SSSJte Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. a3?_ »s KERKELIJK LEVEN. Het goede der aarde Provinciaal Nieuws. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Openstelling Bureaux Secretarie Burgerl. Stand en Gemeente-Ontvanger. 17\ Zaterdag 12 September 1928 46e Jaargang No. 87. PEEL EN MAAS KWAK i'A AL: "i ADVEKTKNTIKN ifinderLmfm^'s'c! Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY - Telefoon 61. AnlTwlVl!eT"™' De Secretarie is voor het publick geopend iederen dag van 9 tot 12 voormiddag en van 2 tol 4 namiddags. Zaterdags alléén van 9 tot 12 voor middag. Het Kantoor van den Gemeente- Ontvanger is voor het publiek geopend, met uitzondering van den laatsten dag van elke maand van 9 tot 12 voormiddag en van 2 tot 3 namiddag. Zaterdags alleen van 9 tot 12 voor middag. Na drie uur is dus het Kantoor van den Gemeente-Ontvanger en na vier uur de Secretarie voor het publiek GESLOTEN. S.v.p. uitknippen en goed bewaren. Wij allen kennen hem, den welvol- danen, met zich zeiven en zijn levens opvattingen ingenomen genieter van het goede, dat de aarde hem biedt. Wij kennen hem en laten wij eerlijk zijn wij benijden hem. Wie van ons zou het niet gaarne »goed" willen hebben, d.w z. zou niet willen beschikken over alles wat het leven veraangenamen kan Welnu, de natuur biedt ons in rijke mate de middelen om onze verlangens te bevredigen. Maar tegelijk met deze schier onuitputtelijke voorraden, die de natuur ons ter beschikking heeft gesteld, is in ons, ook door de natuur, het zaad der begeerte gezaaid, dat, gelijk onkruid, welig tierend, geen grenzen van zijn bodem kent. Onze groote wijsgeer Spinoza heeft het groeien van dat begeerte-kruid zoo duidelijk geleekend in dezen eenen zin in een zijner geschriften «Het is niet de begeerte, die den mensch bezielt, maar de begeerte naar meer". Dit is het, wat een noodlot op den mensch rust. Wij begeeren en wij begeeren steeds meer van het goede der aarde. De duizenden machines, die dag in dag uit, over heel het aardoppervlak haar werk verrichten, zouden voor het grootste deel onmiddellijk tot stilstand moeten worden gebracht, wanneer de mensch tevreden was met een gevulde maag, een voldoende bekleed lichaam en een behoorlijke beschutting tegen koude en regen. Ja, het ideaal van sommige maat schappij-hervormers, den tweeurigen arbeidsdag, zou onmiddellijk verwezen lijkt kunnen worden, wanneer de mensch het op den bodem van zijn ziel groeiende begeertekruid had uit geroeid. Zoo lang dit niet geschied is en het zal ook wel nooit zoo ver komen blijven de machines draaien om het goede der aarde de gewenschte vormen te geven en al de voorwerpen te brengen daar, waar zij gevraagd worden. En omdat steeds meer gevraagd wordt zal het goede, dat de aarde op een ge geven oogenblik te onzer beschikking stelt, nooit voldoende zijn om ons aller verlangens volledig te bevredigen. En nu komt hierbij nog iets. Behal ve, dat wij onze begeerte niet alle vol ledig bevredigen kunnen, komen er steeds meer menschen, die een deel van het goede der aarde opeischen. Nemen wij bijvoorbeeld ons eigen volk In een periode van vijftig jaren ver dubbelt het aantal menschen. Over honderd jaren zal het Nederlandsche volk 27.5 millioen zielen lellen, wan neer allhans de loename gelijken tred houdt. Wat wil dat zeggen? Dat de machines, die over een eeuw op de aarde draaien, zooveel goederen moeten afleveren, dat niet 7 millioen, maar 27 millioen Nederlanders hun aandeel krijgen. Op ons rust bijgevolg de plicht te zorgen, dat wij het goede der aarde niet op maken, dat wij voortdurend wat terzijde leggen, om zoodra het voldoende is, er nieuwe machines, fa brieken enz. van te bouwen om het toekomstige geslacht niet voor minder groote voorraden te stellen, dan die welke wij thans te verdeelen hebben. Er moet, de lezer heeft zeker be grepen wat wij bedoelen, gespaard wor den. En dan niet, zooals oom Stastok het deed! Wij begrijpen zijn ontstem ming over den ondergang van zijn handweverij door de stoomweverijen, maar wij kunnen niet zijn gedrag ver goelijken. Hij potte zijn rente op, ge noot van het goede der aarde, maar.... van zijn geld zou geen machine ge bouwd worden I Sparen, ja, maar: sparen om weer uit te geven. Van de gespaarde gelden van eiken burger moeten die goederen gemaakt worden, welke niet dienen om verbruikt te worden, maar die goe deren, waarmede men de voorraad ver- bruiksgoederen kan vergrooten, ten eerste om onze begeerte naar steeds meer te bevredigen en om de »nieu\v- komers" in de gelegenheid te stellen van het goede der aarde te genieten. Dit en niets anders, is sparen. Voor ons land willen, wij de nood zakelijkheid van sparen met een enkel cijfer aantoonen. Ons volk moet zoo sparen, dat jaar lijks niet minder dan 500 millioen gulden kapitaal gevormd wordt. Dit bedrag is noodig om verarming van ons volk te voorkomen. Nog een cijfer I De mannelijke, arbeidende bevolking van een land neemt jaarlijks met een zeker kwantum toe. De bekende Engel- sche economist Keynes, heeft uitgere kend, dat voor eiken arbeider, die zich als nieuweling aanmeldt, 12000 gulden kapitaal beschikbaar moet zijn. Uit die 12000 moet zijn loon betaald worden en een deel van de werktuigen, waar mee hij werkt en e#en deel van die, waarmede anderen werken om zijn verlangen naar het goede der aarde te bevredigen. Hoe nu ook de maatschappij is in gericht, of Verkade, Patria en Linde boom voor onze biscuits zorgt, dan wel dal de slaat biscuilsfabrikanl is, ge spaard moet worden om steeds groolere hoeveelheden biscuits te kunnen bak ken. Waren wij allen «spaarzaam", bere kenend van aard, en dachten wij allen voortdurend aan de noodzakelijk heid van sparen, dan zou hel in de wereld gansch anders uitzien. Ook is er een breede schare van lieden, wien het goede der aarde niet in zulk een male toevloeit, dat zij sparen kunnen. Maar het is juist deze breede groep, die zich veilig kan ge voelen, wanneer anderen sparen en er voor zorgen, dat er steeds meer gepro duceerd wordt ook ten bate van hen, die niet sparen kunnen. Want, naarmate er meer goederen worden voortgebracht, krijgt ook de niet-spaarder een g,rooter kwantum als zijn deel. Wij weten immers allen, dat op een rijke goederenmarkt lage prijzen gelden 0— Sparen is noodzakelijk en het komt er minder op aan, wie spaart, als het maar gebeurt. Er wordt na den oorlog te weinig gespaard. En er zijn te veel »oom Sla- stoks", d.w.z. lieden, die wel geld ach terhouden, maar het niet afgeven aan hen, die het benutten voor de goe- derenproduclie. Welke omstandigheden hiertoe geleid hebben; doet thans niet ter zake. Het feit zij alleen geconsta teerd. De verarming van ons volk zal eerst gestuit worden, wanneer weer zooveel gespaard wordt, dat iedere ondernemer voor de werkers onder ons een plaats open heeft in zijn bedrijf en geld in zijn brandkast om het loon uit te be talen. 13 September. Vijftiende Zondag na Pinksteren. GROEN. Tweede gebed a cunctis (om de voorspraak der heiligen) Derde naar keuze van den priester. Vierde a Domo. Gloria; Credo Prefatie der Allerh. Drievuldigheid. De gezangen dezer H. Mis verheer lijken God om zijn Bijstand. De Epistel geeft verschillende vermaningen Het Evangelie eindelijk verhaalt de opwekking van den Jongeling van de weduwe van Naïm (daarom heet deze Zondag Zondag van de weduwe van Naïm) Hoevelen wekt Christus dage lijks niet ten geestelijken leven op, en schenkt ze terug aan de Kerk, die als een teedere moeder hun geestelijken dood betreurde? 0— 14 September. Maandag. Kruis verheffing. ROOD. Tweede gebed a Domo. Gloria Credo Prefatie van het H. Kruis. De H. Helena, moeder van Constan- tijn de Groote, vond in 320 het Kruis onzes Heeren terug, tegelijk met de kruisen der twee moordenaars. Om te weten, welke van deze 3 kruizen dat des Heeren was, beval bisschop Macharius ze achtereenvolgens opeen zieke vrouw te leggen, en toen het ware kruis de zieke had aangeraakt, was ze genezen. Deze gebeurtenis had plaats 14 September, werd te Jerusalem en in het Oosten jaarlijks gevierd als verheffing des Kruises. In het jaar 614 nam de Perzische veldheer Salbaras, Jerusalem in en voerde de relikwie van het H. Kruis mee. Keizer ITeraclius versloeg later de Perzen en bracht 3 Mei 629 het TL Kruis weer mee naar Jerusalem terug. Zoo groot als de droefheid van de ge- heele christenwereld geweest was over de ontvoering der kostbare relikwie, zoo uitbundig was ook de vreugde over de herovering. Een feest ter eere van het TI. Kruis werd in het Westen in gevoerd, dat later als het feest der Kruisvinding ip de liturgische boeken vermeld werd. Ook het Oostersche feest van Kruisverheffing van 14 September werd overgenomen; en zoo deed de benaming dier feesten op 3 Mei de vinding, op 14 September de terug brenging des Kruises vieren, alhoewel de vinding op 14 September, de terug brenging op 3 Mei plaats had. De Liturgie dezer TI. Mis viert de verheffing van dat Kruis, waarop Christus moest verheven worden, om de wereld lot zich te trekken, en de hoogste verlijking te bereiken. Mogen ook wij onze roem stellen in het kruis van Christus waardoor ons heil en bescherming in dit leven en de zalig heid in het toekomende verzekerd is. 0— 15 September Dinsdag. Feest van 0. L. Trouw van 7 Smarten. Tweede gebed ter eere van den H. Nicomedes. Gloria; Credo; Prefatie van O. L. Vrouw. WIT. Twee dagen van het Kerkelijke Jaar zijn bijzonder aan de vereering van Maria's smarten toegewijd: de Vrijdag na Passie-Zondag en de 15de September, welke laatste dag valt daags na het feest van Kruisverheffing (14 Septem ber); de Kerk wil immers de Smarten der Moeder niet scheiden van het lijden van den Zoon; zij wil naast het Kruis ook Haar vereeren, Jdie daar tegenwoordig was om met Christus aan het verlossingswerk deel te nemen en die ook nu nog voor het aanschijn des Heeren voor ons ten beste spreekt. Mogen wij door een liefdevol medelijden met Maria's smarten de vruchten in haar en van Christus' lijden bekomen. De H. Nicomedes, priester van Rome, waarvan wij heden de gedachtenis vieren, weigerde aan de goden te offe ren. »Ik otfer alleen aan den almach tige» God, die in do hemelen troont", zeide hij. Hij werd ten doode toe ge- geeseld. (IV de eeuw). 0— 16 September. Woensdag. H. Cor- nelus en Cyprianus. Bisschoppon en Martelaren. ROOD. (Heden de Quater temperdagen Vasten- en*Onthoudings dag). Tweede gebed van den Quater temper WoensdagDerde gebed ter eere van de H. Euphemia en gezellen Vieide a Domo. Gloria; geen Credo; gewone Prefatie. De TI. Paus Cornel us werd eerst verbannen en later onthoofd onder de vervolging van Decius. De TI. Cypria nus,, Bisschop van Carthago, onder ging in Africa hetzelfde lot (lilde eeuw) De H. Euphemia, lucia en Geminianus ondergingen den marteldood in de 4de eeuw. 0— 17 September. Donderdag. II. Lain- bertus. Bisschop en Martelaar. Tweede gebed uit de TI. Mis Indrukking der tl. Wonde leekenen in het lichaam van den Tl. Franciscus. Derde a Domo; Gloria; geen Credo; gewone Prefatie. De H. Lambertus, omstreeks het midden der Vilde eeuw uit adellijke en vrome ouders geboren, ontving zijn christelijke opleiding van den II. Theodardus, bisschop van Maastricht. Na den dood van dezen heilige werd hij op eenparig verzoek van koning en volk tot zijn opvolger aangewezen. Ten gevolge van politieke kuiperijen zag hij zich genoodzaakt 7 jaren van zijn bisschoppelijke zetel verwijderd televen in het klooster van Staveldt. Maar Pepijn van Herstal herstelde hem in zijne rechten. Alsdan arbeidde hij on vermoeid aan de bekeering der heide nen in Taxandrie, Kempenland en Brabant. Door zijn moedige terecht wijzingen haalde hij zich don haat der boozen op den hals en werd door zijn vijanden te Luik om het leven gebracht. In wonderbare verschijning werden den TI. Franciscus de wondeteekenen van den goddelijken Zaligmaker inge drukt (1224). Deze gebeurtenis, waar door Franciscus zoozeer aan den ge kruisigden Zaligmaker gelijkvormig werd, wordt vandaag in de Liturgie herdacht 0— 18 September. Vrijdag. H. Jozef van Cupertino. Belijder. (Vrijdag der Quatertemperdagen. Tasten- en Ont- houdingsdag.) WIT. Tweede gebed van den Quatertemperdag; Derde a Domo; Gloria geen Credo Laatste Evangelie van den Quatertemperdag. Gewone Prefatie. Do H. Jozef, te Cuperlino, in Italië uit een nederige vrouw geboien, gaf reeds van zijn vroegste jeugd af blijken van een heilig en verstorven leven. Op 18-jarigen leeftijd wilde hij in de orde der Minderbroeders treden, maar daar hij ongeletterd was en onbekwaam werd geacht om tot het Priesterschap op te klimmen, werd zijn verzoek af gewezen. Hij gaf den moed echter niet op, en werd eindelijk als leekebroeder door de Capucijnen opgenomen, maar reeds na 8 maanden als ongeschikt weggezonden. Nog liet hij zijn voor nemen niet varen, en vond eindelijk een plaats onder de leekebroeders van een Minderbroederklooster niet ver van Cupertino. Om zijn groote deugden werd hij later tot het priesterschap bestemd, en niettegenstaande zijn ge ringe talenien kon hij tot die hooge waardigheid opstijgen Hij leefde nu in strenge afzondering en boetvaardig heid. Later moest hij zijn provinciaal op diens tochten vergezellen, en van alle kanten stroomde de menigte nu samen om hem te zien, zijn vermanin gen te hooren en zijne gebeden te ver zoeken. Hij werd echter als huichelaar aangeklaagd en in verschillende kloos ters van de wereld afgescheiden. God verheerlijkte echter zijnen trouwen dienaar en schonk hem een hemelsche wijsheid, zoodat vele aanzienlijke man nen hem kwamen bezoeken, om zijne raad in te winnen, en zich aan zijne gebeden aan te bevelen, f 1664. 0— 19 September. Zaterdag H. Janu arus en Gezellen. Martelaren. ROOD. (Quatertemper Zaterdag. Vasten- en Óntlioudingsdag.) Tweede gebed van den Quatertemper Zaterdag derde van de Vigilie van Sint Mattheus. Vierde a Domo Gloria geen Credo gewone Prefatie. Laatste Evangelie van de Quatertemper Zaterdag. De H. Januarus, bisschop van Bene ven turn, werd met zes gezellen te Puteoli, in Italië, in het amphiteater gevoerd, om door de wilde dieren ver scheurd te worden de dieren deden echter de moedige belijders geen leed, maar vlijden zich aan Januarus voeten neer. Zij werden daarop allen onthoofd •j* 305. De stad Napels vereert den TI. Januarus als haren bijzonderen patroon Ieder jaar nu nog begint het bloed van den TL Januarus, dat in een glazen buis bewaard wordt, opnieuw te vloeien. 0— Het „Stabat Mater". Tiet »Stabat Maler" behoort tot de 5 zoogenaamde »sequentia" of lofgebeden welke gezongen of gebeden worden in sommige II. Missen na het Tractus of Alleluja. Aanvankelijk gaf men den naam aan den langen sleep van noten waarop het laatste vers of de laatste a van alleluja werd doorgezongen, de zoogenaamde «jubilus", het vreugde gezang zonder woorden Men schreef dan, in plaats van al die a's, eenvou dig: et sequentia, zooals wij zeggen, et cetera en zoovoorts. Maar het werd voor de zangers moeilijk om dien notensleep gezamenlijk juist uit te voeren; daaróm ging men onder de noten woorden zetten, die nu, na ver loop van lijd, zelf sequentia werden genoemd. Oudtijds bevatte de Misboeken een zeer groot aantal «sequentia": het aan tal beliep zelfs in de honderden. Pius V deed in 1570 de 4 schoonste in melodie en woorden behouden blijven in het Missaal, n.l. voor Paschen (Vic- timae Paschali); voor Pinksteren (Veni Sancte Spiritus): voor Sacramentsdag (Lauda Sion) hetgeen we vroeger reeds gaven; voor de Requiem Missen (Dies ireae); voor het feest van O. L Vrouw van 7 Smarten (Stabat Mater) kwam er later in 1727 pas in. Het »Stabat Mater" (zijn de begin woorden) werd gedicht door een Pater Franciscaan, nl. Jacopone da Todi f 1306. Deze was van adellijke afkomst hij studeerde aan de Universiteit in Bologna en werd doctor in het Kerke lijk en burgerlijk recht. Als advocaat had hij een slechten naam; hij bekeer de zich echter geheel en al na den dood zijner vrouw, toen hij had gezien dat deze tijdens haar lever, een haren boetekleed had gedragen. Hij werd later als heilige vereerd. Wij laten nu de Nederlandsche ver taling volgen van hèt Stabat Mater zooals het ook bij de geloovigen wel bekend is, omdat het altijd gezongen wordt tijdens de oefening van den TI. Kruisweg 1. Naast het Kruis, met schreiend' oogen Stond de Moeder diep bewogen Daar haar Zoon te sterven hing. 2. En haar door het zuchtend harte Overstelpt van wee en smarten 't Zevenvoudig slagzwaard ging. 3. O, hoe droef, hoe vol van rouwe Was die zegenrijksle vrouwe Om Gods eengeboren Zoon. 4. Ach, hoe streed zij, ach hoe kreet zij En wat folteringen leed zij Bij 't aanschouwen van dien hoon. 5. Wie, die hier niet schreien zoude Die het grievend leed aanschouwde Dat Maria's ziel verscheurt. 6. Wie kan zonder mee te weenen, Christus Moeder hooren stoenen (=- klagen) Dat zij met haar Zoon hier treurt. 7. Voor de zonden van de zijnen Zag zij Jezus zoo in pijnen En in wreede geeselstraf. 8. Zag haar lieven Zoon zoo lijden Heel alleen den doodkamp strijden Tot Hij Zijnen Geest hergaf. 9. Geef, o Moeder, bron van liefde Dat ik voele, wat U griefde Dat ik met U medeklaag'. 10. Dat mijn hart ontgloei van binnen In mijn Heer en God te minnen Dat ik TIem alleen beklaag. 11. Heil'ge Moeder, wil mij hooren Met de wonden mij doorboren Die Hij aan het Kruishout leed. 12. Ach, dat ik de pijn gevoelde Die Uw lieven Zoon doorwoelde Toen Hij stervend voor mij streed. 13. Mocht ik klagen, al mijn dagen En zijn plagen waarlijk dragen Tot mijn jongste stervenssmart'. 14. Met U onder 't kruis te weenen Met Uw rouwe mij vereenen Dat verlangt mijn zuchtend hart. 15. Maagd der Maagden, nooit volprezen Wil voor mij niet bitter wezen Laat mij treuren aan Uw zij. 16. Laat mij al de wreede plagen En den dood van Christus dragen Laat mij sterven zooals Hij. Laat zijn wonden mij doorwonden Worde ik bij zijn kruis verslonden In het bloed van Uwen Zoon. 18. Moge ik in het vuur niet branden Neem, o Maagd, mijn zaak in handen In bet oordeel voor Gods troon. 19. Christus, moge ik eens behalen Als mijn levenszon gaat dalen Door Uw Moeder palm en prijs. 20. En als 't lichaam dan zal sterven Doe mijn ziel de glorie erven Van het hemelsche paradijs, Amen. VENRAY, 12 September 1925. Zaterdagmiddag vergaderde in hotel »De Zwaan", alhier, de Directeur der Coöperatieve Veiling te Venlo met de voorzitters en secretarissen der Tuinbouwvereenigingen rondom Venray Besloten werd de fruitveiling te Oostrum te beginnen op Woensdag 16 September a.s. te 10 uur voormiddag. Het fruit moet uiterlijk te 9 uur op de veiling aanwezig zijn. Alle fruit wordt verpakt in kisten van 25 K G. of in zakken van 50K.G. Op de vergaderingen der afdeelingen zal den leden worden verzocht toch zeker op de eerste veiling flink aan te voeren, opdat de kooplui een goeden indruk van de veiling krijgen. Men verwacht dezen herfst hooge prijzen van de Duitschers. Zondag 6 Sept. had alhier op de doelen der Handboogschutterij Diana het laatste bondsconcours in 1925 plaats. Ondanks het minder gunstig weer was er veel belangstelling, en had het concours een gezellig verloop. Op dit concours trad voor den eersten keer de nog slechts veertien dagen ge leden opgerichte Handboogschullerij St. Antonius te Oostrum in het strijd perk en hebben getoond goede schutters met boog en pijl te zullen worden. Ook trad voor den eersten keer als voorzitter van den Bond op den heer A. Poels uit Oostrum, die in welgeko zen woorden de prijzen aan de win naars uitreikten, die behaald zijn als volgt: Eerste Zestallen. Ie pr. Sl. Hubertus, Merselo 184 p. 2e pr. St. Anna, Venray 173 p. 3e pr. Diana, Venray 172 p. 4e pr. St. Sebastiaan, Oploo 158 p. 5e pr. St. Joris, Leunen 155 p. 6e pr. St. Sebastianus Nachtegaal 144 p. 7e pr. Batavieren, Castenray 130 p. 8e pr. St. Antonius, Oostrum 68 p. Tweede Zestallen. Ie pr. St. Anna, Venray 145 punten. 2e pr. St. Hubertus, Merselo 132 punten 3e pr. Diana, Venray 128 punten. 4e pr. St. Joris, Leunen 114 punten. 5e pr. Batavieren, Castenray 95 punten Alles in 10 pijlen. De eereprijs zes lallen werd beh8ald door St. Hubertus Merselo met 533 punten in drie con coursen. De eereprijs korpsschulter werd behaald door J. Arts, Merselo ine^

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1