen worden van het feest van den H. Rozenkrans, behalve de Conventsmis in de kloosters en de Parochiemis in de parochiekerken. Handenarbeid geeft vaak ruwe, beschadigde en leelijk uitziende werkhanden. Deze worden ech te» weer spoedig gaaf en zacht door dat Marlow een moordenaar is, en hij zelf wil Sophie's vader zijn. Alex ver telde hierop de zaak zoo kort en vol ledig mogelijk. De geestelijke viel hem herhaaldelijk in de rede. Toen Torold zweeg, was de eerwaarde heer Philips al te zeer verbaasd, om eenigerlei op merking te maken; de jonge man moest hem eerst daartoe uitnoodigen. Nu, wat zegt u ervan Ja, hm, ik weet waarlijk niet.... Geloof jij het, Alex? Er zijn eenige punten in deze geschiedenis, waarvan ik weet, dat ze- waar zijn, weshalve ik niet kan nalaten den man in menig opzicht geloof te schenken, antwoordde Alex somber. Of Sophie inderdaad zijn kind is, kan ik niet zeggen. Zij gelijkt inderdaad veel op hem en ook de geboorte akte schijnt echt te zijn. Daarbij komt, dat u, mijn heer pastoor, zelf' gehoord heeft, dat dokter Warren Marlow op zekeren dag aansprak met Beaufort. Voorts heb ik als executeur van Marlows uitersten wil alle jaren een som van tweeduizend pond uit te betalen op den naam van Herbert Beaufort. Wanneer deze per soon inderdaad Richard Marlow ware... wat dan? Ik kan.... ik wil zulks niet ge- looven riep de oude heer uit en wreef' zich in verlegenheid het hoofd. De man is dood, daar valt niet aan te twijfelen. Ik zelf heb zijn lijk gezien, dit werd in een looden kist gelegd en deze werd dicht gesoldeerd, en de zware eiken houten buitenkist werd stevig dichtge schroefd. Wanneer Marlow schijndood was, zou hij ontwijfelbaar gestikt zijn! 30-60-90 ct. ïagnoaiiB UidedtsUagsa. Wat iedereen behoort'te jWeten. Nierkwalen worden vaak verkeerd begrepen, en bijgevolg worden onnoodig veel last en pijn geleden. Het is de taak der nieren om het bloed te filtree- ren, en als zij hierin falen, kunnen urinezuur en andere vergiftige onzuiver heden in het lichaam achterblijven en uw gestel van streek brengen. Daarom is het zoo gevaarlijk om de eerste ver schijnselen te verwaarloozen, zooals urinekwalen, blaaszwakte (vooral bij kinderen), voortdurende of nu en dan voorkomende rug- en lendepijn, rheu- matische aandoeningen, hoofdpijn, dui zeligheid en zenuwachtigheid. Deze verschijnselen komen gewoonlijk niet alle tesamen voor, doch als gij twijfelt, gebruik dan Foster's Rugpijn Nieren Pi'len. Riskeer niet de ont wikkeling van rheumatiek, ischias, spit, waterzucht, nierzand of -steen, en andere ernstige nierkwalen. De bestanddeelen, waaruit Foster s Pillen zijn samenge steld, verschaffen aan de nieren juist die hulp, welke zij noodig hebben om haar gezondheid te herstellen en om ze gezond te houden. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijg baar), waardoor gij zeker zijt geen verlegen buitenlandsch goed te ontvan gen. Prijs f 1,75 per flacon. 33 Neen, neen, daaraan geloof ik niet, dat is een sprookje Hoe verklaart u dan, de jaarlijk- sche vastgezette rente op Herbert Beaufort? Dat moet een bloedverwant zijn? Met precies denzelfden voornaam? vroeg Torold. Nu welbeschouwd is dat niet volstrekt onmogelijk. Ik ben voor nemens naar den directeur van ge noemde bank te gaan, en er op aan te dringen, dat hij mij het adres van dezen man geeft. En als hij dat niet doet? Dan wend ik mij eenvoudig tot de politie. Ik moet die zaak grondig onderzoeken en uitpluizen, koste wat het kost. Er bestaat hoegenaamd geen reden voor dezen lijkroofl Mogelijk kan Lestrange u een reden opgeven, was de pastoor van gevoelen, en sprong meteen gejaagd op. Als die.... als Lestrange de «stille heer" ware de verdwenen Brown Onmogelijkriep Alex uit. Les trange is pas twee dagen geleden te Southampton aan wal gestapt! Dat zegt hij 1 Ge moet onder zoeken, of dat waar is. Ik zal mij de passagierslijst van de bewuste boot laten toonen. Het is zonderling.... zeer zonderling mompelde de eerwaarde heer opnieuw peinzend, dat Marlow zoo ter gelegener tijd stierf. Ge zult u herinneren dat een uit West-Indië gekomen brief hem

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1