Sm&Js Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. assf_ as H. M. de Koningin Adverteert in dit blad Provinciaal Nieuws. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. te VENRAY. Koninklijk Bezoek. Brieven van Pieter Paulus. FFTJIIjLETOtSr. Het geheim van den millionnair. De Kippenhouderij op het platteland Loonsverlaging in de Mijnstreek Diocesaan Terliarissen-Cougres. Ingezonden. 7af5r35^a"ucïoSlS^329 - PEEL EN MAAS ■■■i ■■■iHRHPIVHPHi i w prijs der advertent1en i&rKnumm^'sc0 Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY - Telefoon 61. Am™Seb'4duXe" Naar wij officieel vernemen zal Hare Majesteit de Koningin, vergezeld van Z. K. Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden en Prinses Juliana, bij Haar bezoek aan Limburg ook een korte wijle in de gemeente Ven ray vertoeven. Hunne Majesteiten zullen Donderdag 22 October, des namiddags kwart voor één per extra-trein arriveeren. Op het station zal Hare Majesteit met muziek worden verwelkomd, terwijl aan Hare Majesteit en Prinses Juliana door bruid jes namens de Gemeente een bouquet zal worden aangaboden; verder zal een afdeeling van het Vrijwillig Landstorm- corps Limburgsche Jagers op het sta tion de eerewacht vormen. Onmiddellijk na aankomst zullen Hunne Majesteiten met gevolg zich begeven naar het voorplein van het station, waar een baldakijn en tribune voor Hunne Majesteiten zullen worden opgericht en de huldiging door geeste lijke en wereldlijke autoriteiten, ver- eenigingen, schoolkinderen en bevol king zal geschieden. Door de schoolkinderen zullen hloe men worden aangeboden; de «Haagsche Vrijwilligers", burgerwachten en ver- eenigingen voor Hare Majesteit defi- leeren. De muziekgezelschappen en vereeni- gingen hebben reeds hunne medewer king toegezegd. De huldiging op het Stationsplein zal circa een kwartier uurs duren; onmiddellijk daarna vertrekken Hunne Majesteiten met gevolg naar Mook. Het Stationsplein zal geheel worden versierd en wij twijfelen niet of Ven- ray zal Hare Majesteit eene waardige ontvangst weten te bereiden. Nader vernemen wij nog, dat het in de bedoeling van het plaatselijk Oranje- comité ligt om 22 October tot een »Oranjedag" te maken en voor den namiddag feestelijkheden te arran- geeren, zoodat de ingezetenen en ook de vele vreemdelingen, die worden verwacht, den dag verder op aange name wijze kunnen doorbrengen. De Burgemeester van Venray ver zoekt gezelschappen en vereenigingen, die aan het défilé, tijdens het bezoek van Hare Majesteit de Koningin wen- schen deel te nemen, hiervan opgave te doen ten Raadhuize vöór 11 October a.s. De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. I. Twintig jaar heb ik in de vakver- eeniging meegeloopen. Ik heb in de beweging meegeleefd, maar ik ben gaan zien en ik ben gaan vragen. Ik heb mijn oogen eens uitgewreven en mijn ooren schoongeveegd. Vervolg van Tweede Blad. 27. Ja, ik herinner het mij. En ik geloof dat die brief hem waarschuwde voor de komst van Lestrange. Om de beschuldiging van moord, om een even- tueele inhechtenisneming te ontgaan... wat deed hij.... In elk geval heeft hij niet geveinsd dood te zijnviel pastoor Philips hem in de rede. Lieve deugd, ik zal dan toch wel weten hoe een doode eruit ziel en hoe hij aanvoelt! Ik heb in mijn leven al heel wat lijken gezien. En gij, die in de geneeskunde hebt gestudeerd, uwe eigen waarnemingen moeten dan toch.... 7 Ja, Ja, viel Alex hem in de rede, ik zou er op hebben durven zweren, dat mijnheer Marlow dood was. Wel licht heeft de vrees voor het dreigende gevaar, dat de brief hem aankondigde, hem gedood. Hij stierf aan een beroer te, en wel zeer onverwacht en schielijk. Hm Gij hebt hem niet behandeld, hé? Ik.... een leek? Mijn waarde heer pastoor, hoe komt u op die gedachte? Warren praktizeerde over hem. En Warren was zijn boezemvriend Wat doen we nu eigenlijk en waar gaan we naar toe Niemand gaf me antwoord. We maakten ons dronken met het geschreeuw om macht. We werden opgezweept om de macht in handen te krijgen en we kregen nogal wat macht ook. We staakten maanden lang als we het vertrapten en we kukelden ministeries omver als we ze niet langer hebben wilden. We brulden tegen den oorlog en bekeven elkaar dag in dag uit. Wat mot dat nou, vroeg ik me af? De heerschappij van den arbeid riep men ons toe. Daar voel ik alles voor Weg met de nietsdoenerij van de renteniers en de heeren en damen- tjes die opmaken wat wij helpen pro- duceeren. Maar nu krijgen we de macht. Wat dan Wat doen we ermede Sociali- seeren is het antwoord. Alles aan de gemeenschap. Geen particulieren meer aan de productie. Maar als we een staatskolenmijn bezitten dan roepen Stenhuis en de zijnen: staken 1 Zoodra er verlaging in loonen komt omdat de staatdirectie zegt dat het bedrijf anders niet meer loopen kan en er ontslagen moeten worden, dan zeggen we dat de tarieven van de spoor maar omlaag moeten, dan kan de kolen wel goedkooper ver voerd en verkocht worden. Dan gaat de mijn weer beter en behoeven er geen loonen omlaag en geen kerels op de keien gezet. Maar als dan de spoortarieven om laag gaan dan zegt de directie van het spoor, dat toch ook zoo wat een staats onderneming is, dat daar de loonen omlaag moeten, want dat anders het bedrijf, dat toch al beroerd gaat, heele- maal kapot wordt gemaakt en dan gaan er nog meer spoormenschen de laan uit. Hoe zit dat nu Weten die leiders van ons nu eigenlijk iets af van die bedrijven of weten ze het niet Of praten ze tegen beter weten in om ons in het gevlei te komen Waarom heeft Stenhuis geen fabriek in Twenlhe op gezet, wat hij zeide te zullen doen We motten eerst de medezeggenschap dan komen we er wel achter en drij ven de zaken zelf, zoo wordt beweerd I Dan denk ik aan de voetbalmatch die ik laatst zag. Prachtkerels die speelden. Je hoorde ze niet, alleen de stem van de captain, die er versland van bleek te hebben en zijn voorhoede liet drib belen, kort-passeeren, lang-passeeren, en dan pang, een reuzenschuiver in het net. Aan den kant stond zoo'n troepje van ons, handen in de zak. Ze hadden blijkbaar veel aanmerkingen en konden het natuurlijk allemaal beter. En toen dacht ik in eens Zie je als die lui van ons nou eens met d'r macht kwa men, wat deden ze dan Wel dacht ik dan zetten ze, wat je zoo in de wande ling noemt, een bek op en als ze elkaar dan veel lef ingeblazen hadden, dan zouden ze het veld ingeloopen zijn, ze hadden de elf wat gepest en daarna misschien het veld uitgedouwd. En wat dan Kregen we dan pas echt voetbal te zien? Ik zeg niet veel, maar ik denk zoo, dat een kapotte bal en veel bebloede koppen het eind van het spelletje zouden zijn. En toen dacht ik aan de fabriek en de medezeggenschap. Steeds de Uwe PIETER PAULUS. op Jamaica 1 Alex, Warren moet hem als Beaufort gekend hebben, moet ge weten hebben, dat Sophie niet zijn dochter was, moet ook geweten hebben, dat men hem op Jamaica voor een moordenaar hield Precies, stemde de jonge man bedaard mee in, op die wijze zijn ook de juweelen van mevrouw Warren te verklaren. De dokter kreeg die, of het §eld daartoe, door afzetterij. Nu zie ik at alles zoo klaar als de dag I En de moord op Warren fluis terde de oude heer met ontstelden blik. Ja, daaromtrent tasten wij nog in het duister Marlow was dood hij dus kon Warren niet vermoord hebben. Hm ik zou wel eens willen weten, of die Lestrange toch niet tenslotte de «stille heer" is? Alex? riep de pastoor eensklaps op scherpen toon Joseph Brill? Wat zou hij Houdt ge hem voor schuldig Hij was zijn meester blindelings toegedaan. Warren kende het geheim van Marlow misschien heeft Joseph hem ver moord, en nu uit vrees voor straf de vlucht genomen. Alex schudde ongeloovig het hoofd. Tegen Joseph bestond hoegenaamd geen verdenking, zeide hij. Waarom zoude hij derhalve gevlucht zijn? Mogelijk dr9ef het knagend ge weten hem ertoe I Iemand, die den moed heeft zulk een zware misdaad te begaan, en dan nog het lijk van zijn offer naar den grafkelder te dragen, heeft geen gewe- door JOS. BOSHOUWERS te LENT Fruit en kippen. VRAAGWij zijn van plan, de wei de, waar de kippen in moeten verblij ven, te beplanten met appel- en pere- boomen. De grond is er wel geschikt voor. Hoe ver dient men van elkaar af te zetten, opdat deze boomgaard ook later eene goede uitloopplaats voor de hoenders blijve. Even dicht als in een gewonen boomgaard zonder kippen, kan dat? H. te G. ANTWpORDIn de kippenloop of ren, hoe men het terrein ook noemt, mogen de hoornen vooral niet dicht staan; veel minder dicht dan in een gewonen boomgaard is beslist nood zakelijk met het oog op later. Kippen eischen zon en licht. De gewone boom gaarden zijn te somber en »e vochtig, omdat de zonnestralen den grond bijna of in 't geheel niet kunnen raken. Appels en peren, goed, maar neem dan soorten, die steeds gangbaar zijn. U kunt het best hoogstam gebruiken, daar vliegen de noenders niet zoo gauw in als in haltstammen. Natuurlijk is ook noodig, dat de boomen van eene vertrouwde firma be trokken worden en, door een deskun dige gepoot. Alleen in dit geval kun nen de boomen na verloop van tijd jaarlijks een aardige bijverdienste op leveren. Vele boomgaarden zijn totaal ver knoeid, omdat er geen deskundige lei ding was bij het poten. Men laat het om een paar centen, doch als het ergens waar is, dan hier; de zuinigheid bedriegt de wijsheid. Door ondoelmatige beplanting en behandeling wordt zóóveel schade be rokkend, jaren achtereen, dat de kosten van deskundig toezicht en deskundige behandeling er tegen over staan, als een druppel water tegen een volle emmer Metalen kunstmoeders. VRAAGWat is uwe meening om- trent de deugdelijkheid der kunstmoe ders van gegalvaniseerd plaatijzer? Ik bedoel die met een groote kap, doch waarvan de lamp in het midden staat, feitelijk er binnen in. Voldoen ze goed? H. te G. ANTWOORDHet systeem, dat u bedoelt, is feitelijk eene navolging van kachelkunstmoeders. Ze woiden echter verwarmd met petroleum, zijn goed kooper, ook in de brandstof en zijn beter geschikt voor een kleiner aantal hoenders, b.v. tot 200. Ze moeten echter ook in een afzon derlijk vertrek staan. De behandeling is uiterst gemakkelijk en eischen veel minder toezicht dan de zoogenaamde bak-kunslmoeders, wijl de warmte niet zoo nauw geregeld behoeft te worden en de versche luchttoevoer steeds in orde is, wat bij de bakkunstmoeders lang niet altijd het geval is. De kuikens regelen hier feitelijk zelf alles. Stikken kunnen ze niet vanwege te sterke hitte en van op elkaar drin gen is geen sprake. Verder zijn ze ook eenvoudig in het gebruik wat de reiniging aangaat: een bodem is er niet aan. Men vat ze op en zet ze ergens snders neer, terwijl het hok eens van nieuw krabmateriaal omringd wordt. De heer Janssen uit Horst, u welbe kend, heeft ze dan ook ten allen tijde ten. Overigens heeft de jongen gezegd, die riiede op Joseph's kamer sliep, dat deze in dien bewusten nacht het slaap vertrek niet heeft verlaten. Neen, neen, natuurlijk niet, her nam de pastoor. Joseph kan derhalve de moordenaar niet zijn. Ik weet niet meer, wal ik er van denken moet. Ik geeft het op. Ik niet, zeide Alex. Ik ga morgen naar Londen om het geheim te door gronden. Dat deed hij dan ook. Hij vertrok den volgenden morgen, na Sophie aan de hoede en bescherming van pastoor Philips te hebben aanbevolen, in geval Lestrange, die in het dorp gebleven was, het 't jonge meisje lastig maakte. De kapitein kalmeerde den toorn van juffrouw Timber, door huur en kostgeld een week vooruit te betalen, wat voldoende was, om de geldzuchtige weduwe te overtuigen, dat zij te doen had met een «achtenswaardig" per soon. Het spreekt vanzelf, dat Lestrange ook met Cicero in aanraking kwam, En even natuurlijk is het dat Gramp erop uit was te weten te komen, wat deze vreemdeling te ITeaton kwam doen. Dat was echter lang niet gemak kelijk, want Lestrange nam zich in acht, niet te veel te zeggen en moedig de Gramp geenszins aan in diens streven, hem aan het praten te krijgen. Lestrange had terstond in den beginne het gevoel, dat Cicero een fielt was, die voor hem gevaarlijk kon worden. Hij was nochtans van meening, dal als zeer practisch aanbevolen. En dat verdienen ze ook. Ik kan u daarom gerust aanraden, er eene te bestellen. Dinsdagmorgen kwamen de directies der mijnen en de vertegenwoordigers der mijnwerkersbonden in vergadering te Heerlen bjjeen. In deze vergadering deelden de directies hun voorstellen mede. Gezien den slechten toestand der mijnindustrie achtten zij zich genood zaakt ook de loonovereenkomst op te zeggen. Zij stellen een algemeene loonsver laging van 5 pCt. voor, welke op 1 Nov. a s, in werking zal treden. Voorts wenschen de directies afschaf fing van den zesurige arbeidsdag op Zaterdag. De twee eerste werkperioden op dien dag zullen van 6 op 8 uur ge bracht worden, de derde werkperiode vervalt. De arbeiders voor deze schacht zullen dan Zondagnacht om 12 uur in dienst moeten komen. De organisaties zullen deze voorstellen bespreken De contact-commissie komt spoedig weer in vergadering bijeen. Op het diocesaan-congres voor man nelijke Tertiarissen, den 18den October a.s. te Sittard te houden, zullen in de groote vergadering om 2 uur als spre kers optreden de Weledelgestr. Heer Emile van Oppen, lid der Prov. Staten, Oud-Wethouder en gemeenteraadslid van Maastricht, met het onderwerp »De Tertiaris en de Eerbaarheid", en de Welesrw. Zeergel. Pater Dr. Cas- sianus Hentzen O F.M professor in de Gewijde Welsprekendheid, met het onderwerp «Het Apostolaat van den Tertiaris in Limburg." De vergadering zal worden opgeluis terd door muziek en zang van eenige jongelingen-afdeelingen der Derde Orde. In de H. Mis van half twaalf zal de Hoogeerw. Heer Deken van Sittard als onderwerp behandelen «De Tertiaris en de H. Communie". Wanneer de voorteekenen niet be driegen, zal de deelname aan het Congres zeer groot 'zijn. Venray met zijn uitgebreide Derde Orde zende een flink aantal afgevaardigden. Buiten verantwoerdelij kheid der Redactie. M. de R. In »Peel en Maas" van Zaterdag jl. werden geannonceerd een drietal var kens van 13 weken dracht, waarbij le en 3de prijswinnaar op de Landbouw tentoonstelling te Venray. Een feit, dat op zich zelf nu niet zooveel bijzonders is. Neemt men echter daarbij in aan merking, dat deze varkens op de ten toonstelling te Venray, mededongen in de rubriek vrouwelijke scheutelingen" dan zouden we heeren varkensfokkers in overweging willen geven, om zich van een dergelijk soort varken le wil len voorzien, want het is den gewonen varkensfokker lot dusverre nog niet mogelijk geweest om een «vrouwelijke scheuteling" binnen vier weken te brengen tot zeug van dertien weken dracht. Gaarne zagen we deze fokmethode door den fokker van bovenbedoelde varkens b.v. in dit blad eens nader die kerel, als hij het maar leep over legde, voor hem een zeer bruikbaar werktuig kon worden, en besloot, hem als zoodanig te exploiteeren. De ver trouwelijkheid tusschen dit mooie stelletje schurken begon op zekeren avond, toen Cicero, die een beetje boven zijn theewater was, aan zijn tong meer vrijheid verleende dan anders. Waarde heer kapitein, zeide Cicero op een gezegde van dezen, ik weet drommels goed dat ge een schran dere bol zijt maar ook ik ben niet van gisteren Waarom zouden wij niet gemeene zaak maken, en er naar trachten de uitgeloofde belooning ge zamenlijk op te strijken Waarde vriend, ik weet heusch niet, wat ik daartoe zou kunnen doen, gaf Lestrange ten antwoord, daar ik geheel vreemd ben. Juist daarom moeten wij samen werken. Zonder bepaald oogmerk, is u hier wel niet gekomen. Wanneer wij het gebabbel der diensthoden kunnen gelooven, dan Gramp keek de vreem deling v.eelbeteekend aan. O, ik weet wel, dat men u uit den huize Marlow gejaagd heeft. Wat wilt ge daarmee zeggen, waarde vriend vroeg Lestrange op woesten toon. Nou, dat ge iets bijzonders inhei schild voert I Ook ik heb iets bijzonders op 't oog. Laten wij gemeene zaak maken Je leutert onzin, waarde heer! Onzin brengt dikwerf ook geld op. Luister. Ik weet, dat men u ginds uiteenzetten. Voor den doorsnee varkensfokker is dit een raadsel, dat waard is opgelost te worden, M. de R. dank voor de verleende plaatsruimte. Hoogachtend, WIJSNEUS. VENRAY, 3 October 1925. Pater B. Klumper O.F.M. J;l. Vrijdag vertoefde in het klooster der Paters Franciscanen alhier, de Hoogeerw. Pater Bernardinus Klumper, Minister Generaal van de orde der Minderbroeders. Hij verrichtte de canonieke visitatie in het klooster, waar hij de H. Mis opdroeg, geassisteerd door den Hoogeerw. Pater Simon Ben- nebroek en den Hoogeerw. Pater Regelatus Hazebroek, provinciaal. Van uit Venray vertrok hij naar Weert. Achtergebleven Woensdag op de markteen groote biggenkorf. Inlichtingen bij de gemeentepolitie. Zondagmiddag speelde D.S.O. I alhier haar tweede wedstrijd om den Bisschopsbeker tegen Hendrik I uit Schinveld. Deze door beide vereenigingen zeer slecht gespeelde wedstrijd eindigde in het voordeel van Hendrik I met 31. Zomertijd geëindigd. Men denke er aan, dat in den nacht van heden Zaterdag op Zondag de zomertijd eindigt en de zonnetijd weer wordt ingevoerd. Men zette dus heden Zaterdagavond de klokken één uur terug. Bij het gehouden openings-con- cours van de Handboogschutterij »St. Antonius te Oostrum werden de prij zen behaald als volgt: Corps-kampioen. «Batavieren" Castenray mei 34- punten Corpsprijzen. le pr. «St. Hubertus" Merselo, 109 p. 2e pr. »St. Anna" Venray, 100 p. 3e pr. «St. Sebastiaan" Öploo 95 p. 4e pr. »Sf. Sebastianus" Nachtegaal 89 p. 5e pr. «St. Joris" Leunen, 89 p. 6e pr. «Diana" Venray, 86 p. 7e pr. «Batavieren" Castenray, 80 p. Personeele-kampioen. le pr. H. Philipsen, «Batavieren" Cas tenray met 42 punten. 2e pr. M. Goumans, «Diana" Venray met 41 punten. Personeele-prijzen. le pr. M. Gielen met 23 punten 2e pr. P. J. Swinkels met 3 rozen 3e pr. H. Voermans met 5 viereh 4-e pr. J. Custers met 4 driëen 5e pr. A. Pijpers met 5 tweëen 6e pr. Th. Peeters met 3 eenen. Corps-kampioen is behaald met 2 pijlen Corps is behaald met 6 pijlen. Alles in zestallen. Maandag herdacht de heer J. Haenraels alhier, zijn 30-jarige loop baan als «armenmeeste r" van het Burgerlijk Armbestuur. Tevens vierde de nog zeer krasse man dien dag zijn 80sten verjaardag, onder zeer vele blijken van belangstelling. met een knik naar de woning van Marlow het huis uitgegooid heeft. Ja, ja, die lieve dienstboden Neem mij niet kwalijk, maar men heeft mij geenszins het huis uitge gooid. 1 En toch heeft men het gedaan De jonge Torold deed het. Hij wilde al het geld voor zich alleen behouden en dat zal hem door het huwelijk met Sophie ook gelukken, dat is te zeggen als ik dat permiteer. Als gij dat permiteert? Hoe be doelt ge dat? Hoe ik dat bedoel Dat ik dien jongen melkmuil haatEn dat ik van hem een aardig sommetje hebben wil. En op welke wijze wilt ge dat bereiken Dat is mijn zaak! Als wijsamen werkten, dan.... maar dat is nu niet het geval. Nou, Wel te rusten. Gramp strompelde de gelagkamer uit en liet Lestrange in diep gepeins achter. Het gevolg hiervan was, dat Lestrange Cicero den volgende morgen in den weg liep en dat Sophie in den loop van den dag een brief van eerstge noemde ontving, waarin hij haar om een onderhoud verzocht. Stond zij hem dit niet toe, schreef hij, dan zou hij mijnheer Torold in het grootste gevaar brengen. Na een poos erover te hebben nage dacht, zond miss Marlow een boodschap naar pastoor Philips, met wien zij be sloot, den verdachten vreemdeling le ontvangen. Deze werd aldus op Zater dagavond ontboden in de pastorie. Welnu, mijnheer, begon de eerw. geestelijke, wat heeft u ons betreffende den heer Torold mede te deelen Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1