EHISa„d""; Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. ^;^!»meer Tweede blad. Gezond verstand. Zenuw tabletten Mijnhardt Vrouwen Gevatte Koude ■>.1*7.. Sanapirin KERKELIJK LEVEN. Openstelling Bureaux Secretarie Burgerl. Stand en Gemeente-Ontvanger. K bJTJIlL.LBTQM. Het geheim van den millionnair. Een ijzeren wet. Zaterdag 26 September 1928 46e Jaargang No. 89. PEEL EN MAAS PER KWARTAAL:. m W PRIJS DER Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY - Telefoon 81.^T^I^uTe" De Secretarie is voor het publiek geopend iederen dag van 9 tot 12 voormiddag en van 2 tot 4- namiddags. Zaterdags alléén van 9 tot 12 voor middag. Het Kantoor van den Gemeente ontvanger is voor het publiek geopend, met uilzondering van den laatsten dag van elke maand van 9 tot 12 voormiddag en van 2 tot 3 namiddag. Zaterdags alleen van 9 tot 12 voor middag. Na drie uur is dus het Kantoor van den Gemeente-Ontvanger en na vier uur de Secretarie voor het publiek GESLOTEN. S.v.p. uitknippen en goed bewaren De Engelschen bezitten het geheim van vele goede eigenschappen. Een typische Engelsche eigenschap wordt uitgedrukt met de woorden „com mon sense", wat men in het Neder- landsch misschien kan vervangen door „gezond verstand". Wij lazen in een Engelsch periodiek een artikel van een bekend persoon uit het En gelsche openbare leven, dat door den schrijver getiteld is „Has capitalisme failed" of in het Neder- landschis het kapitalisme een mis lukking Het artikel houdt zich zeer aan de oppervlakte van de bij het onderwerp betrokken vraagstukken, maar het geeft op deze echt Engel sche wijze zoo zeer de „common sense" weer, dat het toch wel de moeite loont om den schrijver in de hoofdlijnen van zijn betoog te vol gen. Als men een socialistisch propa gandist zou vragen of hij een bewijs wil leveren waarom her kapitalisme tekort is geschoten, dan zou hij zegt schrijver er zich zonder twijfel wel mee van afmaken door te zeggen dat men maar eens moet kijken naar de armoede die er nog in de wereld bestaat. Maar is dit een bewijs Zeker, er bestaan heiaas nog slechte woningen, maar de men- schen in den voor-kapitalistischen tijd moesten in holen leven. Zeker, het is betreurenswaardig, dat in het huis van den poper vaak vele kin- 26. Het was een stormachtige, donkere nacht; in een stortregen kwamen wij ter plaatse. Toen wij nader kwamen, hoorden wij aan het gehuil en gejam mer der negers, dat de dood zijn intrede in het huis had gehouden. Ja, vervolgde hij op doffen toon. Zelia was dood. De wroegingen des gewetens, berouw en hartzeer, hadden haar weggerukt. U is vlug bij de hand om uw vrouw te veroordeelen, merkte Alex aan. Het was de straf des hemels, dat zij stierf, hernam Lestiange komedie achtig. Ik vioog naar hare kamer, waar zij koud en stijf in haren laatsten slaap lag, terwijl Jean naar Beaufort snelde, om dezen rekenschap te vragen. Ik daagde hem uit tot een tweegevecht; Jean zou mijn secondant zijn. Beaufort weigerde evenwel met mij te vechten en hij hij vermoordde Jean Hij vermoordde uw neef? vroeg Alex twijfelend. Ja. Ik knielde naast de legerstede mijner vrouw en bad. Daar hoorde ik kreten om hulp en toen ik naar kuiten snetde, zag ik Jean, middenin het hart getroffen, dood op den grond liggen. De moordenaar was gevlucht en had deren samen worden gelegd in een enkele slaapplaats, maar in den voor- kapitalistischen tijd bij den oermensch was een slaapstede in het geheel niet bekend. Het is treurig wanneer men een man in versleten kleeren ziet loopen, maar al weer in den oertijd moest iedereen zich in dierenvellen hullen. Oenoeg veranderingen dus die nooit gekomen zouden zijn in dien de wereld het kapitalisme niet aanvaard had. Doch de socialist zal antwoorden, dat hij niet critiek levert op het kapi taal, maar op het bezit van kapitaal. Natuurlijk bestaat dit onderscheid, maar voor het socialistisch standpunt brengt het geen verschil. Vroeger had de handwerkman zijn werktuigen zelf in bezit. Dit was mogelijk toen b.v. de wever zijn werk verrichtte op een handweeftoestel en zijn „fabri kaat" naar den markt bracht geladen op een paard of ezeltje, dat hemzelf toebehoorde. Toen kwam de stoom machine, het machinale weefgetouw, de locomotief, de treinen en de oceaanbooten in gebruik. Het was natuurlijk voor den handwerker on mogelijk een eigen stoommachine of een eigen locomotief en spoortreinen te koopen. De ontwikkeling van de machine maakte onvermijdelijk de scheiding van „bezit" en „gebruik". Nu is de vraag of de handwerker geleden heeft door de groote wijzi ging in de organisatie der industrie. Daarom moet het antwoord zijn, dat de beschikking over de welvaarts bronnen der wereld en de mogelijk heid daarvan te genieten buitenge woon zijn uitgebreid. Dit is de vrucht van kapitalisme. Het doel van kapi talisme is, de mogelijkheden te ver meerderen welvaart te scheppen. Voor den kapitalist is niet de ingeving om iedereen gelukkig of gelijk te maken doorslaggevend, een kapitalist tracht zijn besparingen op een wijze te besteden, dat nieuwe rijkdom ont staat en hij hoopt daarbij in staat te zijn een gedeelte van die nieuwe rijkdom voor zich te verkrijgen. Met deze hoop voor oogen bespaart hij in plaats van ten vermake zijn geld te besteden. Dit is in het kort de basis van het kapitalisme en als het resultaat daarvan zijn de ontzaglijke uitbreidingen tot stand gekomen die een honderdtal jaren geleden nog als onvervulbare wonderen zouden zijn beschouwd. Thans vinden wij het bestaan van dit alles zeer gewoon. Millioenen menschen maken gebruik van de sporen en misschien nauwelijks een enkele geeft er zich rekenschap van, dat het spoorwegsysteem en typisch product is van het kapitalisme, even als stoomschepen. Dank zij deze vloot van stoom schepen vinden groote scharen der bevolking gelegenheid tegen betrek mijn kind meegenomen. Met welk doel zou hij zich met een kind belasten Om mij tot in mijn ziel leed te doen, gaf Lestrange woest ten antwoord. Hij wist, dat ik mijn kleine Marie boven alles liefhad. Hij ontstal zij mij. Ik zou hem vervolgd hebben, wanneer niet de ontzettende smart om Zelia en al het uitgestane leed mij zware koort sen hadden berokkend. Toen ik na eenige weken van het ziekbed opstond, vernam ik, dat Beaufort verdwenen was. Nog denzelfden avond, waarop hij de dubbele misdaad bedreef, de moord en de ontvoering van het kind, had hij met zijn jacht Falmonth verlaten. Niemand heeft ooit weer iets van hem gehoord. Ik zocht hem overal, doch vruchteloos. En hoe ging het met zijn eigen dommen vroeg Alex. In dat opzicht was hij uiterst slim te werk gegaan. De vlucht met Zelia schijnt lang te voren voorbereid te zijn geweest, want een paar weken vóór dien tijd had hij al zijn landerijen verkocht. Hij nam het geld mede en eveneens het kind. Ware Zelia in 't leven gebleven, dan zou ook zij met hem zijn meegegaan. Jaren vergingen; ik gaf langzamerhand de hoop op, hem te vinden en veronderstelde, dat het jacht wellicht was vergaan. Op dat oogenblik sprong Sophie hoogst opgewonden op. Ik kan dat niet langer aanhooren! riep zij driftig. Het zijn allemaal leugens! Wat een vurig karakter prevelde Lestrange. Precies hare moeder. Zelia kelijk lage prijzen naar alle deelen van de wereld te (rekken. Het graan dat voor de volksvoeding noodig is wordt er mede aangevoerd en tot zelfs de menschen met de geringste inkomsten kunnen genieten van pro ducten als thee en koffie die enkele eeuwen terug slechts binnen het be reik waren van de allerrijkste men schen. Doch ook afgescheiden van der gelijke bijzonder sprekende voorbeel den is het bekend dat de prijzen van alle benoodigdhedeu voor het dage- lijksch leven, danlf zij de geïndus trialiseerde voortbrenging, sterk zijn gedaald. De socialist stelt het gewoon lijk voor alsof een kapitalist een autocraat is, die over de levens van de loontrekkende bevolking naar eigen genoegen beschikt, maar in waarheid kan de kapitalist zelf alleen maar bestaan indien door hem diens ten worden bewezen aan de gemeen schap. Indien de kapitalist niet de zaken voortbrengt die het publiek wenscht te besteden, kan zijn bedrijf onmogelijk blijven bestaan. In het kort een kapitalist kan alleen dan zelf rijk worden indien hij de wereld rijk maakt. Nu is het wel waar, dat de groote kapitalisten zich soms kunnen aan eensluiten om de productie te beper ken en de prijzen op te zetten, maar dergelijke combinaties zijn toch van slechis niet langen duur, omdat hun bestaan spoedig ondergraven wordt door nieuw naar emplooi zoekend kapitaal. Zoolang het kapitaal blijft toenemen dank zij spaarzaamheid, zal de kapitalist niet de meester maar de dienaar van de gemeenschap zijn en daarbij is het merkwaardig, dat deze steeds zich uitbreidende diens ten aan de gemeenschap juist voort komen uit het door het socialisme zoo vermaledijde verlangen naar winst. In het orgaan vari de vereeniging van Deutsche Arbeitgeberverbande »Der Arbeitgeber", komt een belang wekkende beschouwing voor van dr N. v. Kries over de toekomst van de Engelsche industrie In dit artikel komt een opmerking voor, die hoewel betrekking hebbende op den toestand in Engeland, ook kan gelden voor vele van onze export-industrieën. Dr. v. Kries schrijft namelijk: »In het kort samengevatde Engelsche productie kosten zijn in buitengewone mate ge stegen en onder dwang (van de over heid en de vakbeweging) gestegen. Geen enkele fabrikant is in staat, op eigen initiatief de productiekosten te verlagen. Door de te hooge productie kosten vermindert de afzetdoor de vermindering van den afzet, stijgen de algemeene bedrijfsonkosten, die op elk artikel komen te rusten, hierdoor stijgen de prijzen en... zinkt wederom was juist eveneens! Neem den naam mijner moeder niet in uwen mond! stoof Sophie op. Ik wil bet niet hooren. Ik ben niet het kind, dat Beaufort ontvoerd heeft. Ik heb niemand van dien naam gekend! Dat geloof ik graag, hernam Lestrange, en glimlachte spottend. Er waren immers redenen te over, om dien voor u geheim te houden. Maar, mijnheer Torold.... Mijnheer Torold wacht op het slot van uw verhaal, viel de jonge man op ijskouden toon hem in de rede. Ik weet nog altijd niet, wie Beaufort is en of u hem heeft weergevonden Oho U wilt mij ontwijken riep de vreemdeling, diezijn zelfbeheersching verloor. U weet evengoed als ik, wie hij is 1 1 Ik zou gaarne weten, hoe u die twee met elkaar in verband brengt Welke twee kwam Sophie tus- schenbeiden. Haar hart echter kende reeds het antwoord op deze vraag. En toch bleef het tot aan het laatste oogen blik de nagedachtenis van den over ledene trouw. Lestrange sloeg geen acht op haar tegenwerping. U is öf zeer onnoozel, öf zeer ge slepen, dus keerde hij zich rechtstreeks tot Alex. Waarschijnlijk het laatste. U wenscht te weten of ik Beaufort nog terugvond? Ja, ik vond hem en wel op een zeer merkwaardige wijze. Op Jamaica kreeg ik toevallig een geïllustreerd blad in handen, waarin het portret stond van den beroemden Zuid-Afrikaanschen millionnair, Richard Marlow. Het ge- de afzet." Hier wordt in enkele woorden, en geheel ontleend aan de ervaring, de theorie weerlegd, dat de productiekos ten den prijs van een artikel bepalen. Het zijn in laatste instantie de consu menten, die beslissen, of een artikel, dat aan de markt gebracht wordt, ver kocht wordt tegen den gevraagden prijs. Zeker, bij vrije concurrentie zal die prijs het bedrag van de productie kosten naderen, maar hij kan daaron der niet voor langen tijd dalen. Vele goederen zijn te duur voor de consu menten en er is geen ander middel om den afzet weer op het peil te. brengen, waarop de industrieele bedrijven bere kend zijn, dan verlaging der productie kosten. Een ijzeren wet. Volkomen waar, maar een wet, niet zoo hard in hare werking, als menigeen gelooft. De «Federation of British Industries" heeft zich reeds eenige malen tot de regeering gewend met een verzoek om verlichting van den belastingdruk, maar o langs dezen weg alleen de vereisó verlaging van de productie kosten bereikt moest worden, zou de belastingdruk ongeveer met 20 pCt. verlicht moeten worden. Dit is uiteraard onmogelijk. Rugpijn en rhoumatiek. Laat rugpijn en rheumatiek uw leven niet vergallen. Zoek de oorzaak op 1 Zeer waarschijnlijk schuilt deze in uw nieren. Inspanning of gevatte kou kan deze gevoelige organen verzwakt heb ben en hen verhinderen in hun werk om de schadelijke vergiften uit uw bloed te filtreeren. Deze vergiften ver oorzaken rheumatische pijnen en vele andere kwalen, en hoe langer gij de nierzwakte verwaarloost, des te erger worden uw kwalen. Nierzwakte maakt u ook zenuwachtig, duizelig en afgemat zwak, teneer- gaslagen en vermoeid, en onderhevig aan onaangename blaasstoornissen. Let op verschijnselen als bezinksel of zand in de urine, opgeblazenheid onder de oogen, waterzuchtige zwellingen in de ledematen, stijfheid of ontsteking van de gewrichten. Versterk uw nieren zonder uitstel en voorkom zoodoende de ontwikkeling van ernstige nierkwalen. Gebruik Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen om de nieren weder krachtig en gezond te maken. Foster's Pillen hebben duizen den over de geheele wereld baat ge geven. Let op de verpakking in glazen flacons met geel eiiket (alom verkrijg baar), waardoor gij zeker zijt geen ver legen buitenlandsch goed te ontvangen. Prijs f 1.75 per flacon. 35 Zenuwstillendzenuwsterkend. Buisje 75 ct laat vertoonde op den rechterwang een klein lidteeken. Dat lidteeken is af komstig van den diamanten ring van mijn neef. U beweert dus, dat Herbert Beaufort Richard Marlow is? Zeker, en Sophie Marlow is mijn kind, dat hij ontvoerde. Twintig jaar lang heb ik het beweend. Door de plaat in het geïllustreerd blad, kwam ik op het spoor. Te Southampton vernam ik het overlijden van Marlow hij was de aardsche straf ontkomen. Maar ik heb nu tenminste mijn innig bemind kind weergevonden, mijn lieve, kleine Marie Ik ben uw kind niet, riep Sophie verontwaardigd. Nooit, nooit, zal ik u als mijn vader erkennen! In dit geval Lestrange stond op en fronste somber zijn, voorhoofd moet ik de hulp der overheid in den arm nemen. Alex lachte. Dat zal u weinig baten, gaf hij koel ten antwoord. Sophie is meerderjarig en hare eigen meesteres. Zelfs wanneer ge de juistheid uwer bewering bewijst, dan kunt ge haar toch niet dwingen bij u haar intrek te nemen. De band der natuur.... Praat me niet van den band der natuur, viel Sophie driftig in. Ik ken u niet. Ik weet niets van u. En niets ter wereld zal mij ertoe bewegen, met u te gaan. Maar wanneer ik mijn geschiede nis overal rondbazuin vroeg Lestrange op dreigenden toon. Doe dat, doe dat maar gerust, viej en Meisjes IfErisgeen deugde lijker middel voor het verkrij gen en behouden van een fraaie Huid van Handen en Gelaat, dan 12 30 6090 ct. PUROL Geestelijke en lichamelijke kracht volgen na tijdelijk gebruik van Foster's Maagpillen. Dit geneesmiddel regelt de gal, bevordert de spijsvertering, ver schaft normale werking der ingewan den, en helpt de lever om gezond, voedend bloed te vormen. Alle leden der familie kunnen dit welbekend huis middel veilig toepassen. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0.65 in apotheken en drogistzaken. 11 Kies- en Aangezichtspijn, Influenza, Rheumatiek, verdrijft men door de genezende, pijnstillende werking van 12 (Mijnhard4^ 27 September. Zeventiende Zondag na Pinksteren. GROEN. Tweede gebed ter eere van Cosmas en Damianus; derde a Cunctis vierde a Domo. Gloria CredoPrefatie van de Allerh. Drie vuldigheid. Zondag van de Liefde Gods. Korte inhoud dezer H. MisAl de verplichtingen der christelijke zedeleer zijn samengevat in het begrip der ge rechtigheid. Deze beslaat eenerzijds hierin, dat wij onze ziel zuiveren van alle booze neigingen en zonden, ander zijds in het onderhouden van Gods wet, die neerkomt op deze twee hoofd gedachten God te beminnen bovenal en den evennaaste als zich zeiven. (EpistelEvangelie). Gelukkig degene, die aldus het christen-zijn verstaat, overgelukkig het volk, dat door zijne gerechtigheid den Almachtigen als zijn God erkent: ten kwade dagen mogen zij 8op zijne hulp betrouwen. De H. broeders Cosmas en Damianus waarvan wij heden de gedachtenis vieren, oefenden de geneeskunde uit te Egea in Cilecië, niet om tijdelijk gewin, maar uit liefde tot den naaste. Door het H. Kruisteeken bewerkten zij vele genezingen en vele hunner patiënten bekeerden zij tot Christus. Zij werden daarom aangeklaagd en op bevel van den landvoogd Lysias ont hoofd f 285. 0 28 September. Maandag H. Wen- celaus. Hertog en Martelaar. ROOD. (Zwart). Tweede gebed a Cunctisderde naar keuze van den priestervierde a Domo. Gloriageen Credogewone Prefatie. Alex er kalmpjes op in, terwijl hij be" schermend zijn arm om Sophie's, middel legde, ge kunt daarmee enkel de na gedachtenis van den overledene schaden. Zelfs al hadde Marlow uw neef vermoord zooals ge zegt hij is dood, hij is u nu ontrukt 1 Zijt ge er zoo zeker van, dat hij: dood is vroeg Lestrange schamper. Natuurlijk, zijn wij er zeker van gaf Sophie opgewonden ten antwoord. Wij hebben hem dood in de kist zien liggen Nu, zei Lestrange, terwijl hij zich gereedmaakte om te vertrekken, ik vind het toch zonderling, hoogst zonderling dat hij zoo ter juister tijd en zoo plot seling stierf. En daarbij komt nog, dat zijn lijk gestolen werd. Dat althans is al zeer merkwaardig. Wilt u daarmee soms zeggen, dat hij nog leeft? Ja. Hij gaf voor gestorven te zijn, om aan mijn wraak te ontkomen. Hoe kon hij weten, dat gij hem hier zoudt bezoeken Dat weet ik niet, maar ik kom er wel achter. Ik zal mijn uiterste best doen, Richard Marlow te vinden. Doe dat, zeide Torold ijskoud. Als ge het lijk vindt, krijgt gij de belooning van duizend pond. Ik zal er meer van opstrijken, mijnheer Torold, luidde het vast gegeven antwoord. Mijne dochter.... Nooitl Nooit 1 Verlaat dit huis, mijnheer, en waag het niet het ooit weer te betreden. De man begaf zich langzaam naar de deur na vooraf de geboorte-acte in

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1