ESSand"" Weekblad voor VENRAYHORST en Omstreken. -«^niecr Tweede blad. Maria Hemelvaart Kruidwisch-wijding. Uit de Landbouwwereld Het geheim van den millionnair. Vrijdag 14 Augustus 1925 46e Jaargang No. 33. PEEL EN MAAS PER KWARTAAL: mÊUÊÊBm ■HHM VB PRIJS DER ADVERTENTiEN i&fnumS'sc0 Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF. VENRAY - Telefoon 61. processie) een hulde aan Maria, dat haar lichaam niet lang in de macht van den dood is geweest en zij ook triomfantelijk als de Koningin des Hemels is opgenomen en in den hemel gekroond. En daarom vlechten op dien dag ook hare kinderen op de wereld een krans, een kroon van welriekende bloemen en kruiden ter hare eere. Tevens stellen deze bloemen dan voor de deugden van Maria, die immers genoemd wordtBloem der velden; Lelie der dalen; Roos onder de doornen Geheimzinnige roos enz. En waren ook niet in haar graf slechts bloemen gevonden Zoo past het ook, dat wij, ter herinnering aan hare ten hemel opneming, haar met bloemen eeren. 2. BovendienAugustus is de oogstmaand, de maand, waarin de oogst wordt binnen gehaald en de meeste vruchten tot rijpheid komen. Als er dan één dag in dezen maand voor de wijding van planten en bloe men geschikt zou zijn, dan zeker wel de feestdag van Maria. Hoeveel plan ten en bloemen (gelijk naar Christus en de heiligen) zijn niet naar haar genoemd Hoeveel vrome verhalen van planten en bloemen worden niet met Maria in verband gebracht 3. Wanneer we de gebeden, voor de wijding gebruikt, nalezen, dan lezen we herhaaldelijk daarin, dat de planten, kruiden enz. niet alleen be schouwd worden als een voedsel voor de menschen, maar ook als dingen, die de kracht in zich hebben om te genezen. Vooral in vroeger tijden maakten men, wellicht meer dan tegenwoordig, gebruik van deze geneeskundige planten. En daarom ook bidt de priester, dat die kruiden, planten enz. mogen dienen tot wel zijn van het lichaam èn van de ziel, dat ze ons mogen beschutten tegen slechte ziekten, allerlei kwalen, en van ons verre mogen houden allerlei kwade invloeden van duivel enz. Daarom worden ze door velen, na de wijding, thuis bewaard tegen brand en bliksem worden ze gestoken op het veld en op den stalverbrandt men ze bij hevig onweerna het doopsel lei men zulk een gezegende plant of bloem in het bedje van het kindje enz. Het is goed en schoon, dergelijke mooie gebruiken in eere te houden als wij er maar niet te veel kracht aan toekennen En gelijk we weten, mogen wij er gerust zooveel kracht aan toekennen, als ze door de wijding der Kerk gekregen hebben. -Zoo b.v. mogen we gerust ver wachten, dat, wanneer we een gewijd takje in huis hebben, of een ander gewijd voorwerp, dat we dan ook deelachtig zullen worden aan den zegen, gehecht; dat we dan ook deelachtig zullen worden aan de bescherming, door de Kerkelijke wijding beloofd. I&gHonlia HidtdMllagta. Hoedt II voor nierzwakte. Al wordt onnoemelijk veroorzaakt door zwakke of zieke nieren, toch worden de eerste verschijnselen vaak verwaarloosd. De zorgen en eischen van het hedendaagsche leven leiden tot nierzwakte, tengevolge waarvan het bloed niet behoorlijk gefiltreerd wordt. Zoodoende blijven vergiften in het lichaam achter, die de zenuwen aantasten, de gewrichten en spieren doen ontsteken en tot pijnlijke en zelfs ongeneeslijke nierkwalen aanleiding geven. Rheumatis-he pijnen, hoofdpijn rugpijn en kwellende biaaskwalen zijn er het gevolg van, gij wordt zenuw achtig, prikkelbaar en moedeloos, ver moeid, afgemaL en zwak, de eenvou digste taak schijnt u een zware 1 ast- Het is gevaarlijk,deze waarschuwin gen te verontachtzamen het ver slandigst is de nieren zonder uitstel bij te staan en te versterken. Foster's Rugpijn Nieren Pillen ver sterken de nieren, zij maken u gezond en houden u gezond. Laat een flacon halen en overtuigt uzelltal van men- schen in uw omgeving kwamen lot dezelfde ondervinding. Let op de verpakking in glazen fla cons met geel etiket (alom verkrijg baar), waardoor gij zeker zijt geen verlegen builenlandsch goed te ont vangen. Prijs f 1 75 per flacon. 3-1 Ruilverkaveling. Op 31 October 1924 kwam de Wet op de Ruilverkaveling tot stand. Deze Wet beoogt het tot stand brengen van verbeteringen op het punt van bodemindeeling en bodemexploitatie door het opheffen der belemmeringen, die het verspreide en versnipperde grondbezit voor den landbouw mede brengt. Dit verspreide grondbezit werd reeds door den landbouwkun dige Dr. W. C. H. Staring „een kan ker in onzen landbouw" genoemd. Ruilverkaveling schept een beteren toestand door het samenvoegen van een aantal kleine perceelen tot grootere Vóór de Wet er was, werden reeds eenige vrijwillige ruilverkavelingen is ons land uitgevoerd onder leiding van de Ned. Heide-Maatschappij. Daardoor werd een belangrijk betere economische indeeling der bedrijven verkregen, en wel om de volgende redenen 1. Alle perceelen verkregen een doelmatigen vorm en voldoende af metingen voor de exploitatie; gun stiger ligging ten opzichte van goede wegen en waterloopen, waardoor de toegang naar het perceel en de afwatering voldoende zijn verzekerd. 2. Door samenvoeging van vele verspreid liggende perceelen, tot één bedrijf behoorende, verkreeg men een belangrijk snellere, betere en goedkoopere exploitatie, daar veel tijd kon wyden bespaard. 3. Vorm ligging en grootte der perceelen maken het mogelijk, dat zij bestemd kunnen worden voor die cultuur, waarvoor zich de grond het best leent. 4. Het stichten van nieuwe bedrijven wordt op de aaneengelegen eigendommen soms in de hand ge werkt. 5. De eigendomsgrenzen en rechten zijn nauwkeurig, verzekerd. 6. Een en ander had tot gevolg, dat de grond in waarde steeg. Pluimveeteelt een groot landbouwbelang Dit groote belang is niet te ont kennen. Verrassend snel heeft na den oorlog de kippenhouderij zich her steld, en was in de moeilijke jaren, welke zijn gevolgd, een mooie bron van inkomsten. Menige kleine boer is er door op de been gehouden. Van welke beteekenis de pluimvee teelt is, zegt b.v. het feit, dat in 1924 de waarde van den uitvoer van pluimveeprodukten steeg tot één vijfde deel van onzen beroemden zuivel- exportin dit jaar ging men nog vooruit. Deze zaak verdient dus wel de algemeene aandacht, in 't bijzon der der landbouworganisaties. Ver schillende van deze hebben zich voor de pluimveebelangen gefedereerd, en dragen jaarlijks f 100,bij. Die Federatie heeft b.v. het beheer van het Proeffokstation te Beekbergen (een tweede fokstation vindt men te Horst (L.), gefinanceerd door de Roermondsche Eiermijn en beheerd door een der vier consulenten, door de Regeering aangesteld). Voorts leidt en beheert de Federatie de !eg- wedstrijden te Beekbergen, Nijmegen, Barneveld, Laren (O.), Enschedé en West-Qraftdijk. Ons land is het eerste, waar de legwedstrijden een wetschap- pelijke en praktisch: waarde tevens hebben. Er wordt dus al veel gedaan, maar nog lang niet genoeg. Tal van zaken, als ziektebestrijding regeling van fokstations, onderwijs e.a. vragen dringend om regeling en steun, 't Is daarom, dat de Federatie een beroep heeft gedaan op alle landbouworga nisaties. Mogen zij niet achterwege blijven! „Door samenwerking is de pluimveeteelt op te bouwen tot een bedrijf, dat gemakkelijke de halve waarde kan krijgen van onze zuivel- productie." Stalverbetering en Melkwinning. De oorlog heeft veel goed werk gestuit en geheel stop gezet. Zoo b.v., in verschillende provinciën, de pogingen tot stalverbetering en, wat daaraan vastzit, tot een betere melk- winning. Maar gaandeweg wordt het eene na het andere weer opgevat. Zoo werden in 1923 en 1924 be sprekingen gehouden, om tot samen werking te komen tusschen verschil lende landbouworganisaties in Brabant Qelderland en Overijsel. Een com missie werd benoemd, welke een werkplan opmaakte, dat zich aansluit bij het programma voor de verbete ring van melkwinning Melkcursussen zijn in vollen gang, melkexamens worden allerwegen gehouden. Be doeld werkplan omvat: le. Het hebben van een modelstal, te expo- seeren op verschillende tentoonstel lingen 2e. Het organiseeren van stalwedstrijden, waarvoor propaganda- lezingen zullen worden gehouden 3e. Voor streken, waar reeds veel goede stallen zijn, zullen diploma's of medailles worden uitgeloofd voor het goed gebruik der stallen4e. Advies verstrekken bij verbouw van stallen; 5e. Een nauwgezette studie maken van het meest gewenschte type van boerderij. Wanneer de boeken afsluiten Voor zoover de landbouwers boek houden, is het vrijwel regel om de boeken af te sluiten op 30 April. Dit wordt ook aanbevolen, en wel op grond hiervan, dat om dien tijd de winterprovisie is verbruikt of nog zeer klein is, en bijgevolg de voor raden gemakkelijk zijn op te nemen. De heer P. H. Burgers te Wolpheze is het hiermee niet eens, zijn eigen ervaring leerde hem anders. Wat op 31 December in de bergen en in de kuilen zit, is voor een boer niet moeielijk te schatten. Maar hoe zal hij dit doen op 31 Mei met de ge wassen, die te velde staan Naar welke maatstaf ot prijs moet hij die taxeeren Een vergelijking met de handelswaarde is hier niet mogelijk. En zuiver alleen te rekenen, b.v. de aardappels, wat ze ons gekost hebben, is niet juist. Op 31 Dec. is alleen het te velde staande wintergraan te schattende heer B. doet djt door ongeveer de kosten na te gaan. Hooger waarde dan pacht, rente en algemeene exploitatiekosten behoeft hij dan voor de rogge niet te nemen. Wel moet dit op 30 April. Dan komt er de chili bij, maar ook iets voor algemeene bedrijfsonkosten in 't voorjaar. De schatting van het vee op stal is ook niet moeilijker dan in de weide. Millioenen te verdienen Op de boerderij Groot Oraffel te Warnsveld bij Zutphen zijn door den heer Cleveringa, Rijkslandbouwcon- sulent, twee belangrijke proefvelden aangelegd, door vele duizenden land bouwers bezocht. Daar was 2 eer veel te leeren, te verdienen, waarvoor men gerust eens een voer hooi in den steek mocht laten. Er werd- n.I. gedemonstreerd, hoe de kalktoestand van den bodem het oogstresultaat beheerscht; hoe noodzakelijk het is, en de Na de hemelvaart van Jezus bleef Maria in de woning en onder be scherming van den H. Johannes, en zou den leeftijd van 48 (anderen zeggen van 63) jaar bereikt, hebben. Op wonderbare wijze zouden alle apostelen behalve de H. Thomas bij het naderen van Maria's doods- vuur naar Maria's sterfbed zijn heen gevoerd, want ze waren immers in alle deelen der wereld werkzaam ter verspreiding van het H. Oeloof. Maria werd dan begraven aan den voet van den Olijfberg. Drie dagen daarna werd St. Thomas naar het graf gebracht, maar men vond niets meer dan een open graf, waarin witte lijkdoeken en welriekende bloemen. Maria's lichaam was door de Enge len ten hemel opgevoerd. 0 En daarom is het ook beter, als men zegt Het feest van Maria ten hemel opneming, danvan Marfa Hemelvaart, omdat door dit laatste meer bedoeld wordt: door eigen macht ten hemel opgevaren, gelijk Jezus zelf. We vieren dan op 15 Aug. het heilig afsterven van Maria, hare wonderbare ten hemel opneming en hare kroning in den hemel, omdat we immers gewoonlijk den sterfdag der heiligen, vieren (als zijnde hun geboortedag voor den hemel). Maar van de H. Maria vieren we ook nog extra den geboortedag n.I. 8 Septem ber, en vroeger werd het feest van 8 September genoemd „Kleine Lieve Vrouw" tegenover het feest van 15 Augustus als: „Hooge Lieve Vrouw." Dit feest van Maria is wellicht het oudste Maria feest en ten allen tijde het meest plechtig gevierdreden, waarom het ook behoort tot de ver plichte kerkelijke feestdagen. De Kruidwiscli-wüding. Vooreerst kunnen we vragen 1 waarom worden juist bij dit Maria- feest bloemen én planten gewijd (want dit is de beteekenis van Kruid wisch bundels bloemen en, vroeger vooral, geneeskrachtige kruiden). 1. Gelijk de palmwijding en pro cessie op Palmzondag ons herinnert aan de overwinning van Jezus op den dood en aan den triomfantelijken intocht van Jezus in Jerusalem, (en in den hemel zoo ook is deze kruid- wijding (en op sommige plaatsen K HilJl" TJIJ ETON. 19. De rechtscommissaris stond vooreen duister raadsel. Alles, tot aan de klein ste kleinigheid, welke inspecteur Ber ger bijeengezameld had, kwam te berde voor het gerecht. Cicero verhaalde uitvoerig zijn nachtelijk avontuur; mevrouw Warren vertelde dat haar man des avonds nog uitgegaan was juffrouw Martin berichtte, dat dokter Warren bij haar aan huis gekomen', en mijnheer Brown gevolgd was Alex en zijn huishoudster legde hunne ge tuigenis af met betrekking tot den gestolen sleutel en den valschen brief, welke het gerecht werd overlegd Alles werd overwogen, maar niets, niets kon bewezen worden En de uitspraak van de jury luidde, dat dokter Warren vermoord was, doch de moordenaar of de moordenaars onbekend waren. Een zeer onbevredigend resultaat, bromde inspecteur Berger grimmig, maar ik kan er niets aan doen. Wat gaat ge nu doen vroeg Alex. Staakt ge het verdere onderzoek? Dal hangt af van u, mijnheer Torold, of juister gezegd, van miss Marlow. In welk opzicht? Wat het geld aanbelangt, mijn heer Torold. Ik ben maar een arme man, en moet mijn beroep behartigen. Wanneer miss Marlow echter een be hoorlijke belooning uitlooft, dan zal ik zooveel mogelijk mijn best doen, den dief van haar vaders lijk en den moor denaar van dokter Warren te ontdek ken. Waarom brengt u beide misdaden met elkaar in verband Omdat, volgens mijn meening, Brown beide misdaden heeft gepleegd. Loof een belooning uit mijnheer Torold, en ik zal doen, wat in mijn vermogen is, anders moet ik, daar ik nog andere zaakjes heb op te knappen, de na sporingen opgeven. Ik moet bekennen, vervolgde de inspecteur, terwijl hij peinzend zijn kin wreef, dat, als ik een rijk of bemiddeld man ware, ik alleen uit pure belangstelling in deze zaak mijne nasporingen zou voortzetten. Wij hebben hier met zulk een geheimzin nige misdaad le doen, als er maar zelden een voorkomt. De belooning zal uitgeloofd wor den worden, mijnheer Berger, zei Alex. Mejuffrouw Marlow zal in dit geval mij onbeperkte volmacht geven. En Sophie gaf haren verloofde onbe perkte volmacht.Zij was bezield door het vurig verlangen, het stoffelijk over schot haars vaders zoo spoedig moge lijk terug te ontvangen, zoodat zij zelve er reeds aan gedacht had, een hooge belöoning daarvoor uit te loven. Voorts wenschte zij mevrouw Warren zooveel mogelijk bij te staan, dieondanks hare afstootendemanieren, toch eerlijk scheen te zijn. Het resultaat van het onderhoud tusschen Alex en Sophie was, dat er twee belooningen werden uitgeloofd een van duizend pond voor hel ont dekken hem, die het lijk haars vaders had gestolen en een even groote som voor eenige inlichting, welke kon leiden tot het inhechlenis nemen van Warren's moordenaar. Tweeduizend pond belooning. Hon derden menschen, toen zij dat lazen, vleiden zich met de hoop dat geld of althans een gedeelte ervan te kunnen verdienen, zulk een opschudding vQr. oorzaakte die bekendmaking. Het geval was zoo geheimzinnig en buitengewoon, dat de grootste sensatie werd teweeg gebracht en de omstandigheid, dat 't hier het lijk betrof ,ran een multi millionnair, deden de golven der alge meene opgewondenheid nog hooger gaan. De Londensche couranten brach ten kolommen vol over den lijkenroof en dagelijks kwamen er een menigte brieven, welke moesten bijdragen lot de ontdekking der misdaden of althans het spoor daarvan moesten aanwijzen. De provinciale pers maakte zich- naderhand meesteres van de zaak en zoo kwam het, dat men in heel Enge land van niets anders, sprak dan van den diefstal van het lijk van den mil lionnair en van den moord. Zelfs ging het gerucht, dat miss Marlow, de erf- gename der vele millioenen van den gestolen overledene, dengene zou trouwen, die het lijk haars vaders terugbracht en den moordenaar van dokter Warren ontdekte. Onder hen, die de uitgeloofde be looning poogden te verdien en,Jbehoorde op de allereerste plaats Cicero Gramp. Uit het kruisverhoor, dat de politie hem had doen ondergaan, was hij totaal onschuldig en boven allen verdenking verheven te voorschijn gekomen en bevond zich nu in het bezit van zijn welverdiende vijftig pond. Aangezien hij voorloopig te Healon meende te blijven, teneinde zooveel mogelijk omtrent de geheimzinnige misdaden te vernemen, schonk hij juffrouw Timber goedgunstig vergiffe nis voor haar onheusche behandeling, destijds tegenover hem, en nam zijn intrek in »De Barmhartige Samaritaan" dat tevens herberg was. Thans, nu hij geld had, en zijn rekeningen geregeld betaalde, achtte de goede vrouw het raadzaam, beleefd jegens hem te zijn, alhoewel zij van lijd tot tijd door een of ander woord hem herinnerde aan zijn vroegere armoede. Doch deze ge zegden stuitten af op den heer Gramp, zonder eenige uitwerking le hebben gedaan. Hij sprak tegen haar niet meer, dan hij spreken moest; voor het overige wandelde hij in een fonkelnieuw pak en met een keurigen hoogen zijden hoed in Heaton rond en pronkte niet weinig met zijn fraaie uitspraak en zijn welsprekendheid. In de herberg maakte hij een groote punt van aan trekking uit, en er verliep geen avond waarop -hij niet een kleine redevoering hield. Mevrouw Warren was over zijn ver blijf in Heaton weinig geslicht. Zij leefde in bestendige vrees, dat de be trekking tusschen Gramp en haar ont dekt konde worden. Maar Cicero repte van zijn bloedverwantschap geen woord en sprak met niemand over zijne zus ter. XI. Inmiddels verspreidde zich te Heaton het gerucht, dat Joseph Brill Heaton had verlaten. Geruchten en nieuwtjes loopen in een dorp veel vlugger rond dan in een stad en worden daar ook veel erger verminkt weergegeven. Zoo ging het ook in dit geval. De een had dit gehoord, de ander dat een ieder deed er iets bij of liet er iets van weg. En zoo hoorde men dan tenslotte zelfs, dat Br:ll spoorloos was verdwenen. Joseph Brill had een brief voor miss Sophie achtergelaten, die daarmede in groote ontsteltenis naar juffrouw Prasch snelde Het gesprek tusschen de beide dames werd broksgewijze afgeluisterd door den bediende, die, hetgeen hij gehoord had, schielijk mededeelde aan de overige dienstboden, zonder melding te maken van den brief, waarvan hij eigenlijk niets nauwkeurig wist te ver melden. De kookvrouw verhaalde het nieuws aan den bakker, wiens vrouw, een be ruchte klappei zich haastie het de buurt rond te dragen. Des avonds van denzelfden dag kwam het dan ook ter oore van Cicero, die zijn zuster vertelde dat Joseph Brill spoorloos was ver dwenen. Sophie daarentegen wist het wel beter. Wo^dt vervolgd.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1