n LOKKEN I, Veehouders laai- machines I ïmiclen Openluchtspel te Overloon. Fotografie- alle Foto-artikelen. Fr. Sijbers-Poels Goede Raad P. Schaeffers-Derksen F. H. van Enckevort. G. W. SIJBERS Schoenwerk JAARMARKT VENRAY Mantelketels en Verlangt U -TOS. BENDRIKX HACO'S BLOEDWIJN Dementwaren. Bouwmaterialen. H. CAMPS, Horlogerie Alle Landbouwwerktuigen en Lister Motoren ¥ennekens, Stationsweg Venray Het Boek voor Moeder en Dochter Fotografisch atelier Adverteert in dit blad awiMMmtssi. Dinsdag 30 Juni Bouwplunnen, Bestek ken en Begrootingen Bouwwerk Alle soorten Foto's, Vergrootingen en Olieverf-portretten Gratis ouderricht aan amateurs. Bezoekt ons atelier. Zeisen en Zichten Gebr. Lucassen Assurantiën. Belastingzaken, Kadastrale zaken, Kooj- en Huurcontrac ten enz. enz. Gr. W. Muskens Schoolstraat 14 goed Schoenwerk dan is Uw adres Op Marktdagen VREEST GEEN EXAMEN Koopt Uw Pijpen en andere Rookartikelen bij Alleenverkoop der beroemde R K. PREMER-PIJPEN. Waarom OOSTRUMVenray Telef. 501. Speciaal adres voor het maken van Beton Gierkelders, inrichten van Stallingen leggen van Beton Vloeren en verder alle voorkomende Betonwerken. Oude Couranten R euzensorteering Aparte modellen Groote Straat. Alle Prijzen Prima kwatiteiten Engelsche Albion, Amerikaansché Osborne Origineele Deering en Mc Cormick. koopt alle soorten FRANS LINDERS Jr. Reparatiën Wed. KESSELS, Kruisen. (Ontginnings- en andere ziekten). Wij iazen in hel Landbouwblad voor de Veenkoloniën de volgende aanhaling van een Nederlandschen dichter uit de 17e eeuw den Amster dammer Jan Vos De dingen die men ziet Zijn méér dan die men hoort De waarheid merkt men eer Met d'oogen dan met d'ooren. Ook deze woorden bevatten een opmerking om bij zijn mede-land- bouwers eens te gaan kijken en leeren. In het Noorden, in Westerwolde, brengt thans de „ontginningsziekte" aan den landbouw groote schade toe. En nu demonstreert men daar op een proefveld, hoe die ziekte kan worden bestreden. Men ziet dan zeer zieke perceelen naast andere, die door flinke compost-aanwending, bezanding en kopervitriool gezond zijn gewor den. Zoo iets moet men gaan zien. Als men dan waarneemt het schitte rend succes b.v. met kopervitriool verkregen, dan is men op eenmaal overtuigd en gewonnendan komt men ook direct, zoo noodig, tot toe passing. Ik sprak dezer dagen den heer Cleveringa, landbouwconsulent te Zutphen. Den man, die met den heer Hudig, een der directeuren van het Groninger Proefstation, zich beijvert om onze landbouwers, voor al onze zandboeren, te doordringen van de groote beteekenis van den kalktoestand van den bodem. „Ik zou zoo graag willen" zoo zei de heer Cleveringa „dat al onze boeren nu eens de proefvelden gingen bezoekenzij zouden dan zien, dat wij door onze bemesting, na gedaan grond onderzoek, inderdaad den toestand beheerschen." Dat klinkt kras, misschien in veler ooren onge looflijk. Maar zeker is het, dat ver schillende proefvelden op duidelijke en mooie wijze laten zien, hoe men door een juiste keuze van meststoffen met behulp van grondonderzoek op de zandgronden de opbrengsten in vele gevallen belangrijk kan verhoo- gen, en verschillende ziekten, alsde ontginningsziekte, de Hooghalensche en de Veenkoloniale haverziekte, met succes bestrijden. Leiders van excur sies uit alle deelen van ons land kunnen we aanbevelen, om zich eens te wenden tot den heer Cleveringa, die zeker gaarne bereid zal worden bevonden om bij het bezoek van een demonstratieveld daar, zoo moge lijk, aanwezig te zijn. Mooie veldjes heeft men b.v. te Lunteren (bij Ede) en Warnsveld (bij Zutphen). B—r. zeten, de bergen introkken of terugkeerden. Pakkend moment, als wanneer de slaven hun jongen meester volgen in den vreemde Wat klonk schoon hun afscheidsgezang. op verren afstand nog hoorbaar en ont roerde ons het handgewuif in de verte. Men waaode zich, opgaande in hun spel, in 't Oostersche land, daar de woestijn als 't ware voor ons lag. Waarlijk 1 „De verloren Zoon", zooals die is gegeven te Overloon, heeft mijo stoutste verwachtingen overtroffen. 'tDeed mij denken aan Valkenburg en Oisterwijk en mij dunkt, het behoeft er niet vcor onder te doen, Een woord van lof mag den uitvoerders lan ook niet worden onthouden. Persoon tijk wil ik niemand der spelers bewierooken umrede allen hun uiterste best hebben ge daan. 't Ensemble was in een woord chitterend. Voor den leider (leiders) is echter een uitzondering niet misplaatst. Dezen komt een extra hulde toe voor den dutf zoo iets aan te pakken en tot zoo'n goed einde e brengen. Allen, die zijn werk gezien hebben en dit zij des leiders groot s en lof, zullen moeten beamen: We heb oen een prachtigen middag gehad, zoo kunstvol als we nog zelden hier zagen De twee komende vertooningen op a.s Dondetdag en Zondag zullen, als 't weer zoo medewerkt als tot op heden, nog duizenden doen opgaan naar Overloon. om te bewijzen, dat werk wordt gewaardeerd En zoo moet 't zijn! ELBé- Een openluchtspel te Overloon 1... Nog we! -De verloreD Zoon" van den bekenden Piiester-schrijver Willem Smulders, lat gespeeld door Overlooners l-Wat brzielt die lui? Wat moet dat geven? Hoe verzinnen ze Zoo waren mijne eerste gedachten. .Enfin, in ieder geval maar eens gaan kijken Misschien valt 't nog wel mee 1" En met die gedachte bezield, stap e ik 11. Zondagmiddag in de auto van een goede kennis, die zoo welwillend was, mij met zijn wagen naar Overloon te brengen 'n Prettige drukte, zooals de dorpers nog niet dikwijls zullen hebben gekend, ht-erscb- te in het schoone dorpje. Welken weg naar 'c amphitheater heen< voerde, behoefde men niet te vragen, want een talrijk puoliek, naar scbat'ing een duizend menschen, stroomde er heen. Slechts een paar minuten van den groo- ten weg en wij stonden voor een groote zandplek, waar amphitheatersgewijze de banken waren opgesteld, zoodat men bet tooneel, hetwelk in de diepte lag, van elke plaats goed kon zien. Een mooi stuk décor met een flink, groot platuorm er voor, omgeven door bergen, waarop struik gewas en dennenboomen, dat was de plaats waar het bij oelsch stuk geschiedeni; zou worden vertoond. Even na vier verkondigden drie slagen achter het tooneel, dat men ging aanvan gen.... -Maar wat is dat?" Zijn dat gewone boerenjongens Die beschaafde uitspraak en goed gezegde verzen, dat schoon klin kend koorgezang I Wel neen En toch is het zoo De ademlooze stilte, waarmede het aanwezige publiek de ver schillende bedrijven volgde, was wel het beste bewijs, dat de acteurs wel degelijk boeiden en werkelijke kunst te genieteD gaven. 't Was iets grootscb, wat daar gewrocht werd..,. Geen alledaagsch gedoe, gewoon gespeel van een comedieMukje met half gekende rollen, slecht verzorgd tooneel, costumes, grime en tot overmaat een beesch geschfeeuwden souffleur. Ven van dat. Laat ik beginnen met te zeggei dat rolkeDnis absoluut niets te wenst h^i overliet. De spelers misten zelf* geen woord. Daar ik met 't stuk in de hand letterlijk kon vo'gen. trof mij di» beslis dat er ook niet één zelfs haperde, hetwelk op zichzelf al, gezien de lange alleen- en samenspraken een heele prestatie mag genoemd worden. En in de groote ruimte was alles duidelijk verstaanbaar en 't spel liet weinig of niets te wenschen over. Daarbij was 't peen lust voor de oogen de verscheidenheid en kleurenrijkheid der frissche costumes, die met smaak gedia- gen werden, te zien Vooral een prach'ge zicht de ruiters, die op hunne rossen ge VOOR HET MAKEN van en het leveren van alle voorkomend aan scherp concurreerende prijzen beveelt zich beleefd aan Piet van Bergen Bouwkundige Maasheezerweg 36 VERKRIJGBAAR KRUISSTRAAT VENRAY Overal aan huis te ontbieden ZONDER PRIJSVER HOOGING. ONTVANGEN een partij in zware uitvoering aan lage prijzen. onder garantie. Stalen Zeisboomen, Wetsteenen, Haargereedschap enz. enz. Beleefd aanbevelend, Smederij LEUNEN Geregeld verkriigbaar Bruinkoolbriketten, Stukkolen, Vetnootjes en Anthraciet Alles wordt op verlangen aan huis bezorgd. VENRAY in maat- en gemaakt werk alsook degelijke reparatie, MAASHEESCHE WEG. standplaats Groote Markt. [MUMHARDT'5 Zenuwtabletten] k maker, U kalm en houden 8u ru.sH<3terwijl Uw geest" f\0> helder blijft. ye<\ pomenO^ J 232—11 Gebruikt U reeds de beste Handleiding om het gewicht van Rundvee in leven den staat, en schoon aan den haak, met de meest mogelijke juistheid te bepalen. Prijs f' 1.25. Prijs f 3. Verkrijgbaar in den Boekhandel van FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, Gr. straat 28, Venray. 430 Patersstraat 30 VENRAY. TOCH WORDT DE VERPAKKING VAN ECHTE MEDICINADE GRIEKSCHE merk »DE PLEEGZUSTER" door tientallen déloyale concurrenten nagebootst? ZEGT U dit niets Alle GOEDE artikelen, die hun weg gevonden hebben en alom gewild en gevraagd worden, worden steeds geimiteerd, doch is dit de BESTE aanbeveling voor het ORIGINEELE merk. HACO'S ËLOEDWIJN merk: »DE PLEEGZUSTER" heeft zijn weg gevonden, is door het geheele land gewild en wordt door honderde Doktoren warm aan bevolen voor lijders aan Bloedarmoede, Bleekzuch, slechte spijsverteering, gebrek aan eetlust, zenuw zwakte. kortom voor allen, die zwak en uitgeput zijn. Het is de LEVENSWIJN! Heeft geregeld in voorraad aan scherp concurreerende prijzen Prima Portland CEMENT mer* Dljckerhof, Thayngen, Plramid Zakkalk. Kluitaaik, Gegoten Kalk. Asphalt, Gips. Beton RlDgen, Putten, Bulzen en Veedrlnkwaterbakken. Gresbulzen, Koe- en Varkensbakken. Schoorsteenkappen enz. Terrazzo Tegels. Cement Tegels, Plavuizen in rood en blauw. Alle soorten Dakpannen aan de laagste prijzen. IJzeren Glasramen, Dakramen, Glaspannen enz. enz. Beleefd aanbevelend, 62 490—10 15 cent per Kilo verkrijgbaar bij den Uitgever dezer Courant. I Alléén Leverbaar uit voorraad aan prijzen beneden elke concurrentie. TELEFOON 61. is verkrijgbaar in den Boekhandel van Firma van den MunckhotVenray. VENRAY aan de hoogste prijzen. gevestigd PATERSSTRAAT (huis voorh. Kinderen v. d. Boogaart) is iederen Zon- en Feestdag geopend van 10 tot half 5. rjndergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het maken van In bruin en zwart fhandwerk) worden SPOEDIG en NETJES uitgevoerd Manszolen en hakken f 2.25 Jongens idem van No 36—39 f 1.95 Dames idem f 1,50 Meisjes idem van No 32—35 f 1,25 Jongens idem van No 32—35 f 1,25 idem van No 28—31 f 1,10 idem van No 24—27 f 0,85 Aanbevelend, 15 Wassch«n en Strijken Boordea. Manchetten, Gordijnen enz

Peel en Maas | 1925 | | pagina 3