Bij examens =SsJ-: Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. a3^ -a Uitslag Tweede Kamer verkiezingen Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Invaliditeitswet. De spaarpot voorheen en thans. De Kippenhouderij op het platteland Uit de Missiën. Gemengd Nieuws. Zaterdag 4 Juli 1925 46e Jaargang No. 27. PEEL EN MAAS ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: IMHH aHBi HBH ■HHCmB W w M PRIJS DER ADVERTENTIKN ifzind°'rLmfmnlerl5'c" Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. ment groote reductie. De Burgemeester van Venray vestigt de aandacht op de groote voordeelen, die de Invaliditeitswet biedt. Men kan krijgen 1. Ouderdomsrente. 2. ÏMvaliditeilsrente. 3. Wed uwen ren te. 4. Weezen ren te. 5. Geneeskundige behandeling of verpleging in bepaalde gevallen. Recht op al deze voordeelen kan men verkrijgen, als men voor het vol gende zorgt 1. Men moet verzekerd zijn (rente- kaart hebben.) 2. Men moet op de rentekaart door zijn werkgever zegels laten plakken. 3. Als men geen werkgever heeft, of een, die niet tot plakken van zegels verplicht is, moet men zelf plakken. 4. Men moet zooveel zegels laten plakken, of zelf plakken, als mogelijk is en van zoo hoog mogelijke waarde, want regel is hoe hooger de waarde der zegels, hoe hooger ook de uil- keeringen. Indien een arbeider zelf baas wordt, of zooveel verdient, dal zijn werkgever niet verplicht is voor hem zegels te plakken, blijft hij verzekerd, a's hij zelf doorplakt. Hij behoudt dan alle rechten voor zich zelve zijn vrouw en kinderen. Ook een vrouw, die in het huwelijk treedt behoudt haar rechten. Zij kan ook zelf zegels plakken. Het is dus niet juist, zooals sommigen ten onrechte schijnen te meenen, dat door het huwe lijk de geplakte zegels waardeloos zijn geworden. Het is verreweg het beste en dit wordt ook door alle deskundigen aanbevolen, dat men, in zijn eigen belang nooit uit de verzekering moet treden en derhalve zelf met plakken moet doorgaan. De agenten der Ouderdomsverzeke- ring zijn steeds bereid kosteloos alle gewenschte inlichtingen te geven. Venray 30 Juni 1925. De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. Er zijn weinig dingen, waarover de menschen het zoo absoluut eens zijn, als de noodzakelijkheid om te sparen. Het komt vrijwel niet voor, dat door een ernstig man beweerd wordt»0ch, al dat sparen, het geld moet rollen, omdat het rond is." Alleen nu de weeldebelasting een groote hoeveelheid stof opjaagt en de gemoederen in be weging brengt, wordt af en toe wel eens de opmerking gehoord, dat het publiek, indien die voorgestelde ver teringsbelasting wet wordt, heelemaal geen geld meer zal uitgeven en de middenstanders hun winkels wel kun nen sluiten. Deze opmerking getuigt van een eenzijdig en onjuist economisch inzicht. Zij zou waar zijn, als de menschen het geld, dat zij niet verleerden, oppot ten in een kous of wel in den grond stopten, maar die spaarmethode zal tegenwoordig wel niet vaak meer voor komen. Neen, hetgeen men bespaart, .wordt naar de spaarbank gebracht en die bank leent het weer uit aan staat of gemeente, of aan handel of nijver heid. Er worden met behulp van die spaarpenningen bruggen gebouwd, of kanalen gegraven, terwijl de nijver heid er wellicht nieuwe fabrieken voor bouwt of machines voor koopt. Zoo komt het geld weer terug in de handen van de arbeiders en vindt daarna zijn weg naar de winkeliers, tenzij ook deze arbeiders een deel van hun loon besparen. Het spelletje begint dan weer van voren af aan. Hieruit blijkt, dat het geld evengoed rolt, ook als men spaart, alleen rolt het dan in een andere en nuttiger richting Nuttiger in de eerste plaats voor de natie als geheel, omdat inkomen, dat niet verteerd wordt, maar bespaard, kapitaal wordt en kapitaalvorming een nationaal belang van de eerste orde is. Maar ook beteekent sparen een groot voordeel, speciaal voor de arbeiders klasse, omdat zooals mijn voorbeeld aanduidde hét gespaarde kapitaal de bron is voor nieuwe ontwikkeling en meerdere werkgelegenheid, want de fabrieken, die gebouwd worden, de machines en schepen, die aangeschaft worden, geven tal van bedrijven weer emplooi. Ook verbetering van het wegennet te land en te water kan met het gevormde kapitaal geschieden en vraagt honderden arbeiders. Ik merkte dan ook reeds op, dat iedereen overtuigd is van de noodzake lijkheid om te sparen, alleen verschilt men nog over de wijze, waarop het moet gebeuren en door wie het sparen moet geschieden. Er gaan stemmen op, die zeggen De overheid moet de leiding nemen in de kapitaalvorming. Zij moet niet de belastingen verlagen en daardoor de gelegenheid geven aan het Nederland- sche volk om meer te sparen, maar zij moet zelf een gedeelte van haar inkomsten op zij leggen en voor pro ductieve doeleinden aanwenden. Ditzelfde geldt ook voor de gemeen ten. Alleen als de overheid bepaalt, op welke wijze hetnieuw gevormde kapitaal zal worden aangewend, heeft men zekerheid, dat zulks geschiedt in het algemeen belang. Maar anderen zijn daarentegen van meening, dat het particulier initiatief de beste waarborg is, om het gevorm de kapitaal intact ie houden, want, zeggen zij, het eigenbelang van den spaarder brengt mee het alleen toe te vertrouwen aan hem, die dat vertrou wen waard is en er uitsluitend pro ductieve doeleinden mee nastreeft. Wij zullen ons in dezen strijd «kapitaal vorming door de overheid" of «kapitaalvorming door particulieren" niet mengen, omdat veel belangrijker dan de vraag, «wie spaart" het feit is «dat er gespaard wordt." Niet alleen in Nederland, moet de spaarpot veel en veel meer verheerlijkt worden, maar de heele wereld is enorm verarmd en overal bestaat het streven, den spaarzin van het volk te prikkelen. De Engelsche regeering bewerkt de massa met suggestieve reclame voor Saving certificates. Op de meest aan trekkelijke wijze vestigt zij voortdurend de aandacht op haar spaar brieven, die de merkwaardige eigenschap hebben hoe langer hoe meer in waarde te stijgen, al naar gelang je het papier langer in het bezit hebt. Ook de Vereenigde Staten van Noord- Amerika, die dan toch in ieder geval nog tot de minst verarmde landen mo gen worden gerekend, zijn tot de con clusie gekomen, dat zij een aanmer kelijk deel van het nationaal vermogen in de oorlogsjaren zijn kwijt geraakt. Typeerend is, dat het daar vooral de particulieren zijn, die de actie leiden Een spaar-campagne kwam ons ter oore, die te vernuftig en tesympathiek is, om hier niet meegedeeld te worden. De „General Motors Corporation" te Detroit (Michigan) voerde een stelsel in, dat ten doel heeft het sparen van haar werknemers (hoofd- en handar beiders) te bevorderen. Elke werknemer met minstens drie maanden dienst kan jaarlijks in de spaarkas der werknemers een bedrag storten, gelijk aan hoogstens 10 pCt. van zijn salaris. De maatschappij heeft daarnaast een speciaal fonds ingesteld, waarin zij elk jaar een bedrag stort, gelijk aan de helft der jaarlijksche in lagen der spaarkas. Dit bedrag koinl ten goede aan de werknemers, naar verhouding van de som, die elk hunner in de spaarkas gestort heeftover vijf opeenvolgende jaren verdeeld, wordt het n.l. in vijf gelijke deelen op zijn individueel tegoed bijgeschreven. Zoo wel over de inlagen der werknemers als de door de maatschappij gestorte bedragen, betaalt de laatste jaarlijks 6 pet. reDte. Gedurende de vijfjaarlijksche periode kan elke werknemer ten allen tijde beschikken over hetgeen hij gestort heeft, alsmede over het extra bedrag, dat reeds o,p zijn individueel tegoed is overgeschreven, alles vermeerdert met 6 pet. rente. Hij derft dan echter de rest van de extra som, die anders op zijn individueel tegoed zou worden ge boekt. Het daardoor overschietende bedrag wordt aan het einde der vijf jaren verdeeld onder de werknemers, die geen tusschenlijdsche terugbetaling hebben verlangd en er tevens in toe stemmen om hetgeheele hen toekomen de bedrag te ontvangen, niet in con tanten, doch in den vorm van aandeelen der maatschappij. Daar dit stelsel in 1919 werd inge voerd, werd onlangs het totaal van de in 1919 gedane inlagen met de daarbij komende verhoogingen uitgekeerd. De totale som, welke verdeeld moest wor den, bedroeg 2.400.000 dollars, met inbegrip van rente, de te verdeelen aandeelen, genoteerd volgens de koers waarde en 760 000 dollars aan oor spronkelijk door de werknemers gestorte spaargelden. Waar de gemiddelde inlage per werknemer in 1919 97.60 dollar had bedragen, beliep thans het gemid delde uitbetaalde bedrag 282.70 dollar. De eerste uitkeering leverde dus voor de betrokkenen een voordeel op van bijna 200 pet., terwijl door de maat schappij bij de invoering van het stelsel slechts een voordeel van 20 pCt. jaarlijks gedurende een periode van vijf jaar, d i. 100 pCt., gegarandeerd was. Door 55 pCt. van de 28 000 werk nemers, in dienst der maatschappij in 38 steden van de Vereenigde Staten en Canada, is thans een gedeelte van hun spaargelden bij de spaarkas der onder neming gedeponeerd. Tot dusver heb ben reeds 5000 werknemers van de voordeelen van hel spaarstelsel genoten. Het komt ons voor, dat dit vernuftige spaarsysteem menig kapitalist zal doen watertanden, want een rendement van 200 pCt. maakt niet iedereen van z'n geld. Het ware te wenschen, dat ook één der Nederlandsche grootindustrieën eens een proef nam met deze wel heel moderne spaarpot, die aanmerkelijk voordeeliger is dan de «kous in de bedstee" van honderd jaar geleden of «het steenen varken", dat ook al weer cuderwetsch ii gelvorden. door JOS. BOSHOUWERS te LENT Pratten en met den kop tusschen de veeren. Vraag: Sinds eenige dagen hebben wij de ziekte onder de kippen, de een •volgt de ander na. De ziekte komt vlug op, 's avonds zijn ze nog gezond en 's morgens zijn ze ziek. Ze eten weinig of niets en staan maar te pratten, of met den kop in de veeren. Om ze wat bij te laten komen gaven wij ze ander eten. Vleeschmeel is dat goed? Welke ziekte zoude het zijn Wat is daar tegen te doen Er zijn er nog geen van dood. Ik lees Peel en Maas. H. W. te V. AntwoordOver de ontlasting schrijft u niets. En die is toch vaak eer» aanwijzing voor de ziekte. Ik raad U aan, het voer zoo spoedig mogelijk eens anders te nemen, want het kan natuurlijk eene voedingskweslie wezen. Wanneer het mij te doen stond kookte ik eens wat rijst, stijf in melk en deed daar een scheutje zoeten of raapolie door. Sla-olie is ook al goed. Droog- gekookle rijstebrij is gemakkelijk ver teerbaar en door den olie, welke U er in kleine hoeveelheid doorheen mengt, krijgt het dier eene tijdelijke door straling. Verder kunnen wij er niets van zeggen, omdat Uwe beschrijving te vaag is. Pratten en. stil gaan zitten, dat doen kippen bij iedere ziekte. Als'er dood gaan, zou ik er direct eene naar de Rijksseruminrichting te Rotterdam zenden. Zoo is 't adres voldoende, 't Onderzoek is daar kosteloos voor iederen kippenhouder. Om eventueele besmetting te voor komen, moet U de zieke dieren apart zetten. Vorm der ren. Vraag: Wij moeten onze kippen vast houden en gaan nu eene nieuwe ren maken op eene andere plaats. Want waar ze nu loopen is het te winderig. Wat is het beste, de ren ongeveer vierkant of meer langwerping te maken C. te H. Antwoord Zooals u weten zult, gaan de hennen niet graag ver van het hok af. Heele lange, smalle rennen zijn daarom niet aan te bevelen. Weinig kippen zouden dan geregeld het einde van de ren bezoeken. Overigens heeft het niet veel om 't lijf. Ik voor mij geef de voorkeur aan een ongeveer vierkante ren of wel aan een recht hoekige met flinke breedte. Het moet niet den vorm van een gang worden. Nier. groote rennen dient men eenige malen per jaar om te spilten. Doet men dit niet, dan zullen de kippen op den duur niet gezond blijven. Onge veer vierkante rennen kosten het minst aan afrastering. Wij willen dat met een voorbeeld toelichten Wie een ren maakt van b.v. 100 M2 oppervlakte, kan de lengte nemen 10 M. en de breedte ook 10 M., dus zuiver vierkant. Men heeft dan noodig 4 maal 10 M. lengte gaas. Neemt hij de lengte 20 en de breedte 5 M., dan heeft hij dezelfde oppervlakte ren, doch de afrastering heeft dan een lengte van 2 maal 20 M en 2 maal 5 M. is 50 M, Dus is 10 M. gaas meer noodig en ook meer paalwerk. Uiteen oogpunt van bezuiniging is ongeveer vierkant dus ook aan te bevelen. Onze kuikens groeien niet best. Vraag: IToe het komt, weet ik niet, maar dit jaar groeien onze kuikens lang zoo goed niet als andere jaren. Aan het voer zal het wel niet liggen, want dat was vroeger precies hetzelfde. Ook loopen er niet meer dan gewoon op hetzelfde terrein. Bij de groote kip pen kunnen ze niet. De haantjes heb ik al geslacht, 't Zijn Witte Leghorn, maar ze zien er niet zoo proper uit als andere jaren. Wat zoudt U mij aan raden C. te H. AntwoordWanneer kuikens niet goed doorgroeien zien ze er altijd wat groezelig uit De reden kunnen wij van uit de verte niet vaststellen. Kijk eens of ze soms luisjes op den kop hebben In dit geval doopt u den middelvinger eventjes in benzine en strijkt dan lichtjes over 't kopje en 't bovenhalsje heen. Bespeurt u heelemaal geen ongedierte, dan kan de oorzaak te zoeken zijn in de afstamming. Van jonge hennen, die véél in den winter gelegd hebben, krijgt men vaak zwakke kuikens. Ook als ze veel kou geleden hebben, door 't nat liepen, of aanvankelijk veel te warm zaten (in de kunstmoeder b.v.) krijgt men later kuikens, die niet flink doorgroeien. Wat ik U aanraad Haal in de drogisterij eens een fleschje ongezuiverde levertraan, voor een paar kwartjes heeft U genoeg. En hiervan doet U telkens eene kleine hoeveelheid onder het hard zaad.'B v. een eetlepel op een halven Liter hard voer. Wanneer U er met de hand door gaat, zult U zien, dat alle korreltjes direct glimmen. Het is een kostelijk spul, niet duur en gemakkelijk te verstrekken. Zijn de kuikens wat zwak op de pooten, dan knappen ze van levertraan direct op. Ook voor andere zwakten geeft het vaak baat. Wij geven hét aan onze gezonde kuikens zelfs een paar keer per week. En webevinden er ons uitstekend bij. Gemeente Venray. Totaal uitgebracht 3889 stemmen, van onwaarde 82. District I Schoolstraat. Uitgebracht 1000 stemmen, geldig 965, onwaarde 35 waarvan 25 blanco. Hiervan bekwam Nolens 859, Ruys 2, Bongaerts 2, Her mans 4, Ament2, Rutlen 9, Waszink4 Lambooy 1, Schoonbrood 3, Cremers 2. Totaal 888 stemmen. De overige lijsten totaal 77 stemmen. District II Maasheezer weg. Uiige bracht 915 stemmen, geldig 892, on waarde 23, waarvan 16 blanco Hiervan bekwamen Nolens 763, R»iys 6, Bon gaerts 1, Hermans 5, Ament 1, Rutten 12, Waszink 6, Lamboy 2, Schoon brood 3, Cremers 1, totaal 800 stem men. De overige lijsten totaal 92" stem men. District III Oostrum. Uitgebracht 363 stemmen, g°ldig 354, ongeldig 9, waar van 6 blanco. Hiervan bekwamen No- lens 331, Ruys 1, Rutlen 12, Schoon brood 2, Cremers 1. Totaal 347. De overige lijsten totaal 7 stemmen. District IV Oirlo Castenray. Uitge bracht 429 stemmen, geldig 425, on geldig 4, waarvan 3 blanco. Hiervan bekwamen Nolens 411, Rutten 8, Cre mers 1, totaal 420. De overige lijsten 5 steramen. District V Leunen. Uitgebracht 787, geldig 781, ongeldig 6 waarvan 4 blan co. Hiervan bekwamen Nolens 737, Ruys 1, Hermans 4. Ament 1, Rutten 13, Waszink 1, Cremers 2, totaal 759. De overige lijsten 22 stemmen. District VI Merselo. Uitgebracht 395 stemmen, geldig 390, ongeldig 5 waar van 2 blanco. Hiervan bekwamen No- lens 374, Bongaerts 1, Hermans 1, Rutlen 5, totaal 381 stemmen. De over ige lijsten 9 stemmen. De R K. Volkspartij bekwam in deze gemeente 74 en de S.. D. A. P. 38 stemmen. Een martelaar van 8 jaar. Het jaartal 1900 is gemakkelijk te onthouden. De missionarissenen chris tenen in China zullen het vooral niet licht vergeten. Want het was een ver schrikkelijk jaar voor hen Men had toen in China den grooten opstand der Boksers. Boksers, dat was de naam van een partij Chineezen, die alle vreemdelingen wilden wegjagen of vermoorden. Vooral op de missionaris sen en hun christenen hadden zij 't gemunt. De kleine Georgius, een jongen van 8 jaar, zag met eigen oogen zijn groot vader, zijn grootmoeder en zijn broer sterven voor het geloof. Zijn vader was al vroeger den marteldood gestorven Nu trachtten de schurken het kind te doen afvallen van het geloof. Zonder een woord te zeggen, wees het met zijn hand naar een dicht daarbijstaan den afgodstempel, want ze dachten, dat hij zeker aan de afgoden offeren znu en dan hadden zij tenminste op één christen de overwinning behaald, als was het dan maar een kind. Maar dat viel hun tegen. Want zoo gauw ze in den tempel kwamen, pakte Georgius een stok en begon, zoo hard hij kon op een afgods beeld te slaan. Onderwijl riep hij tot de verblufte beulen «Ziezoo, nu moet je me doodmaken. Doe het maar gauw, want ik wil ook voor mijn geloofster ven. Vader en moeder wachten op mij. Jezus bemint de kinderen, en ik bemin Jezus Toen de booswichten dit hoorden, werden ze zoo woedend, dat ze den jongen aanpakten en hem handen en voeten tegen de deur vastspijkerden in den vorm van een kruis. Maar de kleine Georgius kermde of schreide niet. Hij deed niets dan bidden en stierf kloekmoedig den marteldood. (Annalen der H. Kindsheid.) blijft men kalm en helder door gebruik van Mfjiiluirdi'sZeiiuwtahletteii. Glazen buisje 75 ct. Bij Apolh. en Drogisten. Goudzand in Nederland. Te Winschoten (Gron.) is in een zandgraverij goudhoudend zand ge vonden. Men meent, dat er een groote hoeveelheid van dit erts aanwezig, is. Beruchte winkeldieven gearresteerd. Voor circa 8 a 9 niille gestolen. De politie van het bureau Overtoom te Amsteidam heeft een paar goede vangsten gedaan, die in verband staan met eenige inbraken, waarvan manufac- lurenwinkeliers het slachtoffer zijn ge worden. Onder het ressort van hel genoemde bureau, namelijk in de Jan Pieter Heijestraat en Kinkerstraat, werd op en na 22 Mei in eenige maga zijnen ingebroken. In beide gevallen verschaften de inbrekers zich des nachts toegang via het trapportaal van het bovenhuis. Hier werd het luik dat toegang geeft tot de hoofdkraan van de waterleiding, verwijderd. Onderden vloer gingen de daders verder en licht ten zij een zelfde soort luik, dat in den winkelvloer gemaakt was, op. Hetzelfde gebeurde in de Dusartslraat en in de Albert Cuypstraat. Inspecteur Roos en eenige recher cheurs van het bureau Overtoom, ont dekten een spoor van de daders en het gevolg was, dat Donderdagavond een van de inbrekers gearresteerd werd. Hij bevond zich met een aantal gestolen goederen juist op weg naar een op- kooper. Dec anderen werd dienzelfdeu avond thuis aangehouden. Nummer een heeft reeds meermalen in relatie gestaan met de justitie en de politie verschillende gevallen van in braak en diefstal staan op zijn rekening geboekt. De ander, wiens register even min blanco is, was op het nippertje den dans onlspiongen. Van deze beide personen kwam de politie op een opkooper. Hier werd een gedeelte van het gestolen goed aange troffen en natuurlijk in beslag genomen. Er ontbrak echter hel een en ander en dit werd per saldo in een onder stuk gevonden, dat beide inbrekers in de Kerkstraat hadden gehuurd. Groote voorraden waren hier aanwezig en alles werd met een vrachtauto naar het bureau Overtoom gebracht. Daar bevinden zich thans ongeveer 2700 paren kousen en sokken, twee kisten met wollen dekens en een zeer groot aantal damesmantels, overhemden, jumpers, zijden- en tricot ondergoed, lakens, enz. enz. Ruw geschat, ver tegenwoordigt het geslolene een bedrag van 8 a 9 mille. Verschillende artikelen zijn al door de benadeelden herkend een klein gedeelte is niet teruggevonden en men vermoedt, dat dit op de markt door andere opkoopers van de hand is gedaan. Een uitvinder die niet ryk werd. Niet alle uitvinders worden rijk. In een Engelsch blad lezen wij, dat de 89-jarige smid William Winterbourne nog eiken dag in zijn smederij en gieterij te Isleworlh (Middlesex) den hamer voor het aanbeeld zwaait. Hij is in alle opzichten het model van de «Village Blacksmith" die 's Zondags naar de kerk gaat. Winterbourne zegt, dat hij de uit vinder var het vrijwiel voor fietsen is en voor zijn patient indertijd slechts 240 gulden ontvangen heeft. Hij heeft het ontwerp gemaakt voor de eerste drie stoombrandspuiten en was een van de eerste constructeurs van een stoomwagen voor den weg, die de voor- looper is geweest van de auto. Tragisch ongeval. Dr. Van Sonnen te Echt, maakte Maandag met zijn familie een auto tochtje naar Maastricht, toen de band sprong. De wagen werd aan den kant van den weg gezet, om den band te repareeren. Toen het circa 11-jarig dochtertje uitstapte, werd zij plotseling gegrepen door een passeerende autobus en overreden. Het hoofdje werd voor de oogen van de ouders nagenoeg van de romp gescheiden. De dood trad onmiddellijk in. De man met de doodskist. De Haagsche politie heeft aange houden de 21-jarige S. v. M., timmerman

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1