Naar den middenstands winkel ESsJ' Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken, assf— «s Provinciaal Nieuws. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Koepokinenting. Eischon van het oogenblik. De Kippenhouderij op het platteland Zaterdag 26 September 1926 46e Jaargang No. 39. PEEL EN MAAS PER KWARTAAL: BHIHi W M f PRIJS DER ADVERTENTIEN a'fMnderL'rnmfmeraUitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY - Telefoon BI. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen in herinnering dat degenen, die in de afgeloopen week gevaccineerd zijn, op de volgende plaatsen, dagen en uren het verloop der inenting moeten laten onderzoeken Ysselsteyn Maandag 28 Sept. n.m. 4 uur Ileijde Maandag 28 Sept. a.s. n.m. 6 uur Merselo Dinsdag 29 Sept a.s. n.m. 4 uur Venray 24 September 1925. Burgemeester en Wethouders voorn. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN ITAAREN. Aanleg Duiker in de Loobccksche Beek. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ingevolge het bepaalde bij art. 41 van het Reglement op de Waterlossingen in Limburg ter open bare kennis, dat is ingekomen een verzoek van J. H. Emonts, landbouwer te Venray, om vergunning tot het leg gen van een betonduiker in de Loo- beeksche Beek, voorkomende onder no. 3 in den legger B. der waterlossingen der gemeente Venray en dat de zitting tot het houden van informatiën de commodo et incommodo, waarbij aan belanghebbenden gelegenheid wordt gegeven tot het inbrengen van bezwaren, zal worden gehouden ten Gemeente- huize van Venray op Vrijdag 9 October 1925 des namiddags 4 uur. Venray, 22 September 1925. Burgemeester en Wethouders voornmd, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN ITAAREN. Yerpachti n g yan grond in het Venraysch Broek. Burgemeester en Wethouders van Venray zullen op Vrijdag 9 October 1925 des namiddags half vijf ten ge meente publiek verpachten behoudens goedkeuring van den Gemeenteraad vier perceelen bouwgrond in het Ven- raysch Broek, genummerd 1, 2, 3 en 4, groot respectievelijk 1 44 H.A., 1.68 H.A., 1.20 H A. en 1.10 H A. De verpachting geschiedt voor een termijn, aanvang nemende met 1 Nov. 1925 en eindigende met 31 October 1933. Nadere inlichtingen worden des- verlangd ter gemeentesecretarie ver strekt. Venray, 22 September 1925 De Burgemeester en Wolhouders voornd. O. VAN DE LOO De Secretaris, VAN HAAREN. Op het demonstratief congres van de S. D. A. P. en het N. V. V. te Den Haag, is o.m. de resolutie aan genomen, dat voor de verheffing van de arbeidersklasse het noodzakelijk is, dat zoo spoedig mogelijk de 48-urige werkweek algemeen wordt ingevoerd. Terwijl in de landen, die in het wereldgoederenverkeer den grootsten invloed uitoefenen op de prijsverhoudingen, naar middelen wordt gezocht om door een goed- koope productie-wijze zoo veel moge lijk het gestoorde evenwicht tusschen aanbod en vraag te herstellen, dringt men in een klein land naar het heet in het belang van de arbeidersklasse aan op een arbeidswetgeving, die, wat ook hare indirecte gevolgen zijn, tot direct gevolg zal hebben ver hooging van de productiekosten. Dat dit niet in het belang is van dat deel der gemeenschap, dat zijn inkomsten trekt uit loonarbeid, zal duidelijk zijn, ook voor iemand die geen studie heeft gemaakt van theoretisch econo mische kwesties. En het is ook niet noodig om te wijzen op de ervaring in Rusland opgedaan. Een Duitsch sociaaldemocraat, wiens naam ook in onze socialistische kringen niet onbekend zal zijn, name lijk Hugo Lindemann, schreef in 1922 in het „Sozialistische Monatshefte" een beschouwing over den verkorten arbeidsdag, die volkomen in strijd is met de opvattingen, die op boven genoemd congres van S. D. A. P. en N. V. Vs. gekoesterd werden. Lindemann stelt het probleem juist en zuiver. Wij zijn verarmd en verarmen steeds meer. Wil men dit verarmingsproces stuiten, dan ook niet teruggedeinsd voor de toepassing van het eenige middel. „Een blijvende verbetering van den toestand van de arbeidsklasse is slechts mogelijk door een stijging van de productie en niet door vermindering van het aandeel van een der klassen uit de opbrengst der productie ten bate van de arbei dersklassen," aldus Lindeman. In dezen eenen zin is heel de op inkomsten-verschuiving gebaseerde actie van sommige leiders der arbei dersbeweging veroordeeld. En terecht, want met den sociaal-demo craat Lindemann zijn wij het eens, dat het dwaasheid is te gelooven als zou één klasse met uitzondering van de overige uit de ellende van tegen woordig kunnen geraken. De revolutie bracht in Duitschland den uniformen 8-urigen arbeidsdag. Hij moest worden prijsgegeven, om dat hij een belemmering vormde voor de productie. En nu is het zeer mooi, van gedachte, om een geheel hoofd stuk van een vredesverdrag te wijden aan de internationale regeling van den arbeid, maar noch hoofdstuk XIII van het tractaat van Versailles, noch de conventie van Washington hebben kunnen voorkomen, dat de industriëele grootmannen het indus- triëel zelfbestemmingsrecht voor zich gehandhaafd hebben. Maar er is nog een ernstiger be zwaar tegen den eisch van S.D.A.P. en N. V. V. aan te voerenEen noodzakelijke en gezonde sociale wetgeving kan slechts opgebouwd worden op stevigen bodem, d.w.z. op een door en door gezond econo misch leven. Slechts een in materieele welvaart toenemend volk kan zich de weelde van een sociale wetgeving getroosten. Want ten slotte heeft vrijwel elke sociale maatregel tot gevolg bemoeilijking in technischen zin van de productie. Dit is het waarop Lindemann, al zegt hij het niet met zooveel woorden, in zijn artikel doelt. De alles beheerschende vraag is tot hoever kunnen wij voor het oogenblik onze sociale wetgeving uitbouwen, zonder het herstel van een economische goederenproductie te belemmeren. En dan mogen wij hier misschien in herinnering brengen de woorden, waarmede mr. Troelstra zijn laatste redevoering in het parle ment eindigde en waarin hij wees op de noodzakelijkheid „vaische leuzen" overboord te gooien en te komen tot een parlement „in staat tot werken naar de behoeften van het oogenblik. Dit gel# niet voor het parlement alleen, rn»»r voor gansch ons volk, dat in dei reeds ingezetten econo- mischen strijd zich tot het uiterste :?jb\ hi" paruien om te voorkomen, 03f het de eerste en de ergste klappen krijgt. Waarom naar Warenhuizen in Venlo of Nijmegen reizen Terwijl toch de Venraysche Middenstand met zijn schit terende Tentoonstelling zoo duidelijk heeft bewezen, dat ook hier efiles te verkrijgen is Is het zoo aangenaam te koopen in een Warenhuis? In het Warenhuis met z'n zwerm personeel is 't altemaal erg mooi inge richt. Maar de mooiigheid is koud als een stuk ijs. De bediende is 'n mechaniek van stijve plichtmatigheid. Z'n stem klinkt vervelend.... met iets van berusting in de onvermijdelijkheid, 't Interesseert hem zeer matig, dat ge voor 'n boel geld komt koopen. Voor elk artikel moet ge naar 'n ander. Betalen moet ge bij weer een aparten automaat van men8chenvleesch. Niemand in 't Warenhuis is blij om uw koop. De meheeren, aan wie de reuze-zaak hoort, strijken thuis de winsten op en. kennen u niet, al vielen ze over u neer. Niet, dat ge 't zoo'n bediende en zoo'n meheeren kwalijk neemt.... dat zou onverstandig zijn. Ik vind het 'n waar genot te koopen in den gewonen winkel van den bra ven, degelijken, vakkundigen Midden stander. »Volk, vader 1" nog eer ik goed en wel binnen, ben, roept 't een van de kindertjes vóór in den winkel, op dien eigenaardigen toon, waarin blij heid klinkt voor vader.... Verheugd groet me de winkelier .als een die hem helpt 't hartelijk gegunde stuk brood te verdienen. Er is een zekere aangename innig heid tusschen hum en zijn trouwe klanten; hij deelt ir\ hun lief en leed en zij weer in't zijne. Straks komt zijn goede vrouw ook 'ns den winkel bin nen, om u te groeten en u, zonder misschien het te zeggen, dank te be tuigen, dat ge haar zorgen verlicht van 't huisgezin, 't gróóte want ze voe den vele kinderen op voor Onze Lieve Heer. De keuze der artikelen moge beperk ter zijn, dan in 't warenhuis maar de ondervinding, gescherpt door den strijd om T beslaan, doet dezen winke lier de juiste keuze doen. Hier, in den gewonen winkel, hebt ge met uw bestelling blijde harten gemaakt. Dit is 'n genot. Van dit alles niets in het Warenhuis. Waar 't altemaal zoo goedkoop heet.... Zie, als ik t goed uitreken, dan be merk ik telkens weer, dat men in 't Warenhuis met zijn reusachtige on kosten öök niet voor niets geeft en dat ik hier in den gewonen winkel niets méér betaal dan ginds.... Maar al zou 't dan ook zijn dat het 'n paar koperen centen scheelde wie zou niet gaarne ze betalen voor 't wél aangename ge not De vakkundige, degelijke, georgani seerde Middenstander kan concur- reeren tegen het Warenhuis en behoeft niet duurder te zijn. Maar, het genot van bij hem te koopen wordt vergald, indien hij blijkt iemand te zijn, die zijn mede-midden standers van eenzelfde soort zaak het licht in de oogen niet gunt. Het vertrouwen in hem verdwijnt, indien hij er verschillende prijzen op nahoudt.... zoo veel voor den een en zoo veel voor don ander.... En zoo verder.... Maar wij behan delen niet de uitzonderingen, die be vestigen den regel, dat men het best en goedkoopst en aangenaamst koopt bij den bravLi.. degeJijken, vakkun digen Middenstander. Waarom dan naar Warenhuizen in Venlo of Nijmegen reizen? Terwijl toch de Venraysche Middenstand met zijn schitterende Tentoonstelling zoo duidelijk heeft bewezen, dat ook hier alles te verkrijgen is? Hier blijven N.N. door JOS. BOSHOUWERS te LENT (Joed en gemakkelijk groenvoer. Ook onder onze lezers en lezeressen zijn er 'n massa, die hunne kippen in betrekkelijk kleine rennen moeten houden en voor wie dus de geregelde voorzienigheid van deugdelijk groen voer veel zorgen baart. Met een beetje goeden wil en wat opoffering van tijd en moeite is voor dezulken echter gemakkelijk en gere geld groenvoer te verkrijgen. Eens in de week, b.v. 's Zaterdagsmid dags omdat menigeen dan vrij heeft zaait hij eene hoeveelheid haver uit in de ren, dubbel zoo dik als b.v. de boer op z'n akker doet. Van te voren worden de kippen in 't hok gedaan, anders pikken ze het uitgezaaide ten deele op en staan maar in den weg. Vervolgens wordt de grond een spit omgewerkt, zoodat de uitgezaaide kor rels ongeveer een spit onder den grond komen. Ze gaan daar natuurlijk aan het dijen en eer de week om is, zitten er reeds kiemen en wortels aan, die een kostelijk voer voor de kippen vormen. Den daaropvolgenden Zaterdag sluit men de kippen weer 'n uurtje of half uurtje op en zaait vervolgens eenzelfde hoeveelheid haver (of gerst, doch liefst haver.) Is dit gebeurd, dan spit men precies als de week van te voren het gezaaide weer flink onder Hel eerder gezaaide komt alsdan boven, of half boven. Laat nu de kippen weer los. Je zult zien, dat ze hartstochtelijk op het bloot gekomen aanvallen en gretig oppikken het kostelijkste ander voer laten ze d'r voor staan 1 Zelfs de half kale kippen worden er als 't ware door geëlectriceerd er komt leven en beweging ook in de ruiende hoenders Daags daarna beginnen ze opnieuw, doch nu moet er ter dege gekrabd en gescharreld worden, want het meest boven liggende is reeds verorberd. Ze blijven als 't ware de heele week zoo aan 't zoeken. Soms vinden ze zoodoende ook nog iets, onderin, van het laatst gezaaide, maar doordat ze de gaten weer dicht krabben ook, is dat niet van zoo heel veel beteekenis. Wat bereiken we door deze methode Ie. dat er steeds jeugdig groen ver krijgbaar is gesteld 2e. dat de dieren veel meer dan anders in beweging blijven en dus geen tijd hebben, om mekaar kaal te plukken of snot op te loopen 3e. dat de grond losser blijft, dus het eventueele regenwater ge makkelijker doorlaat, en diens- volgens spoedig weer opgedroogd is 4e. de grond in gezonde toestand komt; wij weten toch allen dat grond, waar leven", «groei" in is, dat die het best in conditie komt en blijft; 5e. dat er ook meer dierlijk voedsel zal te vinden zijn, in doode grond toch hebben de wormen en andere insecten veel slechter »aard" dan in grond, waar »groei" in zit. Wij hopen, dat onze lezers en leze ressen, die geen groenvoer in hunne rennen kunnen houden, omdat ze in verband met het aantal hoenders te klein zijn, deze methode eens zullen toepassen. In de stad kennen wij menschen, die zulks het heele jaar door doen, en die de goede bevruchting der eieren in 't voorjaar grootendeels hieraan toe schrijven. Groenvoer heeft immers een machtige invloed op de bevruchting, daar zijn alle 't veel over eens. Eenden. Vraag: Gaarne had ik eene goede samenstelling ochtendvoer voor Loop eenden. Ik heb reeds eenige jonge aan den leg. J. te V. Antwoord U kunt feitelijk hetzelfde ochtendvoer geven, dat de kippen krijgen, doch wat vochtiger aangemaakt. Eene goede samenstelling is deze ook Gelijke gewichtsdeelen havermout, tarwezemelen en tarwegries. Hierbij 20 lot 25 procent ontvet vi$phmeel. Voor jonge, nog niet leggende eenden neme men minder vischrneel. Wat ook goed is, voor eenden, steeds een bak met grit of gemalen zeeschel pen onder haar bereik. Zij hebben daar nog meer trek in en behoefte aan, dan kippen. VENRAY, 26 September 1925. Uitbetaling Ouderdomsrenten ten postkantore alhier vindt plaats op 29 en 30 September en 1 October a.s. De Venraysche Paardenmarkt. Wij sporen alle landbouwers en kooplieden aan, om de paardenmarkt van Maandag a.s. te bezoeken en daar zooveel mogelijk paarden ten verkoop aan te voeren. Door de schitterend ge slaagde Noord-Limburgsche Landbouw tentoonstelling te Venray, volgens ge regelde tentoonstellingsbezoekers een der grootste en beste landbouwtentoon stellingen, welke ooit in Nederland gehouden zijn, is de aandacht van ge heel het land op deze streek gevestigd en is Noord-Limburg, en speciaal Ven ray en omstreken bekend geworden als een der meest hoogstaande streken op het gebied der paardenfokkerij. Laten wij ons dien naam waardig loonen en trachten dien naam te be houden, zoo mogelijk nog te verbeteren. Maar laten we dan ook zorgen, dat de kooplieden, die onze tentoonstelling bezochten of daarvan lazen in de cou ranten en die nu naar aanleiding daarvan natuurlijk in nog groöteren getale onze markten willen komen be zoeken, daar ook vinden, wat zij er verwachten, dat is vele en mooie paarden te kies en te keur. Laten we vooral zorgen, dat ze reeds met de eerste paardenmarkt, welke na de tentoonstelling gehouden wordt, dat is die van Maandag a.s., niet teleur gesteld worden, doch integendeel, dal het hun meevalt en veel meevalt. Ons Gemeentebestuur doet alles wal in zijn vermogen is, om aan onze markten alom bekendheid te geven en daarvoor reclame te maken, teneinde die markten in het belang van Venray en omstreken tot steeds hoogere bloei op te voeren. Laten alle landbouwers en kooplieden die pogingen steunen door veelvuldig bezoek der markten en door te zorgen, dat daar veel wordt aangevoerd niet alleen maar vooral ook veel van het aangevoerde wordt verhandeld, want dan alleen zullen de kooplieden, die toch ten slotte de markten maken moeten, blijven komen en zullen onze markten steeds blijven, wat zij in de laatste jaren geworden zijnde belangrijkste van Noord-Lim burg en Oostelijk Noord-Brabant. Tijdens bet onweder van Zater dagavond sloeg de bliksem in een koren mijt van de bouwhoeve^ »Erica" achter het Veulen. Een viertal bijeen- staande mijten werden door het vuur totaal vernield. Een sloomdorschma- chine, die in de onmiddellijke nabijheid stond, bleef gelukkig gespaard. Herwonnen Levenskracht. Bovengenoemde vereeniging zal ook in Venray, zooals in honderden andere plaatsen van Nederland, een Speldjes dag houden op een nog nader bekend te maken datum. Waarvoor eigenlijk zoo'n Speldjesdag? Omdat de tuberculose nog altijd door gaat offers aan menschenlevens te eischen. Erger dan de cycloon, die 10 Augustus een deel van Nederland ver woestte, gaat de tuberculose te werk. Die woedt niet enkele minuten op één dag maar dag aan dag en jaar op jaar. Elk jaar vallen in Nederland nog bijna 8000 menschen als offer aan deze ziekte. Dat zijn dus zij, die stervenEn dan nog de zieken, wier aantal zeker 5 maal zoo groot is Om een deel van dat groote leed te lenigen, komen de verkoopsters voor «Herwonnen Levenskracht" met een Speldje tot U en vragen U daarvoor een klein geldelijk offertje. Een dubbeltje, als het kan een kwartje, wie meer heefteen gulden. Om levens te redden! We hopen dat deze dag mag slagen. Gewijzigde Posttarieven met ingang van 1 October 1925. Brieven tot en met 20 gram, Buiten" land Algemeen 15 cent, België Alge meen verkeer 12i/j cent, België en Duitschland uitsluitend grensverkeer. Briefkaarten Buitenland Algemeen 10 cent, België Algemeen verkeer 10 cent, België en Duitschland uitsluitend grensverkeer 7iJt cent. Gedrukte stukken Buitenland Alge meen 3 cent, België Algemeen verkeer 3 cent, België en Duitschland uitsluitend grensverkeer 3 cent. Bij vooruitbetaling verschuldigd voor Expresse briefposlzendingen30 cent, postpakketten 40 cent binnenlandsch en internationaal verkeer. Uilslag der aanbesteding van het bouwen eener boerderij voor rekening van II. Janssen te Weverslo. Architect A. H. Martens. H. Oudenhoven Lzn. Venray f 9920 Th. Kersten, Overloon f 9570 A. IT. Maassen, f 9492 Tebaerls, Tienray f 9200 A. Pijpers, Leunen f 8984 G. Verstraalen f 8976 Piet Spee, f 8963 Maassen-Vollenberg f 8869 Takken-Siebers f 8854 Gielen, Merselo f 8670 Gegund aan laagsten inschrijver. Dezer dagen werd door de Rijks- veldwacht tegen een tweetal personen uit Horst procesverbaal opgemaakt wegens jagen zonder de vereischte vergunning onder deze gemeente, waarbij een haas geschoten werd waar voor de jacht nog niet geopend is. Maandagavond werden weer ver scheidene personen van hier, die van Horster kermiskwamen,bekeurd wegens rijden zonder licht. Zaterdagmorgen zeer vroeg werd door den onbez. rijksveldwachter Voer- mans alhier eene vrouw aangetroffen in een perceel weiland van het St. Annagesticht. Bedoelde vrouw was aldar bezig eene koe te melken. Wijl zij hiervoor geene opdracht had, zal dit zaakje te Roermond wel nader worden onderzocht. Wij herinneren er aan dat de prijzen van de Loterij der Landbouw tentoonstelling tbt Woensdagavond 8 uur nog kunnen afgehaald worden bij J. Pijpers. Na dien datum vervallen de prijzen. De eerste prijs der Loterij van de Landbouwtentoonstelling alhier is Maandag afgehaald door den winnaar H. Hanssen te Horst. Het Diocesaan Congres van mannelijke Tertiarissen zal plaats hebben op Zondag 18 October a.s. te Sittard. Als algemeen onderwerp wordt behandeld Het Apostolaat van den Tertiaris in Limburg. De dagorde is als volgt vastgesteld 1 Om half twaalf H. Mis in de Minderbroederskerk (H. Antonius) te Sittard-Ophoven. Onder de H. Mis predicatie van den H. E. Heer Deken van Sittard. 2 Om twee uur groote vergadering in het Patronaatsgebouw. In deze ver gadering zullen twee redevoeringen worden gehouden. Spoedig zullen de namen der redenaars worden bekend gemaakt. 3 Om half zes Lof, met Te Deum tot sluiting. N. B. De toegang tot alle byeen- komsten is gratis. In de hoofd vergade ring kunnen de deelnemers zich een zitplaats reserveeren 25 cent per plaats. Deze gelden worden besteed om de kosten van ^het ^Gon^reseenigszina

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1