Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Bureaux Secretarie Burger' Stand en Gemeente-Ontvanger. Vergadering Boerenleen bank te Venray. Onderwijs in het Patronaat. De Kippenhouderij op het platteland Vergadering Landbouwten toonstelling te Venray. Zaterdag 19 September 1926 46e Jaargang No. 38. AHONNKMKNTSmjS l'KR KWARTAAL: voor VENRAY f>5 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij vooruitbetaling) f 1»30 afzondert, nummers 5 c. PEEL EN MAAS FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY De Secretarie is voor het publiek' geopend iederen dag van 9 tot 12 voormiddag en van 2 tot 4 namiddags. Zaterdags alléén van 9 tot 12 voor middag. Het Kantoor van den Gemeente" Ontvanger is voor het publiek geopend, met uitzondering van den laatsten dag van elke maand van 9 tot 12 voormiddag en van 2 tot 3 namiddag. Zaterdags alleen van 9 tot 12 voor middag. Uitgave van geven die nog schoolplichtig zijn, Verdere inlichtingen verschaft gaarne de directeur Pr. A. NIELEN. Telefoon 81. PKIJS DEK ADVERTENT1EN 1—8 regels bO ct elke regel meer 71/» ct Advertentiën bij abonne ment groote reductie- wel noodig was, dat het bestuur uit daan worden, wijl daarvoor statuten- zooveel leden bestond als hier het ge- wijziging met al de daaraan verbonden val was; spreker waren wel plaatsen werkzaamheden noodig zou zijn. bekend waar het bestuur uit minder Bij de rondvraag vroeg de heer A. leden bestond. Zoo zulks echter ge- Feijen of de spaarders ook lid van de wenscht was, dan zou spreker het beter Leenbank waren, en zoo niet, wie er vinden, dat er alsdan een bestuurslid dan aansprakelijk was voor hun geld. gekozen werd uit de leden van Yssel- De secretaris antwoordde hierop, dat steyn. de spaarders geen lid van de Boeren- De voorzitter'antwoordde hierop, dat leenbank behoefden te zijn en waren Voor deze voor de derde maal uitge- het bestuur der Leenbank vanaf de de leden der bank aansprakelijk voor schreven algemeene vergadering was oprichting steeds uit zooveel leden be- de gelden, thans toch iets meer belangstelling dan staan had en zou hij dit dan ook voor De heer Fleurkens vroeg of er ook de beide vorige malen, hoewel ook de toekomst aldus laten. Het Bestuur de hand aan gehouden werd aan het thans de vergadering lang niet voltallig en de Raad van Toezicht hadden het voorschrift om den secretarissen der as- zelfde voorstel als de heer Van Meijel Afdeelingen van de plaatselijke Boeren- Te ongeveer half acht opende de heer gedaan had en zouden ook zij ue bonden inzage te verstrekken van de Hub. Janssen als voorzitter van den vacature ontstaan door de ontslagname Raad van Commissarissen de vergade- van vader, door' den zoon zien aange- ring met den christelijken groet, heette vuld. alle aanwezigen hartelijk welkom en De heer Fr. Claessens, Ysselsteyn constateerde met genoegen dat de op- stelde daarop voor om den heer P. J. H komst thans toch beter was dan de van Dijck aldaar te kiezen. bedekking, die veel leek op asphalt, doch in de verte was het precies zink. Weet U soms, hoe dat heet, of het doelmatig is, en waar te krijgen? W. te G. Antwoord Wat u bedoelt is bepaald «Pyramid" 't Is veel sterker en beter dan asphalt en komt daarom steeds meer en meer in gebruik. Het vereischt geen onderhoud en wordt nimmer door ongedierte aangetast. Ik geloof, dat Pyramid een goede toekomst heeft. Wij geven echter de Voorkeur aan riet met sluitpannen daarop. Zoo'n dak zwaarder en moet dus ook sterker van geraamte zijn. Pyramid wordt berekend tegen f4,50 Ledenlijst der Bank, waarop de secre- per rol van 10 vierkante meter, doch taris antwoordde, dat de secretarissen bij groote partijen zal wel reductie ge- der Boerenbonden hunne ledenlijsten geven worden. kunnen inzenden en zal daarop alsdan 't Is o. a. te bekomen bij »De Nijver- aangeteekend worden, welke leden al heid" te Vlaardingen, Oosthavenkade -. dan niet leden van de Leenbank zijn. 21, telefoon 9. beide vorige vergaderingen. Bij de daarop gehouden vrije stem-1 De heer Fleurkens vermeende, dat Op het moderne hoendorpak »Schoon- 1spreker ming werden van de 126 uitgebrachte dit de bedoeling toch niet was van het der logt" onder de gemeente Eist heeft u«-_ J_uImnHa^riivAn van het Hoofdbestuur, men ook deze dakbedekking. Zii lijkt In zijn openingswoord deelde ___D verder mede, dat hij de algemeene stemmen er 57 uitgebracht op den heer I rondschrijven vergadering van de Centrale Bank te Wismans en 4-9 op den heer Na drie uur is dus het Kantoor van den Gemeente-Ontvanger en na vier uur de Secretarie voor GESLOTEN. S.v.p. uitknippen en goed bewaren Een paar weken geleden hadden wij het genoegen een aanbevelend woord te schrijven over den Handelscursus den Venrayschen R.K. Middenstand. 1 u j - - - van het Hoofdbestuur, men ook deze dakbedekking. Zij lijkt Dijck hij zou gaarne de ledenlijst ter inzage ons zeer solide en doelmatig Eindhoven had bijgewoond en aldaar en waren resteerende dtemmen over hebben. VI 1 i - den President der Centrale Bank meerdere personen verdeeld, zoodat De heer Stoot zeide, daf hij het leden- uoor hen rui. en na vier i vernomen had, dat alle relaties met de geen der candidaten een volstrekte register toch niet kon rondsturen, zoo .Vraa£ Wat kan lk zooal doen, om liet publiek Hanzebank te 'sHertogenbosch tot den meerderheid had verkregen en moest de secretarissen dit wenschten konden mlJn kippon vlug door den rui te hel- I laatsten cent waren afgewikkeld en er eene herstemming plaats hebben zij de ledenlijst ten zijnen huize komen P?, De 'aatste week zijn ze bijna dat de Boerenleenbank er thans zoo tusschen de heeren Wismans en van inzien. allemaal tegelijk beginnen te ruien. Verder vroeg de heer Fleurkens of Waaraan zou dat kunnen liggen? i „,oc nm W. te P. Dijck. Antwoord: In deze maand vallen de gunstig voor stond als zij er wel ooit voorgestaan had. Bij de herstemming werden uitge- het wel billijk en netjes was, om Daarop verzocht spreker den kassier bracht 59 stemmen op den heer Wis- iemand, die geld van de Leenbank had Antwoord: der Bank, den heer Stoot, om de leden mans en 67 op den heer Van Dijck, doch niet of niet op tijd afloste, maar kippen in den rui, enkele lijst voor te lezen, waaraan door dezen zoodat de heer Van Dijck gekozen was aanstonds een dreigbrief thuis te sturen, ,rflak de slechtste legs te rs begonnen voldaan werd. en verklaarde hij op een desbetreffende waarin dan medegedeeld wordt, dat f, eerder. Misschien heeft de aan Vervolgens verzocht spreker den heer vraag van den voorzitter deze benoe men, wanneer er niet afgelost wordt »°udenae regen der vorige 14 d Sloot om ook het secretariaat dezer ming aan te nemen. 1 pet. rente meer moet betaald worden. ,en, verhaast. Regenweer toch is vergadering op zich te willen nemen Alsdan was san de orde de verkie- De heer Stoot vond het nog minder sleeht ldppenweer. De dieren zijn dan Iumiddels hebben zich verscheidene en wees hij tot stemopnemers voor de zing van 2 bestuursleden en 2 leden netjes, wanneer in opdracht van de gedwongen, soms heele dagen binnen Wij maakten houden verkiezingen aan de heeren van den Raad van Toezicht wegens Centrale Bank aan 'n twintigtal leden te. blijven. Vooral voor losloopende ----- tkin'onnvnndAn wnnr. kippen komt daardoor een heel ver- leerlingen aangegeven, mj toen ook melding van plannen omtrent Mart. Poels en Jac. Janssen. Stenografie, Machine-schrijven en De notulen der drie laatste vergade-1 Poels en A. Roelofs als bestuursleden nneen werden daarna door den en de heeren Dr. A. Janssen en W. periodieke aftreding van de heeren H. Rekening-Courant. I "ecretaris^oorgeleze^ en zonder een Jenneskens als leden van den Raad I dezer iels van zich liet hooren. en ixunoiiiiig-ui'uiu'.v. Komen er nog enkele deelnemers of deelneemsters bij, D dan kunnen misschien ook deze plan- enkele op- of aanmerking goedgekeurd, van Toezicht. De kassier deed daarna voorlezing De voorzitter van de Balans en Verlies- en Winst- bestuur voorstelde om de 2 gen zij aan hun aflossingsverplichtin- anderde levenswijze, werden herinnerd, geen enkele Enfin de rui is overal begonnen. De - kippen loopen nu grootendeels kaaien De voorzitter zeide, dat iemand, die I hebben daardoor grooter warmte-verlies nen werkelijkheid worden Antonius Patronaat is ook In het St. gevestigd de Vakteekenschool, bestemd voor toekomstige timmerlieden, metselaars, smeden, schilders enz. Steeds meer ouders zien het in *-=■]' gelukkig dat zij in de tegenwoordige f190121.46, en I ue voorzitter zeiue, uat icmanu, deelde mede^ dat het jjijrt voldoen" H^baate^deed^hier-1 w^m "en^droog te houden" hoen('ers smorgens binnen houden, tot de zon worden verleend, maar als men totaal aftredende "«g kou vmuuc.,, Dus rekening en lichtte deze, waar noodig, bestuursleden Poels en Roelofs bij meeste ^vallen uitstel' voor den dag is gekomen, nader toe. acclamatie te herkiezen, waartoe dan dan o maar8a|s men totaal bodem van het hok voorzien van Hieraan ontleenen wij het volgende: ook werd -besloten. niTta van zich liet hooren, dan was de een dikke laag kaf b.v. of haksel en De Spaargelden bedroegen op 1 Jan Betreffende de aftredende leden van e zo0 iemand aan zorgen, dat er ook een zandbad ge- 1921 f 335564.27. In 1924 werd ingelegd den Raad van Toezicht deelde de voor- kassier P nomen kan worden. Terugbetaald in 1924 ziiter mede, dat de heer Dr. Janssen son j laneduriae Onder het weekvoer wat bloem van zoodat meer terugbetaald den wensch had te kennen gegeven P disPusfie van meor pDers00°n. zwavel en ook wat lijnzaad is zeer aan o- - -v idan ontvangen is f74726,23. Saldo wegens te drukke werkzaamheden niet 6n n „pij te bevelen. Maïs is in dezen tijd een tijdaomstandigheden aan^ hun^^zo^nen gpaapRe|den 3, December 1924 voor eene herbenoeming:in aanmerking hj a"huldbekenlenig en in hypothecair 80ed v0«r: °?k "at zonnebloempitten, ------ qö" o 1 i-i inhenne f 11580&23-. een zeer grooten dienst bewijzen door en goed VAK te laten I hen degelijk een goed VAK te laten 260838.04. leeren. Op 1 Januari 1924 was te goed aan Het Teekenonderwijs wordt gegeven gegeven voorschotten f252739.55. Nieuwe op Dinsdag, Donderdag en Vrijdag, des voorschotten gegeven in 1924 f6847 00 avonds van zes tot half negen. 1 Tevens is in het St. Antonius-Patro- naat gevestigd Herhalingsonderwijs, d.w.z. men noemt het gewoonlijk z< het is feitelijk een onderdeel van le willen komen en was dus alleen de heer waaraan door den voorzitter hennepzaad of wit kanariezaad. ier Jenneskens terstond herkiesbaar, ^band 'j"mRde- Als u denkt, dat er in uw ochtend De heer A. Pouwels, IJsselstein stelde f Jkassjer ter voer geen phosphoszure voederkalk zit, daarop voor om in de vacature Dr. 19241 Janssen te voorzien door de verkiezing Terugbetaalde voorschotten f 34347.64. Saldo voorschotten op 31 December 1924 f225238.91. Op 1 Januari 1924 bedroeg het Saldo bestuur wte goed in loopende rekening bij de candidaten wenschten te de leden £9057.30. Gegeven in 1924f 11047.22 heeren Chr. Goumans e»» jou. va.i -o Vakteekenschool. Dit onderwijs wordt Terugontvangen in 1924 f 17156.38 Meijel. bestuur, leden en raad van toezicht 31 December 1924 f2948.14. Bij de daarop gehouden stemming een woord van dank te richten tot Dr. deeling, dat bestuur en dezer zake niet anders konden hande van Mart. Wismans. I len, maar zich slechts te houden had- De voorzitter deelde mede, dat het den aan de voorschriften van de Cen- en de raad van Toezicht als '~~1~ stellen de Joh. van zou ik daar een paar procent van onder doen. Vraag met zijn tol Saldo op trale Bank, De voorzitter gevoelde zich verder nog verplicht om hier mede namens j strijkt, meest. -tijf Janssen voor al hetgeen hij in het be- gegeven op Maandagavond (van zes tol oaiui-' half negen) en Woensdagavond (van Saldo te goed in loopende rekening werden tot leden van den Raad van -- 0 zes tot half acht). Het moet volgens de bij de Centrale Bank op 1 Januari 1924 Toezicht gekozen de heeren M. Wis- 'ang der Boerenleenbank gedaan had, Wet gevolgd worden door degenen die f 28387 89. Deposito f50000. Ontvangen mans en W. Jenneskens. want ook Dr. Janssen was steeds op „roo.oy,Q in loopende rekening in 1924 van de De voorzitter deelde thans mede, dat ftRe vergaderingen aanwezig en heeft 0,"^r' ",no Kaato Irpflfthian nan de in loopende rekening „mV,oiH vnn z;in vrir. Centrale Bank f 105118.56. volgens bericht van de Centrale Bank kd7lierhaZrondeJ. Ingelegd bij de Centrale Bank f 63896 79 de rentevoet voor gelden tn loopende Maar dit z.g. Herhalings-onder- ingelegd dij ae Lzentraie dhiik. i vooov.io Ue remcvuoi ar as ook gevolgd worden door Ret Reservefonds bedroeg op 31 Dec. rekening jaarlijks opnieuw moest wor len slotte bedankte de voorzitter nog ^op die geen teekenles hebben. Dit l92^ f 17772.97. Winst over 1924 den vastgesteld, en vroeg hij aan de de geestelijk adviseur, kapelaan Dinc- ^at „„i f1793 50. Aan rente van Spaargelden vergadering of die rentevoet 4i/s of 5 kels, de leden van het Bestuur en van ove] J— rl -vror» pAm rr> i osa PI soon nlsmpftp p Teekenen voldoende gesteld, wijs maj jongens z.g. Herhalingsonderwijs omvat de vol gende vakken Rekenen en Meetkunde, zooals men het bij het ambacht noodig heeft; Nederlandsclie Taal, d.w.z. hot schrij ven van zakenbrieven, rekeningen enz., het invullen van formulieren enz., alles 'sden _r o berekend op de practijkgebleken zijn en vroeg hij of iemand aan het St. Anlonius-Patronaat, f 50 Maatschappij -leer, zoo b.v. het ver- der leden nadere inlichtingen verlangde aan het St. Agnes-Patronaat, f 50 aan klaren van vreemde woorden, die eventueele opmerkingen aangaande de Wijkverpleging, f 50 aan de kerk An o" VppUps-fin Winstrekening van Ysselsteyn. f 50 aan de Kath. f1793 50. Aan rente van Spaargelden werd betaald of bijgeschreven f 10520.56 Aan rente van voorschotten werd ont vangen f 11792.36. De voorzitter wees op den gunsligen toestand der Leenbank, hetgeen de Hü doet zoo raar. Ik heb een haan, die altijd kop schudt en op zijn rug 's avonds en 's morgens het 's Morgens is het net, of hij isoverdag loopt hij flink. Wat zou dat zijn Ik zou hem graag be houden, want het is een echte rashaan. Rhode Island Reds. G. v. D. te V. AntwoordKan het zijn, dat het beest verkouden is en daarom met den schudt? Snotterige dieren doen altijd. Ook strijken ze wel eens J „f Hi„ ronlflvnet 4i/i ot 5 "y-"— 'T over den rug, precies ot ze het slijm ergadermg of die „r„ntp den Raad van Commissarissen alsmede af w;Uen vegen. Doe den bek eens pCt. zou moeten be a8 vasthield den kassier voor alles wat zij in het open en kijk er eens in. Zoo het ver- meerderheid wer p g af„ei00pen jaar wederom in het belang koudheid is, raad ik u aan, hem eens Alsdan deelde de „.„„atria der Boerenleenbank hadden gedaan en acbi dagen droog en warm te houden sloot vervolgens de vergadering met - steeds zijne beste krachten aan de Leenbank gewijd. Ten slotte bedankte de voorzitter nog 1 der EseenDaniv, neigeeu uc vinu yüu.- T - ka den christeliiken groet. trouwens wel uit de cijfers zou gende subsidien waren verleend: f 50 den cnristeiij en g gebruikt worden enz.; Wetskennis, d.i. kennis van die wet ten met welke men in het dagelijksche leven te doen heeft als vakarbeider of anderszins; Godsdienstleer, vooral ingericht op mogelijken omgang met andersdenken den. En misschien nog meer. Dit hangt af van, heden. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Gist in het ochtendvoer. Vraag: Daar wij zelf ons ochtend- 25 voor de Veree gaarne vernemen of de vergadering niging R. K. Studiebelangen hij vroeg deze stukken aldus kon goedkeuren. of de vergadering er zich mede kon Werd met algemeene stemmen goed- vereenigen, dat dezelfde subsidies ook gekeurd. dit jaar werden toegekend. Van de Alsdan deelde de voorzitter mede, K, Kiesv. was thans echter geen ver- voer samenstellen zouden wij gaarne dat er bij het bestuur een schrijven zoek om subsidie ingekomen en hoe- in Peel en Maas vernemen, ot gist in was ingekomen van den heer Henri wel spr. meende dat deze ze goed kon den winter en ook in den zomer een directeur der Leenbank al- gebruiken, stelde hij voor deze thans gewenscht bestanddeel daarvan is en 1 omrede ze niet ge- zoo ja, hoeveel procent wij er onder zouden moeten mengen, om iets Wel was er nog een verzoek inge-1 te krijgen. P. te O. een zonnig, tochtvrij vertrek en een paar keer met 'n veer watjodium- tinctuur op de tong te penseelen. Is het geen verkoudheid, dan kan hij lijdende zijn aan beroerte, veroor zaakt door geslachtsdrift, het stooten met den kop ergens tegen, te krachtige voeding. Dan doen ze ook raar. Maar me dunkt, dan moest u er overdag toch ook iets van merken. Stijf loopen kippen ook wel, die nachts op heel dunne, scherpe zit- stokken moeten verblijven. ïschien nog meer. un uuugi, i Wismans, vooral geldelijke, omstandig- hier, waarin deze verzocht om van het I niet te verleenen, I directeurschap ontheven te worden. vraagd was. De voorzitter stelde voor om het ver- .£el Antwoord: Gist is zeer zeker een Voor °drie avinden Teekenles en twee Rek van den heer Wismans in te komen van de efd. Venray van avonden z.g. Herhalingsonderwijs twee willigen, doch gevbelde zich echter Limb. Groene Kruis om f 50 subsidie. r,ewenscht bestanddeel van het ochtend gulden per maand; voor twee avonden verplicht om hier niet alleen namens Het Bestuur stelde voor ook deze te voer j)e samenstelling van »Horst' z.g. Herhalingsonderwijs (zonder teeke- bestuur en Raad van Toezicht maar verleenen. Geedgevonden. beval het Qok Ik zou aanraden t k nen) slechts één gulden gulden per ook namens alle leden der Boerenleön- De heer Fleurkens. Ysselsteyn, stelde g procent er onder te mengen. Dat bank een woord vBn dank te brengen voor om de f 50 van de Kieav. Venray hanl;i af van de andcre 8toffp® die er inder aan den scheldenden directeur voor het voor dit jaar toe te kennen aan de in ^Uen Wat de kosten betreft, maakt veie goede, wat hij voor de Leenbank Kiesv. Ysselsteyn. Met algem. stemmen he( het hee, dus niet vee, uU hebben thans een alh'ar gedaan had, want de heer Wis- goedgevonden. Het ochtendvoer van de C. II. V. te xj- m«n« was Sleed» od alle vereadenniten De heer Meurkens stelde verder voor Veghe,i dat samengesteld is naar de die in de twee gegeveng yan Horst" bevat heel wat bestanddeelen. Dit is een voordeel, hoe slechts één maand. Voor on- en minvermogenden m of zeifs gratis. Let welwij nieuwe regeling getroffen. En wel deze: naans was steeds op alle vergaderingen Vakteekenschool present. Spreker hoopte dan ook, dat om van de boeten, Her- de heer Wismans nog vele jaren zoo-1 voorg. vergaderingen geheven waren leerlingen van de worden op die klas van het^Hej-|^y»>™ "afs7oo'f pijnê fimlïfe fuitte keérenaan"dm leden,welke meer varialie er in hoe beter. Ais de halingaonderwijs geplaatst 'vlugst en I mocht gespaard blijven. Algemeene in ijverigst den hebben. i Zii die geene gelegenheid hebben om ten zes ure aanwezig te zijn, kunnen, .er verdienen. Wie dus het viugst eni"'«"»ie-r-jo igst zijn, zullen des te spoediger stemming. woond, dan waren die ten minste nietl-*" A Maandag-en Woensdagavond vrij I Thans was aan de orde de verkiezing tevergeefs hier geweest en hadden zii 1S' f.^ngehaite, waaronaer - e- j I vooral van dierlijk eiwit, niet te laag is de vorige vergaderingen hadden bijge-1 varjatie ten minste niet van dien aard het eiwitgehalte, waaronder Ivan een bestuurslid ter voorziening in alsdan hunne moeite eenigszins beloond. Tn Aan - de vacature Wismans en vroeg de De voorzitter antwoordde hierop, dat f L 1 of een der leden misschien het bestuur, wanneer de algemeene hoe iammer dit ook moge wezen, geen iemand wenschte voor te stellen. vergadering zich voor dit voorstel uit- h H DripnvfircpV.nffin^' leerling worden of blijven. De heer Joh. van Meijel, Heide, sprak, zich wel met een schrijven tot 7®' u wfiffin Sult Wie het langst wachten met zich stelde voor om den heer Mart. Wismans de Centrale Bank zou wenden ten einde hfttrpkkpliik rrnpdknfin aan te geven, beloopen het meest de te kiezen ter voorziening in de vacature het bestuur dier bank daarover eens j1 kans van geen plaats meer te kunnen ontstaan door het ontslag nemen van te hooren. Asphalt of....? krijgen aan de teekentafels. diens vader. De heer Stool zeide, dat aan dit Vraag: Wij hebben onlangs ergens w 1;aan ia De heer Mart. Wismans vroeg of het voorstel zeer moeilijk zou kunnen vol- 9en kippenhok gezien met een dak- Men gelieve geen leerlingen aan te op Maandag 14 September 1925. Omstreeks half acht opende de voor zitter de vergadering met gebed en heette allen aanwezigen van harte welkom. De voorzitter zegt dat deze vergadering zal zijn de laatste van onze tentoonstelling. Hij braent daarna een woord van hulde en dank aan alle bestuursleden en commissie's, benevens de standhouders van den Middenstand, die zoo ijverig hebben gewerkt en geen moeite spaarde om deze tentoonstelling te doen slagen. Hij vermeende, dat door deze tentoonstelling niet alleen de Middenstand, doch alle neringdoenden uit onze gemeente hebben geprofiteerd. Hoewel hij geen uitzonderingen wilde maken over de werkzaamheden door de verschillende commissie's verricht, kan hij toch niet nalaten een apart woord van hulde te brengen aan den secretaris-penningmeester, voor zijn accuraat en ijverig werken. Hierna verzoekt hij den secretaris het finantieel verslag van de tentoon*

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1