Voeten Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Zilveren huwelijksfeest van H. M. de Koninging. De Kippenhouderij op het platteland De zwarte hand. Gevestigde en vertrokken personen Zaterdag 8 Augustus 1926 46e Jaargang No. 32. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij voo'uitbetaling) f 1,30 afzonder!, nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon SI. PRIJS DER ADVERTENT1EN 1—8 regels 60 cl elke regel meer 7ct Advertentiën bij abonne ment groote reductie. Het zal op 7 Februari 1926 vijf-en twintig jaren geleden zijn, dat II. M. de Koningin in het huwelijk trad met Hertog Heinrich von Meckelenburg Schwerin. In de vergadering van de afgevaar digden van alle Oranje-vereenigingen in Nederland is besloten H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins bij gelegenheid van het zilveren huwelijks feest van het Koninklijk echtpaar, een stoffelijk blijk van hulde aan te bieden. Ook in Venray heeft zi^h tot dit doel een Oranje-Comilé gevormd, en zullen in de loop der volgende week door eenige dames bons gepresenteerd wor den, en wel van f 1, f0,50 en f 0,25 zoodat iedereen in de gelegenheid is een kleine bijdrage te geven. Overeenkomstig de wensch van Hare Majesteit zal het aan te bieden hulde blijk een eenvoudig karakter dragen. Ik twijfel niet of ook Venray's inge zetenen zullen gaarne door het nemen van een bon, aan dit huldeblijk deel nemen, en daardoor van hun liefde voor Onze Koningin en aanhankelijk heid aan |ons Vorstenhuis blijk geven. Ook zullen er nog Oranje-Kalenders en albums in het jubeljaar 1926 uit gegeven worden, de ko'sten daarvan be dragen f 3,50 voor de kalender f 1,50 voor het album Op ieder kalenderblad komt een photo voor betrekking heb bende op het huis van Oranje en indien deze photo's in de daarvoor aangegeven volgorde in het album geplaatst wor den ontstaat een prachtvol geheel van blijvende historische waarde. Bestellingen voor kalenderen album worden in ontvangst genomen bij den Heer H. Kraykamp, Patersstraat, Secre taris van het Oranje-Comité. Venray 5 Augustus 1925, De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Hokkenbouw voor véél hoenders. Vraag: Wij wenschten een kippen hok te bouwen voor 500 kippen en zouden gaarne vernemen, hoeveel in houd en vierkante ruimte bodemopper vlak daarvoor noodig zijn. Deuren, vensters enz., enfin om een gezond kippenhok te zijn. A. de B. te G. (België). Antwbord: Wanneer U de kippen houderij op deze schaal nog als neven bedrijf beschouwt, d.w.z. er niet uw volle aandacht aan kunt wijden, dan raad ik U heslist af, zóóveel hoenders in één hok bij elkaar onder dak te brengen. Ziekten zullen dan voortdurend reeds eene groote uitbreiding gekregen heb ben, vóór U het merkt. En dat is juist het grootste bezwaar van talrijke hoen derkoppels. Voor hen, die de kippenhouderij er bij doen, d.w.z. naast een of meer andere bedrijven, is het geraden niet zoo'n groote stallen te bouwen, doch in plaats van één hok voor 500 hoenders er vijf te bouwen voor 100 elk en dan ook hel uitloopterrein in vijf gelijke deelen te verkavelen. Deze vakken dienen met gaas van 1 80 M. hoogte te worden af gezet. Men rekent voor 4 hoenders één vierkante Meter bodemoppervlakte en 1 Meter zitstoklengle, terwijl 3 legnesten op 10 hoenders voldoende zijn. Het is echter beter een legnest te veel, dan te weinig. Daarvoor nemen we het royaal 3 nesten voor 10 hoenders Wanneer men 'n hok voor 100 hoenders bouwt, dan zal de bodemoppervlakte dus onge veer 25 vierkante Meters moeten wezen. Een heel goed hok krijgt men door het voorfront b.v. ruim 6 meter te maken en de diepte of breedte van het hok 4 Meter. Héél diepe hokken zijn uit den booze, omdat het zonnelicht dan niet tot achter kan doordringen, of men moet het voorfront verbazend hoog bouwen. We krijgen dan vanzelf weer heel lange ramen, want deze dienen te reiken van bijna boven tot bijna aan den bodem. Want de heele vloer moet verlicht worden. Daarom neemt voor 100 hoenders gewoonlijk deze maatlengte 6 Meter, breedte 4 Meier. Nu de hoogte. Men zorge er voor, dat een persoon van normale lengte rechtop in het hok kan loopen. De achterwand daarom b.v. 1.50 M. Hooger hoeft niet, omdat de mestzolder langs die wand komt en de eigenaar dus niet vlak er langs behoeft te loonen. Lager dan 1.50 M. is echter af te raden. Dus: achter 1 50 M. hoog. De hoogte van den voorkant berekent men zoo: voor eiken Meter, dat het hok breed is, komt er 30 c M. bij, dus in dit geval 1 50 M. en 4 maal 30c.M. is 2.70 Meter Het dak helt dan ook voldoende af, zoodat de regen en de wind niet onder de pannen door kunnen schieten. Over de dakbedekking spreken we straks Het voorfront van elk kippenhok moet altijd gericht zijn naar het Zuid- Oosten of Oosten, opdat de voormiddag zonnestralen dat zijn de beste steeds naar binnen kunnen vallen. De ramen komen in het voorfront. Op een lengte van 6 Meter heeft men er 4 noodig, die loodrecht in den wand komen, en reiken van bijna boven (40 cM. beneden den rand) tot onge veer 30 40 cM. boven den grond. Het bovenste gedeelte der ramen valle naar binnen open, zoodat tochtscher men aan weerszijden noodig zijn. Deze ramen kunnen bijna altijd openslaan. Alleen bij heel strenge vorst, storm en sneeuwjacht worden ze gesloten en daarom is noodig, dat er boven aan den wand een paar langwerpig recht hoekige gaten voor luchtverversching worden uitgezaagd, die men aan den buitenkant afsluit met horretjes gaas en aan den binnenkant, als 't noodig mocht wezen, met een schuif. De deur, die naar buiten open moet draaien, komt in een der zijwanden. Eene huilendeur is voldoende. Langs den achterkant brengt men, pl. m. 90 cM. boven den grond, den mestzolder aan, die 1.20 M. breed kan zijn en 6 M. lang In 't midden dient gestut. Hier 30 cM. boven komen de zil- slokken, los op schraagjes, zoodat ze steeds bij het reinigen gemakkelijk naar buiten gebracht kunnen worden. Voor de legnesten krijgt men vol doende ruimte langs de zijwanden tus schen den mestzolder en het voorfront De bodem kan bestaan uit los zand. rivier of bergzand, waarop vooral in den winter stroohaks°l of turfmolm wordt aangebracht. Het dak make men van grof riet en daarboven sluitpannen. Onder zoo'n dak is het altijd even frisch, daar deze dakbedekking behoorlijk ventileert, zonder gevaar voor tocht te doen ont staan. Wij raden u aan, bij den directeur van het proeffokstation te Horst (L.) eene teekening op schaal aan te vra gen. Die zijn daar verkrijgbaar legen beialing van 25 ets. (voor België) een paar centen meer vanwege 't porto verschil. Deze hokken voldoen uitstekend, zijn zéér gezond en gemakkelijk te reinigen. Bij slecht weer kunnen de kippen er altijd in binnengehouden worden, wijl men een hok heeft, dal tegelijk dag en nachthok is Ik zou nog vergeten te zeggen heb ben, dat men duimsche, gevoegde planken moet nemen. Mocht het de bedoeling wezen, toch nog één groot hok te bouwen, gelieve het dan even per brief te laten weten aan ons adres (Lent bij Nijmegen). In dit geval zal ik u wel persoonlijk mijne gevoelens kenbaar maken en werkteekening op papier zetten voor u, want de lezers van dit blad hebben daar toch niets aan. Bovendien zou ik niet graag hebben dat het bouwen van zulke groote hok ken door de gewone kippenhouders van hier navolging zou vinden. N. B. Wegens vacanlie-uitstapje van een paar dagen heb ik ditmaal den Dinsdagavond niet kunnen afwachten. Eventueele nagekomen vragen zullen wij de volgende week wel mee beant woorden. Wat elke maand te doen geeft. (Ie helft Augustus) Ongeveer 1 Augustus of kort daarna wordt de geschiktste tijd geacht om van het aardappelgewas poters te oogsten. Ter verkrijging van gezond poolgoed vrij van bladrol en lopbont, moeten de knollen onrijp geoogst worden; de smetstof door de bladluis verspreid, is dan nog niet tot de knollen doorge drongen. Alle knollen van de gezonde planten (die flink ontwikkelde stengels en gave, vlakke, gelijkmatig groene bladeren hebben) kunnen als poters dienen; alleen de allerkleinste niet. Leg de onrijpe knollen voorloopig, tot ze worden ingekuild, op een droge, luchtige plaats, b.v. op een zolderzij drogen dan wat in en worden wellicht wat groen; aldus houden ze zich beter dan de laat gerooide knollen. Gebruik ook van de laatste een deel poters ter vergelijking. 10 Augustus is een der data, die de boer in gedachten houdt: »Wie knol- lpn wil oUft - vergeten." Knolgroen en spurrie zaaie men in dezen tijd als stoppelgewassen. Als 10 Aug. het knolzaad gezaaid zal zijn, is er in den regel voor bewerking van den stoppel weinig tijd. Direct na het roggezichten ploegt men ondiep, of maakt den grond los met een vier- tandcullivator. Daarna volgt bemesting zoo noodig eggen, dan matig diep ploe gen. Het zaad, waarvan men 2 Kilo per H.A. gebruikt, w^rdl licht onderge- egd of ondergesleept. Knolgroen wordt meestal, spurrie altoos breedwerpig uitgezaaid. In deze maand begint de oogst voor tarwe, haver, erwten, boonen en boek weit. Voor dien tijd verwijdere men zooveel mogelijk de onkruiden, opdat de onkruidzaden niet op het land of in den oogst terecht komen. De hooioogst schijnt over 't geheel zeer te zijn meegevallen, gezien de inder gunstige verwachting in 't voor jaar, toen vele graslanden zoozeer door de emelten werden geteisterd. Het eerst gemaaide gras is niet zoo goed gewon nen binnengekomen. Men lette dus op mogelijke hooibroei 1 Ter voorkoming hiervan moet het hooi gelijkmatig wor den opgestapeld, als 't ware flink uil elkaar geschud zoodat het overal regel matig neervalt. Is dit niet geschied, dan vormen zich licht z.g. «haarden", dit zijn hollen, waarin de warmte zich dan verzamelt, in plaats van naar buiten te trekken. Een ander gevaar dat er zg «plukken" of »platen" ontstaan. Is hooibroei ontstaan dan ga men voorzichtig te werk. Is de berg nog sterk, dan gaal één persoon er boven op, nadat er een plank op gelegd islaag voor laag, heel voorzichtig, moet hel hooi worden uitgehaald; zeer plotseling zal men dan vuur zien in een der gevormde «haarden". De waarschuwingstemperatuur is, volgens den Zwitser Laupper, 70 graden celcius; dan dient men op zijn hoede te zijn bij 90 graden is de toestand critiek en moet direct worden inge grepen. Er is ook in den hof nu nog veel te doen. Het erwtenland is vrij gekomen, en hierop kan men nu winterspinazie zaaien en veldsla. Voor het eerste neme men hel ronde zaad, niet te dik zaaien, later, zoo noodig nog wat uitdunnen, dan krijgt men groote bladeren. Veldsla zaaie men wat dikker, overigens gelijk behandelen. Eerst het land een schop diep omspitten; is het droog, dan flink vochtig maken. Wilt ge einde October nog worteltjes plukken, dan kunt ge nu nog zaaien, maar dan mag niet ge lalmd worden. Pluk bij warm weer nu stoksnij- boonen om den anderen dag, om ze niet hard te laten worden legt men ze in een koelen kelder uitgespreid, dan kan men ze lang bewaren. Slaboonljes (spercie- of suikerboontjes) heeft men het liefst, als er boontjes in beginnen te komen; dus hier komt het plukken op lijd er niet zoozeer op aan. Huismoeders gebruiken voor de in maak de jonge vruchten, maar nog geen Doontjes inzetten. Boerenkool, waarvan men de blade ren wil oogsten in 't volgende voorjaar, kan nu gezaaid, en in October uitge- plant worden. Verschillende zaden kunnen thans verzameld worden. Dat doet men bij droog weer, beware ze in genummerde zakjes op een droge plaats, waar ze veilig zijn voor muizen. Steun uw tomaten, als ge die hebt, waarvoorte kort geworden boonenstaken kunnen worden gebruikt. De stengels zijn vrij slap, maar kannen, als ze gesteund worden, toch heel wat vruch ten dragen. De snoei is eenvoudig; laat de plant doorgroeien tot de top boven den vierden tros, die komt op ruim 1 Meter hoogte, er uit kan. Ver wijder geregeld de zijscheuten of dieven en ook het schot, dat soms aan een bloemtros komt. Leg den eersten band niet te stijf, waardoor de stengel te zeer gekneld zou worden. Men kan nu van de Pelargonium Zonale stekken nemen jonge planten zijn boven oude te verkiezen. Vroeger stekken geeft vaak mislukking omdat het hout, dat dan nog niet hard en rijp genoeg is, licht gaat rotten. Vergeet mij- nieten kunnen in openlucht of op den kouden grond worden gezaaid; na het opkomen verspenen de plantjes door staan de strengste winters. Uitgebloeide perken kan men door Asters vervangen, deze staan spoedig in bloeize laten zich gemakkelijk verplanten, zelfs dan als ze bloeien. Voor verplanten van Coniferen is het nu de goede tijd, ze maken dan voor den winter nog wortels. met z'n geneeskrachtige kruiden wat op te knappen. De toovenaar bezwoer den zieken geest van Kiwo met zijn hokus pokus-spreuken en toovérkruiden, doch de geest bleef hardnekkig, neen, hij begon Kiwo zelfs nog meer Ie treiteren, zoodat zijn toestand inderdaad bedenkelijk werd. Dit hoorden de katho lieke schoolkinderen van het dorp, en, daar zij goed onderricht waren over de noodzakelijkheid van het H. Doopsel, maakten zij den onderwijzer en den katechist op den toestand van Kiwo altent. De onderwijzer zoowel als de katechist haastten zich erheen om Kiwo, zoo goed en zoo kwaad als het ging, te onderrichten, met de vaste hoop hem daarna 't H. Doopsel te kunnen toe dienen. Kiwo echter, die eerst dacht, dat ze met gezondheidskruiden kwamen, zei, direct toen hij zag dat ze hem niet konden helpen «Ik gedoopt worden Geen sprake van! Waarvoor? Wat baat het Wel beste vriend Kiwo, sprak de onderwijzer, dan ga je naar den hemel. Daar ben je van al je lijden af en je lijden zal veranderen in eeuwige vreugde. Niets daarvan, kreunde Kiwo, wat zal ik er alleen doen zonder mijn gestorven voorouders Dus je wilt niet gelukkig worden, Kiwo vroeg de onderwijzer. Wel dan zal je voor altijd moeten lijden in de hel. Daar zullen je de vlammen voor immer pijnigen en je vrienden je ver- wenschen en uitschelden. Doch Kiwo antwoorddeLaat het vuur maar branden, ik houd nogal van de warmte, want ik voel me nu erg koud. En laat mijn vrienden maar schelden, ik ben ook niet op mijn mondje gevallen Nu, beste Kiwo, eindigde de onder wijzer, als je niet gedoopt wilt worden, dan zul je zelf de straffen na je dood moeten ondergaan. De onderwijzer en de katechis kon den dus helaas onverrichter zake naar huis teruggaan. Het was Donderdag middag. Vrijdagmorgen was het erg stormachtig weer. Tegen half elf stierf onze Kiwo en, daar de wind erg woei, dachten de heidenen in hun bijgeloof, dat de wind hem opgepakt had. In elk geval Moang Kiwo was dood en moest begraven worden. Dit gebeurde Zaterdagmiddag. Twee heidenen, Sidok en Kowang, groeven het graf. Een paar school jongens stonden erbij te kijken. Toen het graf bijna klaar was, sloeg er plotseling van uit de diepte een vlam naar boven, waarin zij een zwarte hand lot aan den elleboog omhoog zagen steken. Van schrik hielden zij de handen voor den mond en keken elkaar verbaasd aan. Daar heb je 't nu al l riep een der schooljongens uit, heeft de onder wijzer hem niet gezegd dat Kiwo zich moest laten doopen en als hij dat niet wilde, in het vuur zou worden gewor pen? Nu ondervindt hij al de gevolgen, kijk, hij wordt al gepijnigd. Bliksemsnel was dit voorval in het heele dorp bekend. De schrik sloeg de bewoners om hel lijf. Zij lieten den onderwijzer komen met den catechist om een verklaring te geven van het gebeurde. Aldus, zei de onderwijzer, heeft O. L. Heer getoond, wat er met hen gebeurd, die zich niet willen laten doopen voor ze sterven. De menschen begonnen na te den ken en toen einde Mei 1922 de missio naris 't dorp weer kwam bezoeken, ver telden de onderwijzer en de katholieke schoolkinderen hem, dat hun ouders wenschten onderwezen te worden, want ze wilden beslist niet sterven zonder doopsel. De Pater nam deze schoonegelegen heid met beide handen aan en 50 vol wassenen begonnen terstond hun katechumenaat. Deze 50 zijn verleden jaar gedoopt, terwijl 79 anderen het onderricht begonnen, die in 1924 het H. Doopsel hebben ontvangen. De missie van Botang bloeit schit terend sedert deze gebeurtenis. Van 'l jaar zijn er 142 volwassenen en kin deren tot de eerste H. Communie toe gelaten en 140 hebben het H. Vormsel ontvangen, terwijl aan 256 het H Doopsel is toegediend, zoodat er in Botang met de omstreken thans 1807 christenen zijn. Door Pater Simon Buis, den bedelaar voor de kerk van Mgr. Verstraelen, Moang Kiwo, een der nolabelen van het dorp Botang, lag ziek, zwaar ziek en liet daarom den dokter 'n inland in de maand Juli. Arnhem A. F. E. M.(;Vos de Wael, pensionaire, Eindstr. 10 van Oegslgeest C. W. Smeels, pensionaire, Eindstr. 10 van Arcen J. H. A. v. d. Broek, kleer maker, Marktstr. 6 van MaasbreeA. M. G. Janssen, dienstbode, Langstr. 13 van KesselG. Hendrix, zonder beroep. A 12 Grubbenvorst; J. M. Mooren, bakker, Palersstr. 16 vanMeerlo; J. L. Weijs en gezin, landbouwer, H 14 van HorstJ H. Smulders, landbouwer, H 14 van Horst; F. C. Eibers, dienst knecht, I 23 van VierlingsbeekE. G. J. M. v. Maris z. b. Langeweg 2 van Delft; H. W. Verhees, z. b. K 10b van MierloTh. P. Jeuken, dienstbode, Hagelweg 3 BlerickG. A. Coops en gezin, beambte P. en T., Maash. weg 40 van Amersfoort; E. H. Camps, z. b. 19 van Grubbenvorst; J. W. Custers en echtgenoote, spoorwegarbeider, C 40 van Gennep; H. Smits, dienstbode, Maasheesche weg 28 van Maashees J. P. van Hagen, kloosterzuster, St' Annalaan 5 van Ronse (B); J. W. Kersjes, verpleger, Stationsweg 14 van Ottersum J. G. Nissen, bakker, Hen seniuspl. 5 van Bergen A. M. Crielaars, dienstbode, B 26 van Velhoven J. M. Baltesen, dienstbode, Leunschew. 15 van VenloTh. N. Min, onderwijzer, Mersel. weg 9 van Roermond K. Derk- sen, dienstbode, St. Annalaan 5 van Goch J. H. Seykens, chauffeur, L 36a van Maashees M. J. A. Arke, chauf feur, Henseniuspl. 4 van WeertA. W. Janssen, chauffeur, Henseniuspl. 9 van Deurne; C. A. H. Hermkens, schilder, Molenhofweg 1 van Broekhuizen L. H. A. J. Timmermans, slager, Groote straat 23 van Venlo; M. A. Bertrams gezin, arb. telegr. Oirlo E 41 van Grubbenvorst; TI. W. Baltussen, onder wijzer, K 24 van RoermondA. J. P. L. Meers, Ordebroeder, Leunsche weg van Wijchen A. F. B. Jamin, Orde broeder, Leunsche weg 1 van Wychen TI. C. W. Achten, z. b., Oirlo E 19 van RoermondA P. Baken, winkeljuffr. Schoolstr. 9 van WinterswijkM. H. Mulders, chauffeur, Henseniuspl. 9 van Beegden P. van Rosmalen, dienstknecht TI 40 van Aarle-RixtelTI. P. Geurts, dienstbode, Stationsweg 19 van Oeffeit M. E. H. de Haan, onderwijzeres, Leu nen K 65 van OirschotJ F. II. de TIaan, onderwijzer, Leunen IC 65 van Roermond. VERTROKKEN M. L. Savi, verpleger, naar Mook, Dorpstr. A 105 A. TI. ICleeven, dienst bode, naar MeerloSwolgen A. H. Smits, verpleger, naar Vierlingsbeek B 147G. H. Henskens, dienstbode, naar Boxmeer, ICeistr. A 36 J. F. v. d. Waardenburg, slager, naar Venlo, IClaasslr. 26 J. Pietersma, broeder, naar Sitlard, KloosterF. Guns, broeder, Weer', Klooster; W. Martens, dienst bode, naar MaasheesOverloon II. Hendriks en gezin, koopman, naar MaasheesOverloon A 17a A. G. J. Deenen, dienstbode, naar Wanssum S. A. Gooren, bakker, naar Bergen AfferdenC. M. Th. Libourel, pensio naire, naar DelftOude Delft; A. A. Vonk, pensionaire, naar Mook, Pensio naatW. A. M. G. F. Thijssen, pen sionaire. naar Breda, Baronielaan 182 J. A. M. C. Schilleman, pensionaire, naar Amsterdam, Jacob Obrechtstr. 21; M. N. L. Verpalen, pensionaire, naar Etten, van Bergenplein J. W. M. Janssen, pensionaire, naar Apeldoorn, Sophialaan A. J. E. v. d. Boorn, pen sionaire, Maastricht, ParallelwegM. C. A. Vroonhoven, pensionaire, naar Vegchel, Hoofdstr. B. H. M. v. Alphen, pensionaire, Venlo, Roermondschestr. 35 B. H. Haan, pensionaire, Nieuwstadt, Huis Millen L. M. B. Donders, pen sionaire, Arnhem, Rijnkade 10; J. li- Donders, pensionaire, Arnhem, Velper. binnensingel 2Ch. Daalderop, pensio naire, Nijmegen, Sl Annastr. 25E. C A. M. Mutsaerts, pensionaire, Tilburg, Stalionsstr.F. J M. Terwindt, pensio naire, Culemborg, Mariakroon C. F. J. de Kort, pensionaire, naar Geldrop, KerkstraatA, F. J. M. de Ruyler, pensionaire, naar Dongen M. L. M. F. Schweegman, pensionaire, naar Delden, Langestr.E Rietra, pensio naire, Dussen W. H. Th. A. Taminiau, pensionaire, Eist, Stalionsstr.L. J. J. TI. M. Thiebosch, z. b. naar Helmond, Kerkstr. 30; Th. II. Versteegen. dienst bode, Heerlen, SanatoriumG. II. Rongen, dienstknecht, MaasheesOver loon P. J. Kempen, verpleger, Bergen Siebengewald; A. Turnheern, leerares, naar Wohlen (Zw.)P. A. M. Marlens dienstbode, naar Bergen WellM. A. C. Linders, z. b. nsar Bussum, Kromme Englaan 2 J. C. A. Leguis, verpleeg ster, naar Ginneken, Duivelsberg. GEVESTIGD J. C. de Reus, verpleger. St. Annalaan 5 van HaarlemTh. P. Vermeulen verpleger, Stationsweg 14 van Noord wijkerhout; W. Th. Francken, verpT ger, Slationsweg 14 van Deurne; I J. W. P. Poulisse, verpleger, Station weg 14 van HilversumE A H 3 Slukgeloopen. branderige, door eelt of knellend schoenwerk pijnlijk ge worden voeten, verzacht en geneest men met 30-60—90 ct. D TT O AT

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1