VENRAY, HORST en Omstreken. Weekblad voor Tweede blad. Ü3 S$ijn- Mist naar streek. Politieke Oatwikkeliüg Uit de Landbouwwereld b1 bJITTTj LETO N Het geheim van den millionnair. ZaterdagT12 :September1926 46e Jaargang No. 37. a honnrmkntspkijs PER kwaiüaal: cfMir VKNKAY ^5 c. franco p>'« p"si 7-s c. voor ht-t buitenland (bij voo uitbetaling) 1 Iv'JO aïzorwlerl. «timmer* 5 c. PEEL EN MAAS FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. Uitgave van pk ijs DEK ADVEKTENT1EN 1-8 regels bO ct elke regel meer 7ct Advertcntiën bij abonne ment groote reductie Diep begaan met liet lot, waarin zich voortdurend personen bevinden, welke op goed geluk van elders naar de Mijnstreek komen, in de hoep aldaar werk te vinden, heeft de Armenraad voor Heerlen en Omstre ken zich verplicht gevoeld daarover een rondschrijven te zenden aan alle Gemeentebesturen en Burgerlijke Armbesturen buiten de provincie Limburg, dat wij hier laten volgen. In de laatste vergadering van den Armenraad voor Heerlen en Omstre ken heeft eene bespreking plaats ge had, aangaande de vestiging in de Limburgsche Mijnstreek, van personen en gezinnen uit de andere provin ciën des lands. Bij deze bespreking, en mede bij een ter zake ingesteld onderzoek, is gebleken, dat zich tegenwoordig veel personen en gezinnen naar de Mijn streek begeven, vaak zelfs op aan dringen van gemeente-of armbesturen zonder dat zij zekerheid hebben, alhier werk en huisvesting te zullen vinden. Deze personen zijn gedurende korteren of langeren tijd aan de bit terste ellende en armoede ten prooi, vooral dan, wanneer zij niet in het bezit zijn van voldoende geldelijke middelen om gedurende enkele weken in hét levensonderhoud van zich, en eventueel hun gezin, te voorzien. Helaas bezitten de meesten hunner nauwelijks voldoende om zich gedu rende een paar dagen de noodige levensmiddelen te verschaffen. De hoogste armoede wordt dan noodzakelijk hun deel, zelfs aange nomen, dat zij er spoedig in slagen arbeid te vinden. Ten einde deze ongelukkigen zoo veel mogelijk te behoeden tegen een groote teleurstelling en meer nog tegen bittere armoede, meenen wij goed te doen, U te wijzen op den toestand, waarin thans de mijnindus trie verkeert, alsmede op enkele an dere punten, welke wij van belang en beteekenis achten. In de mijnindustrie heerscht tegen woordig eene groote malaise, welke uitteraard van zeer ongunstigen in vloed is op de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsmarkt. Door de mijndirectie's is de met de werknemersbonden gesloten col lectieve arbeidsovereenkomst tegen 1 November a.s. opgezegd. Op enkele particuliere mijnen is tegen 1 September a.s. aan ruim 200 arbeiders ontslag aangekondigd. De kans om op deze mijnen werk te bekomen is voorloopig geheel uit gesloten, terwijl die om op de andere mijnen te slagen zeer gering is. Alle arbeiders, welke op een der mijnen worden aangesteld, moeten zich aan een keuring onderwerpen, teneinde vast te stellen of zij voor het zware mijnwerk lichamelijk ge schikt zijn. De arbeiders mortm in 't bezit zijn van een stel degelijke werkklee- ren, inbegrepen een stel zware mijn- schoenen. Deze kleeren moeten zij zich zelf verschaffen. Zij moeten verder in 't bezit zijn van een bewijs van goed gedrag, af gegeven door den Burgemeester hunner laatste woonplaats, alsmede van een bewijs van den laatsten werkgever, waaruit blijkt, dat de vorige betrekking op regelmatige wijze is verlaten. Het eerste loon wordt pas ontvan gen op den tweeden betaaldag, vol gende op de indiensttreding. De loonbetaling geschiedt om de 10 dagen. De loonen van alle mijnwerkers, zonder uitzondering, zijn tijdens de malaise zeer verminderd. Vergoeding voor gemaakte reis-en verhuiskosten wordt nimmer gegeven. Wordt de arbeider niet te werk gesteld, dan moet hij op eigen kos ten of op eigen gelegenheid naar de plaats van herkomst terugkeeren De woongelegenheid is tegenwoor dig zeer beperkt. Zonder bezwaar kan gezegd worden, dat, de geheele Mijnstreek door, gebrek heerscht aan arbeiderswoningen. Het inwonen bij andere gezinnen is in de huizen der diverse Woning- vereenigingen, alsmede in die der Mijnondernemingen, absoluut verbo den. De huren voor arbeiderswoningen varieeren van f 17, tot f 24 per maand. Vóór het betrekken van een woning, toebehoorende aan een der Woning vereenigingen moeteen waarborgsom worden gestort, ten bedrage van f 15 tot f 25. Tevens moet bij vooruit betaling de huur worden voldaan over een tijdvak van ten minste een halve, in sommige woninggroepen van een heele maand. Uit het vorenstaande moge blijken dat het ten zeerste valt te ontraden dat arbeiders op goed geluk naar de Mijnstreek 'komen, althans wanneer zij niet voldoende middelen hebben, om gedurende een drietal weken hun onderhoud te voorzien, of het noodige geld om de terugreis te be kostigen. Gehuwden moeten bovendien kun :n beschikken over minstens f 30 ten einde zich een woning te kunnen verschaffen. Deze personen doen voorzichtig met voorloopig hun gezin niet mede te brengen en dit pas te laten overkomen nadat zij werk en een woning hebben gevonden. Het zal ons hoogst aangenaam zijn indien U deze mededeeling wilt ter kennis brengen van alle personen, waarvan U bekend is, dat zij voor nemens zijn naar Zuid-Limburg te verhuizen, bijzonder vari die, welke zich tot Uw Bestuur mochten wenden met verzoek, de uitvoering van hun plan financieel mogelijk te maken. 23. Neen, ik geloof u niet. Mijnheel Marlow heeft mij behandeld als zijn kind en ik voel mij ook als zijn kind, Denkt ge wellicht, dat ik zoo maar één twee, drie aan uwe woorden geloof sla en in uwe armen zou ijlen. Ik heb u toch het bewijs gegeven, Een toevallige gelijkenis tusschen twee menschen, is nog lang geen be wijs, viel zij hem in de rede. En hoe is het gelegen met de geboorleacte Dit hier is een copie uit de re gisters van de St. Thomas-kerk te Kingston op Jamaica. U zult moeten erkennen, dat alles nauwkeurig klopt, Marie. Marie 1 Wat moet dat beteekenen Het papier zal u opheldering geven, hernam Lestrange koel. Sophie las het geschrift dat echt scheen te zijn. Het constateerde, dat op den 24en Juni 1887 te Kingston op Jamaica, Marie Annette Lestrange was geboren. De namen der ouders luidden: Achilles en Zeila Lestrange. Sophie kon een zachten kreet van verwondering niet onderdrukken. De 24e Juni was inderdaad haar geboortedagook het geboortejaar kwam precies uit. Zij was nu een en twintig jaar. Zij keerde zich tot hem U is Achilles Lestrange? Jawel en uw vader. Ik erken u niet als zoodanig. Lestrange haalde onverschillig de schouders op, en wierp Sophie een blik toe, die haar onwillekeurig deed denken aan een arglistig roofdier. Het verheugt mij te hooren, dat Marlow u goed behandeld heeft, al hoewel hij u uwen vader en uwen naam ontstal. Weet ge, dat mijn vader dood is? Neem mij niet kwalijk, maar hij leeft, hij zit hier vóór u. Sophie sloeg geen acht op deze legen werping. Weet u, dat mijnheer Marlow dood is? vroeg zij nu. Ah, nu spreekt ge eindelijk zooals het behoort. Ja, ik vernam zijn over lijden. Ik hen onlangs met het schip te Southampton aangekomen pas twee dagen geleden en weet de halve nog niet heel veel. Natuurlijk heb ik gehoord, dat zijn lijk verdwenen is. Men kan trouwens geen courant ter hand nemen, zonder eenig bericht omtrent die gebeurtenis te lezen. En de op dokter Warren gepleeg den moord Heeft u ook daarvan ver nomen Zeker. Beide misdaden zijn, naar mij dunkt, niet van elkander te schei den. Wat een ramp voor mij dat deze beide mannen, die ik kende, dood zijn. nu ik hierheen gekomen ben, om mijne rechten op u te doen gelden. U kende dus ook dokter Warren? vroeg Sophie gejaagd. De aanvang der nieuwe regeerings- periode. Weldra breekt de derde Dinsdag van September weer aan. Voor de Kamers der Staten-Generaal begint dan het nieuwe jaar. Zij vangen opnieuw aan met hare werkzaamheden. Daarom zal ik heden trachten den lezer wegwijs te maken rondom het groote politieke schouwtooneel, waar van weldra het doek weder zal opgaan. Dit moge bijdragen tot het wekken van belangstelling voor de komende politieke gebeurtenissen en daardoor tevens tol po'itieke ontwikkeling, het doel dezer artikelen. Den löen September dan zal H. M onze geliefde Koningin in de plechtige vereenigde vergadering van de Eerste Tweede Kamer verschijnen en de nieuwe zittipg met een Troonrede openen. Rondom Haar zullen de minis ters en andere hoogwaardigheidsbe kleeders, w.o. de vreemde gezanten, plaats nemen en voor Haar de leden der Kamers. De Troonrede trekt dit jaar nog meer de belangstelling dan gewoonlijk. Daarin toch zal, ten minste ten deele, het regeeringsprogram worden ontvouwd, waar op de christelijke partijen met het ministerie-Colijn in zee zijn gegaan. In de vergadering der Tweede Kamer, welke denzelfden dag gehouden wordt, dient de minister van Financiën de Staatsbegrooling in voor het volgende jaar. Ook dit is een gewichtig moment. Voor den staatsburger immers is het belang te weten, hoe het met de financiën des rijks gesteld is, of al of niet nieuwe belastingen noodig worden geacht en andere financieele maat regelen. De bladen hebben ons sedert langen tijd gemeld, dat minister Golijn de Staatsbegrooling voor 1926 sluitend had gekregen, hetgeen zeggen wil, dat de inkomsten met de uilgaven overeen stemmen. Dit is inderdaad een ver blijdende mededeeling geweest. Er blijkt uit, dat de financiën van den Staat er heel wat gunstiger voor staan dan eenige jaren geleden, toen op eenige voorspoedige jaren haast plotse ling een tijdperk van malaise was ge volgd, waar we ons nog niet geheel door heen geworsteld hebben. Een tekort van veel meer dan honderd mil- lioen gulden moest toen worden weg-j gewerkt. Met zulk een bedrag gingen de uitgaven boven de inkomsten uit. Om de beide eindjes aaneen te kunnen knoopen, werden ook harde maatrege len noodig geacht, waarvan thans, naar we mogen hopen, de scherpe zijden spoedig zullen worden wegge- slepen. Na de tamelijk groote haast, waurmede allerlei financieele maat regelen genomen werden, om het schip van staat voor zinken te beveiligen, is thans de lijd gekomen, om rustig achterom te zien en na te gaan, waar de financieele storm het zwaarst ge* troffen heeft en herstel kan worden aangebracht Verdere doorvoering van vereenvoudiging van den staatsdienst b.v. bij leger en vloot, kan ertoe bij dragen, dat de Slaat wat ruimer in zijn contanten komt om dit te bereiken. Thans acht 's lands regeering ook den tijd aangebroken om verlichting te brengen, waar de belastingen te drukkend zijn. Reeds in het afgetreden ministerie heeft minister Colijn een aanvang gemaakt met eenige reorga nisatie in ons belastingwezen door voorstellen te doen tot vermindering van den druk der Rijksinkomstenbe lasting. Op het oogenblik is de financieele toestand nog niet zoo gunstig, dat de regeering in een vermindering der In komstenbelasting zou kunnen berusten. Daarom heeft de minister om bij den noodzakelijken maatregel inzake de Inkomstenbelasting het evenwicht der begrooting te behouden,een verlerings- belasting voorgesteld, die vooral weelde uilgaven wil treffen. Men kan van meening verschillen over de verschillende bepalingen van het minislerieele voorstel, die worden ze niet gewijzigd in de practijk tot moeielijkheden zouden leiden, in elk geval is de grondgedachte goed te keuren, dat huisgezinnen met geringere inkomsten nog meer worden ontlast door dggenen, die een deel hunner in komsten aan uitgaven voor weelde en genot kunnen besteden, zwaarder te treffen. Bedoelde wetsontwerpen liggen voor behandeling gereed en zullen waar schijnlijk spoedig in de openbare ver gadering der Tweede Kamer aan de orde komen. Men volge deze gebeurtenissen met de belangstelling, welke zij verdienen, Een zeer belangrijk punt bij deze ont werpen is wel, hoe de Tweede Kamer beslissen zal omtrent een wijziging door minister Golijn in het oorspronke lijke voorstel aangebracht, waardoor De Kamer maakt daartoe een voor dracht op van drie leden, waaruit II. de Koningin den voorzitter be noemt. Steeds kiest H.M daarvoor no. van de voordracht. De stemming der Kamer wekt daarom niet weinig span ning, te meer, wanneer niet van tevo ren door een overeenkomst van de partijen is uitgemaakt, wie no. 1 zul worden geplaatst. Uit een en ander valt wel op te aken, dat de nieuwe regeerings- periode en het nieuwe parlementaire jaar de grootste opmerkzaamheid ver dienen. Leden van den R. K. Kiezersbond, olgt dus in uwe bladen met aandacht de politieke handelingen in den Haag. leert uit uw eigen oogen zien Dan immers kunt gij het noodige antwoord geven, wanneer iemand, die de gebeurtenissen in de Kamers door een rooden of een liberalen bril be kijkt, u misleiden wil omtrent de "e bedoelingen en de eerlijke op rechtheid van het nieuwe christelijke ministerie tegenover het Nederlandsche volk. ROELAND. Zooals mij zeiven, luidde het ant woord. Twintig jaar geleden was hij arts te Falmouth op Jamaica. U waart destijds nog een baby. Na eenige bij zondere gebeurtenissen, die daar voor vielen, verliet hij die plaats en ver huisde, naar ik gehoord heb, naar Nieuw-Orleans. Men heeft mij gezegd, dat hij daar getrouwd is. Ja, zijn vrouw woont hier in Heaton. Wel zoo. Het zal mij aangenaam zijn, haar te zien. Heeft men den moordenaar van haar echtgenoot ont dekt Neen, tot nu toe niet. Waarschijnlijk zal dat ook nooit gebeuren, was Lestrange van gevoelen Naar hetgeen ik van de zaak gelezen heb, zijn beide misdaden op een zeer gerafineerde wijze gepleegd Ik zou wel eens willen weten, waarom men het lijk van den armen Richard heeft ge stolen. Den armen Richard, herhaalde het jonge meisje verontwaardigd. Spreekt ge soms van mijn papa? Van den man, die zich voor uw papa uitgaf, Marie. Noem mij niet Marie 1 stoof Sophie op. Ik heet Sophie Marlow. Nu, zooals ge verkiest. Wat heb je ik wil zeggen, wat heeft u een vurige gemoedsgesteldheid. Hoe zeer herinnert ge mij in alles aan Zelia. Sophie werd zeer verlegen bij de kalme manier van doen, waarmede de man optrad. Niets, totaal niets scheen zijne bedaardheid of dien stereotypen glimlach op zijn lippen, te kunnen hij een der belangrijkste bepalingen uit het ontwerp, dat den belastingdruk zal verlichten, terugneemt, den hoogeren kinderaftrek namelijk, die vooral voor het groote gezin van veel beteekenis zou zijn, welk gezin in het program der Kalh. Staatspartij in bijzondere bescherming wordt genomen. Van katholieke zijde zal derhalve omtrent ministers wijziging wel een en ander in het midden worden gebracht. Terstond na de opening van de Kamer komt ook de benoeming van den nieuwen voorzitter der Tweede Kamer aan de orde, die de plaats zal gaan innemen van den heer Mr. Dr. D. Kooien, thans minister van Arbeid. verjagen. Hij stond haar hoe lange. zoo meer tegen. Nooit of nimmer zou zij hem als vader erkkennen, al bewees hij ook honderdmaal, dat zij zijne doch ter was. Zij was meerderjarig en haar eigen meesters. In het testament van Marlow vermaakte deze zijn vermogen niet aan zijne dochter, maar uitdruk kelijk aan »Sophie Marlow". Men kon haar dus deze erfenis niet betwisten. Dan dacht zij aan Alex. Hij zou staan tusschen haar en dezen man En in hetzelfde oogenblik, waarin zij zoo reikhalzend dacht aan haar ver loofde, ging de deur open, en de jonge man trad fluks binnen en op haar toe Toen hij den vreemdeling ontwaarde, bleef hij aarzelend staan. Lestrange stond op en boog ceremoniëel. Ah, Alex, ik ben zoo zielsblij, je komt, riep Sophie hem gejaagd l Ik wachtte zoo verlangend naar je. En ik evenzeer, voegde Lestrange er bij. Wie is die mijnheer, Sophie vroeg Alex Hij noemt zich kapitein Lestrange hier is zijn kaartje. Kapitein in de Peruaansche repu bliek, voegde de man erbij, en de vader van deze jonge dame. Wat? Wie? Ja, Alex, hij beweert mijn vader te zijn, hij bew.eert, dat mijn werkelijke vader mij hem ontstolen heeft. Ilier' mijn geboorteacte, naar hij zegt. En hier, Lestrange wees naar Sophie, staat mijn lichamelijk evenbeeld. Kunt u de gelijkenis loochenen? Overigens, wie is u eigenlijk dal De vatbuurheid voor (le aardappelziekte. Men kent thans vele ziekten van het irdappelgewasde ziekte van ouds bekend is Phytophtora infeslans. In een lijvig rapport van Dr Marie P. Lohnis zijn de resultaten nedergelegd een veeljarig onderzoek naar het verband tusschen de aardappelziekte en voorts naar de eigenschappen, wel ke de vatbaarheid der knollen voor deze ziekte bepalen. De bestudeering der weergesteldheid heeft geen practische resultaten opge leverd. Er is geen verband gevonden, dat aanwijzingen kan geven voor een tijdig sproeien met Bordausche pap ter bestrijding der ziekte. Nieuwe vragen deden zich echter tijdens het onder zoek voor, en deze werden door den onderzoeker aangegrepen in de hoop, dat deze tot practische uitkomsten zou den mogen leiden. Enkele dingen uit het rapport willen we hier aanstippen. Het sproeien voor de le maal op een oogenblik, dat de ziekte reeds in de soort le vinden was, bleef steeds zon der uitwerking op de mate van loof- aantasting. Het sproeien van den grond voor het uitbreken der ziekte heeft geen invloed op het oogenblik van aan tasting door Ph. infestans. De vaibaar- heidsgrjaad hangt niet sameu met de dikte van de schil. Uit kunstmatige besmettingsproeven bleek, dat b.v. de oogen een toegangs weg vormen voor de schimmel in de knol. Knollen op zandgrond en klei grond gegroeid, hebben eenzelfde mate van vatbaarheid door de oogen. De oogvatbaarheid blijkt in het algemeen toe te nemen bij het rijp worden der knollen. De grond, welke door neer vallende sporen vanaf zieke planten is besmet, blijft eenigen tijd besmette lijk voor aardappelknollen. Zware klei blijft veel langer besmet telijk dan zandgrond. Bij rooien na Deze vraag werd met zulk een onbe schaamde brutaliteit en op zulk een minachtenden toon gedaan, dat zij erop berekend scheen, den jongen man uit te dagen. Alex verloor echter zijn bedaardheid niet. Ik ber. Alex Torold, gaf hij ten bescheid, kasteeleigenaar te Heaton. Miss Marlow is mijn verloofde. Excuseer. Deze jonge dame hier mademoisselle Lestrange, viel de vreemdeling hem in de rede, terwijl hij weer ging zitten. Ik doe mijne rechten als vader op haar gelden. Goed, hernam Alex, uw bewijzen? De tusschen ons heerschende gelijkenis, haar geboorteacte en de schildering, hoe ik mijn kleine Marie twintig jaar geleden verloor. De gelijkenis toegegeven dat bewijst echter niets. En de geboorleacte luidt op Marie Lestrange, maar niet op Sophie Marlow. Is de geboortedag van Sophie Marlow zooals ge haar gelief't te noemen niet den 24en Juni? Zeker, viel Sophie in, alvorens Alex eenig antwoord kon geven. Dag en jaar kloppen. Ik ben in 18... den 24en Juni geboren. En wel te Kingston. Jawel, te Kingston, ook dit komt uit. En niettemin ben ik niet uwe dochter. Ik ben volkomen van miss Mar- low's meening, voegde Torold erbij. Laat ons nu uwe geschiedenis hooren. Ik beloof u echter niet, dat ik die zal gelooven. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1