Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. Verkiezingen 1925 Vadertje Langbeen. Provinciaal Nieuws, nee oaargang no. zo. Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Stemming Oproepingskaar ten De Kippenhouderij op het platteland Algemeens Vergadering Stoomzuivelfabriek Venray Dienstplichtigen fcdi«( way A BONNK.M ENTSPRIJ S PER KWARTAAL: voor VENRAY 65 c. franco pet post 75 c. voor hot i>uiteni»n-i (bij voo uitbetaling) f 1,30 afzonderl. ummi?is 5 c. PEEL MAAS Ui>gaye van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 81. PRIJS DER ADVERTENTIEN t 8 i egels 60 ct elke regel meer 7xft c< Advertentiën bij abonne ment groote reductie- De Burgemeester van Venray brengt ter openbare kennis, dat de verkiezing van de Leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal zal plaats hebben op Woensdag 1 Juli a.s van des voormid dags acht uur lot des namiddags vijl' uur. Voorts wordt gewezen op het bepaalde bij art. 72, 2e lid der Kieswet, luidende als volgt: Ieder die volgens de kiezers lijsten bevoegd is lot-de keuze ined" te werken, is verplicht zich binnen den voor de stemming bepaalden lijd lei- uitoefening van zijn kiesrecht aan te melden bij het stembureau van hel voor hem op de kiezerslijst aangewezen 8temdistrïct, behalve bij het bestaan van eene geldige reden van verhinde- ring. Ingevolge het bepaalde bij art. 128 van het Wetboek van strafrecht wordt hij, die opzettelijk zich vooreen ander uitgevende, aan eene krachlens wette lijk voorschrift uitgeschreven verkie zing deelneemt, gestraft met gevange nisstraf van ten hoogste één jaar. Venray 22 Juni 1925. De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. Burgemeester en Wethouders van Venray vestigen de aandacht van be langhebber.den op de artikelen 55 en 66 der Kieswet, waarbij is bepaald le. dat personen, bij wie en bestuur ders van bijzondere ondernemingen en instellingen, waarbij personen in dienst betrekking zijn, die kiesgerechtigd zijn, verplicht zijn te zorgen, dat ieder van dezen, gedurende ten minste twee achtereenvolgende uren tusschen acht uur des voormiddags en vijf uur des namiddags gelegenheid vinden om te gaan stemmen 2e. dat personen en bestuurders, hiervoor bedoeld, voorzoover arbeid wordt verricht in fabrieken ot werk plaatsen, verplicht zijn le zorgen dat in het arbeidslokaal en zoo er meerder arbeidslokalen zijn, in het grootste of wel in meer dan een arbeid&lokaal, gedurende twee werkdagen voor en op den dag der stemming (dus vanaf 29 Juni as) op eene zichtbare wijze is opgehangen eene door hpn of van hunnentwege onderleekende lijst, ver meldende de uren, hiervoorbedoeld, waarop voor het bij hen in dienst zijnde personeel gelegenheid is om te gaan stemmen. Venray 22 Juni 1925. Burgemeester en Wethouders voornd. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. De Burgemeester van Venray maakt bekend, dat de alpbabelische lijst, be doeld in art. 57f der Kieswet, vanaf heden voor eenieder ter inzage is nedergelegd, en tegen betaling der kosten, in afschrift verkrijgbaar is Venray 22 Juni 1925. De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. Om verwarring te voorkomen wordt uitdrukkelijk de aauducht er op ge vestigd, dat de kiezers moeteu stemmen aan het Stembureau dat op liunoproe- pingskaart is vermeld. Ook dan wan neer zy thans in een ander deel der gemeente woonachtig zijn. Al degenen, die geen oprocpingskaart voor de stemming hebben ontvangen en toch meenen stemgerechtigd te zijn, kunnen zich Maandag of Dinsdag a.s ten gemeente-secretarie vervoegen om inlichtingen. Zij ontvangen dan als zij inderdaad hier op kiezerslijst slaan, alsnog een oproepingskaart. De Staat als voorzorg voor alle noo- den is in ons land nog geen sprookjes held geworden, maar zijn rijk is toch uit. Dat heeft wel met harde lessen de ervaring geleerd, in de achter ons lig gende jaren opgedaan met de over dreven staatsbemoeiing op zoo verschil lend terrein, waar in strijd met alle begrip over economische exploitatie van het bedrijf Vadertje Langbeen over de hekken tot wering van buitensporig heden heenstapte om zich te gaan verlustigen in de lachende velden, die immers «wit stonden om te oogsten". Er was ruimte van geld allerwege, men was mild en gul gestemd cri allerlei wonschen^en nooden schenen een kleinigheid om vervuld te worden. Men stapte gemakkelijk heen over practischë bezwaren, niet rekenende met terugslag, die ongetwijfeld komen moest en dan ook niet lang op zich deed wachten. Na slechts twee jaren van krankzinnigen voorspoed, die de eischen steeds hooger en strenger^deden st-llen, viel het lid neer. Harde Ipssen werden toen uitgedeeld, zoo hier als elders, maar de volledige consequenties zijn er nog steeds niet uit gelrokken, hoewel op belangrijke punten al veel is prijs gegeven veil d schoon klinkende theorieën. Een der meest sprekende bewijzen, hoe volkomen ongeschikt de Staat is le achten, op economische wijze han dIs- en ri ij verheidsondernemingen te besturen, heeft gelukkig ons land niet opgeleverd Daarvoor moeten wij in het buitenland rondkijken, maar kennis making nvt die ervaring kan haar nut hebben ook voor ons. Wie zich aan een ander spiegelt, enz. Wij bedoelen de meer dan ramp zalige resullaten, welke bereikt zijn met de exploitatie van handelsvloten door den Slaat en het is niet te sterk gezegd, dat zoowel in de oude als in de nie;. we wereld op dit punt het meest volkomen fiasco is geleden als men zich maar denken kan. De enkele cijfers, die wij hieronder lat-n volgen, spreken een duidelijke en niet le miskennen taai ze vermei den de verliezen door den Staat geleden met zijn vloot- Allereerst de Angelsaksische landen. West-Australië boekte, na verrekening op het credit van d». abnormale wins ten in de oorlogsjaren, in de exploitatie periode van 19211923 een verlies van I 210,250. Tasmanië kon na 2 jaren exploitatie bogen op een deficit van 181,783, terwijl de Commonwealth Australië over eveneens 2 jaren van 19211923, nadat de waarde van de vloot verminderd was mei eventjes 1 7 inillioen, nog stond voor een tekort van 12,961,219. Canada slaat hetrecord van de deelen van het Britsche keizer rijk en zag over het tijdsverloop 1922 1923 de zegening van deze staatsbe moeienis uitgedrukt in een verlies van 13 876,161. In de Vereenigde Staten, waar alles in het tienvoud geschiedt van hetgeen wij gewend zijn, werd hQt schitterende resultaat bereikt, dat in 3 jaren en 5 maanden, tot 31 December 1923, het nadeelig slot l 64,366,574 be droeg. Telt men dit eenvoudige reken sommetje bij elkaar op, dan komt men tot hel onstellende cijfer van 1 71,495,987 welk geld eenvoudig weggesmeten kan heeten. In Frankrijk, om wat dichter bij huis te blijven, heeft men gedurende 3 jaren de «zegeningen" van den Staat kurnen genieten met zijn eigen vloot, welke geschapen werd in 1918 en geliquideerd bij de wet van 9 Augustus 1921. Hoe wel.... geen koopmansboekhouding werd gehouden (een fraai zakelijk standpunt!), is uit de officieels stukken van de parlementaire enquête dieaangaande te vermelden, dat op de exploitatie een deficit is verkregen van meer dan een half milliard francs, ongerekend het verlies van 1 milliard op de waarde der schepen, door den Slaat gekocht en gebouwd. Het totale verlies is voor Frankrijk veilig le becijferen op ander half milliard francs. Dit reusachtig cijfer krijgt echter nog meer kleuren beteekenis, wanneer men bedenkt, dal dit inderdaad fraaie resultaat bereikt is in een zoo korte periode, terwijl de waardevermindering van defr8nc zich nog nauwelijks had doen gelden. De koers van het pond sterling heeft ge schommeld tusschen tusschen 27 frc. voor 1918, 35 voor 1919 en 51 vooi 1920, zoodat een gemiddelde van 37 is te nemen voor deze drie jaren tezamen. Men komt dan voor Frankrijk op eon verlies van meer don 144000.000. Telt men de hier vermelde verlies cijfers op, dan is de door deze Staats koopvaarders exploitanten voor de er varing daarmee opgedaan een lesgeld betaald van ruim 1 112,000,000 Wij schrikken er voor terug, dal bedrag te herleiden in goede Hollandsche gul dens 1 Maar ook de Portugeesche regeering is bezig met de verwezenlijking van plannen tot liquidatie van haarStaats- vloot ter koopvaardijde exploitatie heeft ook hier aanmerkelijke verliezen opgeleverd en Zwitserland, dat zich naast de operette-oorlogsvloot op het meer van Genève de weelde veroor loofde van toch ook een handelsvloot, heeft juist in de jongste dsgen daar vóór een verlies kunnen uitrekenen van ruim 64 millioen Zwitsersche francs Het zijn wel dure lessen geweest, maar als ze maar tot inkeer en ver betering hebben gebracht, dan is voor enkele tientallen jaren misschien de Slaat weer teruggebracht op zijn eigen terrein, dat hij niet mag verlaten dan alleen om uitwassen te doen verdwijnen in het algemeen belang. door JOS BOSHOUWERS te LENT Huisvesting der kuikens na 6 weken. C le G. Op hel platteland schenkt men daar doorgaans weinig aandacht aar. De een laat ze veel le lang in de kuikenhokkei», zoodat deze te vol raken: de kuikens grot.ien, ^worden grooter, maar het hokje niet. Of ze gaan uit hot hokje zoo maar in eens bij de gcoote kippen. Iedereen kan begrijpen, dat te veel kuikens in een te klein hokje nadeelig moet zijn ze gaan dan op 'n groote kluit op elkaar zitten de warmte, die ze uitstralen, b 1 ij ft er onder en e r tus-. schen door hangen de temperatuur wordt veel te hoog. En het gevolg? Worden ze 's morgens «los" gelaten, dan krijg n ze het tc koud de over gang is veel te groot. Men ziet dadelijk, dat de glans der voeren verdwijnt, dat ze d'r vies uit gaan zien en dat de kammetjes donker van kleur worden. Geen wonder, dat sommige kuikens snotterig worden, dat ze vermageren en dood gaan. Wat er nog doorkomt, blijven meestal stumperds, die veel te laat aan den leg komen. Ze zijn den slag niet gauw te boven. Wat er dan gebeuren moet met kui kens, die 6, 7 weken ou 1 zijn Ten eerste is het noodig, dat ze een slaapplaats boven den grond krijgen, op breede latten, plankjes beter gezegd. Onze kuikens overnachten op dien leef tijd steeds op 8 tol 10 c.M. breede latten, afgerond, 40 c.M. ongeveer boven den grond. Worden de uitwerpselen dagelijks verwijderd, dan is eene meslplank over bodig. Bij heel breede zitlatten rust het heele borstbeen daarop. Dat moet ook, om verkrommingen te voorkomen. Het beenderstel van kuikens is véél weeker dan van volgroeide kippen. De eerste avonden moet men een beetje oppassen, want als ze eene nieuwe slaapplaats krijgen, willen ze nog al eens op mekaar kruipen, 't is alles nog zoo ongewoon voor die beestjes, die van Jnatüur eenigszins bang zijn. Het verplaatsen moet in het donker geschieden. Ze zijn er echter gauw aan gewoon. Deze latten, of liever plankjes wor den in een apart kuikenhokje of leeg staand kippenhok aangebracht. Noodig is in elk geval, dat het goed verlicht is en ook voldoende geventi leerd kan worden. Men kan zelfs een tijdelijk hok maken van slroo of riet, met open of met gaas gesloten front. Wij willen alleen maar zeggen, dat het geen kost baar hok behoeft te worden, 't Doet alleen maar dienst in de zomermaanden, en dan stelt hel hok niet veel eischen als 't er maai frisch en luchtig is. Natuurlijk is ook noodig, dat een deel van het terrein wordt afgemaakt met vlechtdraad, want kuikens groeien nooit slechter dan wanneer ze op jeugdigen leeftijd reeds lusschen oudere hennen moeten verblijven. Worden de haantjes er bij tijds uit gepikt, dan behoeft de ruimte al weer niet zoo heel groot te wezen, daar hel aantal dan direct op de helft komt Hennetjes zonder haantjes groeien het best Houdt deze toch niet aan voor den verkoop, je krijgt er toch het geld niet voor terug dal ze aan voer kosten. Boveiliging tegen roofdieren. J. te O. Alle venlilatie-openingen afsluiten met sterk gaas Blauw hor reljesgaas is daar zeer geschikt voor. Is de vloer niet van beton of steen, dan langs de buitenwanden van het hok 3/8 vlechtdraad in graven. Als een roofdier naar binnen wil, begint het altijd langs den wand van hel hok le graven. Zelfs bij steenen of tegel vloer is zulk vlechtdruad in den grond wel aan te bevelen tegen ratten en muizen, daar deze anders de steenen zouden ondergraven, en doen ver zakken. van de op Zaterdag 20 Juni. Te ruim 7 uur opende de heer Hub. Janssen, als voorzitter van der Raad van Commissarissen de vergadering met den christelijken groet, heette alle aanwezigeu hartelijk welkom en con stateerde met genoegen, dat de verga ring zoo buitengewoon druk bezocht was Met genoegen kon spreker de vergadering thans reeds mededeelen, dat het boekjaar 1924/25 voor de fabriek een gunstig jaar was geweest, zooals straks wel zou blijken uit het verslag van den directeur Verder deelde spreker nog mede, dat hij gaarne het woord zou verleenen, wanneer daarom in deze vergadering gevraagd werd maar hoopte hij, dat er alsdan geen afbrekende, maar opbouwende critiek zou uitgeoefend worden. Vervolgens verzocht hij den heer Stoot het secre taria&t dezer vergadering te willen waarnemen, waaraan deze voldeed. De notulen der vorige buitengewone algemeene vergadering werden daarna door den directeur voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd. De balans met winst en verliesreke ning werden door den heer Stool voor gelezen en door den directeur nader toegelicht, in zijn uitvoerig verslag. Aan het verslag van den directeur ontleenen wij het volgende Er werden in het afgelnopen boek jaar aangevoerd 5722920 Kg melk, zijnde ruim 718000 Kg. meer dan het vorige jaar. Hiervan werden zoet ver kocht 154133 Kg. zoodat er nog tot boter verwerkt werden 5568780 Kg. Daaruit werden verkregen 216952i,'t K.g. boter, zoodat voor 1 Kg. boter is noodig geweest 25,7 Kg. melk. 't Ge middeld vetgehalte was ruim 3,3 pCt. evenals 't vorig jaar. In totaal werden verkocht 216952i/t Kg. met eene opbrengst van f 512474,29 of gemiddeld f 2,36 per Kg. tegen 't vorig jaar f2,01. Voor 154133 Kg. volle melk werd ontvangen f. 20846 31, voor karnemelk f 6476 03; voor entréegelden f95; voor ijs f 823,90 en voor overschot tuiten- verkoop f 12,36 zoodat de ontvangsten in totaal bedroegen f 540727,89 of f 9.45 per 100 Kg. melk tegen f 8,18 't vorig jaar. Voor de melk is uitbetaald f474322,18 of f 8,29 per 100 Kg legen 't vorig jaar f 6,94. Het totale onkostencijfer bedroeg dit jaar f 56592,84 of f 0.99 per 100 Kg geleverde melk tegen f 1.20 't vorig jaar, zoodat dit cijfer ook dit jaar wederom is gedaald en wel met f0,21 per 100 Kg. De totale ontvangsten en uitgaven bedroegen in het afgeloopen boekjaar respectievelijk f 540727,89 en f530915,02 zoodat er een batig saldo is van f 9812,87 hetwelk overgebracht werd naar het Vernieuwingsfonds. Dit groote batige Saldo was volgens het verslag voornamelijk te danken aan de hooge botergrijzen en aan de aan merkelijke daling van het onkosten cijfer, welke laatste haar oorzaak vond in den steeds grooleren aanvoer van melk en er geen groote reparatiën waren noodig geweest. Er werden in het afgeloopen jaar gehouden 6 Bestuursvergaderingen, 2 vergaderingen van Bestuur en Raad van Commissarissen en 1 buitengewone Algemeefie vergadering. Nadat de directeur de voornaamste punten, welke op deze. vergaderingen behandeld waren, had medegedeeld eindigde hij zijn verslag met den weusch, dat met Gods zegen het vol gende boekjaar voor de vereeniging even gunstig mocht zijn als het voor gaande. De voorzitter bedankte den directeur voor zijn keurig verslag en vroeg of wellicht iemand daaromtrent nadere inlichtingen verlangde. De heer Steeghs Castenray vroeg hoe de fabriek er nu financieel eigenlijk voorstond, wijl zulks uit het verslag niet zoo aanstonds was op le maken. De directeur antwoordde hierop, dat de fabriek bezit pl m f15000, f3000 (waarborgsom)directeur) is een Netto- bezit van pl m. f 12000.® Verder niemand meer nadere inlich tingen omtrent het verslag verlangende werd dit zonder hoofdelijke stemming aldus goedgekeurd. De voorzitter bedankte mede namens de vergadering het besluur, den direc teur en het verdere personeel der fabriek voor alles wal zij ook in het afgeloopen jaar wederom voor den vooruitgang en bloei der fabriek hadden Alsdan kwam aan de orde de ver kiezing van een lid van den Raad van Commissarissen, wegens periodieke aftreding van den heer Jos. Poels uit Overloon. De voorzitter deelde mede, dat door de leden tijdens den daarvoor gestelden termijn geen tegencandidaten waren gesteld en stelde het Bestuur mitsdien voor den heer Jos. Poels bij acclamatie te herbenoemen. Werd goedgevonden. Als bestuursleden waren aan de beurt van aftreden de heeren Jac. Jacobs en Joh. Rambags en werden deze heeren op voorstel van het Bestuur eveneens bij acclamatie herkozen. Er traden in het afgeloopen jaar 20 leden toe met 60 koeien, terwijl 6 leden met 17 koeien werden afgeschreven. Bij de rondvraag deelde de directeur nog mede, dat men bij warm weder de melk, die iets zuur was, beter thuis kon houden en er dan nog boter van kon karnen, maar als men ze dan toch medegaf naar de fabriek kon men er aan de fabriek noch bij terugontvangst thuis iets mede doen en was zulks toch jammer. Nog deelde de directeur "mede, da het onderzoeken van monsters melk tot op heden kosteloos geschiedde, doch wijl dit tegenwoordig wat al te druk werd, had het bestuur besloten om dit voortaan te doen plsals hebben na afloop der werkzaamheden in de fabriek en wel legen eene vergoeding van 10 cents per monster en zou wel niemand daartegen eenig bezwaar hebben. Wijl verder niemand meer het woord verlangde dankte de voorzitter nogmaals voor de talrijke opkomst en consta teerde met genoegen, dat hier eensge zindheid en samenwerking heerschte en sprak hij de hoop uit, dat ook 1925 voor de fabriek wederom een gunstig jaar mocht zijn. Ten slotte bracht de voorzitter nogmaals dank aan Bestuur en Raad van Commissarissen, aan Directeur en verder personeel der Fa briek voor alles wat zij ook dit jaar wederom voor de vereeniging hadden gedaan, alsmede aan den heer J. Stoot, die steeds zoo belangeloos de vereeni ging ter zijde stond sloot hij vervolgens de vergadering met den christelijken groet. September, October en November komen er van jullie nog op 1 Wilt ge de beste voorbereiding? Maak dan retraite. In Venlo kunt ge terecht, ook in Spaubeek. In Venlo is er een van 26—29 Aug. In Spaubeek 29 Aug.1 Sept. en 12 lot 15 Sept. Besluit nu al, er heen te gaan. En als ge zelf besloten zijt, zeg het dan aan je kameraad. Probeer hem over te halen. Wil hij niet.... dan niet zeggen nou ga 'k ook nie, maar trouw blijve aan je besluit en gaan Aan de Ouders! Je kunt 'm slecht missen misschien van wege 't werk. 't Kan zijn. En je meent, dat ie zonder retraite ook wel braaf zal blijven onder dienst. 'k Wil het hopen. Maar laat mij ook eens wat zeggen. Als ge h'm laat gaan, ook al kan ie schrikkelijk moeilijk gemist worden van wege den oogst... dan zal ie des te beter begrijpen, hoe ge 'r op staat, dat ie retraite meemaakt. Zelf zal ie er blij om zijn, en zeker beter oppassen onder dienst. Kom me dan van de winter maar eens vertellen, of de oogst zonder hem ook niet bin nen is gekomen VENRAY, 27 Juni 1925. GEVONDEN een rijwiel-belasting- plaatje. Inlichtirfgen aan de Mare chausseekazerne. Men verzoekt ons vanwege de Secretarie te wijzen op de in dit blad voorkomende aankondigingen betreffen de de stemming op Woensdag a.s. Zij, die geen oproepingskaart voor die stemming ontvangen hebben en toch meenen kiezer te zijn, zullen goed doen Maandag of Dinsdag even naar de secretarie te gaan. Staan ze werkelijk in Venray op de kiezerslijst dan wordt hun ter secretarie als nog een kaart uitgereikt. Als men er mee wacht tot Woensdag veroorzaakt dal moeite voor zichzelf zoowel als voor de stembureaux. Maandag vierde het echtpaar H. PoelsIn 't Groenewoll aan de Langstraat hun gouden huwelijksfeest. Om 10 uur reed het gouden paar ver gezeld van familieleden en bruidjes, in landauers kerkwaarts, alwaar eene plechtige Hoogmis tot dankzegging werd opgedragen. De buurt had voor eene mooie ver siering gezorgd, terwijl allen vlagden. '8 Avonds bracht Venraysch Fanfare corps eene serenade aan het nog zeer krasse echtpaar, waarbij de President, Dr. Struben e6n hartelijke felicitatie uitbracht. Moge de gouden jubilarissen over tien jaren in dezelfde^ede gezondheid hun diamanten feest TOren. D.S.O. behaalde Zondag op de seriewedslrijden van Deurariia te Deur- ne den 2e prijs, een zilveren Lauwer tak met f5. Tegen den vrachtautorijder S. alhier, werd proces-verbaal opgemaakt, wegens overschrijding der maximum snelheid. Door den kippenhouder J. p. alhier werd ons deze week getoond een kuiken met twee koppen, en een met twee bekken. Beide beestjes zijn niet in 't leven gebleven. Uitslag der Zondag gehouden wedvlucht van de Postduivenvereeni-

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1