Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. KERKELIJK LEVEN. Provinciaal Nieuws. YEet nieuwe adhuis te Venray. De Kippenhouderij op het platteland Zaterdag 18 Juli 1925 46e Jaargang No. 29* ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij vooruitbetaling) f afzonderl. nummers l PEEL EN MAAS Uitge in FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 61. PRIJS DEK ADVEKTENT1EN 1 —8 regels 60 ct elke regel meer 7l/a ct Advertentië n bij abonne ment groote reductie. Dinsdag 14 Juli had alhier de plechtige inzegening en opening p!aa's van het nieuwe Raadhuis. Te kwart voor negen werd in de Parochiekerk door den ZeerEerw. Heer Pastoor Greymans, geassisteerd door de WelEerw. Heeren Kapelaans Dinckels en Strijkers, eene plechtige Hoogmis opgedragen om Gods zegen over deze gemeente af te smeeken, waarbij o.m. tegenwoordig waren Zijne Excellentie de Heer Commissaris der Koningin, Heeren Leden van den Gemeenteraad en talrijke genoodigden. Na de Hoogmis trok men naar het nieuwe Raadhuis, alwaar de plechtige inzegening der gebouwen door den ZeerEerw. Heer Pastoor werd verricht. Vervolgens vereenigden zich allen in de Raadzaal, alwaar door Zijne Excellentie den Heer Commissaris der Koningin de openingsrede werd uitgesproken. Zijne Excellentie schetste daarbij op uitvoerige wijze de bestemming van een raadhuis in de gemeente en achtte hij het goed gezien van den gemeenteraad om zulke groote kapitalen te voteeren, ten einde dit nieuwe raadhuis zoodanig te kunnen inrichten als deze gemeente waardig was. Daarna hield de EdelAchtb. Heer Burgemeester eene rede, waarin hij op de eerste plaats dank bracht aan Zijne Excellentie den Heer Commis saris der Koningin voor de bereidwilligheid om dit nieuwe Raadhuis feestelijk te komen openen en aan den ZeerEerw. Heer Pastoor, die zoo volgaarne de plechtige inzegening dezer gebouwen had verricht. Vervol gens behandelde spreker de totstandkoming van dit nieuwe gebouw en bracht hij ten slotte dank aan allen zonder uitzondering, die op eenigerlei wijze aan de totstandkoming van dit nieuwe Raadhuis hadden mede gewerkt. Na het aanbieden van den eerewijn werd door Zijne Excellentie den Heer Commissaris der Koningin in de vestibule van het nieuwe gebouw nog eene gedenkplaat onthuld. Om 12 uur werd aan allen in Hotel Janssen een lunch aangeboden, waarmede de officieele plechtigheid besloten werd. 's Avonds om 8 uur gaf Venray's Fanfarecorps nog een goed geslaagd concert op de Groote Markt, hetwelk nog een talrijk publiek trok en heerschte er zoodqjjj^e tot laat in den avond nog een gezellige drukte. 19 Juli. Zevende Zondag na Pin^ storen. GROEN. Tweede gebed ter eere van den H. Vincentius. Derde a Domo om gunstige weersgesteldheid Prefatie der Allerh. Drievuldigheid. De Heer is een groot koning wiens voorzienigheid alles beschiktHem behooren wij te dienen; want, is de vrucht der zonde de dood, de vrucht van den dienst Gods is het eeuwig leven. (Epistel) Aan hunne vruchten zal men daarom ook de ware dienaren Gods kennen. (Evangelie). De H. Vincentius Paulo, waarvan wij heden de gedachtenis vieren, werd geboren te Poy in Frankrijk. Als her dersknaap muntte hij reeds door een bijzondere liefde voor de armen. Tot het priesterschap verheven, bediende hij de parochiën Clichy en Chaillon en werd later belast met de geestelijke zorg over al de galeislaven in Frank rijk. Met veel wijsheid bestuurde hij ook de kloosterzusters der Visitatie. Opdat aan de arme landbouwers hel woord Gods zou gepredikt worden, stichtte hij een vereeniging van »Pries ters der Missie", later Lazaristen ge noemd; ook stelde hij de Zusters van Liefde in. Groot was zijn bezorgdheid voor de waardigheid en de heiligheid van den geestelijken stand, hiervan ge tuigen de oprichting van Seminariën, het inrichten van geestelijke oefenin gen voor het ontvangen der PI. Wij dingen enz En bij dit alles bleef hij een onvermoeid beoefenaar van de werken van lichamelijke barmhartig heid. PI ij stierf in 1660, 85 jaren oud. Paus Leo III stelde hem aan tot pa troon van alle instellingen van liefde. (St. Vicentiusvereenigingen). o 20 Juli. Maandag. H. Hieronymus Aemileanus, Belijder WIT. Tweede ge bed ter eere van de H. Margaretha; Derde a Domo. Gloria; geen Credo; Gewone Prefatie. De H. Hieronymus Aemileanus te Venetië geboren, muntte uit door een buitengewone naastenliefde. Plij schonk milde aalmoezen aan de armen en verpleegde de zieken; vooral echter legde hij een vaderlijke bezorgdheid aan den dag voor de weezen en ver waarloosde kinderen, die hij overal op zocht om hun een christelijke opvoe ding te verschaffen. Om dit liefdewerk te vereeuwigén, stelde hij een congre gatie in. Hij bouwde ook een gesticht voor gevallen meisjes. Toen in Soma- scha (de hoofdzetel van zijn congregatie een besmettelijke ziekte heerschte, be zocht hij de lijdenden en droeg de ge storvenen op zijn schouders naar de laatste rustplaats. Hij zelf werd echter het slachtoffer zijner liefde; door de besmettelijke ziekle aangetast, stierf hij in 1537, 56 jaren oud. De H. Margarita, waarvan wij heden de gedachtenis vieren, was de dochter van een heidensch priester, te Antiochie in Pisivie (Klein Asië). Na den dood harer moeder werd zij opgevoed door eene vrouw, die builen iemands weten een ijverige christinne was. Toen haar vader ontdekte, dat ook Margarita christinne was, klaagde hij haar aan bij den heidenschen landvoogd, op wiens bevel zij, na verschillende fol teringen onthoofd werd. (275) 21 Juli. Dinsdag. H. Monulphus cn Gondulphus Bisschoppen-Belijders. WIT (Eigen heiligen van het Bisdom) Twee de gebed ter eere van den H. Praxedes Derde a Domo, Gloria; geen Credo; ge- door JOS. BOSHOUWERS te LENT Vraag Van 't jaar hebben wij ook eens broedeieren van Barnevelders gehaald. De kuikens zijn nu ruim 2 maanden oud. Er is nogal verschil in kleur. Zou dat nog veranderen Is het waar, dat Barnevelders veel broedsch worden? Waar ik de broed eieren haalde zei men van neen, doch van de week was ik bij iemand, wiens Barnevelders in Juni en ook thans wel veel broedsch zijn. L. te V. Antwoord: De Barnevelders zijn een echt Nederlandsch ras, doch een fokproduct van nog slechts weinig jaren. Wel heeft men hier te lande al lang Barnevelders gehad, doch als »ras" zijn ze nog maar van jongen datum. Thans komt er echter van lieverlede meer uniformiteit in, ook wat de veder kleur en het type betreft. Eerst was het meer een allegaartje van kleuren, doch thans is het reeds een ras, en wordt ook veel werk gemaakt van de verbetering der eierproductie. Bij uw kuikens is nogal verschil in kleur. Waarschijnlijk zal dat verschil wel blijven, althans gedeeltelijk. Men moet in aanmerking nemen dat de veredeling der Barnevelders nog pas in haar begin is. Goede stammen Bar nevelders zijn merkwaardig bijzonder broedsch, zegt de heer G. J. Westerink oud-rijkspluimveeteeltconsulent, en oud directeur van het proeffokstation voor pluimveeteelt te Beekbergen. Die kan dus van ondervinding in 't groot spreken. Sommige koppels worden veel broedsch, 't zijn de slechtste, ande weinig, dit zijn meestal de beste U schijnt dus uit een goeden toom eieren betrokken te hebben. Kippenringen. Vraag 1 Met belangstelling lees ik iedere week uwe artikelen in Peel Maas. Daar onlangs een adres in stond voor kippenringen, en ik dat adres kwijt ben, vernam ik het gaarne nog eens. Hok. 2 Ik ben in het bezit van 21 kippen met haan, broed 1924, verder 36 kuikens vroegbroed '25 (MaartApril), alles Witte Leghorns. Deze zijn gehuisvest in een speciaal daarvoor gebouwden stal, groot 5 maal 5 v.k. Meter. De zuidkant bestaat bijna geheel uit glas, op west- en oostzijde zijn openslaande vensters aangebracht voor een goede ventilatie. Deze stal staat in een boom gaard, groot 25 aren, jonge boomen, welke zoo goed als geen schaduw geven. Gras is er dus overvloedig. Voeding en productie. 3 Mijn vraag is nu hoeveel» och- tendvoer en hardvoer moet er bij. De eierproductie der 21 kippen was vanaf 24 Februari j.l. tot 7 Juli j. 1.1988 stuks (24 Februari heb ik ze gekocht. Sinds een week of drie begint de leg te minderen, waaraan op de eerste plaats de schuld ligt bij de broedsche kippen. Ik geef prima ochtendvoer, en dan bij afwisseling tarwe, gerst en mais, niet gemengd, 's Middags krijgen ze keuken afval, met aanvulling van het tekort met hardvoer. P. te O. Antwoord' 1 Het adres, dat ik be doelde is Hoenderpark Ajam te Haar lem. Zoo is 't adres voldoende. U moet bestellen alluminium-draadringen tevens opgeven voor welk ras kippen het is. Dit laatste met het oog op de wijdte. Deze ringen kosten circa 2 ct. en laten nooit los. Bovendien zijn ze onverslijtbaar. Ze zijn van een kleur. Daarom het eerste jaar b.v. aan den linkerpoot, het 2e aan den rechterpoot en het 3e jaar (als men ten minste de kippen zoo oud wil laten worden) géén ring. 2 Uw hok is feitelijk voor dat getal kippen te groot, althans in den winter. De uitgestraalde warmte van weinig kippen in een groot hok is niet in staat, de temperatuur bij heel koud weer voldoende te verhoogen Een hok van 5 maal 5 Meter is winters ge schikt voor ongeveer 100 hoenders. Misschien kunt u boven den mestvloer een gedeelte afschotten. U moet een beetje voorzichtig wezen met die openslaande vensters in de Oost- en Westzijde. Als ze tegelijkertijd open staan, zal het licht tocht veroor zaken, dunkt me. 3 Uw 21 kippen hebben het best gedaan in dat tijdvak 24 Februari 7 Juli. In ruim 4 maanden, is dat ge middeld 95 eieren per kip. Beginnen ze nu véél broedsch te worden Dat is jammer want bij Leghorns is dat een groote fout. De broedschheid is er door afzondering bij Leghorns gewoon lijk niet zoo gauw uit te halen als bij zwaardere rassen- De voeding is in orde, wat de kwali teit voer betreft. Hoeveel gewicht u aan al die dieren moet verstrekken, dat is lastig op te geven. Mij dunkt dat ?u volstaan kan met 30 gram och tendvoer per dag en per kip. Moeten ze vanwege het slechte weer, vooral in den winter, binnen gehouden worden (en dat kan in uw hok zeer goed) dar. zou ik iets meer geven. Het hardvoer geeft u 2 maal daags, 's middags een klein beetje, b.v. 10 a 20 gram en tegen den avond zooveel als ze met graagte opeten. wone prefatie. De H. Monulphus, opvolger van den H Domilianus, bisschop van Maas tricht, liet een prachtige kerk bouwen ter eere van den H. Servatius, stichtte een kapeel, welke het begin was van de stad Luik en deelde al zijn goede ren uit aan de noodlijdenden. Hij stierf in 599 en werd te Maastricht in de St. Servatiuskerk begraven. Zijn opvol ger was de H. Gondulfus, die vooral arbeidde aan de voortplanting van het H. Geloof in de stad Luik Hij stierf in 607 en werd eveneens in de H. Ser vatiuskerk begraven. De H. Praxedes, waarvan wij heden de gedachtenis vieren, was de dochter van den Romeinschen senator Pudens zuster der H. Pudentiana. Haar leven was een voortdurend weldoen aan de Christenen, die van de toen malige Kerkvervolgingen te lijden had o 22 Juli. Woensdag H.Maria Magda- lena de boetvaardige zondares. WIT. Tweede gebed a domo. Gloris; Credo; gewone prefatie. De H. Maria, uit de stad Magdala (van daar haar naam Magdalena) was de zuster van Lazarus en Martha, die U heeft veel liefhebberij in de kip-i penhouderij, daarom raad ik u in uw| eigen belang aan, eens een proefabon-1 nement van 3 maanden op »DeKlein- veeteelt" te nemen. Prijs slechts fl,10 per 3 maanden franco per post met recht, elk kwartaal, op 'n gratis advertentie. Dit is een geillustreerd weekblad met meer dan 1000 foto's van dieren, hoenderparken en hokken per jaar. Het formaat is van dien aard, dat de Rummers later tot een prachtig boekwerk ingebonden kunnen worden. U hebt zeker ook wel ingeschreven voor de tentoonstelling welke ie Venray gehouden wordt? Mij dunkt, bij die vroege kuikens zullen als dan wel mooie exemplaren zitten. VENRAY, 18 Juli 1925. Landbouwtentoonstelling. In de laatst gehouden vergadering van 't Hoofdbestuur is besloten de bij gelegenheid van de tentooonstelling te houden Kermis d'eté niet te houden op het tentoonstellingsterrein, maar in 't belang van Venray op de beide Marktpleinen. Aanvragen voor daar te plaatsen amusementen kunnen ge schieden bij het Algemeen Secretariaat Eindstraat 1. Venray of bij de commis sie van terrein. Tevens werdt medegedeeld dat er nog enkele aanvullingen in het vraag programma moet worden bij gevoegd. Hierin moet nog vermeld staan bij de commissie voor de Paarden, den heer H. Obers te Sevenum, terwijl op]Blad zijde 14 afd. Paarden onder cal. 13 Hengsten geboren 1922 moet staan Hengsten geboren 1922 en vroeger. Bij de Commissie Terrein en Regeling moest nog vermeld staan den heer Jean Vermeulen te Venray. Verder werd medegedeeld dat in schrijvingsbiljetten 'voor alle afdeelin- gen zijn verkrijgbaar voor Venray en omstreken bij het Algemeen Secretariaat en Secretarissen welke in het program ma vermeld staan. Ook kunnen hier de biljetten voor paarden worden in geleverd. De sluiting van de inschrijving is verlengd tot Zaterdag 25 Juli. Voor inzenders die exposeeren willen in overdekte of gesloten tent bedraagt den prijs f3 per vierkanten meter. Bij de Zaterdag gehouden aan besteding van de te bouwen kippen hokken en afrastering voor rekening van de Noord-Limburgsche Landbouw tentoonstelling te Venray werd dit werk aan den laagsten inschrijver, den heer Th. Maassen Henseniusplein, voor de somma van f565 gegund. Vergadering Boerenleenbank. Zaterdagavond had in het Patronaat alhier eene vergadering plaats van de Boerenleenbank. Daar slechts 80 van de 210 leden waren opgekomen, konden geene besluiten genomen worden, en werd deze vergadering verdaagd tot 29 Aug. a.s., wat nog tijdig zal worden bekend gemaakt. Zaterdagmiddag werden tegen enkele personen procesverbaal opge maakt, wegens het niet naleven der Arbeidswet, (werken op Zaterdagmiddag) GEVONDEN een rijwielplaalje. In lichtingen Marechaussée-kazerne. in Bethanië woonden, dicht bij Jeru salem. Zij had een zondig leven geleid maar was door de genade van Chris tus tot inkeer gekomen en beminde den Zaligmaker voorlaan met een rouwmoedige en vurige liefde. Blijken hiervan gaf zij, toen zij de voeten van Jezus zalfde, bij Jezus' kruisdood tegen woordig \vas, met de heilige vrouwen omging, met de heilige vrouwen op ging om Zijn lichaam te balsemen en na Zijn verrijzenis bij het graf bleef weenen, vol verlangen als zij was naar haar Verlosser. o 23 Juli. Donderdag H. Apollinaris, Bisschop en Martelaar. ROOD. Tweede gebed ter eere van den H. Liborius. Derde a Domo. Gloria; geen Credo; ge wone prefatie. De H. Apollinaris kwam met den H. Petrus van Antiochië naar Rome en werd door hem als bisschop naar Ra venna gezonden, om er het H. Geloof te verkondigen. Na ook op andere plaatsen gepredikt te hebben, onder ging hij te Ravenna den marteldood. Eerste eeuw). De H. Liborius, waarvan wij heden de gedachtenis vieren, was bisschop van Mans (in Frankrijk) in de 4e eeuw o 24 Juli. Vrijdag. Vigili (Vooravond van den H. Jacobus. Apostel. PAARS. Tweede gebed ter eere van de H. Chris tina, Maagd en Martelares; Derde Con cede, Vierde a Domo. o 25 Juli. Zaterdag. H. Christotfel. Martelaar. Geen Gloria: geen Credo; gewone prefatie.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1