Tweede blad. Het Pluimvee Hoofdpijn SJ: Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Baf_ Uit de Landbouwwereld Openstelling Bureaux Secretarie Burgerl. Stand en Gemeente-Ontvanger. Het geheim van den millionnair. Zaterdag 25 Juli 1925 46e Jaargang No. 30. PEEL EN MAAS PER KWARTAAL: WËM ■HM BHlm gSSSmm^ HO MBMHBaifflHMIfW PRIJS DER ADVERTENTIEN SSJSSSS's1? Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY - Telefoon BI. Laat ieder, voor zoover daartoe in de gelegenheid, medewerken, om naas'. het geheel, speciaal ook de pluimveeafdeeling te helpen doen slagen. Moge het zoo zijn De Hoofdass. Rijkspluimvee- teelt-consulent voor Limburg en Noord-Brabant, W. JANSSEN. Het Centraal Bureau. Voor den landbouwer is het Centraa' Bureau het centrale lichaam, thans gevestigd te Rotterdam, vroeger te Enschede, dat voor den georganiseerden landbouw en kunstmest- en voederstof- fen, zaaizaden en andere landbouwbe- noodigheden aankoopt. Het bes aal ruim een kwarteeuw en werd in Juli 1899 te Utrecht in het leven geroepen als tegenwicht tegen het consortium van handelaren in kunstmest Aanvan kelijk werden dan ook alleen kunst meststoffen voor de aangesloten ver- eenigingen aangekocht, in latere jaren ook voederartikelen en zaaizaden. DiL Bureau, voortgekomen uit het Nederl. Landbouw Comité, heeft in een kwart-; eeuw een groote vlucht genomen. Hiervan getuigen de cijfers van het jongste Jaarverlag. Einde 1924 waren aangesloten 163 leden met 772 vereenigingen. De omzet aan meststoffen bedroeg 270,623 tonnen met een waarde van ruim 17 millioen gulden de afnamen van voerartikelen en zaaizaden bereikte een totaal van 146,474 tonnen ter waarde van bijna 17 millioen gulden. 'i Afgeloopen jaar gaf een winstsaldo van f 56663,terwijl een reserve is gevormd van ruim f 144000,en een fonds voor prijsverschillen van ruim één millioen 439 duizend gulden. De gebouwen te Rotterdam, waarin de kantoren zijn gevestigd (Haringvliet 100) staan op de balans voor een waarde van ruim f 80000,Ontegenzeggelijk heeft de landbouw zeer veel aan het Centraal Bureau te danken. Het streven is, zich meer en meer onafhankelijk te maken van de importeurs. Chilisalpeter wordt door het Bureau zelf reeds uit Chili betrokken de voedersloffen beirekt het echter nog van Rotterdamsche importeurs. De toeleg is den aankoop van maïs uit Argentinië rechtstreeks te doen plaats vinden, maar dewijl de Argentijnsche verkoopers zeer sterk georganiseerd zijn, met geheele uitschakeling van den boer en van den handel, is het zeer moeilijk het gewenschte contract te verkrijgen. 't Zal nog wel een poos duren, eer het Centraal Bureau het ideale lichaam voor den landbouw wordt, dat men er van hoopt te maken. Jaren achtereen ontvingen de afnemers aan het eind van t jaar een zekere reductie over 1924 niet. Dit was niet naar den zin van sommigen, omdat toch 4 ton was gereseveerd. Van de zijde der Directie werd echter betoogd, dat dit geen on- noodige fondsvorming was, maar een noodzakelijke risicodekking. Wij staan hier aan de zijde der Directie. Wat ons everwei gewenscht voorkomt, is verlaging van het onkosten- cijfer. Er is teruggang een niet onbe langrijke, maar toch beliepen de alge- meene onkosten over 1924 nog ruim f 257000,zijnde f 6,03 per wagon. Het gaat echter in de goede richting. Aardappelziekten. De gewone aardappelziekte, al lang inheemsch, kent ieder, maar de ziekten in het aardappelgewas der laatste jaren zijn in heur verschijnselen nog zeer vele landbouwers onbekend. Voorlich ting, liefst door aanwijzing op den akker, is dringend noodig, omdat die ziekten in korten tijd een grooten teruggang in de opbrengst kunnen geven. Aankoop, ieder jaar, van gezond pootgoed elders, kan hier voor groote schade behoeden. Twee ziekten treden meer op den voorgrond: topbont of mozaiekziekte en bladrolziekte. Bij het topbont wisselen licht en donkergroene plekjes in het loof zich af, onregel matig over het blaadje verspreid. Is de ziekte gering, dan ontwikkelen de planten zich nog vrij flink de blaadjes zijn echter kleiner, min of meer onef fen, en zij vertoon en een gegolfden rand. Treedt de ziekte erger op, dan is de plant «kroesachlig", men spreekt dan van «krinkel", de stengels blijven dun en zwak, de blaadjes klein en zeer oneffen. Bij Eigenheimers en ook wel bij andere soorten kan men licht mis leid worden door de licht gekleurde deelen der jonge topblaatjes hier heeft men niet te doen met een ziektever schijnsel, maar met de teer-groene lint van welig groeiend loof. Bladrolziekte herkent men hel allereerst aan de gooljesvormige bladeren, waarvan de helften zich naar de middenerf toe vouwen. Ook zijn de blaadjes lichter van kleur en hebben dorre, bruine randen, soms zijn ze paars verkleurd. De geheele zieke plant maakt een ispichtigen indruk. De gerolde blaadjes kunnen op een dwaalspoor brengen. Ze zijn niet steeds het kenteeken van bladrolziekte. Ook bij Rhizoctonia komen ze voor, maar bij deze ziekte vindt de rolling plaats in den top, die iets samengeknepen lijkt en dof van kleur is. Bij een bladrolziekte plant is de stengel voet gaaf|en blank van kleur. We noemden ook Rhizoclonia, ook wel manchetziekte genoemd Vanwaar die naam Wanneer naast de reeds ge noemde verschijnselen bovengrondsche knolvorming optreedt, dan ziet men wel even boven den grond een witte man chet om den stengelvoet heen men weet dan zeker met Rhizoclonia te doen te hebben. Deze ziekte drukt het beschot en geeft veel zeer kleine knollen, leelijk van vorm. Behandeling der poters met sublimaat geeft uitnemende resultaten. Verslag Drentsche Proefvelden. (25 jaren achtereen). Te Annen en Pesse werden kort vóór en na het jaar 1900 proefvelden aangelegd ter vergelijking van stalmest en kunstmest, Gedurende die proef periode was de vruchtopvolging steeds 2 jaar rogge en 1 jaar aardappels, De Secretarie is voor liet publiek geopend iederen dag van 9 tot 12 voormiddag en van 2 »ol 4 namiddags. Zaterdags alléén van 9 tot 12 voor middag Het Kantoor van den Gemeente ontvanger is voor hel publiek geopend, met uitzondering van den laalsten dag van elke maand van 9 tol 12 voormiddag en van 2 tot 3 namiddag. Zaterdags alleen van 9 lot 12 voor middag. Na drie uur is dus hel Kantoor van den Gemeente-Ontvanger en na vier uur de Secretarie voor het publiek GESLOTEN S.v.p uilknippen en goed bewaren. op de Noord-Limburgsche Land bouwtentoonstelling 26 en 97 Aug. te Venray. Naast de gewone sportafdeeling voor liefhebbers, zooals die op alle pluimveetentoonstellingen worden in- gericht, zal te Venray tentoongesteld worden een geheel compleet uitge rust bedrijfspluimveehouderij, in volle werking, voorzien van hoenders van de verschillende leeftijden, zooals kuikens, jonge hennen en ook leg hoenders, zooals een bedrijfspluim- veehouderij er ongeveer Mei—Juli moet uitzien. Deze geheele installatie zal van Venray naar Wijchen worden over gebracht, om ook daar in September op de Landbouwtentoonstelling te worden opgesteld. Waarom een dergelijke demonstra tie Omdat naar onze overtuiging de huisvesting en vooral de inrichting hiervan in zijn geheelen omvang, de basis vormt eener rendabele bedrijfs pluimveehouderij. Zonder dat deze basis gevormd is zijn alle voorlichtingen aan de pluim veehouders voor een zeer groot deel vergeefsch; ook dit is onze meenjng. Immers, hoe wil iemand kuikens kunnen opfokken, die daarvoor geen behoorlijke gelegenheid heeft en ver der, hoe zou 't mogelijk zijn, kuikens van een zekeren leeftijd tot legkrach- tige hennen op te kweeken, zonder FEUILLETON. 16. Moogt ge dat dan, zonder bij zondere volmacht? Ik zal het maar wagen, gaf Ber ger koel ten antwoord. In de gegeven omstandigheden zou een visitatie der bagage van mijnheer Brown volgens de wet misschien niet geheel en al ge rechtvaardigd zijn, maar aangezien Brown door middel van net valsch ge schrift zich wederrechtelijk in het bezit van den sleutel heeft gesteld, voel ik mij gerechtigd hem als een hoogst verdacht persoon te behandelen. Mocht hij terugkomen wat ik echter sterk betwijfel dan zal ik mijn handelwijze wel weten te verantwoorden. Hm, ik geloof, dat u gelijk heeft. Kom, mijnheer de inspecteur, laten wij eerst naar den grafkelder gaan. Bij het praalgraf vonden zij Jacks, die voor een troep nieuwsgierigen den grafkelder toonde. De geheimzinnige misdaden hadden een massa menschen uit de naburige'plaatsen naar Heaton gelokt en het stille dorp geleek nu een omgewoelde mierenhoop. Juffrouw Tim ber had het verbazend druk in hare herberg, en zegende in stilte den dag waarop zij Cicero Gramp haar huis had uitgejaagd. Zij was er vast van daarvoor al weer een behoorlijk ge schikt verblijf, zoowel binnen als buiten ter beschikking te hebben. En hoe zullen eindelijk eenmaal op tijd volwassen zijnde hennen een be vredigend aantal eieren, met een be hoorlijk percentage wintereieren, kun nen geven, wanneer de dieren niet in een gezond voor hen geschikt hoen derhok worden ondergebracht. Men is reeds lang zoekende naar een manier, om ook bedrijfspluimvee op tentoonstellingen te kunnen doen uitkomen en vooral keuren. Zoo ook thans weer is men in den lande bezig hierop iets te zoeken en wij zijn erg benieuwd, maar durven reeds nu als onze meening uiten, dat wij er niet veel goeds van verwach- tén. De wonderen zijn echter de wereld nog niet uit, doch wij zijn zoo vrij te herhalen, dat naar onze beschei den meening niets de gewenschte uitwerking zal hebben, nl. verbetering van de rentabiliteit der bedrijfspluim- veeteelt, zonder de meergenoemde basis. Hierop steunt alles en toch wordt hieraan juist de minste aan dacht geschonken. Wanneer op een boerderij, en daar moet zich hoofdzakelijk de bedrijfs- pluimveeteelt nestelen, maar een flink sterk gebouwd hoenderpark staat, dat vooral groot genoeg is, stellen helaas de meesten zich al tevreden, als beschouwende de zaak volkomen in orde. Zeker, 't is iets in de goede rich ting, maar toch slechts een paar druppels in de zee. Het is niet onze bedoeling op deze plaats hierover verder uit te weiden, te meer niet, omdat wij bezig zijn met schrijven van een geheel boekje over huisvesting van pluimvee en wat er aan vast zit en bepalen ons vooral nu met het woord te richten tot de kippenhouders, met het vrien delijk doch dringend verzoek de ten toonstellingen te Venray en Wijchen te bezoeken. Oe kunt hier meer leeren in één dag, door een bezoek, dan ge uit alle bestaande pluimveeboeken en courantengeschrijf te samen leeren kunt. Wij zullen ons de moeite ge troosten, om zooveel mogelijk gedu rende de geheele tentoonstelling per soonlijk een en ander toe te lichten en hopen hiermede inderdaad de bedrijfspluimveeteelt met de bedrijfs- pluimveehouders een dienst te be wijzen. Wij bedoelen meer in hoofdzaak de bedrijfspluimveehouders, aangezien voor sportliefhebbers moeilijk vaste regelen aan te geven zijn, omdat de meeste stads- en dorpspluimveehou ders over te weinig ruimte beschik ken en ieder tracht te woekeren met hetgeen waarover hij beschikt. En waarom wordt juist die be- overtuigd, dat alleen hij het lijk van Marlow kon hebben gestolen of hij ook de moordenaar van dokter Warren was, dat durfde zij niet zoo vast be weren. Wat moet dat beteekenen berispte pastoor Philips den doodgraver. Dat is immers in de hoogste mate ongepast. Gaat heen, menschen, gaat heen. Het is afschouwelijk van den man, zeide de goede pastoor, terwijl hij de deur van den grafkelder ontsloot. Kom, mijnheer de inspecteur. Hier is een kaars. Daar heeft u de nis en hier staat de kist. Zooals u ziet is het sol deersel doorgesneden. Zwijgend onderzocht Berger de kist Hij bespeurde, dat het soldeersel van de looden binnenkist met een zeer scherp instrument was doorgesneden, wat door een bekwame hand moest zijn geschied. Zulk een bedreven hand, dat de inspecteur ervan verwonderd stond. Dat heeft niet iemand gedaan die haast had, dacht hij, maar zeide niets Hij keerde zich naar den geestelijke met de vraagWie heeft het deksel gesloten Wie? Hm, wacht even ik moet eerst eens prakkezeeren. O ja, dokter Warren God hebbe zijne ziel en Joseph Brill. Een trouwe kerel, die Joseph. Hij wilde zijn patroon tot aan het laatste oogenblik zien. Was dan de lijkbezorger er niet, wiens taak het anders is Cranek? O ja, die was er wel, maar ik moet, helaas, zeggen, dat die man dien dag dronken was. bedaart spoedig door gebruik van een paar Mynhardt's Hoofdpyntabletten. Buisje 60 ct. 7 drijfspluimveehouderij 't eerst in Ven ray gedemonstreerd Omdat juist Noord-Limburg en speciaal Venray, Horst e.a. met de meer zuidelijke plaatsen als Neer, Heijthuijzen e. a. het eerst hard ge werkt hebben aan de verbetering der hoenderteelt in de bedrijfsrichting. En speciaal van uit Venray is reeds in de jaren vanaf 1900 een krachtige actie uitgegaan om te komen, naast de verbetering van het pluimvee, ook tot betere eierprijzen. Deze actie is wellicht mede de indirecte oorzaak geweest van de stichting der bloeiende reuzen model eiermijn te Roermond. En wie zou onder cijfers kunnen brengen het aandeel dat die mijn heeft gehad in de welvaart onder de landbouwende bevolking van Lim burg en Noordbrabant. Venray's voormannen op pluimvee- gebied komt de eer dus toe bij ge legenheid der Noord-Limburgsche Landbouwtentoonstelling ook een be drijfspluimveehouderij tte zien ten toon gesteld, waaruit ieder bezoeker zijn voordeel trekken kan. Een woord van lof aan Venray's voormannen op landbouwgebied voor hun kranig initiatief, waardoor onze demonstratie mogelijk wordt, lijkt ons hier niet misplaatst of overdreven. Evenmin mag een woord van dank onthouden worden aan de besturen der Coöperatieve Roermondsche Eier mijn en Bond van Pluimveehouders van den Limburgschen Land- en Tuinbouwbond, voor den moreelen en finantieelen steun aan de pluimvee afdeeling te Venray verleend. De besturen dezer instituten heb ben hiermede voor de zooveelste maal weer eens getoond steeds óp de bres te staan, waar het geldt de behartiging der belangen hunner leden, ook behalve den verkoop van eieren aan zoo'n hooge prijzen. Op dan pluimveehouders op 26 en 27 Augustus naar Venray. Alle leden pluimveehouders in het gebied der Coop. Roermondsche Eiermijn kun nen ook aan de sportafdeeling mee doen en ieder, die op dit gebied iets heeft, moet het inzenden. Weliswaar zou 20 Juli de inschrij ving gesloten worden, maar het be stuur heeft verlenging gegeven tot heden, 25 Juli. Alle heeren secretarissen der af- deelingen hebben een vraagprogram ma ontvangen met een inschrijfbiljet. Meerdere exemplaren kunnen nog spoedig aangevraagd worden bij den algemeenen secretaris, den heer J. Pijpers, Eindstraat 1 Venray. Zoo.... En wie maakte hem dron ken Wie? Wel hij zelf, hernam de pastoor aarzelend. Cranek heeft daartoe geen verleider noodig. Zooals alle drinkebroers in den regel, luidde het gevoelen van den in specteur en nij hield zich andermaal met de kist onledig. Met zijn lange, smalle hand betastte hij elke plek en vestigde zijn aandacht vooral op het dekselvervolgens bekeek hij nauw keurig de nis, waarin de kist stond, schouwde ook in de andere nissen en overdacht alles, wat hij waarnam rijpe lijk. Nu kunnen wij wel weer naar buiten gaan, zeide eindelijk Berger. Even zorgvuldig als hij den kelder in oogenschouw had genomen, bekeek hij thans ook het kerkhof. In den hoek bij de Maria-kapel vond hij het gras platgetrapt, gedeeltelijk ook uit den grond getrokken en bij wijze van hoofd kussen op een hoop gelegd. Ei, dat ziet eruit als een nacht leger, zeide de inspecteur. Waarschijn lijk heeft hier een landlooper overnacht. Een landlooper? herhaalde de pastoor. Natuurlijk. Dat was immers Cicero Gramp, die den brief heeft ge schreven. Ongetwijfeld. Waarschijnlijk is hij van het geheele geval ooggetuige ge weest. Berger vervolgde zijn onderzoek en bleef slaan voor den muur, die het kerkhof scheidde van de heide Hier wees hij naar een steen die zich losgelaten had. Hebt gij reeds voorheen daarop gelet, mijnheer pastoor Neen, gaf deze ten antwoord, ter wijl hij zijn lorgnet opzette. Maar dat heeft wel niet veel te beteekenen. Zoo als u ziet is de muur zeer slecht en zonder cement opgetrokken; de eene steen ligt, zoo te zeggen, met wat kalk en veel zand op den anderen. Een hevige wind, bijvoorbeeld.... Ik geloof niet, dat een hevige wind dezen steen heeft losgerukt. U ziet, dat hij aan den anderen kant is neergekomen. Neem 't mij niet kwalijk en dit zeggende sprong Berger vlug als een hert over den muur en verween 'usschen de hoornen. Pastoor Philips begreep niet, wat het gedrag van den inspecteur moest be teekenen. Na tien minuten keerde deze terug. Ik kan geen spoor vinden, zeide hij, maar naar allen schijn is het lijk hier overheen geschoven en toen weg gebracht. Maar waarheen, mijnheer de in specteur Waarschijnlijk naar een rijtuig, dat op den weg stilhield. Maar dat alles is natuurlijk niets dan een vermoeden. Nu wil ik hel sleutelgat van den graf kelder eens nauwkeurig in oogenschouw nemen. Hij trad naar de deur, en onderwierp die aan een nauwkeurig onderzoek. Nergens was een spoor van krassen of schrammen te ontdekken. Hm, het slot is vlug en gemakke lijk geopend en wel door iemand, die van te voren precies wist, wat hij wilde. Nergens een spoor, dat de dader met den sleutel heeft rondgetast of haast had. Met een sleutel vroeg pasteer Philips. Met een sleutel, dien de «stille heer" zou hebben gestolen uil de schrijf tafel van mijnheer Torold. U zegt dat, alsof u er niet heel zeker van waart Nu,'mogelijk was er ook nog een derde sleutel aanwezig. Om welke reden zou Brown dan den sleutel van mijnheer Torold hebben gestolen Ja, dat is een van de vele dingen die ik eerst nog moet uitpluizen... Laten wij nu naar juffrouw Martin gaan. Juffrouw Martin was een levendige, bewegelijke vrouw met blozende wan en en een onrustbarende nieuwsgierig- eid betreffende dingen, die haar niets aangingen. Maar hoe slim zij ook was, omtrent mijnheer Brown wist zij niemendal. Met vele woorden en onder hel maken van vele dienaressen geleidde zij den pastoor en den inspecteur in hare woonkamer, die overladen was met allerlei prullen, zooals Japansche waaiers, papieren, bloemen, goedkoope gravuren en étagères met tal van snuisterijen. Toen de pastoor vroeg naar den heer Brown, zuchtte zij Ach, mijnheer pastoor, hij is zeker vertrokken naar de plaats, waarheen wij allen eens gaan moeten. Hoe weet ge dan, dat mijnheer dood is wierp de inspecteur op. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1