HET VADERLAND VAARWEL. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Provinciaal Nieuws. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Openstelling Gemeente- bureaux Openstelling bureaux Vleeschkeuringsdienst- Houders van Dansmuziek. Sluiting Dranklokalen. Dringende uitnoodiging. Kermis Venray. De Kippenhouderij op het platteland Zaterdag 1 Augustus 1925 46e Jaargang No. 31. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij vootuitbetaling) f 1,30 afzonder!, nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. PRIJS DER ADVERTENT1EN 1—8 regels 60 ct elke regel meer 71/» ct Advertentiën bij abonne ment groote reductie- gedurende de Kermis. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene kennis, dat de Gemeente-secretarie, het kantoor van den Gemeente-Ontvanger en het kantoor van Gemeentewerken op Maan dag 3, Dinsdag 4, Woensdag 5, en Donderdag 6 Augustus voor het publiek slechts geopend zijn van 1012 uur voormiddag. Venray 28 Juli 1925 Burgemeester en Wethouders voorn. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Burgemeester en Wethouders van Venray maken bekend, dat de uren, waarop de Vleeschkeuringsdienst voor het doen van aangiften ingevolge de Vleeschkeuringswet, gedurende de kermisdagen, op Maandag 3, Dinsdag 4, Donderdag 6 Augustus is opengesteld, zijn vastgesteld uitsluitend van half 9 tot half 10 voormiddag en op Woensdag 5 Augustus uitsluitend van 1112 uur voormiddag. Venray 28 Juli 1925. Burgemeester en Wethouders voorn. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. De Burgemeester van Venray brengt ter kennis van degenen, die op hunne aanvrage verlof tot het houden van dansmuziek hebben bekomen, verplicht zijn deze muziek op het door hem bepaalde uur, zijnde NEGEN uur na middag, behoudens intrekking of wijzi ging zijnerzijds, stipt te doen eindigen. Door de politie wordt NIET gewaar schuwd en aan hen,- die na gesloten lijd hunne inrichting r.og voor dans muziek geopend hebben, zal voor vol gende dagen geene vergunning meer worden verleend. De vergunningen moeten voor eiken dag worden afgehaald, ten kantore van den Gemeente ontvanger tusschen 10 en 12 uur voormiddag. Op de vergunningen is tevens de tijd, waarop de dansmuziek moet eindigen, vermeld. Venray 28 Juli 1925- De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat door hem, ingevolge het bepaalde bij artikel 41 der Algemeene politieverordening het sluitingsuur in de lokalen waarvoor verlof tot den verkoop van alcohol- houdenden drank anderen dan sterken drank en vergunning tot den verkoop van sterken drank is verleend, uitslui tend voor de kom Venray op Zondag 2, Maandag 3, Dinsdag 4, Woendag 5, Donderdag 6, en Zondag 9 Augustus is verlengd tot twaalf uur middernacht. Aan deze verlenging van sluitingsuur is door hem de voorwaarde verbonden, dat na half drie namiddag tot half tien door H. A. VAN DE LEST. Oorspronkelijk uit het Dagboek van een matroos). 4. Als we den nauwelijks te onder scheiden weg meer en meer hadden verlaten, dieper de wildernis indrongen, ontmoetten we verschillende natuur lijke rotswoningen, waarin voor het grootste deel geitenhouders wonen. De geiten zijn hier voorzien van belletjes en loopen daarom vrij door het bosch le dwalen. Dan zagen we weer zoo'n zwarte dame, 'n mand of kan op d'r hoofd balanceerend. Men kan zich voorstellen, hoe deze historische natuur schoonhedenniet alleen die zeldzame dame, maar vooral die schilderachtige rotswoningen in de diepste wildernis sen door de verwezenlijking mij vol ontroering aandeden. Onderweg waren we 'n café binnen gegaan en hadden daar enkele wijntjes gedronken, 't Was er ook zoo verleide lijk, 't was er ook zoo goedkoopToen we even later met alle aandacht en met »de wijn in den man" bij het muziek op hel marktplein stonden, was ik niks in orde, ik werd en deed zoo 's avonds geen sterken drank meer wordt getapt, dus ook niet in de lokalen der vergunninghouders, waar dit anders geoorloofd is. De aandacht van vergunninghouders wordt er nadrukkelijk op gevestigd, dat de verlenging van het sluitingsuur niet geldt voor hen, die na half drie tot half tien in hunne inrichtingen sterken drank verschenken of toelaten dat dfze aldaar wordt gebruikt. Voor deze inrichlingen geldt het gewone sluitingsuur, dus elf uur namiddag, waaraan streng de hand gehouden wordt en "zullen onmiddellijk om elf uur moeten worden ontruimd. Overigens wordt de vergunning bij ongeregeldheden of niet naleving der voorschriften door de politie gegeven, voor de betrokken overtreders of in het algemeen ingetrokken. Er wordt in geen geval gewaarschuwd om 12 uur moeten alle café's onmid dellijk worden geruimd. Venray 28 Juli 1925. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE 1,00. aan alle weldenkende inwoners van Venray. De Burgemeester van Venray ver zoekt de ingezetenen met den meesten aandrang hunne algeheele medewerking te verleenen, om alle wanordelijkheden en drankmisbruik tijdens de kermis te voorkomen en aan de kasteleins na half drie namiddag tot half 10's avonds geen sterken drank te vragen Venray 28 Juli 1925, De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. Orgeldraaiers, liedjeszangers, harmo nicaspelers en dergelijken worden op de kermis te Venray NIET toegelaten. Venray 30 Juli 1925, De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. BEKENDMAKING. De Burgemeester van Venray brengi onder de aandacht van belanghebbenden het navo'gende Ingeichrevenen voor de lichting 1926, die tot gewoon dienstpl ch'ige worden bestemd en niet in het bezit zijn van het bewijs van voorgeoefendheid, kuonen bij de school- compagnie van den moterdienst worden ingedeeld. Zij. die op zoodanige indeeling prijs stellen, moeten dadelijk na ontvangst van de kennisgeving betreffende hun be stemming tot gewoon dienstplichtige hun verlangen schriftelijk melden aan den Commandant van bedoelde Schoolcompeg nie te Haarlem. Zij moeten daarbij opgeven hun geslachtsnaam en voornamen, den datum hunner geboorte, de gemeente, waar zij voor den dienstplicht zijn ingeschreven, bun lotingsnummer, het genoten onderwiis en voorts of zij genegen zijn aan de offi ciersopleiding deel te nemen, indien zij daarvoor in de termen mochten vallen. Het is noodig, dat zij bij hun schrijven verklaringen overleggen, waaruit hun be kwaamheid in het chauffcur9vak of al« motorrijder of monteur blijkt. Een rijbewijs kan niet als zulk een verklaring worden aangemerkt. De gelegenheid^töt aanmelding_ staat mede open voor gewone dienstplichtige van vorige lichtingen, die wegens uits'el, vrys elling of om andere reden hun eerste oefening nog niet vervulden. De aanmelding van laatstbedoelde personen moet geschie den vóór 1 September a s. Bij bun aan melding moeten ook worden opgegeven de lichting, het korps en bet korpsonderdeel, waarbij de dienspÜchtfge is ingelijfd, voorts behooren d^ze belanghebbenden schrifte lijk te verklaren, dat zij niet voornemens zijn verder uitstel van eerste oefening of vrijstelling te vragen. De Commandant van de Schoolcompagnie roept degenen, die daarvoor het meest in aanmerking komen op tot het afleggen van een proef VergoediDg voor te maken kos ten overeenkomstig de laagste klasse van het Reisbesluit kan door dezen Comman dant voor rekening van het Rijk worden gegeven. De Chef van den Generalen Staf bepaalt, wie voor indeeling bij de Schoolcompagnie van den mo'.ordienst in aanmerking komen. Venray 1 Augustus 1925. De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. Openbare kennisgeving. DIENSTPLICHT. Loting voor de LlcTïting 1926. De Burgemeester der gemeente Venray brengt ter openbare kennis, dat overeen komstig het bepaalde bij art. 24 der Dienst plich'wet voor deze gemeente de loting voor de lichting 1926 zal plaats hebben te Venray in het Schoolgebouw, Schoolstraat 32, op 26 Augustus 1925, des voormiddags 9 uur. Het 1e lid van genoemd wetsartikel luidt: Voor elke lichting afzonderlijk wordt een loting gehouden, waaraan deelnemen alle voor den dien9iplicht ingeschreven per son n, met uitzondering van hen, omtrent wie voor den dag. waarop de loting aan vangt is gebleken, dat zij bij onherroepelijk geworden uitspraak a. voor den dienst voorgoed ongeschikt zijn verklaard b. voor den dienst zijn uitgesloten-" Aan dr loting nemen derhalve ook deel zij die tijdelijk ongeschikt zijn verklaard en zij die werden vrijgesteld. Binnen tien dagen te rekenen van den dag. waarop de loting heeft plaats gehad, of, indien zij niet in een dag afloopt, van dien, waarop zij is geëindigd, kunnen tegen de wijze, waarop zij geschiedt bij een met reden omkleed verzoekschrift bezwaren worden ingebracht door belanghebbende lotelinoreo-of door hun wettigen vertegen woordiger. Het verzoekschrift wordt inge diend bij den Burgemeester der gemeente, voor welke de ingeschrevene, die, of wiens wettige vertegenwoordiger de bezwaren inbrengt, voor den dienstplicht is inge schreven. Venray 28 Juli 1925. De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Dikke voetgezwellen. Vraag Ik heb 10 kippen met haan, op een ruimte van circa 80 vierkante Meier Nu merk ik, dat de kippen allen de een meer, de andere minder, dikke voetzolen krijgen. Dat is bij sommige zoo erg, dat ook de voet tusschen de teenen heel dik wordt. De dieren loopen even goed als anders en ik raap er geen eitje minder om. Een der ergste had ik gepakt en de voet opengesneden, doch ze scheen er niets van te voelen Het leek wel wit vleesch te zijn. Deze kip was wel erg vet. 't Zijn Patrijs Leghorns dus geen zwaar ras. Wat denkt u dat het is? Zou ik er eèns eene opzenden naar de Rijks- seruminrichting? Zou ik het dier dan nog levend terugzien Anders vind ik het jammer 't zijn overjaiige kippen en beste legsters. f. V. te O. AntwoordDe vorige week kwam uw schrijven te laat in. Dinsdagavend gaat deze correspondentie altijd naar Venray. We zullen maar veronderstel len, dat de bodem van hok en ren niet te hard en scherp is. In dit geval zou de oorzaak der zwellingen onder aan den voet daaraan te wijten zijn. We denken eerder aan jichtige ge wrichtsontstekingen. Deze komen nog al eens vaak voor bij onze hoenders, die vast zitten. De oorzaak is dan een te hoog gehalte van het bloed aan urinezuur. Bij dieren met vrijen uitloop komt deze ziekte heel weinig voor. Aanvankelijk zijn de gezwellen klein, doch zij worden steeds grooter. Heel dikwijls is eerst het voetgewicht, waar de teenen beginnen aangedaan. Men vindt daar dan van onderen een dikken «jichlknobbel". Binnen in blijkt hij te bestaan uit een kruimelige, korrelige grauwgele massa, die lang zamerhand verdikt en kazig wordt, of ook wel geheel verhardt. De gezwollen plaatsen koel houden met water en azijn is zeer aan te be velen, doch erg bewerkelijk en lijdroo vend. Worden de knobbels harder, dan wil het inwrijven met kamferspiritus of in spiritus verdunde jodium-tinctuur wel eens helpen. Anders moet er overgegaan worden tot operatie. Alsdan snijdt men de ge zwollen deelen voorzichtig open met een vlijmscherp mes (scheermes b.v.) en ontdoet men ze met den steel van een lepeltje van hun vloeibaren of kazigen inhoud. Vervolgens penseele men de wonden en de gezwollen om geving met verdunde jodiumtinctuur. U hebt toch geen kantige zitstokken Naar de Seruminrichting zendt men cadavers, d.w.z.gestorven of afge maakte dieren. Slechts bij hooge uit zondering wordt daar levend vee onder zocht en dan nog alleen nadat hier omtrent gecorrespondeerd is Kalkpooten. Vraag Mijne overjarige kippen heb ben bijna allen kalkpooten. Gaat dat over? Wat te doen? P. H. le V. Antwoord: Kalkpooten is besmette lijk. U moogt dus wel voorzichtig zijn met de'jonge hoenders. Over kalkpooten hebben wij reeds vaker in dit blad geschreven. Kippen, die deze onreinheid hebben, gaan in den leg sterk achteruit, nemen weinig beweging en worden daardoor te vet. Wanneer de poolen eenige malen worden ingesmeerd met gewone lijnolie, dan verdwijnen de mijten. Een ander goed middel is pure vruchtboom- carbolineum. Tuberculose. Vraac: Mijnhuurman ziin kimien worden erg licht, al eten ze goed. Nu en dan sterft er ééne, doch dan zit er geen vleesch meer aan. Hij vroeg me, of ik u daar over wou schrijven, omdat hij wist dat ik toch iets te vragen had. P. H. te V. Antwoord Dat zal tuberculose zijn. Deze ziekte te willen genezen is een onbegonnen werk. Men doet beter alle dieren, die wat licht zijn, maar op te ruimen en het hok eens flink te ont smetten. Laat hem maar eens een gestorven kip open maken, dan zal hij wel gele prikkels op de lever vinden. Dat is een zekere aanwijzing van tuberculose of vogeltering. raar. Later hoorde ik vertellen, dat ik door mijn kameraden aan boord was gebracht. Hier herkreeg ik mijn posi lieven weerom, doch ik ben dadelijk maar naar kooi gegaan, om 's morgens goed en wel wakker te worden Maandag was ik zeuntje en comme l'habitude zag en hoorde ik van de buitenwereld niets of weinig, want ik had aan mijn scheepsbezigheden genoeg, en dan nog dien nasmaak van den vorigen dag 1 Dinsdag, 13 Mei. Zwemmen in zout water I Het water, dat men hier bij het zwemmen somwijlen in den mond krijgt is vreeselijk zout, zélfs zóó, dat men moet braken bij het inslikken van dat water. Woensdag heeft onze divisie vrijaf, waarvan ik helaas niet kon profiteeren. We kregen vandaag een extra verstrek king sinaasappelen. De bananen ver- koopen ze hier voor één peseta de twintig, dat is twintig voor zoowat vijf en dertig cent. De stierengevechten zijn hier niet zeldzaam er is zoo juist nog een ge weest, hoorde ik vertellen. Eigenaardig is de volgende ervaring die ik opdeed. Als in Holland de school uitgaat, dan zie je de kinderen nog even hier en daar op het marktplein of op de speelplaats een spelletje doen, dat meestal bestaat uil krijgertje spelen en meer van die aardigheidjes. Zoo gaat het in Nederland. Maar hier in het veelbesproken land der matadors zie je de kinderen op straat of schoolplaats een spel doen, met name stier- vechten. Heusch waar, lezer, zoo heet het hier. Maar dan vechten zoüder wapens, zonder bloed natuurlijkDe eene heeft bijvoorbeeld een groote roode doek, de ander een paar horens en ja, daar gaat ie I Mis, nog eens mis en dan doet ie alsof hij getroffen is O, de kinderen hebben hierin zoo'n plezier, ja een pret, dat het dikwijls meer dan »pret'" wordt, »meenes', zei den ze bij ons op school 1 Donderdag woonde ik een internatio nale voetbalwedstrijd bij. Onze club van boord, speelde namelijk tegen een elftal Spanjaarden. De wedstrijd* was zeer fraai, doch de OBzen moesten met een nederlaag van 5—0 't onderspit delven. Men kon het ons echter niet euvel duiden, daar het veel te warm was, waarvan die heete Spanjaarden natuurlijk geen hinder hebben. Daar bij kwam nog dat onze club in langen tijd geen voetbal meer had gezien en dus ook niet meer getraind had. Den 15en der Meimaand lichtten we het anker en verlieten de haven van Sancta Gruz. Vrijdag 16 Mei. We varen onder de kust van Teneriffe, zeer langzaam. Za terdagmiddag lieten we het anker val VENRAY, 1 Augustus 1925. Uitbetaling Ouderdomsrenten ten postkantore alhier vindt plaats op Dinsdag, Woensdag en Donderdag a.s. In de zitting der Prov. Staten van Limburg werd Dinsdag conform het voorstel aan den Handelscursus te Venray eene subsidie toegekend van f 175.50. Piet Vink te Venray. Een aanbeveling schrijven voor Piet Vink, lijkt ons feitelijk overbodig, daar hij ook hier bij ons zoo goed staat aan geschreven, en wij al zoovele malen zijn lof hebben verkondigd, dat wij feitelijk niet meer weten hoe wij dit gezelschap moeten prijzen. Piet Vink is hier nu weer in ons midden en wel voor de 5 maal en als wij zijn staat van dienst verkondigen wat voor moois hij ons telkens lietzien en hooren, zou wellicht onze geheele courant gevuld worden met «Piet Vink" en nog eens Piet Vink. Wat wij toch niet kunnen verzwijgen is: dat zijn succes steeds cresendo gaat en wat gezelschap en wat op te voeren stukken betreft. Als wij even memo- reeren zijn eerste bezoek in Juni 1921 en zijn laatste optreden kermis 1924, moet een ieder het met ons eens zijn dat dit uitmuntende gezelschap zich in die 5 jaar, dat wij het kennen, zich heeft opgewerkt tot een zeer goed, be schaafd gezelschap. Wij, die in de ge legenheid waren andere goede beroeps- tooneelgezelschappen le zien spelen, durven gerust te schrijven, dat Piet Vink's gezelschap er zijn mag, en wat gezelschap en wat keuze tooneelwerken betreft. Daarom zijn ook wij tevreden, dat Piet Vink de Venraysche Kermis niet heeft vergeten, want hoort hij hier niet in ons midden Zou de kermis wel «compleet" zijn, zonder hem Zonder de andere kermis-inrichtingen ook maar iets te kort te d«en, schrijven wijeen goede schouwburg hoort te zijn op iedere flinke kermis en daar onze kermis voor niet slecht bekend staat, integendeel, onze kermis is hier in de omtrek bekend, om zijn gezellig heid en gepaste pret, zijn wij verheugd met Piet Vink's Schouwburgloge. Was het plan eerst om de groote tent, op de speelplaats op te bouwen, bleek bij nader inzien, dat het toch beter was de tent een nog rustiger plaats te geven, ver van kermisrumoer en muziek. De tent wordt, terwijl wij dit schrijven, opgebouwd op de zooge naamde Patersbleek, wat volgens ons een zeer geschikt terrein is. Trouwens zou het er wat aan doen, waar de tent staat??? Neen immers, de tent is er, dat is genoeg Voor de op te voeren tooneelwerken S&roJIïSï1, de in dit blad voorkomende aaverienue en uo gruuic icuiamcuiijcr ten, die overal in en buiten ons dorp zijn opgehangen. Het repertoir is geheel nieuw voor ons, en volgens den direc teur Piet Vink, extra mooi, zoowat inhoud als wat de vertolking belreft. Den Heer Vink zei ons: «Zelden heb ik zoo'n goed ingespeeld gezelschap en zulke mooie stukken gehad, en daar wij den bekende directeur mogen ge- looven, wachten ons dus weer mooie gezellige kermisavonden. Nog willen wij er even op wijzen, dat op algemeen verzoek, de voorstellingen ten 11 uur geëindigd zullen zijn, en dat er slechts vier avonden wordt gespeeld, omreden het gezelschap den 9 Augustus alweder te Dongen moet optreden. Dus Woensdag is de laatste avond. Wij wenschen onze lezers veel plezier en den Heer Vink veel moreel en financieel succes. De Landbouwtentoonstelling te Venray. Door H. M. de Koningin en II. M- de Koningin-Moeder werd eene prach" tige medaille geschonken voor de alhier te houden tentoonstelling. Zondagavond gaf onze Fanfare een concert op de Groote Markt, het laatste aldaar in dit seizoen, daar de kiosk na de kermis op het Hensenius- plein geplaatst wordt. De belangstelling voor dergelijke uilvoeringen wordt steeds grooter. len in Straat Rio. Gracioza en Lazoro- to zijn de twee eilanden, die door deze straat gescheiden worden. Deze eilan den zijn bewoond door zeer ijverig visschersvolk. De eerste orde van den volgenden dag, een Zondag, was passagieren. We gingen met een gezelschap op zoek n8ar schelpen en niet zonder succes. Maandag 19 Mei Nog steeds ligt Tromp in een baai tusschen twee hooge rotsen. Van weerzijden zien we de visschers aan het werk, ze schijnen veel buit te maken. Tegen den avond komen ze met hun prauwen langszij en probeeren dan hun visschen bij ons voor wat anders in *e ruilen. Ruilen ja, want koopen en verkoopen schijnen ze niet te kunnen. Voor een tabakspijp of zooiets krijg je al een mooie portie visch. Op zoo'n manier ruilde ik een drietal jonge arenden tegen een paar oude mesjes. Geld believen die eigen aardige 4 ui niet, ze doen niets anders dan ruilen. Terloops zij even opgemerkt, dat het nog maar 19 Mei is en mogen niet voor 26 Mei in Las Palmas aankomen Het is daarom dat we er niet zoo'n haast mee hebben. Als we den volgenden dag met de gewone scheepswerkzaamheden bezig waren, zagen we voor het eerst een zeekwal. Vier onzer mannen kwamen er mee in aanraking. Gelukkig liep het nog vrij goed af. Zoo'n beest drijft juist met zijn rug, die zoo prachtig is gekleurd, boven water. Niet 't minste kan men vermoeden, dat 't een zee kwal is, het lijkt eerder op drijvend smaragd. Aldus was nu ook 't geval. De vier maatjes, gelokt door den schit terenden glans wilden er naar grijpen maar aan spoot de kwal plots eenige bijna onzichtbare giftstraaltjes uit zijn glinsterenden rug. Tengevolge dezer onaangename inspuiting genoten de vier Jantjes nog langen tijd een voe lende herinnering aan een zeekwal. Zoo brachten we verder nog een dag met roeien in de baai door. Woens dagmiddag heschen we de sloepen reeds opdat we den volgenden morgen direct konden wegsloomen. Donderdag voeren we dan wat ver der de straat Rio in. Tegen den avond mocht Tromp weer wat rusten. Zoo kwam 't, dat we ook Vrijdag nog even rustig in dezelfde straat lagen, zelfs nog tot Zondagmorgen, maar toen werd het ook tijd. Om drie uur stoomden we derwaarts op naar Las Palmas. We hadden dag- wacht, dus den geheelen dag aan dek. Vliegende visschen en dolfijnen zagen we niet zelden. Maandag 26Mei kregen we den vuur toren van Las Palmas in zicht en we naderen al meer en meer de haven. Wordt vervolgd

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1