Tweede blad. Hoofdpijn Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Openbare vergadering Gemeenteraad t8 VENRAY. Het geheim van den millionnair. MANNEN Zaterdag 4 Juli' 1925 46e Jaargang No. 27. ABONNEMENTSPRIJS HEK KWAK l AAL: voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij voo uitbetaling) f 1,3b afzondert, nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. PK IJS DEK ADV EKTENTI EN 1-8 regels KJ tl elke regel meet 71/» c» Adtertrniico hij abonoc- ment groote reducii** van den Zaterdag 27 Juni 1925, v.m. 11 uur. Afwezig de heer V. Fonck met kennisgeving. De voorzitter opende de vergadering met gebed en deelde mede, dat er van den heer Fonck bericht was ingeko men, dat hij verhinderd was deze ver gadering bij te wonen. 1 Beëediging nieuw benoemd Raads lid, de heer Peter van Bergen. De heer van Bergen werd op verzoek van den voorzitter door den secretaris binnengeleid en legde vervolgens in handen van den voorzitter de voorge schreven eeden af. De voorzitter richtte daarna een woord van gelukwensch tot het nieuw benoemde raadslid van Bergen en hoopte hij, dat deze genoegen zou vinden in zijn nieuwen werkkring, en dat het hém gegeven mocht zijn vele jaren in het belarg der gemeente werkzaam te zijn hoewel het lidmaat schap van den raad zeer zeker een eere ambt is, het brengt van den ande ren kant toch ook zijne verplichtingen met zich mede en kan het zoo nu en dan wel eens moeilijk zijn volgens plicht en geweten te handelen. Spreker hoopte echter, dal de heer Van Bergen steeds naar best vermogen de belangen der gemeente zou voorstaan en behar tigen. 2 Notulen. De notulen der vorige vergadering werden door den secretaris voorgelezen en na eene kleine opmerking van den heer Odenhoven ongewijzigd goedge keurd. 3 Mededeeling kasopname van d«;n Gemeente-ontvanger. De. voorzitter las het procesverbaal van kasopname voor en werd djt voor kennisgeving aangenomen. 4 Benoeming van een hoofd der school te IJsselsteijn. De voordracht luidt 1 G. J. A. Vermeulen, hoofdon derwijzer te Steijl, 2 J. L. Martens, id te Eindhoven, 3 W. van de Mortel, id te Helmond. De voorzitter deelde mede, dal bij dit punt besprekingen van persoonlijken aard moesten plaats hebben en schorste hij de openbare vergadering en ging de raad in geheime zitting over. Na heropening der openbare verga dering deelde de voorzitter mede, dat aan de orde was de benoeming van een hoofd der school te Ven ray IJssel steijn, waarvoor de voordracht luidde 1. G. J. A. Vermeulen, hoofdonder wijzer te Steijl; 2. J. L. Marlens, hoofdonderwijzer te Eindhoven en 3. W. van de Mortel, hoofdonderwijzer te Helmond. Tot 9temopnemers werden door den voorzitter aangewezen de heeren Dr. K KIJl I j IJ ETON 13. En waar was het, als ik vragen mag? zei Gramp, wiens gedachten dwaalden naar de eenzame hut in de heide. In het praalgraf der familie Mar- low, in de kist van den overleden heer Marlow, wiens lijk gestolen werd. De mondhoeken van Cicero gingen diep naar de laagte. Hij was inderdaad door die mededeeling verrast, en in zijn wiek geslagen. Hoe weerga kwam dat lijk uit de hut daarheen riep hij uit. Uit de hut, welke hut? Ik wil mijn geld, alvorens ik op helderingen geef, mijnheer Torold. Alex nam een bankbiljet van vijftig pond uit zijn brieventasch. Hier zijn vijftig pond, zeide hij. Dat geld is voor jou als je mij alles zegt en met mij mee naar mevrouw Warren gaat. AhaDe oogen van Cicero fon kelden en zijn vingers gingen begeerig open en toe, vol verlangen, om dat geld in bezit te krijgen. Zooveel geld had hij in langen tijd niet bezeten. En de politie? Ik dacht, dat je niet bang voor haar waart? luidde de wedervraag. Als I HOEST bonbons^^B 390-6 Janssen en Wethouder Houben Bij de daarop gehouden stemming werden uitgebracht op den heer G. J A. Vermeulen 8 en op den hoer Van de Mortel 4 stemmen, zoodat de heer Vermeulen benoemd was met ingang van den datum, waarop hij zijne functie als zoodanig zou aanvaarden. Op de vraag van den heer Odenhoven of de heer Vermeulen zijne functie onmiddellijk na de vacanlie zou kunnen aanvaarden antwoordde de voorzitter bevestigend, zoodat de heer Vermeulen met 1 September a.s. in dienst zal treden 5 Benoeming v&n twee leden van het Burgerlijk Armbestuur: a in de vacature ontslaan ten gevolge van het overlijden van wijlen pastoor School meesters, b. wegens periodieke aftre ding van het lid Th M. Michels. a. De voorzitter deelde mede, dat door het overlijden van den ZeerEerw. Heer Schoolmeesters eene vacature was ontstaan in het Burgerlijk Arm bestuur en stelde hij voor in die vacature te voorzien door daartoo te benoemen den ZeerEerw. Heer Pastoor Greijmans, die zich bereid verklaard had eene evenlueele benoeming te aan vaarden en zou daartegen wel niemand eenig bezwaar hebben. Werd goedgevonden. b Op voorstel van den voorzitter werd de heer Th. Michels bij acclama tie herbenoemd. 6 Af- en overschrijving der begroo ting dienst 1924. De voorzitter la9 de verschillende posten voor welke dienden te worden aangevuld of waarvan moest worden overgeschreven en werd daartoe zonder hoofdelijke stemming besloten. 7 Aanvrage der gewestelijke Land stormcommissie om subsidie lot het houden van eene gewestelijke landdag De voorzitter deelde mede, dat de gewestelijke Landslormcommissie voor nemens was om een grooten geweste lijken Landdag te houden en werd ter bestrijding van de noodzakelijke on kosten eene subsidie gevraagd van f 50. De voorzitter vermeende, dat de heeren zoowel als spieker er van over tuigd zouden zijn, dat hel hoogst nut tig was, dat de Landstorm paraat bleef, om, ingeval het onverhoopt nog eens nootjig mocht zijn, onmiddellijk te kurtnen ingrijpen. De gevraagde subsi die van f 50, kwam B. en W. echter wel wat hoog vooi en stelde zij mits dien voor hiervoor eene subsidie te verleenen van f 25. Werd goedgevonden. 8 Voorstel van B. en W. tot het lijdelijk beleggen van een bedrag van f 15000 De voorzitter deelde mede, dat er voor den tijd van 6 maanden wel een be drag van f 15000, aan overtollig kasgeld kon gemist worden en om dit geld nu Bang? Neen, ik ben niet bang voor de politie, want ik heb niets ge daan, wat mij met haar in aanraking zou kunnen brengen. Maar ik vrees, dat u mij gevangen wilt laten nemen, omdat ik van dëze zaak afweet, en op die manier mijn geld zou verliezen. Wanneer je onschuldig bent aan den moord, en de lijkschennis, mijn heer Gramp, dan wordt ge ook niet in hechtenis genomen. En dat geld zult ge ontvangen, nadat wij bij mevrouw Warren zijn geweest. Geeft u mij daarop uw eerewoord? Ja, ik geef je daarop mijn eere woord. Wanneer je licht in dit duister geheim ontsteekt en kunt bijdragen tot het ontdekken der misdadigers, ben ik gaarne bereid, je daarvoor fe betalen. Van den moord weet ik niets, mijnheer Torold, zeide Cicero én stond op. Maar ik wil u in tegenwoordigheid van mevrouw Warren alles zeggen, wat ik weet. Permileer me, mijnheer Torold, dat ik mij kleede in bezoeks- toilet. Waar is de dame? In het Norfolk-hotel. Ik ken dat hotel. Daar heb ik menige triomphen gevierd. Dulce desipere in loco. Maar wellicht kent ge Horatius niet. Neen, in 't geheei niet, hernam Alex driftig, wien dat aanhalen van' Latijnsche brokstukken hinderde. Haast je wat. Dus vijftig pond, mijnheer Torold? Na het gesprek met mevrouw Warren, antwoordde Alex met nadruk. Ik sta geheel ter uwer beschik king, zeide Cicero, trok fluks zijn zwar productief te maken stelden B. en W. dit bedrag voor den tijd van 6 maanden te beleggen tegen eene rente van 4 3/4 pCt. Werd goedgovojideti. 9 Ingekomen stukken. De voorzitter deelde mede, dat er eene dankbetuiging was ingekomen van hel bestuur der Landbouwtentoon stelling voor de verleende subsidie en garantie en werd dit schrijven na voor lezing voor kennisgeving aangenomen. De voorzitter deelde mede, dat hier mede de agendo was afgehandeld en vroeg hij of iemand nog 't woord ver langde. De heer Odenhoven vroeg of er na het opmaken der agenda geene reques- teri waren ingekomen. De voorzitter antwoordde hierop, dat er nog wel een request was ingekomen maar wijl het hier reeds enkele jaren de gewoonte was geworden, om reques ten, die na het verzenden der agenda binnenkwamen, pas in de volgende vergadering te behandelen, opdat B. en W. hun standpunt dienaangaande konden bepalen, vond hij het beter ook dit request pas in de volgende ver gadering te behandelen. De heer Odenhovèn vermeende, dal er niets tegen was om dit request thans nog te behandelen, integendeel, spreker achtte dit zeer wenschelijk, te meer, wijl er hier toch al niet zoo heel veel vergaderingen gehouden werden en men er ook al heel weinig op kon rekenen, wanneer er eens vergadering zou gehouden wordensoms duurde het 2 a 2lmaand en 'n andere keer een paar weken. Spreker stelde dan ook voor om dit request thans nog te behandelen. De heer Winters zeide, dat van die gewoonte, welke de voorzitter aanhaal de reeds meermalen was afgeweken en had spreker* er dan ook geen be zwaar tegen dit verzoek thans te be handelen. Meerdere leden spraken zich in dienzelfden geest uit. Do voorzitter zeide, dat het in be paalde gevall°n niets beleekende om ingekomen requesten aanstonds te be handelen maar als er een request binnenkomt van zoo ver strekkende beteekenis, en dit wordt maar onmid dellijk behandeld, dan kunnen B. en W. hun standpunt dienaangaande niet bepalen. Wenscht de raad echter hel ingekomen request thans te behandelen dan zal daartoe worden overgegaan. Met 10 tegen 2 stemmen werd daarop besloten het ingekomen request thans te behandelen, alleen de beide wethou ders stemden tegen. De voorzitter las hel request voor en bleek daaruit, dat dit wederom gold den aanleg van den harden weg vanaf den Provincialen weg bij de Wed. van den Berg te Leunen over de Steeg, en 10 indien bij het scheren Uw huid pijn doet of stuk gaal, kunt gij dit voorkomen door Uw huid vóór het inzeepen eerst in te wrijven met een weinig 30—60-90, cent. PUROL ten rok en glacé handschoenen aan en zette zijn verfomfaaiden hoogen hoed op Na zijn versleten pak en ook zijn laarzen met den rooden zakdoek te hebben afgestoft, verklaarde hij gereed te zijn. Het zoo weinig bij elkaar passend paar begaf zich nu naar het Norfolk- hotel. Cicero wees den W6g door de vuile stadswijk, waar hij zeer bekend en gekend scheen te zijn, want telkens na een paar passen nam hij met def tige minzaamheid zijn hoed af en groette sjofel gekleed en oogenschijn- lijk aan lager wal geraakte personen van beider geslacht, streek havelooze, ongekamde kinderen liefkoozend over het hoofd en kwam opgezwollen van trots in hel hotel aan Hij meende Alex ter dege te hebben doen zien, welk een algemeen bekend en geacht personage hij was. Op hunne bestemming" gekomen, werden zij door een schrander uitziend kellner in een karig gemeubileerde kamer op de eerste verdieping gebracht, waar zij mevrouw Warren aantroffen Toen de beide mannen binnen kwa men, stond zij op, doch toen zij Cicero Gramp zag, slaakte zij een luiden kreet van verwondering. Willy! klonk het verschrikt van hare lippen. Clara, Maria l riep de zoogenaamde Cicero. Mijn innig beminde zuster l Welk een verrassing l VIII. Neen maarmompelde de weduwe, bedaart spoedig door gebruik van een paar Mjjnhardt's Hoofdpij ntabletten. Buisje 60 cl. 7 vroeg spreker of iemand daarover het woord verlangde. De heer Jacobs vermeende dat het dringend noodig was om dezen weg te verbeteren, doch zou hij willen voor stellen om dezen weg niet li/t maar 2i/i K.M. te verharden, want aan een stuk van li/t K.M. zouden de bewoners van de Steeg al zeer weinig hebben. De heer Odenhoven vond het ook beter om, wanneer tot verharding van dezen weg werd overgegaan, maar 2r/s K.M. te maken en vond hij het voor stel van de bewoners zeer gunstig, daar zij niet verlangen, dat deze weg in één jaar gemaakt wordt, doch er 2 of zelfs 3 jaren over gedaan kan wor den. De heer Winters achtte zijn stand punt ter dezer zake voldoende bekend en wilde hij daarover dan ook niet verder uilweiden, wijl hij ook thans nog hetzelfde standpunt innam en dit ook dcor B. en W. werd gedeeld spr. zou er echter voor zijn om deze zaak kalm af te werken, want als er niets gedaan werd zou dit zeer zeker niet in het belang der gemeente zijn de ver betering van dezen weg zal voor de daaraan liggende bedrijven zeer zeker van groote waarde zijn en daarom moeten ook belanghebbenden er iets voor over hebben dat andere belang hebbenden vroeger voor niets kunst wegen gekregen hebben is volkomen waar, doch sindsdien hebben zich de tijdsomstandigheden o«>k verder ge wijzigd. Spreker zou dan ook beide partijen tot samenwerking willen aan manen en stond hij aan de zijde van de totstandkoming van dezen weg. De heer Stoot vroeg of de bijdragen van belanghebbenden in de door B. en W. opgemaakte begrooling was opge nomen, waarop de voorzitter antwoord de, dal in het bedrag van f6000 per K.M de bijdrage van belanghebbende niet was inbegrepen, zoodal dit bedrag wel wat lager zou komen. De voorzitter deelde verder mede, dat B. en W. steeds op het standpunt stonden en thans vermeenden om op dat standpunt te moeten blijven staan om niet over te gaan lot aanleg van wegen, die niet van algemeen belang waren, wijl zij daardoor een precedent zouden scheppen, waarvan zij de conse quentie niet op zich durfde nemen. Wanneer men wil overgaan tot ver betering van zoodanige wegen, dan moet men daarvan ook de consequentie durven trekken. Venray's financiën zijn nog in orde, maar wanneer er overge gaan wordt lot aanleg van zulke wegen dan moet het ten slotte daarmede ver keerd loopen. B. en W. zoeken steeds samenwerking en zijn zoodoende al op verschillende plaatsen verbeteringen aangebracht en ook in Leunen ismen daarmede reeds begonnen. De samen werking, welke er bij hel totstand komen van kleinere gedeelten van wegen heeft geheerscht, willen B. en W. ook geleidelijk gaan toepassen op die na de algemeene verrassing hel eerst de spraak herkreeg. Ben jij het waarlijk, Willy? Lieve deugd, eigenlijk had ik het wel kunnen denken. Je schrift had mij bekend moeten voor komen Maar dat denkbeeld is zelfs niet een oogenblik bij mij opgekomen. Zij hield op en veranderde plotseling van toon. Woedend snauwde zij haar broeder toe En mijn man, ellendeling! Heb je dien vermoord Neen, Clara Maria, neen. Ik kwam hier, om je inlichtingen betreffende zijn lijk te verstrekken. Dat ik mijn zuster zou ontmoeten, had ik niet kun nen droomen, de beroemde Crespigny in de persoon der echlgenoote van dokter YVarren. Wat beteekent dat alles? aldus mengde de heer Torold zich thans in het gesprek. Tot mijn schande moet ik het be kennen, dat déze deze kerel., me vrouw Warren deed dit woord vergezeld gaan van een hatelijk gesis, dit aan lager wal geraakt sujet mijn broeder is. O, Clara, Maria, hoe kunt gij. -. Zwijg, onderbrak zij hem woedend. Je bent van oudsher een drinkebroer en een schoelje geweest. En nu leg jij je zelfs toe op afzetterijHonderdvijftig pond verlang je van mij, ellendeling! Je krijgt geen penny, versta je! De geldelijke aangelegenheden, dus bracht haar broedermet majestueuze waardigheid daartegen in, heb ik reeds besproken met mijn vriend, den heer Torold. Doch ik verwonder mij groote- lijk8 over u, Clara Maria, wanneer ik groolere afstanden, doch nog eens, al dus spreker, indien wordt overgegaan tot verbetering van zulke wegen, dan móet men daarvan ook de consequentie durven trekken en-a Is "deze weg wordt afgetrokken van het algemeen plan, dan moet men ook begrijpen welke gevolgen, dat na zich zal sleepen. Wat het inzenden van requesten be trof deelde de voorzitter nog mede, dat hij aan geen enkel Venrayenaar en ook aan geen enkel Bestuur het recht mis kende om een request in te zenden, doch op 't oogenblik had het er alle schijn van, alsof men wilde dwingen. Laten de heeren echter wel oppassen en niet uitsluitend op requesten te werk gaan. B. en W. wilden graag medewerken en ook ter dezer zake is door B. en W. overleg gepleegd. Daai-- bij was gebleken, dat belanghebbenden meer voelden voor eene belasting dan voor eene bijdrage in eens; wat nu eene bijdragen in eens betrof, al was deze nog zoo groot en wellicht voor belanghebbenden nog zoo bezwaarlijk, voor de gemeente zou deze al heel weinig beteekenen Indien wij geen geregelde inkomsten krijgen is het ab soluut onmogelijk om aan dit verzoek te voldoen en voldoen wij daar toch aan, dan zullen er binnenkort tientallen van requesten binnenkomen en wil de raad zich alsdan consequent blijven, dan zal hij ook aan die verzoeken moeten voldoen. Wij missen hier de inkomsten van gemeente-bedrijven, zooals andere stedelijke gemeenten die hebben, en hebben wij alleen inkom sten van eigendommen en wat maken f25000 op eene begrooting als de onze. Als hieraan thans wordt voldaan, dan staat het onorastoo'elijk vast, dat Venray eerlang voor een financieele catastrophe komt te staan. De heer Stoot vermeende, dat men aan redevoeringen momenteel weinig had, doch had spreker van B. en W. een voorstel verwacht hoe die wegen het beste konden gemaakt worden 't behoefde immers niet in eens en kon het geleidelijk geschieden, en die 't eerst gevraagd hebben zou spreker ook het eerste helpen. Als het echter met de financiën zoo slecht er voor stond, waarom waren er dan aan het nieuwe Raadhuis zulke groote bedragen ten koste gelegd. De voorzitter lichtte een en ander nog nader toe en wat den bouw van het nieuwe Raadhuis betrof, zou ieder een toch moeten toegeven, dat het raadhuis de plaats was, waar het bur gerlijk gezag zetelde en waar hooge personen moesten ontvangen worden en dat dit met zoo weinig mogelijk kosten zoo representief mogelijk was ingericht, onze gemeente waardig. De heer Sloot zeide, dat hij persoon lijk de inrichting en meubileering nog niet gezien had, doch als 't allemaal waar was, hetgeen spreker er van had gehoord, dan leek de inrichting wel naar Parijzer mode. De voorzitter gaf de heeren nog eens in overweging om het hen door B en W. toegezonden rapport in zake eene evenlueele Straat- en Wegenbelasting nog eens aandachtig door te lezen en te bestudeeren en kon de raad zich alsdan in de eerstvolgende vergadering dienaangaande uitspreken bedenk, hoe 'wij van elkander scheid den. Is dat de verwelkoming tusschen broeder en zuster? riep Cicero -Gramp smartelijk uit Komediant I siste mevrouw War ren, terwijl zij haar fraaie lippen min achtend krulde. Op zekeren lijd waren wij beiden komedianten, mijnheer Torold, zoo wendde Cicero zich tot Alex, wien ondanks zijn opgewondenheid door het verlangen, nu eindelijk de waarheid te gillen ontdekken, het tooneel dat zich voor hem afspeelde, zeer scheen te vermaken. Mijn zuster was de eens zoo be roemde Ada de Crespigny, ik de niet minder befaamde Adalbert Belgravc. En zijn werkelijke naam is Willy Spinks! viel zijn zuster hem driftig in de rede William Spinks, verbeterde Gramp, Willy is maar een troeluaam die uw lippen.... ach, in zoo eindeloos langen lijd niet meer uitgesproken nebben. Maar zoo minachtend behoef je dien naam niet uit te spreken, vervolgde" Cicero gebelgd, en werd daarbij weer de oude vagebond, want jij heet immers ook Spinks 1 Kom, laten wij het kort maken, Willy, viel zij in. Dat is ook mijn gevoelen, voegde Alex erbij, wien deze ruzie begon te vervelen. Van uw bloedverwantschap behoef ik niets meer te weten te komen. Of gij broer en zuster zijt, kan mij bitter weinig schelen. Wordt vervolgd

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1