=5=J-: Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Landbouw- T entoonstelling Dit nummer bestaatj uit TWEE bladen. Noord-Limburgsche Paarden. Varkens. Schapen. Geiten. Pluimvee. Bijen. Zaterdag 29 Augustus 1925 *6e Jaargang No. 85. - PEEL EN MAAS ADVERTENT1EN Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF. VENRAY - Telefoon 61. A^["^TduTe" te VENRAY op 26 en 27 Aug. De offlcieele opening. Toen Woensdagmorgen te ruim 10 uur de EdelGrootachtb. Heer J. Th. Verheggen, Lid van Ged. Staten van Limburg en Voorzitter van den Limb. Land- en Tuinbouwbond, die wegens vei blijf in den vreemde van Z.Exc. den Heer Commissaris der Koningin in Limburg, als plaatsvervangend Commissaris de Tentoonstelling officieel zou openen, op het terrein arriveerde, had zich rond het Hoofdbestuur met de verschillende Gomité's een talrijke menigte verzameld. Als Voorzitter van het Hoofdbestuur der tentoonstelling heette de heer J. Poels den heer Verheggen hartelijk welkom en dankte hem voor de wel willendheid, waarmede hij, als plaats vervangend vertegenwoordiger van H. M. de Koningin in dit gewest en tevens als Voorzitter van den L. L. T. B aan het verzoek van het Tentoonstellings- bestuur had willen voldoen om deze tentoonstelling officieel te openen Spreker gaf daarna het woord aan den heer Verheggen en verzocht hem tot opening te willen overgaan. Na den heer Poels bedankt te heb ben voor de hartelijke ontvangst, hield de heer Verheggen de volgende Openingsrede Dames en Heeren, Daar onze hooggeachte Gouverneur, de Hooggeboren Heer Baron van Hövell tot Westerflier, de Commissaris der Koningin in Limburg, door zijn tijdelijk verblijf in den vreemde ver hinderd is, word ik als vertegenwoor diger van het Provinciaal Bestuur en als Voorzitter van den Limb. Land- en Tuinbouwbond uitgenoodigd de Land bouwtentoonstelling (waaraan tevens eene belangrijke afdeeling van den Middenstand is toegevoegd) te willen openen. Gevolg gevend aan dit vereerend verzoek, is het mij eene bijzondere voldoening, namens het Bestuur der Provincie, dat steeds naar best ver mogen alle pogingen ondersteunt, die strekken tot bevordering der zedelijke en stoffelijke welvaart van ons gewest, hier te getuigen van zijn warme be langstelling voor deze kloeke Ven- raysche ondernemers en de beste wenschen uit te spreken voor haar volkomen welslagen. Ik doe zulks tevens met niet minder ingenomenheid als Voorzitter van den L. L. T. B. Het is hier de plaats en de tijd niet om in bijzonderheden uit een te zetten, het vele dat sinds de treurige tachtiger jaren der vorige eeuw door den Boerenbond, den Limb. Land- en Tuinbouwbond, door zijne talrijke organisaties en zuster organi saties, door eendrachtige samenwerking van groot en klein, door het voorgaan en den steun van edelmoedige boeren- vrienden, in ons gewest ten bate van de stoffelijke en zedelijke verheffing van onzen dierbaren Limburgschen boerenstand met Gods zegen werd ondernomen en tot stand gebracht. Voor korten tijd, bij de plechtige opening der Lagere Landbouwschool alhier, heeft de geachte Voorzitter dezer tentoonstelling, vooral met het oog op het Noorden onzer provincie, zulks nog op zoo welsprekende wijze aangetoond. Voorheen en thans 1 't Is bijna als de donkere nacht tegen de blijde schemering van den aanbrekenden dag. Laten de ouderen onder ons, die de vroegere toestanden hebben gekend en mede heoben doorleefd, het zich steeds blijven herinneren en het mede- deelen aan de jongeren. Hetgeen voorbij is wordt zoo spoedig vergeten en wat eens is verkregen wordt gewoonlijk niet naar zijn waar de en met voldoende dankbaarheid erkend. Ook deze Tentoonstelling zal het straks komen bewijzen, hoe de kring Horsl, waartoe Venray en omstreken behooren, door eendrachtige samen werking gewestelijk en plaatselijk door ondernemingsgeest en voortva rendheid en door de bereikte resultaten zich een eervolle plaats heeft weten te verzekeren tusschen de kringen van onzen Bond. Hulde zij daarvoor gebracht aan Bestuurders en Leden en aan allen die daartoe hebben medegewerkt. Dames en Heeren Hier in Venray heeft in lang ver vlogen tijd het voorgeslacht door het bouwen der prachtige Parochiekerk een monument gesticht, dat ook nog na eeuwen blijft getuigen niet alleen van den godsdienstzin der vaderen, maar ook van hun hooge idealen en een drachtige samenwerking. Ook nu nog blijft het Venraysch volk getrouw aan het voorbeeld van voorheen, aan het voorvaderlijk geloof, aan eenvoud en werklust, aan samen werking en geestdrift. Moge met Gods zegen het zoo blij ven, ook in de jaren die komen en moge de tentoonstelling een toonbeeld zijn van dat alles en een opwekking tot dankbaarheid voor den ontvanger, zegen, een aansporing tot volharding en tevens een voorbeeld voor meerdere streken van ons gewest. Moge zij gelukkig slagen en aan de gestelde verwachtingen beantwoor den. Moge zij tot eere- strekken van Venray, de oude en nog altijd jonge, fiere Koningin van de Peel 1 Met dezen hartewensch verklaar ik de tentoonstelling geopend." De keuringen. Na deze officieele opening hadden de keuringen plaats: Categorie 1. Merries geboren in 1925. Ie pr Cavalina de Hulst van Gebr Gooren, Swolgen 2e pr Cora van Thijssen, Mook 3e pr Princes de Riebroek van L. Geurts, Venray 3e pr Marie van Boomhof van J H Janssen, Kessel 4e pr N N van W. Loonen, Oostrum 4e pr Cavalie de Bergen van Jac. Lemmen, Horst 5e pr Cato van H. Heidens, Horst 5e pr N N van P. Houben, Horst E.V. Calien van H. Janssen, Weverslo E.V. Vos van P. Hanssen, Broek- huizenvorst Categorie 2. Merries geboren in 1924. Ie pr Bertha van H. Hendriks Maasbree 2e pr Grisette van P. Litjens, Horst 3e pr Marie van H Obers, Sevenum 3e pr Armada van Wed. Duijkers, Hoogriebroek 4e pr Vista van P. Houben, Horst 4e pr Germaine van P. Hanssen, Broekhuizenvors* 4e pr Nelly van H. Weijs, Sevenum 5e pr Trigga van V. Pijls, Venray 5e pr Roza van M. Verrijdt, Sevenum 5e pr Flora van G. Bovée, Broekhuizen 5e pr Mia van P. Vullings, Horst E.V. Minor van dezelfde E.V. Irma van J. Soberjé, Horst Categorie 3. Merries geboren in 1923. Ie pr. Emmy van Firma Peeters, Horst 2e pr. Mozette de Vorst van Wed. C. Peeters, Velden 3e pr. Elske van dezelfde 3e pr. Heidebloem van Th. Droesen, HeideVenray 3e pr. Esta v. d Krukkum van P. J. Smits, Sevenum 4e pr. Pauline van G. Berden, Blerik 4e pr. Marie van Jac. Jacobs, Horst 4e pr. Cora van B. Bruynen, Grubben- vorst 5e pr. Agnes van Wed. Thielen Oostrum Eerv. verm. Hariette van P. G. Geurts, Venray Eerv. verm. Agnes van Rosahoeve van H. Obers, Sevenum Eerv. verm. Irma de Gratjes van P. J. Hanen, Sevenum 'Eerv. verm. Caline de Helpeney van Joh. Soberjé, Horst Categorie 4. Merries geboren in 1922. Ie pr Fiorina de Begga van Th. Görts Baarlo 2e pr Lies van G Bovée, Broekhuizen 3e pr Roza van W. Jeurissen, Horst 3e pr Moeke van M. Verrijdt, Sevenum 4e pr Roza van M. Baeten, Sevenum 4e pr Roza van Wed. Verstappen Horst 5e pr Florine van Wed Thielen Oostrum 5e pr Rosalie van G. Smits, Gastenray E.V. Liza van H. Rijs, Sevenum E.V. Martha van P. Rongen, Oirlo E V Cecile van G Weijs, Gastenray EV Calina van H Sonnemans, Meijel Categorie 5. Merries geboren in 1921. Groote maat. Ie pr. Galiana de Grubben van P. Nabben, Sevenum 2e pr. Clossine van Ed. Camps Oostrum 3e pr. Marie van J. Thissen, Mook Eerv. verm. Marie ,ran J. Claes Weverslo - Lena van Rosahoeve van Obers, Sevenum Categorie 5a. Merries geboren in 1921. Kleine maat. Ie pr Liza de Germinal, van J. Camps Oostrum 2e pr Louisa de Smakt, van P. Geurts Smakt 3e pr Marie de Germinal, van Kinderen Pubben, Merselo EV. Hermina, van P. J. Houben, Horst Categorie 6. Merries geboren in 1920. Groote maat. Ie pr. Caline de Broekhuizen van G. Bovée, Broekhuizen 2e pr. Jeannet van P. J. Litjens, Venray 3e pr. Juliette de Vorst van Wed G Peeters, Velden Eerv. verm. Diamant de Grubben van Gebr Doornerbal, Grubbenvorst Eerv. verm. Julia de Toozen van J. F. Joosten. Helden Eerv. verm. Lina van W. Loonen Oostrum Categorie 6a. Merries geboren in 1920. Kleine maat. Ie pr Irma, van Mart Simons, Grubben vorst 2e pr Germania, van Wed. Thielen, Venray 3e pr Liza, van Fr. Hendrickx, Wans- sum EV. Bertha de Hoeck, vanJ. Drabbels, Meterik EV. Anna, van Ghr. Bruynen, Baarlo EV. Dora, van M. Claessens, Overbroek Categorie 7. Oudere Merries. Groote maat. Ie pr Margot van P. J. Rutten Wansum 2e pr Leonie van H. Heidens, Horst 3e pr Liza de Meiderslo van Vict. Reijnen, Blilterswijk 3e pr ITarjet van P. Geurts, Smakt 3e pr Brutella van L. Geurts, Venray 4e pr Corrine van H. Billekens Sevenum 4e pr Dora van P. J. Weijs, Venray 4e pr Pollia van Jac. Jacobs, Horst 5e pr Gendridevan Wed. Duykers Venray EV. Marie van M. Simons, Grubbenvorst EV. Robertina van G. Stroeken, Wellerlooi EV. Liza de Bergen van Jac. Lemmen Meterik EV. Mirza van G. Michels, Venray Categorie 7a. Oudere Merries. Kleine maat. Ie pr Carresse, van Gebrs. Goemans, Venray 2e pr Germaine, van P. H. Muysers, Merselo 3e pr Florine, van Th. Keizers Sevenum 4e pr Bertha van Afferden, van Hub. Frederix, Afferden 4e pr Roza, van Wed. P. f. Thielen, Oostrum Categorie 8. Merries met twee of meer afstammelingen. Ie pr Liza, van Wed. C. Peeters, Velden 2e pr Roza, van Wed. Thielen, Oostrum 3e pr ITenriette, van Joh. Soberjé, Horst EV. Nancie, van L. Tacken, Meterik EV. Gendride, van Wed. Duykers, Venray Categorie 9. Merries met zoog veulens. Ie pr Louise de Smakt, van P. Geurts Smakt 2e pr Liza, van Jac. Camps, Oostrum 3e pr Germania, van Wed. Thielen Oostrum 3e pr Liza de Bergen, van Jac. Lemmen, Meterik 4e pr Gendrine, van Wed. Duyckers Venray 4e pr Marie, van J. Tissen, Mook 5e pr Liza, van Hub. Janssen Weverslo 5e pr Leonie, van H. Heidens, Horst EV. Roza, van Wed. Thielen, Oostrum EV. Bertha van Afferden, van Hub. Frederix, Afferden Categorio 10. Hengsten geb. in 1925. le^ prijs Leon de Toonen van Geb. Bartels, Blerik. 2e prijs Cavalier de Smakt van P. Geurts, Smakt. 3e prijs Cavalier de Oyen van P. J. Hansen, Oyen. 3e prijs Jan van Laatberg van J. F. Joosten Helden. 4e prijs Cavalier de Cedron van J. Camps, Oostrum 4e prijs Carlo de Riebroek van Wed. P. Duyckers, Hoogriebroek Eerv. verm. Indigene van Oostrum v. Wed. P. J. Thielen, Oostrum. Eerv. verm. Germinal de Gratjes van J. Claes Weverslo. Categorie 11. Hengsten geb. in 1924. Ie prijs Max van Germinal van M. Houben, Meterik. 2e prijs Cavalier de Laatberg van Joosten, Helden. 3e prijs Roland de Grubben van Max Hoek, Grubbenvorst. Eerv. verm. Frits Teunes yan J. Rambaghs, Castenray. Eerv. verm. Hector, P. van Kempen, Heide. Categorie 12. Hengsten geb. in 1923. Ie prijs Henri de Grubben van Max Hoek, Grubbenvorst. 2e prijs Prins de Steegh van Jac. Hendriks, Grubbenvorst. 3e prijs Poincare de Boost van W. Berden, Blerik. Categorie 13. Hengsten geb. in 1922 en ouder. Ie prijs Ideal de Grubben van Th. Weijers, Ottersum. 2e prijs Indigene van Rosahoeve van J F H Obers, Sevenum. 3e prijs Rudi van Th. Weyers, Ottersum. 3e prijs Harie de Erve van H. Simons, Grubbenvorst. 4e prijs Hannibal de Grubben van P Nabben Sevenum. Categorie 14. Hengsten, die hoogstens twee jaar gedekt hebben, met drie afstammelingen le prijs Ideal de Grubben van Th. Weyers, Ottersum. 2e prijs Carnaval d'Ahea. Categorie 15. Hengsten, die langer dan twee jaar gedekt hebben, met v\jf afstammelingen, le prijs Cavalier de Grubben. 2e prijs Togo d'EIene 3e prijs Indigene van Rosahoeve van Obers, Sevenum. 4e prijs Harie de Erve. Categorie 16. Loten yan vier merriën van een of meer eig. le prijs M. Simons, Grubbenvorst. 2e prijs Jeurissen Horst. 3e prijs Wed. Thielen, Oostrum. 4e prijs Wed. C. Peeters, Velden. 5e priis Joh. Soberié. Horst. Klasse I. Geregistreerde Dieren. Rubriek A. Groot Yorkshire-ras Categorie 1. Fokbeeren van 1 jaar en ouder. le pr. Archilles van H. Douven, Schinnen; 2e Pie van V. Lemmens, Schimmert Categorie 2. Fokbeeren van i/t jaar tot 1 jaar oud. 3e pr. K1ü8, van H. Erkens, Spaubeek. Categorie 3. Drachtige Zeugen, le pr. Lies van Albertushoeve, Venlo 2e pr. Lotte van dezelfde 3e pr. Mina van J. Janssen, Neerbeek Categorie 4. Zeugen met biggen jon ger dan 8 weken. Niet aanwezig. Categorie 5. Jonge Zeugen van 5--10 maanden oud. le pr. Ranja van H. Erkens, Geleen. Rubriek B. Ver. Duitsch landvarken. Categorie 1. Fokbeeren van 1 jaar en ouder. le pr. Max van M. de Bruijni, Scheide 2e pr. Julius van E. Kallen, Maas- bracht 3e pr. Octaaf van H. Meewissen, Linne. Categorie 2. Fokbeeren van i/t jaar tot 1 jaar. le pr. Piet van M. de Bruijni, Scheide 2e pr. Max van J. Soberjé, Horst 3e pr. niet toegekend. Categorie 3. Drachtige Zeugen, le pr. Bila van Fr. Nab, Meerlo 2e pr. Irma van J. H. Muyzers, Merselo 3e pr. Nova van P. J. Marcellis 4e pr.Lina van H. Meeuwissen, Linne 4e pr. Monia van G. Weijs, Castenray Categorie 4. Zeugen met biggen jon ger dan 8 weken. Niet aanwezig Categorie 5. Jonge Zeugen van 4--10 maanden, le pr. Lien van P. Pubben, Merselo 2e pr. 4980a van J. Claassens, Leunen 3e pr. Tine van P. Pubben, Merselo 4e pr. 5247a van J. Claassens, Leunen Rubriek G. Veredeld Limb, landvarken. Categorie 3. Drachtige Zeugen, le pr. ITedwig van G. Camps Oostrum 2e pr. Henna van dezelfde Categorie 4. Zeugen met biggen jon ger dan 8 weken. Niet aanwezig. Klasse II. Ongeregistreerde Dieren. Alleen voor Venray en aangrenzende Limb, gemeenten. Categorie 1. Drachtige Zeugen. le pr. Zeug van Fr. Poels, Oostrum Categorie 2. Zeugen met biggen jon ger dan 8 weken. 2e pr. Kinderen Thoonen, Venray Categorie 3. Fokbeeren. Prijs niet toegekend. Rubriek A. Texelsch ras. Categorie 1. Ramlammeren geb. in 1925 le pr. J. V. R. 210 van W. B. Kuhn, Ottersum. 2e pr. J. V. R. 187 van W. B. Kuhn, Ottersum. Categorie 2. Ooilammeren geb. in 1925. le pr. J. V. R. 213 van Gebr. Peeters, Geleen. 2e pr. J. V. R. 205 van W B. Kuhn, Ottersum 3e pr. J. V. R. 196 van W. B. Kuhn, Ottersum. 4e pr. J. V. R. 198 van W. B. Kuhn, Ottersum. 4e pr. J. V. R. 189 van W. B. Kuhn, Ottersum. Categorie 3. Rammen geb. vóór 1925. le pr. S 21, van Gebr. Peeters, Geleen. 2e pr. S 23, van E. v. Herten, Beegden Eerv. verm. S 268 van W. B. Kuhn, Ottersum. Categorio 4. Ooien geboren voor 1925. le pr. S 64 van Gebr. Peeters, Geleen 2e pr. S 73 van Gebr. Peeters, Geleen 3e pr. S 1638 van W. B. Kuhn, Otter sum. 4e pr. S 63 van Gebr. Peeters Geleen Eerv. verm. S 49 vfln Gebr. Peeters, Geleen Rubriek B. Lincoln-ras. Categorie 1. Rammen geb. in 1925. le pr. G. Camps, Oostrum 2e pr. G. Camps, Oostrum Categorie 2. Oilammeren geb. in 1925. le pr. G. Camps, Oostrum 2e pr. M. Peeters Boschhuizen 3e pr. M. Peeters Boschhuizen Categorie 3. Rammen geb. vóór 1925. le pr. G. Camps, Oostrum 2e pr, M. Peeters, Boschhuizen Categorie 4. Ooien geboren vóór 1925. le pr. G. Camps, Oostrum Rubriek G. Maasschapen ongeregistreerd Categorie 1. Ramlammeren geb. in 1925 Is niet toegekend. Categorie 2. Ooilammeren geb. in 1925 le pr. M. Goumans, Lull 2e pr L. v. Meyel, Merselo Categorie 4. Ooien geboren vóór 1925 le pr. M. Goumans, Lull 2e pr. L. v. Meyel, Merselo Rubriek D. Schapen niet vallende onder A., B. en C. Categorie 1. Ramlammeren geb. in 1925 Is niet topcrftkpnd Categorie 2. Ooilammeren geb. in 1925. le pr. G. Camps, Oostrum le pr. Gebr. Peters, Geleen Categorie 4. Ooien geboren vóór 1925 le pr. G. Camps, Oostrum Rubriek E. Ooien met lamm. (bij de Ooi behoorende) le pr. G. Camps, Oostrum 2e pr. M. Peeters, Boschhuizen. Zwartkoppen, Rammen, le pr. Veugelers, Hom Ooien, le pr Veugelers, Horn 2e pr dezelfde Categorie 1. Lammeren geb. in 1925. le pr. L. y. 69 2e pr. L. y. 72 3e pr. genummerd aan band met 168 Eerv. verm. aan band met strikje Eerv. verm. L. v. 5 Categorie 2. Geiten (eenjarige), le pr. G. J. Koopmans, Gennep 2e pr. M. van Neerven, Meerlo 3e pr. G. J. Paters, Gennep 4e pr. P. J. Hermkens, Broekhuizen Eerv. verm. 654 Een medaille overgeplaatst naar ca tegorie 3. Categorie 3. Meerderjarige Geiten, le pr. A. van Ham, Venray 2e pr. Jochems, Blitterswijck 3e pr. M. Janssen, Oostrum 4e pr. J. Franssen, Afferden 5e pr. Derkx, Gennep 6e pr. Poldervaart, Gennep Eerv. verm. M. Gielen, Tienray Leghorn Wit, hanen jong 2e pr. P. Philipsen, KI. Oirlo; hennen jong le E. P. dezelfde; Trio 12 2e pr. M. Claassens, KI. Oirlo; 3e P. Philipsen, KI. Oirlo; Z.E.V. F. Zielemans, Weller looi; Toom 16 le E.P. P. Duijkers, Hoogriebroek; 2e L. Vollenberg, Ven ray; 3e P. Philipsen, KI. Oirlo; 3e Joh. Muysers, Merselo; Z.e.v. Jean Wijnho ven, Venray; E.v. H. Coppis, Holthees; Idem M. Smits, Veltum Leghorn Wit, rose kam 2e V. Fonck Sr. Venray Minorca's zwart, 2eL.Willems, Nach tegaal. Wyandotie hennen oud, le E.P. L. v d Vleugel, Wanroy; hanen jong le E.P. Hoenderpark 't Nuthoen Veghel; Z.e.v. L. vd Vleugel, Wanroy; hennen jong le J. Barnhoorn, Venray; le L. vd Vleugel, Wanroy, 2e dezelfde; 2e Hoenderpark 't Nuthoen, Veghel; Trio 12 2e vd Vleugel, Wanroy; 3e Bern. Kruysen, Venray Wyandotte Patrijs le V. Pijls, Venray Plymouth Roks Wit le Hoenderpark 't Nuthoen, Veghel Rode Islands 2e Ant. Voesten, Schei Z.e.v. J. Pluymaekers, Venray Barnevelders, hanen jong 2e V. Pijls Venray; henneirbud P. Kuijpers, Ven ray; 3e H. Lucassen, Venray; Z e.v. P. Kuijpers, Venray; Trio's 12 le P. J. Crooymans, Overloon; 3e TI. Lucassen, Venray; Toornen 1—4 le E.P. G.Jacobs Overloon; 2e J. Muijsers, Merselo; Z.e. v. V. Pijls, Venray. Toom 1—6 le Joh Muijzers, Merselo; Z.e.v. J. Rambaghs. Hollandsche hoenders zilverlaken le E. P. Vine. Pijls, Venray; 3e dezelfde Hollandsche witkop zwart 3e id. Ancona's 2e L. Vollenberg, Venray: E.v. dezelfde; 3e G Jacobs, Overloon Krielhoenders Nederl. sabelp. porc. paren le E.P. A. Goemans, Overloon; trio's le P. Kuijpers, Venray; 2e idem Sebrichlkrielen le V. Pijls, Venray Javakrielen patrijs 2e G. Jacobs, Over loon; Javakrielen zwart le E.P. St. Servatiusgesticht, Venray Zijdehoenders le J. van Opbergen, Overloon: le dezelfde. Holl. Kriel Zilverlaken 2e V. Pijls. Eenden Peking wit woerden le Mevr Jaeger, Vierlingsbeek; toom ledezelfde Eenden Rouaan Z.e.v. Baronesse de Weichs de Wenne Geijsteren Eenden mandarijn le St. Servatius gesticht Venray Eenden zwart fluweel le P. H. Reij nen, Panningen Kwakers 2e St. Servatiusgesticht Pijlstaart eend 2e id Japansche Talinger le E.P. id Gewone Talinger le E.P. id Smienten le EP. jd Ind. Loopeend 2e P.J.Janssen Horst N.H. Without eend 2e Baronesse de Weichs de Wenne, Geijsteren Japansche knottelgans le E.P. id. Bles ganzen le E.P. St. Servatiusge sticht; le E.P. G. van Dijck, Venray Kalkoenen 2e St. Servatiusgesticht; 2e P. Kuijpers, Venray. Goudfazanten le E.P. L. vd Eijkhof, Bakel, 2e St. Servatiusgesticht. Zilverfasanten Ie id Verslag van de Jury beslas! met hel keuren van de inzendingen bijen. Ingezonden waren 20 woningen met bijen, welke als volgt verdeeld waren 12 strooien korven, (vaste bouw), en 8 losse bouw (kasten). De jury heeft gemeend de eerste voorA.toetemoetenken nor»oor,

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1