VENRAY, HORST en Omstreken. Weekblad voor Sixteen Dit nummer bestaat uit TWEE bladen. Opening der nieuwe Landbouwschool te Venray- De Kippenhouderij op het platteland $anaaal man mal PUROLl Zaterdag to Juni 1625 46e Jaargang No. 25. abonnementsprijs per kwartaal: voor VENRAY 65 c. franco per post 75 c. voor het buitenland (bij voo'uitbetaling) f 1,30 afzondert, nummers 5 c. PEEL EN MAAS Uitgave van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 61. PRIJS DER ADVERTENTIEN 1—8 regels 60 ct elke regel meer 7ct Advertentiën bij abonne ment groote reductie op 12 Juni 1925. Vrijdag 12 Juni had de plechtige inwijding en opening plaats van het nieuwe gebouw der Lagere Landbouw school te Venray. Om 9 uur werd in de parochiekerk de H. Mis opgedragen, waarna men groepsgewijze, 't bestuur, de ouders van de leerlingen, vervo'gens de oud leerlingen en leerlingen naar de nieuwe school trok aan den Stations weg. Verschillende autoriteiten waren aan wezig, als Dr v. d. Zande, de Kamer leden Ament en Rutten, 't gemeente bestuur van Venray en enkele burgers uit de Gemeente, en voorzitters van de meeste Boerenbonden. Door den Zeer.Eerw. Heer Pastoor Greymans, daarbij geassisteerd door de Eerw. heeren Dinckels en Strijkers, werd de school plechtig ingewijd. Na afloop hiervan schetste de Heer Jan Poels. Voorzitter van het plaatselijk bestuur, de groote beteekenis van land bouw onderwijs voor deze streek, met zijn uitgebreid complex van ontginnin gen. Hij hoopte dan ook, dat deze school hieraan krachtig zal meewerken, vooral als de steun van de regeering weer eens wat beter afkomt, dan zal 't spookbeeld »groot industrie" dat ook hier bedreigt, verre blijven. Dr. v. d. Zande, die nu 't woord kreeg, wees op het groote nut dat 't landbouwonderwijs, gegeven aan de landbouwscholen in ons land had geslicht. Deze vooral hadden medege werkt, dat dit onderwijs een geslaagde zaak kon genoemd worden. Daarna had de officieele overdracht van de school plaats, waarbij de Edel- achtb. Heer Burgemeester O. van de Loo, op welsprekende wijze de beteeke nis van den landbouw schetste in deze streek, die staat en valt m§t den bloei hiervan. Gaat het den landbouwer goed, dan zullen middenstandersen ambachts lui daarvan den gunstigen invloed ge voelen, op/ die vooruitgang heeft 't onderwijs de grootste invloed. Spreker hoopte dat deze school ge steund zou worden, niet alleen finan cieel, maar ook door de ouders, die er hun jongens naar toe moeien zenden. De ZeerEerw. Heer Pastoor verklaarde ook namens zijne medehelpers, gaarne bereid te zijn het godsdienstonderwijs hier te geven en zoo deze onmisbare schakels in ontwikkeling te helpen aanbrengen. Nu kregen 't woord onze Kamerleden Ament en Ruiten. Eerste spreker wees op de factoren die de landbouw hebben groot gemaakt, nl. 't verenigingsleven, de coöperatie, en niet 't minst het landbouwonderwijs Hij bracht hulde aan de landbouw- onderwijzers uit de omgeving, die al jaren lang hier zoo krachtig zijn werk zaam geweest. Dat bewijst de weelderige akkers, die wedijveren met de kleigronden, de talrijke ontginningen, de veeteelt, en vooral de paardenfokkerij, die mede aan de spits staat van de fokkerij hier te lande. De Heer Rutten richtte zich tot de ouders en spoorde hen aan hun jongens naar deze school te zenden. Hij wees op 't groote voorrecht dat zij hafldenl deze school hier te kunnen bezoeken. Ten slotte dankte het Hoofd der School, de heer J. Wijnhoven, allen die hadden medegewerkt aan de tot standkoming dezer inrichting n.l. de Regeering, 't Gemeentebestuur, St, Martinusfonds, de Landbovwvereenigin- gen, de colleges landbouwonderwijs en en de Z. Eerw. Heeren Geestelijken Spr. wijdde een waardeerend woord aan den Gemeente-Architect, den Heer Timmerman, den ontwerper van dit practische en schoone gebouw. Hierna werden de verschillende lokalen en proefveldjes bezichtigd, en vereenigden zich het bestuur met de genoodigden aan een gezellige lunch Moge onze nieuwe landbouwschool steeds in bloei toenemen, en rijke vruchten voortbrengen voor hen, die hiervan willen profiteeren. Wat elke maand te doen geeft. (2e helft Juni.) Landbouwers, hebt gij al kahzouten besteld Neen Haast u dan. om nog te kunnen profiteeren van de zomer- korting, die voor orders, gedaan tusschen 15 en 29 Juni, bedraagt: voor kaniet f10, voor kalizout 20 pet. f12, voor kalizout 40 pet. f 20 per 10000 K.G. Wie bergruimte heeft, kan zich dit geld besparen. Neem er voorts nota van, dat kainiet voortaan niet meer geleverd wordt met een garantie van 12.4; pet., maar van 13 pet. kali. Het buitenland vraagt thans veel werk. Wij maakten dezer dagen kennis met een nieuw soort bietenschoffel, dien we bestelden bij den smid D. Schothorst te Schildwolde (Gr); een nieuwe prac tische vinding. De schoffel is in 't midden omhoog gebogen, zoodat hij over de jonge plantjes heengaat en het onkruid er vjak om heen weghaalt. Zeer eenvoudig, maar het ei van Colum bus. 't Is een uitvinding van den heer J. Doornbos Ez. te Schildwolde, welke ons direct voldeed en zeker ingang zal vinden. Veel bietenplanten zijn aan gevreten door de zwarte larven van den aaskever en de lichtgroene larven van een schildpadtorretje. Men spuite met een oplossing van Papjsch groen:. 100 gram (1 ons) (op 100 Liter water), waaraan 1 K G. kalk wordt toegevoegd; dit is probaat, maar men doe het spoedig, want de vreterij gaat snel voort. Er is veel rogge plat geregend; op zoo'n milde Mei was niet gerekend, anders was veel Chili in den zak ge bleven. Waar de rogge niet meer op stond, kan het land nog gebruikt worden voor koolrapen. De rogge kan tot persvoeder gemaakt worden men late ze echter niet een dag of langer in het zwad liggen, maar rijde ze direct op een hoop. Is ze nat van den regen, des te beter, dan broeit ze vlugger en zakt beter, waardoor schimmelvorming wordt voorkomen. Hetzelfde bereikt men, als de rogge met laagjes gras wordt afgewisseld. Op 't vrijgekomen land kan men ook nog boekweit of spurrie zaaien. Op ver schillende velden in het noorden van land komt Hooghalensche (zure) ziekte weer voor. De aanwending van zwavelzure ammoniak heeft dit in de hand gewerkt. Niet de prijs moet beslissen of men als stikstofmest zw. ammoniak of Chilisalpeter (of Norge-sal peter zal ge bruiken, maar de kalkloestand van den bodem, dien men kan laten onder zoeken aan het Proefstation te Wage- ningen (kosten f2.50 per monster). Het eenige om veilig te zijn en zich voor mogelijk groote schade te behoeden, is zijn grond te bemonsteren en monster te laten onderzoeken. 't Is nu een goede tijd daarvoor, om dat men thans aan 't Proefstation het minder druk heeft dan in den winter, wanneer de monsters van alle kanten worden toegezonden In den tuin. Als gewoonlijk hoort men weer velen klagen over knolvoelen bij de kool. Wie er eenmaal last van heeft, houdt dien jaren, indien hij niet van grond veranderen kan. Kalk wil wel eens helpen, maar niet afdoende. Prof. Ritzema Bos deelt nu mee, dat zeer gunstige resultaten werden ver kregen door een mengsel van 2i/t gram uspulum en 25 gram solbar in 1 Liter water opgelost; deze oplossing werd vermengd met wat leem en koemest, en in dat papje werden de planten voor het poten tot aan het hart ingedompeld. Ongeveer 20 /uni kan men andijvie op den kouden grond zaaien doet men het vroeger, dan gaat ze licht schieten Den drogen grond eerst vochtig maken en na het zaaien dekken tot het zaac opkomt. Het zaad iets inharken, niet te diep, dan den grond gelijk harken en vastdrukken. Men kan nu nog plan tan Spruitkool en boerenkool, Savoye kool gaat ook nog; men zaait nog kropsla en wortelen de eerste kan dan nog verplant worden. Op het erwten- land, dat vrij komt, kunt ge knollen of rapen zaaien, of koolrapen planten. Men kan nog vroege doperwten leggen en ook spercieboonen bij de stokken echter niet om er rijpe boon en (poot- goed) van te winnen. Liefhebbers van radijs kunnen den geheelen zomer doorzaaien ook kervel. Bij warm weer zaaie men nu en in de volgende weken nog postelein het zaaibed moet vochtig zijn en gedekt worden tot het zaad opkomt, dat bij warm weer in een paar dagen geschiedt. De eerste meloenen kunnen zoo reeds opgeruimd worden men kan in die kakken dan postelein zaaien. Lucht nu meloenen hoog, laat er bij warm weer ook des nachts lucht in komen. Giet deze vrucht tamelijk rijk, in den avond, met regenwater. Laat ze niet te wild groeien, maar knijp de loten in, twee leden boven de vrucht. Neem van de eerste komkommers de ramen af, houd ze goed nat. Om den anderen dag nazien; pluk dan de goede vruchten af vöör ze eenigszins geel zijn. Huisvrouw, breng uw kamerplanten Aspidistra, Azalia, Ficus Elastica, som mige Palmsoorten e.a. af en toe eens naar buiten. Eerst met een spons goed afnemen, daarna afgieten. Verpot ze ook eens, of geef ze nieuwe, goede aarde. Spons ze eens per week af; zet ze gedurende den zomer niet kuiten in de felle zon, dat zou u berouwen. Al dus behandeld, zijn ze te^en 't najaar sterk genoeg, om weer in de kamer gebracht te worden en daar den winter door te verblijven. door JOS. BOSHOUWERS tc LENT Waar hebben wy op te letten! Vraag 1.Ik heb een partij kuikens, stam-Hor8t, welke begin April geboren zijn. Daar ik altijd veel broedeieren noodig heb, wou ik hier het volgende voorjaar van ^ë'Jrkken* Zou ik met valr.esten al eenigszins kunnen weten, welke de 25 beste zijn, bijvoorbeeld half Maart? Waar heb ik dan dezen winter op te letten, op de meeste eieren of zijn er nog andere dingen, welke mijn aan dacht noodig hebben Vraag 2.Wel wordt beweerd, dat eieren van jonge kippen niet zoo goed zijn om te broeden in de machine, doch ik had dit jaar prachtige resul taten met eieren van jonge kippen, ja zelfs beter dan met eieren van over jarige, eveneens stam Horst. J. J. te V. Antwoord 1. Dat is een zeer ver standige vraag. Wij hebben al eens meermalen geschreven, dat vroeg leg- rijpheid en hooge jaarproductie samen gaan. Iemand, die kuikens van één ras denzelfden leeftijd heeft, kan dus met vrij groote zekerheid de beste kip pen er uithalen, n.l. door die te nemen welke het eerst aan den leg zijn ge- gaan. Maar dan moeten de kuikens, zooals ik zei, van één en hetzelfde ras zijn, niet alle rassen op denzelfden leeftijd gaan leggen. Voor leghorns rekent men pl.m. 6 maanden, voor wyandoltes 7 maanden, voor orpingtons 7 8 maanden, voor Braekels daarentegen 5 6 maanden. Nu heeft men onder alle rassen en stammen van die vroege legsters, en heel vaak zijn het de beste. Hierin heeft dus feitelijk ook zij, die niet met valnesten werken al eenige zekerheid. Dal ze van den'zelfden ieeftijd moeten zijn, behoeft geen nadere verklaring, en ook mag er geen tegenslag in den opfok geweest zijn. Want dan is deze maatstaf ondeugdelijk. Verder moet u eens zien, welke kip pen al direct met series gaan leggen d.w.z. van begin af aan, reeds eenige dagen achtereen. Dat wijst ook op groote vruchtbaarheid. Kippen, die al beginnen met telkens een op twee dagen over le slaan, na ieder ei, zijn meestal niet de beste legsters. Hieruit zie je dus, wat valneslcontrole een machtig middel is, om goede foktoomen samen te stellen. Wanneer het half Maart is kunt u dus uitschakelen, ten le. de hennen die veel te laat zijn begonnenten 2e. die welke te veel »randen", zooals men dat uitdrukt, m.a.w. die te vaak over slaan, dus geen series hebben gemaakt ten 3e. de kippen, welke te kleine of misvormde eieren leggen ten 4:6. kip pen die windeieren produceerden, en ten 5e. die dieren, welke bij verande ring van weer direct in den leg ver minderen of geheel staakten. De kippen die het slechte winterweer het best trotseerden, daar mogen we ook weer sterkere kuikens van verwachten. Door de val nestcontrole hebt u het ook in uw macht, kippen, die dubbel dooiers leggen, of die d'r ei niet goed kwijt kunnen raken (legnood) te ver wijderen of er late nog tusschen uit te nemen. Zoodoende heeft u omstreeks half Maart al heel aardig wat gegevens. Blijft u met de controle doorgaan wat ik u aanraad, dan staat u in 1927 nog veel sterker. Daarom zijn fok toomen van overjarige dieren over het algemeen beter te vertrouwen, dan van éénjarige. Het kan immers best gebeuren, dat u uit uw 25 geselecteerde hennen er bij hebt, die later eileider-ontsteking krijgen, broedsch worden, tuberculeus zijn enz. enz. Bij het samenstellen van een foktoom uit overjarige dieren kunt u deze dus uitschakelen. Antwoord 2Dat u van de eieren der eenjarige hennen betere resultaten in de machine had, dan van de over jarige, kan aan de hanen gelegen heb ben. U bedoelt immers, wat de bevruch ting aangaat. Óver 't algemeen zal men echter sterker kuikens fokken uit overjarige hennen. Lees het laatste gedeelte van het eerste antwoord nog maar eens na, Bovendien komt er dit nog bijeen jarige, op lijd gebroede hennen leggen in den winter een groot aantal eieren, als ze van goeden stam (zooals Horst) zijn, terwijl overjarige dal meestal niet doen. Een foktoom van overjarige dieren is dus doorgaans niet verzwak door een straffen winterleg. Met laatbroed, dat na den winter pas begint te leggen, is dat ook niet het geval, maar dat laatbroed geeft te kleine eieren er is nog niet voldoende uitgegroeid, om een sterk nageslacht te kunnen leveren. In 't algemeen prefereer ik dus fok toomen van overjarige hennen, of van eenjarige heelvroegbroed, die door in den rui te vallen een winterrustperiode hebben doorgemaakt. Wij kennen een hoenderpark in onze omgeving, waar men begin Augustus reeds 'n 300 W.L. aan den leg had. Die dieren waren reeds in Februari geboren. Waarom zoo vroeg? zult u zeggen Kijk, 't was een nieuw hoederpark, dat niet veel overjarig materiaal had. De leider zei daarom tot zich zelf. Welnu, ik broed 'n hoop W.L., die zoo vroeg aan den leg gaan, dat ze tegen den winter in den rui vallen ze krijgen dan een behoorlijken tijd van rust voor de borst en zijn vroeg in het voorjaar op volle kracht, precies als overjarige, die ook niet den heelen winter door gelegd hadden. Hiermede willen wij eindigen, in de hoop, dat u door ons antwoord bevre digd zult zijn. Iemand, die blijkbaar zou serieus fokt, moet wat meer littera tuur onder het oog krijgen, dan deze rubriek. Ik raad u daarom aan, een abonnement te nemen op het geïllus- treede weekblad. »De Kleinveeteelt" uitgave der drukkerij »De Vlijt" te Arnhem (Koningstraat 15). Het kost slechts f 1 10 franco, per 3 maanden met recht op elk kwartaal een gra'is advertentie tot 20 woorden, 't Is in zoo'n formaat, dat u de nummers later kunt inbinden. Voor menschen, die vooruit willen, zooals u, is daar een schat uit te leeren Vraag maar eens een gratis-proefnum mer aan. Goed succes in Venray. Uw eerste taak 's morgens zij zorg te dragen vooi goede ontlasting. Tenzij dit geregeld geschiedt, krijgt gij hinder van hoofdpijn, gedruktheid, maagpijn, onzuiver bloed enz. Foster's Maagpillen genezen verstopping, regelen de lever, maag en ingewanden, en versterken zoodoende uw geheele gestel. Prijs per flacon van vijftig versuikerde pillen f 0.65in apotheken en drogistzaken. 10 Ingezonden. Buiten t er ontvoer delijkheid der Bedmetie. Over rioleering, waterleiding en slechte wegen. Met groote verbazing en verwonde ring hebben wij het raadsverslag inge zien van de laatst gehouden raadsver gadering in uw geacht blad. Naar aanleiding hiervan 't volgende: Voor weg verbetering geen geld, te groote kosten, geen overwegend alge meen belang, eerst goed overwegen, §een ondoordachte besluiten nemen, op e lange baan schuiven enz. Omdat dit een werk is voor de meest belasting betalende menschen, ja dubbel belasting betalende, volgens de eigen gesproken woorden van den Heer Burgemeester, onlangs te Leunen (spandiensten)? Onbegrijpelijk is het ons, daar twee boeren zitting hebben in het College van B. en W., dat ge noemd College hier in de gemeente 89 zandwegen van evenveel belang voor verharding acht of er nu ééne boerderij aan ligt of tachtig of zeventig- Begrijpt men dan niet dat deze toestand on mogelijk langer kan blijven en eene verbittering wekt onder ons goed boerenvolk (men denke aan het spreek woord »Die wind zaait zal storm oog sten"). Wij geven het volkomen toe het zijn froote kosten, de verharding van wegen, och met de verharding van een viertal wegen in de gemeente, zooals de weg aan de Steeg, was men klaar, mits het onderhoud der zandwegen verder des kundig geschiede en niet zooals thans gebeurt, er wat vuil en modder uit de sloten er langs in de gaten wordt ge stopt. De redeneering de boeren moeten zelf hun wegen maar betalen gaat niet op, wij zijn allen leden van de ge meenschap, betalen allen ons evenredig deel (ten minste zijn dat verplicht) in de belastingen, hebben dus ook allen evenveel rechten. Waarom kan een boer die jarenlang in de gemeente woont niet verlicht worden in zijn be drijfskosten, door den aanleg van een weg en eenige vreemden wel, (men ziet naar den aanleg weg Veulen) of meent soms nog iemand dat de bij dragen die toen is gedaan van eenige beteekenis is, als men de meerdere onderhoudskosten gaat berekenen zal men gauw van meening veranderen. Waterleiding 1 Boeren hoeden en pet ten af voor den werkmansafgevaardigde Odenhoven, deze slaat den spijker op den kop. Productief werk kan nog alleen verricht worden volgens de eigen woorden van den Heer Burge meester te Leunen. Zal de waterleiding zich bedruipen, zullen de gebruikers de kosten kunnen dragen, ja zegt men, het moet. Ja kijk eens even hoe kapitaal krachtig het centrum van ónze gemeente is, naar aanleiding van den huizenverkoop het laatste jaar. Denk eens even aan de trottoirbe lasting! Hel ia te hopen dat onze Raad nu eens een stokje steekt voor dat er door jagen van zulke werken, welke ons belasting betalende inwoners, zoowel burgers als boeren duizenden gaan kosten. VolksgezondheidZeker een voor name factor, maar als ik b.v. mij een huis ga bouwén, naar alle eischen in gericht ver boven mijn krachten, zoodat ik na verloop van tijd mij zelfs nog niet genoegzaam kan helpen om er lehoorlijk van te eten, zoodat mijn jestel wordt ondermijnd, wat is dan net ergste het middel of het gevolg? Dan, wat is hier in Venray gevaar lijker, dat ontzettende atofopjagen der wegenvernielers of hel slechte drink water Richt alles zoo modern en mooi en gezond in zooals u wilt, eenige van die stinkende vehikels verpesten in een ommezien de heele omgeving van den wegfiets b.v. van Leunen naar het Dorp in den zomer, zeker 8 van de 10 keeren kun je je die tocht nog herin neren, vanwege de stof in je longen. Dan, kan niet evengoed het slechte drinkwater op de boerenerven een gevaar opleveren, of is dat al goed? Wij gelooven heel gaarne wat ons de deskundigen dienaangaande zeggen, doch als wij zien naar de verschillende boerengemeenten in Limburg, zooals Venray, en wij vinden daar zoo iets stadsch nog niet, dan meenen wij ook dat het voor Venray nog niet de tijd is om zich stadsch voor te doen. Is een uitgave van meer dan een halve ton soms een productieve uit gave Boeren ziet thans eens goed toe, wij zullen het volgende jaar met de ge meenteraadsverkiezingen ons voordeel moeten doen, doch bedriegen de teeke nen .ons niet dan zal het voor sommige deelen te laat zijn. Door den heer Burgemeester is te Leunen gezegd, stel vertrouwen in uwe gekozen afgevaardigden, of stelt gij er geen vertrouwen meer in gooi ze er dan uit. Ja dat zullen wij lompe boeren dan ook wel zeker doen en onverstan dige burgers met ons. Zou het evenwel niet op den weg liggen van de georganiseerde boeren in onze gemeente om eene vergadering te beleggen m den geest van het voor stel Pubben Volgens onze raeening wordt het hoogtijd dat op alles het volle licht eens gaat schijnen, want van een een maal geplukte kip, krijgt zelfs een boer geen veeren meer. Eenige Steegsche boeren. In het verslag van de openbare vergadering van den Gemeenteraad te Venray, leest men dat wij het volgend jaar oorlog krijgen. Ons inziens moest maar begonnen worden met een kleine revolutie oefening dan waren wij jon gere boeren niet zoo zenuwachtig. Als wij ons de Novemberdagen van 1918 nog gedenken, dan komt het ons voor dat het meerendeel van de vrijwilligers landbouwers en jonge mannen van builen het dorp waren en kunnen wij madr niet begrijpen dat heden ten dage geen rekening wordt gehouden met de rechtmatige verlangens der boeren. Nog herinneren wij ons een miserabel ding, op een gehouden landdag in de gemeente yen ray, georganiseerd door den vrijwilligen Landstorm en Burger wacht, is het ons gebleken dat bijna allen boerenjongens waren die aan dezen landdag deelnamen, dit was voor ons nog bevredigend, maar dat wij boeren toen in colonne optrekkend, nog door de zoogenaamde Heerer. werden uitgelachen, dat is voor ons toch onvergetelijk, vooral als het zich laat aanzien .dat wij landbouwers wor den ten achter gesteld. Als wij de verslagen van de openbare vergaderingen van den Raad der ge meente Venray aandachtig volgen dan blijkt hieruit, dat er voor verbetering der zandwegen geen middelen zijn te vinden, om daartoe over te gaan, ter wijl er voor waterleiding en rioleering kapitaal in overvloed is. Hopende dat de gemeente Venray niet onbewoonbaar verklaard zal worden verblijven wij Hoogachtend, Eenige boer°n vrijwilligers. Bij Apoth.en ProóTHiTrm^P 5U5-8 Duivensport. Zondag 7 Juni hield de Postduiven vereniging »De Zwaluw" alhier in gemeenschap met de postduivenver- eenigingen te Venlo een algemeen-Con cours, waarbij deze vereeniging niet minder dan 10 prijzen wist te bemach tigen. Deze wedvlucht werd gehouden

Peel en Maas | 1925 | | pagina 1