m «i LOKKEN ORNUIZEN Persil. J H. OUDENHOVEN L» A. DE HA EN. Fotografie- F. H. van Enckevort. Portretten Dat is alles Voor de schoonmaak VENRAY alls Foto-artikelen, Fr. Sijbers- Poels üementwaren. louwmaterialen, I. CAMP3, Horlogerie Zwart en wit geëmailleerde G. L. Verbeek EL Smits, Meubelmaker G. W. Sijbers Jos. Strijbosch HALT Groote Politie-Loterij Winkelmolen van den Beuken GRANEN EN HEEL VOEDERARTIKELEN KUNSTMESTSTOFFEN. Fr, SGHtiFFlBS, Patersstraat 14 BOUWPLANNEN BESTEKOEN Het adres voor uwe Bind- en Drukwerken Met uw stem op de R.K. Volkspartij bereikt Gij niets Stemt daar om lijst 23. de lijst der R.K. Staatspartij te Dinsdag 30 Juni VREEST GEEN EXAMEN Alle soorten Foto's, Vergrootingen en Olieverf-portretten Gratis onderricht aan amateurs. Bezoekt ons atelier. Bruinkoolbriketten, Stukkolen, Vetnooljes en Anthraciet OOSTRUMVenray Telef. 501. Speciaal adres voor het maken van Beton Gierkelders, inrichten van Stallingen leggen van Beton Vloeren en verder 'alle voorkomende Betonwerken. Reuzensorteering Aparts modellen Groote Straat. Alle Prijzen prima kwaliteiten in prima zware uitvoering, in ruime sorteering voorhanden. Handel in Gedistilleerd, Likeuren en Wijnen. Houthandel Assurantiën. Belastingzaken, Kadastrale zaken, Koop- en Huurcontrac ten enz. enz. G. W. Mmkem Schoolstraat 14 VENRAY levert alle Meubelen, Dik vet inlandsch spek Inlandsch varkensvet Droge Metworst Vergrootings- Portrettan Firma van den Munckhof Magazijnen Schoolstraat en te Oostrum. 1 Nieuwe dessins Behangselpapieren vanaf 8 ct. per rol Alle kleuren Linoleum- en Meubelwas Borstelwerken voor alle doeleindeu geschikt. Reuzenvoorraad koperen en eiken garnituren AannemersJEigenbouwers Levert alle voorkomende Timmerwerken en Bouwmaterialen billijk en vlug. H. Oudenhoren Lzn. is H. W. VAN AARSSEN InpnoitB MtdristUngsa. Nierkwalen by vrouwen. Nierkwalen bij vrouwen treden vaak op na de geboorte van een kind. Op zulke tijdstippen en ook bij vele andere lichamelijke stoornissen, waaraan vrou wen onderhevig zijn, hebben de nieren veel te verdragen. Vaak verzwakken deze overwerkte organen hierdoor en dit veroorzaakt verschijnselen, die licht verward worden met vrouwelijke kwa len. Zenuwachtigheid, aanvallen van dui zeligheid, hoofdpijn, urinestoornissen, blaaskwalen, pijn in den rug en de zijden, rheumatische aandoeningen en waterzuchtige zwellingen kunnen alle ontstaan, als de nieren het bloed niet behoorlijk zuiveren. Grijp in bij het eerste optreden van nierzwakte. Gebruik Foster's Rugpijn Nieren Pillen, zij versterken de nieren kalmeeren de blaas en dragen zorg voor de zuivering van uw bloed. Zoo doende worden ernstige kwalen als spit, ischias, rheumatiek, waterzucht, ■teen en nier- en blaasontsteking over wonnen. Doch herinner u, dat het gemakke lijker is deze kwalen te voorkomen dan te genezen. Iedere vrouw behoorde nu en dan een dosis Foster's Pillen te ge bruiken. Let op de verpakking in glazen fia cons met geel etiket (alom verkrijgbaar) waardoor gij zeker zijt geen verlegen duitinlandscb goed te ontvangen. Prijs f 1.75 per flacon. 37 [HIJMHARDT'5 Zenuw tablettenJ smaken U kalm en houden j IU nu.shcl .terwijl Uw cjeesH VV, helder blijf*- ..te* i 239—10 VERKRIJGBAAR KRUISSTRAAT VENRAY Overal aan huis te ontbieden ZONDER PRIJSVER HOOGING. Geregeld verkrijgbaar Alles wordt op verlangen aan huis bezorgd. 371—U Heeft geregeld in voorraad aan scherp concurreerende prijzen Prima Portland CEMENT merk Dljckerhof, ThayDgen, Plramld Zakkalk. Kluitkalk, Gegoten Kalk. Asphalt, Gips, Beton Ringen, Putten, Bulzen en Veedrlukwaterbakken. Gresbuizen, Koe- en Varkensbakken, Schoorsteenkappen enz. Terrazzo Tegels. Cement Tegels, Plavuizen in rood en blauw. Alle soorten Dakpannen aan de laagste prijzen. IJzeren Glasramen, Dakramen, Glaspannen enz. enz. Befeefd aanbevelend. 62 Alléén F LAGE PRIJZEN. Aanbevelend, Hoenderstraat 6 VENRAY Greenen, Vuren, Eiken en Americ. Gi eenen. Carbolineum en Asphaltpapier. Alles aan concurreerende prijzen. MARKTSTRAAT 4 Slaap-, Eet-, Salon- en Kantoorameuble menten van eigen fabrikaat, geen buiten- iandsch goed. Verder Ledikantpooten. Tafelpooten, Ledikant en Meubelbeslag, Kapstokken, Kleerhangers, alle Stoffeer -ïrtikelen. Spiraalmatrassen. bovenmatraB- sen. alle Stoffeerwerk aan concurreerende otijzen. Beleefd aanbevelend 55 cent per pond 50 cent per pond t i f 1 per pond. van Modern Photograflsch Atelier SEVENUM Telefoon 17 SPECIALITEIT in naar elk portret. Overal aan huis te ontbieden zonder prijsverhooging. te HILVERSUM op 22 Juli a.s. Hoofdprijzen Woonhuis ter waarde van f 6000, te bouwen waar de winner ver kiest. 2 luxe Auto's. Paard en rijtuig Eetkamer Ameublement, Radio toestel enz. enz. Prijs per lot f 1 Verkrijgbaar in den Boekhandel leveren aan laagste markt prijzen alle daarom klaagt Gij ook over de „dure wasch" en valt het wasschen U zoo zwaar. Ge kunt 't veel goedkooper en gemakkelijker hebben, want er is 'n eenvoudiger en pret- liger manier van wasschen dan dat zware handwerk met waschbord en boender. Gebruikt alléén Lost in 2Va a 3 emmers koud water een pakje Persil op, doet de vuile wasch erin en brengt dat langzaam aan de kook. Na een kwartier koken wordt de wasch flink uitge spoeld eerst in warm en dan in koud water. om een heldere en frischriekende wasch te verkrijgen als nooit te voren. Hebt ge geen gelegenheid om de wasch te koken, zet ze dan 's avonds in een zoo heet mogelijk Persil-sop en laat het zoo tot 't morgens staan; daarna eerst in warm en dan in koud water na spoelen! Persil bevat geen chloor of andere nadee- lige bestanddeeien, zoodat ge yan een ge heel onschadelijke behandeling van Uw waschgoed zeker kunt zijn. F.brlk.me: E«niSe Importeur.: Henkei Cie., A. G. E. Ostermann A Co., D&sseidorf. Amsterdam. ONTVANGEN BIJ Koudwaterplakmeel „Premier". De alom bekende Blanc fix. alsmede alle benoodigde onderdeden. Tafelwasdoek, Kastranden in papier en wasdoek, Glaspennen, Punaises, Messenpoets, Koperpoets enz. Prima eigengemaakte en Engelsche BUSSENVERF, Binnen- en Buitenlakken, Vernissen en Glaswerken. Lage prijzen. Beleefd aanbevelend. Lage prijzen alvorens elders te koopen, eerst prijsvragen bij is in Uw eigen belang. Steeds voorradig i Hout. Gips. Kalk, Grèsbuizen, Pannen, Tegels, Plavuizen, Llyckerhofi cement en andere soorten conc f; reerende prijzen. Aanbevelend, Machinale fJoutbewerking. Telefoon 57 BOEKBINDERIJ VENRAY HANDELSDRUKKERIJ Patersstraat 23.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 3