kinkhoest. Tweede blad. Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Aan de Katholieke vrouwen in Limburg. RtóUTLLETON. Het geheim van den millionnair. Laat uw lieveling niet kwellen Geef het dadelijk Akker's Abdijsiroop De groote beteekenis van de verkiezing. Een pot Kloosterbalsem in huis is een groot gemak Zaterdag 27 Juni 1925 V 46e Jaargang No. 26. J\ RON'NEMKNTSPKLJS PER KWARTAAL: toor VENRAY 65 c. banco per post 75 c. voor het r-uitenland (bij voo-uitbetaling) 11,30 aïzooderl. cummers 5 c. PEEL MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon SI. PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 ct elke regel meer 7c Advertenliën bij abonne ment groote reductie. Aanplakken van billettcn aan liuizen en gebouwen. De Burgemeester van Venray vestigt de aandacht op artikel 28 der Alge- meene Politieverordening, luidende als volgt »Hel is verboden op of aan straten of wegen zonder van gemeentewege daarmede belast te zijn, bekendmakin gen of reclameplaten te plaatsen, te bevestigen of aan te brengen, op of aan openbare gebouwen, gemeente- eigendommen of van gemeentewege opgerichte aanplakborden, of zoodanige handelingen te verrichten op ot aan particuliere eigendommen, tenzij krach tens wettelijk voorschrift of toestem ming van den eigenaar beheerder of bewoner." Geene aanplakbiljetten ook geene verkiezingsbilletten mogen dus geplakt worden op officieele gebouwen en op particuliere gebouwen, alleen met toe stemming van eigenaar of bewoner. Bij overtreding zal proces-verbaal worden opgemaakt. Venray 17 Juni 1925, De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. Een kort woord zij gericht tot de vrouwen en meisjes, de kiezeressen van Limburg. Zij zijn een machtige hulp voor de katholieke parlij. Dat deze bij- de verkiezing van 1922, ondanks alle sombere voorspellingen, zulk een schil terend succes heeft gehad, was niet in de laatste plaats aan de vrouwen te danken. Tot de Katholieke vrouwen van Lim burg behoeven wij nauwelijks te zeggen btemt Katholiek. De katholieke vrouw, die naar de stembus gaat, zal zonder eenige aarzeling stemmen op Dr. Noleris. De vrouw laat zich in de politiek niet gemakkelijk op nevenpaden leiden zoo als sommige mannen. Zij laat hQt zwaarste wegen wat het zwaarst is Haar aandacht valt terstond op de kern der zaak en zij stemt katholiek, omdat zij met haar stembiljet een groot katho liek belang kan dienen. De aanleiding tot dit artikel is dan ook niet, de katholieke vrouwen te gaan voorhouden, dat zij katholiek moeten stemmen. Dat wij ons vandaag wenden tot haar, geschiedt om andere radenen: De eerste is minder zwaarwichtig, omdat het een kwestie geldt, waarin vrouwelijke offerzin en edelmoedigheid voor de katholieke zaak gemakkelijk de overwinning behaalt Maar iets moeien wij er toch van zeggen. Het vrouwenkiesrecht is nog tamelijk nieuw. De vrouwen nemen voor de tweede maal deel óan een Kamerver kiezing. Er zijn vele onder haar, die het maar beter hadden gevonden, dat men dat kiezen en stemmen maar aan 12. Eensklaps voelde hij zich zachtjes in den arm knijpen en toen hij zich omkeerde, stond een dwergachtig vrouw tje vóór hem, dat nauwelijks tot aan zijn middel reikte. Moeder Ginger (gember) want deze was het, droeg op haar misvormde schouders een over groot hoofd met vuurrood haar, het welk met twee strikkep van regenboog kleur was versierd. Ook haar jurk vertoonde verscheidene kleuren. De voeten staken in roode pantoffels en waren bekleed met blauwe kousen Haar gezicht was buitengewoon lang en akelig geel van kleur, met een paar waterig blauwe oogen en een zeer grooten mond. Wat is er vroeg zij den jongen man. U wensch» mijnheer Cicero Gramp te spreken, mijnwaarde heer? Ja. Kunt u mij bij hem brengen? vroeg Alex. Is hij thuis Misschien misschien ook niet, antwoordde moeder Ginger met loeren den blik. Wat wilt u van hem? Geef hem'dezen brief, die verklaart hem alles, zeide Alex en haalde Cicero's brief te voorschijn Ze knikte, kwaakte als een kikker, en verdween tusschen de gapers. Tot de mannen had overgelaten. Met tegen zin hebben Katholieke vrouwen aan vaard, hetgeen vele socialistische en liberale met verlangen hebben begroet. Nu vreezen we al voelen we ons zelf geneigd deze vrees wat overdreven te achten dat sommige vrouwen haar tegenzin in de politiek niet zullen kunnen overwinnen of door zekeren schroom van de stembus worden terug gehouden Vrouwen en meisjes van Limburg, overwint dat alles en komt ter sternbus! Bedenkt, dat de Katholieke Staatspartij ook de macht van Uw getal noodig heeft. Overweegt ook, dat op 1 Juli de liberale en socialistische vrouwen ter stembus gaan. In andere tijden vormt gij een groote macht tegen de door voering van de heillooze beginselen dezer tegenstanders door in Uw huis gezin stil Uw groote plichten te doen. Elk goed gezin is een steunpilaar voor de Christelijke Maatschappij. Maar op den verkiezingsdag moet gij, katholieke kiezeressen, een tegenwicht vormen tegenover het getal uwer politieke tegenstandsters door allen trouw ter stembus op te komen en katholiek te stemmen, dus op Dr Nolens, no. 1 van lijst 23. Dat hebt gij in 1922 zoo uit muntend gedaan, dat leden van link- sche partijen, die uit beginsel hel vrouwenkiesrecht voorstonden, het thans om opportuniteitsredenen (de schade die hun partij er door loopt) gaarne zouden opdoeken. En de Katholieke Parlij, die er eerst hard tegen was om de vrouw in de politiek te halen, zou haar stemrecht niet graag meer missen, om het voordeel dat zij er van heeft. Op de tweede plaats, katholieke vrouwen, helpt de Katholieke Partij een handje door propagandistischen arbeid. In verschillende kiesvereenigingen werken vrouwen en meisjes mede in de propagandaclubs, vooral ter voor lichting van vrouwen en meisjes, opdat deze katholiek en geldig stemmen. Doet mee, als gij kunt. Maar vooral weest propagandisten in eigen huis. Gij hebt mannen, zoons en vaders. Velen van hen ondergaan den invloed van den slechten tijd. Wij hebben een grooten oorlog achter den rug. Europa is verarmd. Vier jaren lang is er in het grootste deel van Europa slechts vernietigd. Neutrale landen hebben om hun onafhankelijk heid te redden en het volk in den voed- selnood te voeden, millioenen moeten ten koste leggen. Nederland ongeveer 2000 millioen gulden. Ieder krijgt daar van de gevolgen te dragenhooge lasten en kleinere verdiensten, 't Is de natuurlijke loop der dingen, waaraan niets te veranderen viel. Het politieke leven ondergaat echter steeds den invloed der tijdsomstandig heden. Verschillende mannen worden door verkeerde raadgevers voorgelicht, die er belang bij hebben, hen op te zetten tegen de christelijke regeering en de katholieke partij. Om hun stem wordt hun een rad voor de oogen ge draaid. Aan u, vrouwen, de taak, hen te bewegen, katholiek te stemmen. Wie kan daar over 't algemeen beter voor zorgen dan gij Samen vormt gij een zijn leedwezen was mijnheer Torold nu het middelpunt van het onbeschaamd hem aanstarende volk en het onder werp der ruwe gesprekken en platte kwinkslagen. Aan dezen onaangenamen toestand kwarti nochtans spoedig een einde, daar moeder Ginger weder verscheen, die Alex bij zijn mouw pakte en hem .paar een huis aan het eind van het slop trok. De omsfaanders braakten vloeken en verwenschingen uit, dat de prooi, die zij wilden plukken, hun uit de vingers glipte, maar hun »prooi" wenschte zich heimelijk geluk, dat hij in deze vuile, afgelegen buurt niet 's avonds gekomen was. Hij was ervan overtuigd, dat het hem dan slecht ware vergaan. Onder de hoede van moeder Ginger scheen hij nochtans niets le duchten te hebben, Met aapachtige behendigheid leidde zij hem een smerige trap op en bracht hem in een kale kamer, waarin zich slechts een bed, een tafel en een stoel bevonden. Hier werd Alex ont vangen door een vreeselijk corpulenten man, in een opzichtig roode kamer japon, die wel is waar, oud en vol vlekken was, maar toch nog steeds in druk maakte. Het viel Alex niet moei lijk in hem den man te herkennen, dien hij op de straatpromenade van Bournemouth gezien had. Zijt welkom, geëerde heer Torold, begon Gramp met tooneelachtig gebaar. Moeder Ginger, ge kunt u verwijderen. Om de vrouw gauwer kwijt te zijn, drukte Torold haar een geldstuk in de hand, waarop zij een kreet van ver katholiek huisgezin. Gij leeft voor el kaar, kent elkanders zwakheden en goede zijde, weet welke roerselen elkan ders gemoed bewegen. Gij doet uw best om uw echtgenoot en kinderen een katholiek leven le doen leiden. Zorgt ook, dat zij hun katholieken plicht aan de stembus vervullen. Wacht u er vooral voor, te smalen op de politiek of de onverschilligheid van sommigen nog aan te wakkeren. In vele huisgezinnen zijn de vrouwen en dochters degelijke katholieken ge bleven, ook nadat de man en vader voor de voortdurende roode verleiding bezweken is of onder den invloed is gekomen van een liberaliseerende partij. Wanneer de vrouwen daarentegen al haar krachten inspannen, zal in Yele gevallen blijken dat echtgenooten en moeders bij haar mannen en zonen veel meer vermogen dan de propagan disten ,ran socialistische en liberale partijen. Daarom vrouwen, weest ook gij pro pagandisten, vooral in uwe omgeving, in het heiligdom van uw gezin, opdat geheel Katholiek Limburg 1 Juli zijn slem uilbrenge op Dr. Nolens, no. 1 van Ijjst 23. ROELAND. door den Kom de natuur te hulp de taaie kleverige slijm los te maken en te verwijderen. De telkens terugkee- rende krampachtige, benauwde hoestaanvallen maken licht van Uw stevige kleine een zwak poppetje. rukking uilstiet en de kamer verliet. Met den opzichtig opgeschikten vage bond alleen gelaten, nam de jonge man den eenigen in het vertrek aanwezigen stoel en keek Gramp aan die in majestueuze houding óp den rand van het bed zat, met zijn roode kamerjapon om zich heen geslagen, als ware deze een koningsmantel. Zoo, jij bent dus Cicero Gramp, begon Alex, ik heb je gezien. Te Bournemouth, viel de profes- ser in welsprekendheid en fraai uit spraak in. Ja, ja, ik hield mij daar op, teneinde mijn geschokte gezondheid te herstellen. En meteen miss Marlow geld af te persen. Af te persen Dat is een zeer leelijk woord, mijnheer Torold. Hoe weet je mijn naam Het behoort tot mijn beroep, de meeste namen te kennen, luidde het antwoord, ex nihilo nihil fit (uil niets kan niets voorkomen) wanneer gij de taal van mijn naamgenoot verstaat. Wanneer ik niet wist, wat ik wensche- lijk acht te weten, dan zouden mijn inkomsten inderdaad zeer gering zijn. Ik bezocht het bekoorlijke dorp Heaton en vernam daar, dat Mej. Marlow en de heer Torold, met wien die jonge dame verloofd is, tot herstel van ge zondheid, in gezelschap eener bejaarde dame naar de zee waren gegaan. Bour nemouth was de plaats, die de dame en de heer hadden uitgekozen. Ik begaf mij derhalve erheen. En toen ik daar een jonge dame met een bedaagde juffrouw en een jong, elegant he<jr in MlJNHARDT's Staal-Tabletten .90* Maag-Tabletten. .75* Zenuw-Tabletten ?75« Laxeer-Tabletten .60* Hoofdpiin-T abietten 60 Bij Apoth. en Drogfctea 291—10 Wij zijn de laatste week voor de verkiezing ingegaan. Nog eenige dagen en ons wordt een stembiljet aangeboden met de lijsten van een twintigtal politieke partijen om ereen keuze Uit te doen. Katholiek Limburg geniet nu de bijzondere belangstelling ook van allerlei partijen, die zich van ons wel en wee anders nooit veei aantrokken, die Limburg inhet verleden zelfs onthielden, waarop het recht had, of er op uit zijn, den grootsten schat van Limburgdien het van alle pro vincies van ons vaderland 't langst bezeten heeftzijn katholiek geloof te ondermijnen en te verdelgen. Wanneer men zulke politieke par tijen beschouwt, moet men niet kijken naar den mooien mond, dien ze in den verkiezingstijd opzetten. Dan spelen ze de rol van lok-vinken. Want let goed opze komen nu niet bij ons om iets meer te brengen dan mooie woorden, maar om van ons iets te halen^onze kostbare stemmen. Wanneer men wil weten, wat men aan eene politieke partij heeft, dan moet men kijken naar haar beginse len. naar de beweegredenen, die haar drijven, waaraan zij haar bestaan ontleent. De schreeuwerige S. D. A. P. gaat voorop bij die boven-Moerdijksche vreemdelingen, die naar onze stem men hengelen. De sociaal-democraten, met hare spruiten de communisten, zijn onze ergste vijanden. De socialistische leer, de socialis tische theorie verdraagt zich niet met het katholiek geloof. Men kan niet tegelijk aanhanger zijn van het katho licisme en van het socialisme, omdat men niet :egelijk kangelooven: „Er bestaat maar één Ood en we moeten leven volgens Zijn gebod" en „Er is geen God". Het socialisme erkent slechts de stof. Er bestaat volgens die leer dus geen onstoffelijke God, geen onsterfe lijke ziel. Volgens het socialisme komen alle begrippen van den mensch omtrent God en godsdienst voort uit de verhoudingen in de maatschappij, dus uit tijdsomstandigheden, en ver anderen die begrippen met die ver houdingen. God is dus slechts iets, haar gevolg zag, vergewiste ik mij dal dit geacht gezelschap miss Marlow mijnheer Torold en Mej. Prasch waren. En toen maaktet gij u uit de voeten. Juist, zooals u zegt, gaf Cicero rondborstig toe. Zoodra u uit mijn ge zichtskring verdwenen was, vertrok ik, want ik wist dat men u, zoodra ge in het hotel zoudt gekomen zijn, een brief zou overhandigen en ik was bang, dat u de politie kondet verwittigen. Wat getuigt van een slecht ge weten. Misschien, waarde heer. Cicero sloeg de roode kamerjapon met een onnavolgbaren zwaai uiteen en legde de vlakke rechterhand op zijn borst. Hier tronen vrede, reinheid en onschuld. Ik wenschte niet, dat de politie zich in de zaak mengde, eenvoudig omdat ik niet gedwongen wilde zijn, haar voor niemendal datgene te zeggen, wat ik voor een sommetje geld kon verkoopèn. Bovendien wenschte ik u in mijn eigen woning te spreken, 't Is wel is waar maar een armzalige kamer, voegde mijnheer Gramp erbij, maar mijn huis is mijn wereld. Hij maakte een buiging, als rekende hij op bijvalsbetuiging. Kom tot de zaak, mijnheer Gramp, zei Alex diplomatisch, wat weet je van de historie? Van de honderd pond vroeg de man, met het onnoozeiste gezicht van de wereld. Wanneer ik weet, wat je inlich tingen zijn, krijg je meer of minder- dan die som. Het is zoo prettig goed te kunnen helpen als iemand zich verwondt. Akker's Kloosterbalsem zal de pijn stillen en U snel genezen. Akker's Kloosterbalsem is door zijn bijzondere eigenschappen onover troffen bij ontvellingen, schrammen, brandbla ren, puisten, wonden, zweren, insectenbeten, wintervoeten. Ook bij spierverrekkingen, spit, spierpijnen, rheumatiek. Per groote pot van 20 gram 50 cent. Potten van 50 gr. f 1.— 100gr. fl.75. Hoe grooter hoe voordeellgcr. Alom verkrijgbaar dat de hersenen van de menschen fantaseeren. Is de socialistische leer anti-katho liek, dan moef ook de praktijk van 't socialisme vanzelf anti-katholiek zijn. Daarom leerde Wibaut voor eenige weken nog, dat buitenhuwe- lijksche samenleving zeer zedelijk en toelaatbaar kan zijn. Daarom propa geert het socialisme schaamteloos de kinderbeperking. Daarom verguist de S. D. A. P. onze bisschoppen en priesters, die opkomen tegen hun verderfelijke leer om de gelooviger. er tegen te beschermen. Daarom kan een echt-katholiek voelend man of vrouw onmogelijk tot het socialisme gaan. Daarom ver liest een Katholiek, die overgaat tot het socialisme noodzakelijk zijn gods dienst. Bij onze politieke tegenstanders zien we naast de socialisten tegen overons staan de liberale partijen. Zij zijn al even anti-katholiek krachtens haar leer en praktijk als het socia lisme. Het liberalisme stelt den mensch met zijn rede in het middelpunt der Maatschappij. Hij is de wetgever, de gezagdrager, de menschheid doet wat zij wil en heeft volgens de liberale leer van geen Ood eenig gebod aan te nemen. Een God, zooals wij dien belijden, beslaat volgens het liberalis me trouwens niet. Het anti-katholieke liberalisme leidde in de praktijk dan ook tot eenver- fijnde godsdienstvervolging b.v. door de uitbanning van het christendom uit het onderwijs, van de gewone schoolbank tot op de universiteit toe, door de hospitalen geheel onder een leekenbestuur te brengen, evenals de weeshuizen enz. Meer of minder o neen, dat bevalt me in 't geheel niet, mijnheer Torcld. Ik verlang van u, of van miss Marlow honderd pond. Dat weet ik. En van mevrouw Warren, de doktersvrouw, honderd vijftig. Ah 1 Cicero vertrok geen spier. Zij heeft u dus verteld, dat ik haar inlich tingen kan verschaffen, omtrent de de plaats, waar het lijk van haren echtgenoot gevonden kan worden. Ja, zij was reeds op weg naar u. Ik nochtans heb haar belet hier te komen. Nu wacht zij je op een andere plaats. U moet mij daarheen vergezel len, mijnheer Gramp. Cicero schudde echter zijn hoofd. In mijn woning is mij dat het aangenaamste, zeide hij. U is bang voor de politie riep mijnheer Torold ongeduldig. O neen, niet in het minste, mijn heer Torold, Ik heb trouwens niets van haar te vreezenvoor honderd pond evenwel wit ik mijn hart voor u uit- storter. Ik zat je vijftig pond geven, wan neer ge mij alles zegt wat je weet. Van mevrouw Warren krijgt ge geen penny. Nu, dan zal die dame ook niet te weten komen, waar zich het lijk van haren echtgenoot bevindt. Dat weet zij reeds, gaf Alex koeltjes ten antwoord. Ha riep Cicero met een theater achtig gebaar. Ge tracht mij te mis leiden Daar denk ik niet aan. Ik zelf was erbij, toen het tijk gevonden werd.

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1