Tweede blad. araus-»- Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken, assr— -Sï Uit de Laodbouwwereld Opanstelling Bureaux Secretarie en Burgerl. Stand Het geheim van den millionnair. De prikkel van het eigenbelang. Zateriag It Julf 192S 46e Jaargang No. 28. PEEL EN MAAS PER KWARTAAL: PBi ■■■i™ W PJ^S JÜER voor VEjfRAY 65 c. ADVERTENT1EN ÖÏÏS'lt Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY - Telefoon 51. Burgeneester en Wethouders van Venray, irengen ter algemeene kennis, dat in verband met de verhuizing naar het nieuve Raadhuis de secretarie uitsluitend geopend is des voorniddags van 9 tot 12 uur de geheele vcek. 's NAMIDDAGS is de secretarie GE SLOTEN. Venray 2 Juli 1925. Burgemeester en Wethouders voorn. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. B.sckbouw en landbouw Door den Boschraad is aan den Minister yan Binnenl. Zaken en Land bouw een uitvoerig schrijven gericht, dat de volle aandacht verdient ook van landbouwers: Het roept den steun in der re geering voor het behoud van land goederen en bosschen, die dreigen te verdwijnen. De Boschraad zou dit betreuren, als een nadeel voor klimaat, gezond heid en natuurschoon en wenscht de mooiste en drukst bezochte plekjes in ons land te behouden voor rust en ontspanningsterreinen. Ter bereiking hiervan wordt voor gesteld: te eventueel aankoopen of steunverleening door het Rijk; 2e vermindering van belasting voor grondbazil, van vermogensbelasting en vooral van successiebelasting. Uit welke middelen het Rijk de fondsen voor aankoop en steunver leening zou moeten vinden, wordt ook in de nota aangegeven, n.l. in de gelden, welke kunnen worden verkregen door den verkoop van die domeinen, welke weinig rente op brengen en voor natuurschoon of anderszins van geen belang zijn. Dit laatste de verkoop van do meinen is ook al eens voorge steld door het Kamerlid Wintermans die echter de opbrengst besteed wenschte te zien voor ontginning. Dat voorstel is toen door den den Minister overwogen, doch ten slotte afgewezen; er waren, zooals de gebruikelijke term luidde „geen termen". Zou de Regeering nu misschien wel termen aanwezig achten, nu een andere bestemming der gelden wordt gevraagd Het is te voorzien, dat alsdan ook van landbouwzijde de zaak wel zal FEUILLETbN. 14. Mijnheer Torold, ik mag toch hopen, dat u in Heaton Diet vertelt van mijn aan lager wal geraakten bloed verwant riep mevrouw Warren uiterat zenuwachtig. Het zou mijn ondergang zijn 1 .Ik heb mij door het huwelijk met mijn ongelukkigen Julius een aanzienlijke po8ilie verschaft, en zou niet gaarne teruggeworpen worden in het slijk, waarin deze rampzalige kerel zich wentelt. Zij wierp een giftigen blik op haren broeder. Stel u gerust, mevrouw. Uw ge heim is bij mij veilig. Zij verloochent haar eigen vleesch en bloedkermde Cicero Gramp en liet zich als gebroken in een stoel neervallen. Zijn taal en houding werkten aan- stekelijk naar het scheen, want ook mevrouw Warren nam een ietwat theatrale houding aan en, de hand ver vooruitgestrekt, antwoordde zij Ja, ik verloochen je 1 Je bent altijd een deugniet geweest en hebt mij slechts tot schande gestrekt. Zie dat caricatuur eens aan, mijnheer Torold. En dat wil mijn ^broeder zijn I Hij is het helaas. Onze ouders waren beiden tooneelisten, die van de eene worden belicht. Hier komen boschbouw en land bouw min of meer tegenover elkan der te staan. Ze zijn beide van be lang ontginning en boschcultuur, land en bosch. Zouden misschien beide bevorderd kunnen worden, „boomenvrienden" en „boerenvrienden"/beiden kunnen worden geholpen Ook voor den boer is boschbezit van belang; dat weet de zandboer zeer goed, die hout noodig heeft om te stoken, zijn weiden af te zetten om te timmeren enz. Evenwel, men mag met de bosch cultuur niet te ver gaan, zooals vaak is geschied. Men mag daartoe geen gronden gebruiken, die goed zijn voor bouw of weilanden; de behoette hieraan is te groot. Het is niet te verantwoorden, dat grondeigenaren, die het met hun pachters niet best konden vinden, of ook om andere redenen, eenvou dig de geheele partij gingen be planten. Hier komen boschcultuur en land bouw met elkaar in botsing, zooals ook wel is voorgekomen bij bebos schingspiannen van gemeenten, in welke plannen soms gronden wor den opgenomen, welke voor ontgin ning zeer geschikt waren. Die gronden waren dan ook door de boeren van de gemeente niet meer te koopen. Daartegen dien', gewaakt. Er zijn nog vlakten genoeg in ons land, welke voor beplanting in aan merking komen. Veel vroeger had men hiertoe moeten overgaan. Dit ligt op den weg der gemeenten, die er in de toekomst wel bij zuilen varen. Zooals men kan zien daar, waar men vroeger zich een offer voor de bebossching heeft getroost. De toestand is in zuike gemeenten gunstiger, de belastingen zijn er lager dan elders, waar men door wanbestuur niets heeft gedaan. Goed werk is in deze verricht door het Staatsboschbedrijf, dat technische hulp en voorlichting vertoont aan gemeenten en andere lichamen, ter wijl de Staat rentelooze voorschotten verleent 80 pet. der bebosschings- kosten, tot een maximum van t 240 per Hectare. in die richting moet worden voort gegaan. Evenwel zoo we zeiden zonder afbreuk te doen aan ontginning, aan den landbouw. Beider belangen dienen te worden behartigd. Verkeerde en goede geldbelegging 't Is den laatsten tijd noodig ge acht de boeren te waarschuwen tegen sommige wijzen van geldbe- legging. provincie naar de andere trokken. Zij brachten ook ons op de planken, en toen zij stierven, lieten zij hem daar toornig wees ze naar Cicero een som gelds na, opdat hij voor mij zou zorgen. En hoe zorgde hij voor mij Door mij voor hem te laten werken Voor acteur deugde hij niet, hij kon niet eens de onbeduidenste rol spelen. Ook ik was als actrice geen wereld beroemde grootheid, maar in Londen en in de provincie beza' ik een zeer goeden -naam. Dien had ik te danken aan mijn figuur en aan mijn knap uiterlijk tevens. Ik verdiende een mooi stuk geld, en werd veel bewonderd. Ik heb ook van u gehoord, her nam Alex, die zich zijn studententijd herinnerde, waarin hij verscheidene photografieën der zeer scboone tooneel- speelsters had gezin Alex verwonderde zich, dat hij mevrouw Warren niet vroeger had herkend. Rijkdom lag aan mijne voeten en verlaging, vervolgde de weduwe op hartstochtelijken toon. Die dóór, met uitgestrekte wijsvinger, vol verachting op Cicero wijzend die daar liet zich door mij onderhoudenEn hij zou mij zeker zeer gaarne in het slijk heb ben geduwd, omdat zulks hem voordeel beloofde. Toen verloor ik mijn stem de ellendeling behandelde mij afschu welijk. Ik verliet hem, ging naar Amerika, en trad wegens mijn knap uiterlijk alleen nog maar op ais figurante. Te New-Orleans leerde ik Julius Warren kennen. Hij was welis waar reeds bejaard, maar hij beminde mij hartstochtelijk en ik trouwde hem In verschillende landbouwbladen kwamen zulke waarschuwingen voor. Mr. H. van Haastert waarschuwde bij herhaling tegen „bedriegerijen, oplichterijen en zwendeipractijken, tegen z.g. verzekeringsmaatschappijen spaarfondsenen banken, wier leidere op geen enkel gebied meer een naam hebben te verliezen. Het bestuur van den R.K. Nederl. Bouw- en Tuindersbond heeft zich in deze nu ook laten hooren. Het wijst op het verkeerde om premie-obligaties, spaarba nkbrieven enz. te nemen bij niet te goeder naam en faam bekende kantoren of personen. Dit heeft veelal treurige gevolgen. Om dezulken te helpen, die reeds in relatie zijn getreden of zaken doen met verdachte personen of met een of andere instelling; ook om anderen, die voornemens mochten zijn, dat te doen, voor te lichten, heeft genoemd bestuur zich voorzien van rechtskun digen bijstand ten behoeve dier menschen. Wij doen hiervan mededeeling, omdat we ook uit eigen ervaring weten hoeveel slachtoffers ook op het platteland worden gemaakt; deels uit onkunde, deels uit winstbejag, omdat men zich met een matige rente niet tevreden wilde stellen. Terecht zegt ook voormeld Bestuur dat de treurige ervaringen, welke de slachtoffers opdoen bij zulke onso lide personen en instellingen, zoo licht ook het vertrouwen schokken in andere deugdelijke instellingen; de menschen worden huiverig hun geld te beleggen. Het is ook te betreuren, dat zoo veel kapitaal onttrokken wordt aan de eigen mooie instelling der land bouwers, de Raiffeisen- of Boeren leenbank. De twee centrales daarvan vindt men te Utrecht en te Eindhoven, die beide onlangs hun 25-jarig bestaan onder de meest verblijdende omstan digheden hebben mogen herdenken en vieren, waarbij 12 a 1300 locale spaar- en leenbanken zijn aangeslo ten, die aan den eenen kant een veilige geldbelegging bieden tegen een matige, maar billijke r$nte (3sk 4 pet.) en aan de andere zijde met die fondsen in de eigen streek het eerst, doch verder ook, door middel van de Centrale, in andere deeien van het land, de boeren en andere plattelanders helpen aan goedkoop crediet. Het beginsel der coöperatiesa menwerken met en voor elkaar, wordt bij de boerenleenbanken wel op een zeer mooie wijze in toepas sing" gebracht; de zegen en welvaart door haar in de laatste 25 jaar ten plattelande, onder boer en burger verspreid, is buitengewoon groot. En de indruk, dien men krijgt van om een thuiskomen, een eigen haard te bezitten. Vijf jaar geleden kwamen wij te Engeland en vestigden ona te Heaton. Ik heb steeds getracht een goed echtgenoote te zijn, ofschoon ik een beetje wonderlijk was. Juweeien Ja, ik bezit juweeien. Ik liet mij door Julius diamanten koopen, wanneer en waar hij maar kon. En waarom Om tegen den tijd van armoede, die, naar ik wist, eens zou aanbreken gewa pend te zijn. Die tijd is gekomen mijn man is dood. God sta mij bij Hare stem sloeg nu over tot krij- schen. Vermoord 1 schreeuwde zij gillend. Het ia inderdaad zeer smartelijk 1 kwam Cicero Gramp met een zucht tusschenbeide. Ellendig creatuur Waarom dring jij je opnieuw in mijn leven Ik wilde iets naders omtrent den dood van mijn armen man vernemen, en bracht mijn kleinoodiën mede, om den man, die zich Cicero Gramp noemde, te nopen, mij den moordenaar van mijn armen Jülius te noemen. En nu moet ik ont dekken dat mijn eigen broer die schan delijke afzetter is Dus jij wilde mij geld afpersen hé Jij, ellendeling Nooit, nooit 1 Ik wil niets meer met je te doen hebben. William Spinka. Je bent een schurk, Circero Gramp, een vlegel, en helt, een smeerlap, een ge- meene slampamper, een bedrieger, een dief, en weet, of je ook niet een moor denaar benti Uit mijn oogen, zeg ik jel Na deze woorden viel mevrouw Warren hijgend en uitgeput in een 507—9 beheer en beleid bij de Centrales, uit de Statuten, de Jaarverslagen en het op de vergaderingen verhandelde is wel deze, dat die op goede grond slagen en in bekwame handen be rust. Gezorgd moet worden, zoo ver nemen we zoowel te Eindhoven als te Utrecht, naast rentabiliteit voor soliditeit en liquiditeit. Ofschoon het door de banken ver leende crediet ten goede komt aan het geheele platteland, direct en in direct, is het natuurlijk toch de be doeling om allereerst den boer en de boerencoöperaties te helpen. Voorop staat: het geld van den boer is voor den boer. Meer en meer is dit dan ook de laatste jaren het geval. in 1920 was nog slechts 3i/t mil- lioen gulden belegd bij land- en tuinbouwcooperaties; wij spreken hier van de banken aangesloten bij Ut recht. Ir. 1923 was het totaal ge stegen tot II1/2 millioen. Er is dus een groote vooruitgang. En deze cijfers wijzen op een ge lukkige samenwerking tusschen boe renleenbank en genoemde vereeni- gingen. Van deze waren er in 1915 bij de Utrechtsche banken 720 aangesloten, 'in 1920: 1292, thans (op 31 Dec. 1924) 1633. Toch heeft in de laatste jaarver gadering der Centrale de Voorzitter, de heer Stroink te Steenwijkerwold, terecht gewezen op een euvel, dat dreigt in te sluipen en dat een groot kwaad zou kunnen worden. Name lijk, dat men ten opzichte dier ver- eenigingen wel eens te scheutig is, dat ze langer in het krijt staan dan geoorloofd is; dat bij loopende reke ningen vaak geen sprake meer is van credit en debet, maar alleen doorloopend van schuld. Dat mag niet, dit is in strijd met de bedoeling, welke indertijd voor zat. Toezicht, geregelde controle is ook noodig op die vereenigingen. B-r. MIJNHARDT's Staal-Tableiten .90* Maag-Tabletten. .75* Zenuw-Tabletten 75 Laxeer-Tabletten 60« Hoofdpijn-Tabletten 60 o Bij Apoth. en Drogisten. 291—10 stoel. Goed, merkte haar broeder aan, terwijl hij van zijn stoel opstond, ik ga t Zonder je vijftig pond vroeg Alex hem. Ach, die had ik haast vergeten I gaf Cicero met een allerbeminnelijkst lachje ten antwoord. Geef hem niemendal, mijnheer Torold, geen 'penny, viel meVrouw Warren driftig hierop in. Ik heb hem het geld beloofd en hij zal het hebben, antwoordde Alex koel. Ik heb uw familiegeschiedenis vernomen, mevrouw Warren zij is bij mij goed bewaard. Geen sterveling in Heaton zal die te weten komen. Uw broeder zal ongetwijfeld ook daarover het stilzwijgen bewaren Waarom veronderstelt ge dat? vroeg Cicero, met een giftigen zijde- lingschen blik. Omdat je de vijftig pond niet eerder krijgt, dan na mij te hebben beloofd, over je familiebetrekkingen met mevrouw Warren te zwijgen, zoo lang je in Heaton bent. Ik ga heelemaal niet naar Heaton. O, toch, je gaat er heen. Je zult je geschiedenis vertellen aan inspecteur Berger. Doe je dal niet, dan verlies je de vijftig pond en bovendien laat ik je in hechtenis nemen als verdacht van medeplichtigheid 1 U heeft me uw woord gegeven, dat de politie met rust gelaten zou worden. Dat heb ik niet gedaan, hernam Alex. Vertel mij nu eindelijk wat je lagMaadaa Mtdedeellagea. Wat iedereen behoort te weten. Nierkwalen worden vaak verkeerd begrepen, en bijgevolg worden onnoodig veel last en pijn geleden. Het is de taak der nieren om het bloed te filtree- ren, en als zij hierin falen, kunnen urinezuur en andere vergiftige onzui verheden in het lichaam achterblijven en uw gestel van streek brengen. Daarom is het zoo gevaarlijk om de eerste verschijnselen te verwaarloozen, zooals urinekwalen, blaaszwakte (vooral bij kinderen), voortdurende of nu en dan voorkomende rug- en lendepijn, rheumatische aandoeningen, hoofdpijn, duizeligheid en zenuwachtigheid. Deze verschijnselen komen gewoon lijk niet alle tesamen voor, doch als gij twijfelt, gebruik dan Foster's Rug pijn Nieren Pillen. Riskeer niet de ontwikkeling van rheumatiek, ischias, spit, waterzucht, nierzand of -steen, en andere ernstige nierkwalen. De bestand- deelen, waaruit Foster's Pillen zijn samengesteld, verschaffen aan de nieren juist die hulp, welke zij noodig hebben om haar gezondheid te herstellen en om ze gezond te houden. Let op de verpakking in glazen flacons met geel etiket (alom verkrijg baar), waardoor gij zeker zijt geen verlegen buitenlandsch goed te ontvan gen. Prijs f 1.75 per flacon. 33 In oude studieboeken der economie vond men nog wel eens de opmerking, dat arbeid een last is die men zich ge troost om de resultaten die er mede worden bereikt. Dat »last« klinkt som migen menschen misschien onpleizierig in de ooren. Het doet denken alsof er geen arbeidsvreugde zou kunnen be staan. Maar het is heel goed mogelijk, dat beide samengaan. Last is hier be doeld als de inspanning voor het pres toeren van den arbeid noodig. Ieder moge nu zichzelf afvragen of hij zich een inspanning zoude getroosten indien er niets mee te bereiken ware. Men spant zich soms in zonder dat een tastbaar resultaat wordt verkregen bijv de sportbeoefenaar. Maar iemand die in fabriek of kantoor werkt houdt zich toch wel degelijk voor oogen, dat hij door. zijn. werken loon zal ontvan gen. Het is een welbekend feit dat stukwerkers zich meer inspannen dan degenen die tegen vast loon werken. Waarom Doodeenvoudig omdat stuk werkers zich bewust zijn doorgrootere inspanning het resultaat hunner in spanning te kunnen vergrooten. Precies eender als de gedachtegang bij een geëmployeerde is, denkt ook de ondernemer er over. Ieder onder nemer is eigenlijk een stukwerker. Tegen »vast loon* werkt in het parti culier bedrijf geen enkel patroon. Als hij zou. zeggen ik bereken mijn arbeid zooveel gulden per uur en ik heb een zoo groot aanlal uren gewerkt, wat een totaal geeft van zooveel gul den, dan zou hij tevergeefs den mensch van beide misdaden weet want er zijn er tweemoord, en grafschennis en dan ga je met mij mede naar Heaton. Gedraag jij je verstandig en bewaar je het geheim van mevrouw Warren, dan zal je niet alleen je vijftig pond ontvangen, maar ook door de politie niet lastig gevallen worden. Mijnheer Torold, en Clara Maria, begon Cicero met diepe stem, eenige dagen geleden dwongen mij de om standigheden de haven van Southamp ton te verlaten. Ik ging ik zal openhartig zijn als eenzame voet ganger anderen mogen f|h^t land- looper noemen mijns weegs en kwam op mijn tocht in de buurt van Heaton. In de herberg »De Barmhar tige Samaritaan" hoorde ik een uitvoerig verhaal over mijnheer Marlow en zijn begrafenis en vernam op die manier eenige feiten, welke mij later van nut waren. Dat wil zeggen, toen je een bezoek bracht aan de Marlowsche keuken, nietwaar U heeft gelijk, mijnheer Torold. Men behandelde mij daar zeer goed. En door het gebabbel der dienstboden, vernam ik weer iets, wat mij eveneens van nut kon, wezen. Bij deze woorden keek hij Alex stoutweg aan. Verder, Verder 1 drong deze, maar voelde zich toch niet bijster op zijn gemak. Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1